Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знаньСторінка7/10
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

КОНТАКТНЕ ЗАНЯТТЯ 6


Заняття-вирішення ситуаційних вправ та формалізованих завдань

ТЕМА: Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства (материнства.) Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів.

ТЕМА: Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без батьківського піклування.

Компетенції:

- Загальні: засвоєння основ базових знань з професії; здатність до аналізу і синтезу; розв’язання проблем; міжособистісні навики та уміння; здатність працювати самостійно; дослідницькі навики і уміння; здатність застосовувати знання на практиці.

- Глобальні: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі; знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

- Спеціальні: в процесі вивчення даної теми студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з нормативно-правовими актами, що регулюють сімейні відносини, навичками практичної роботи, засвоїти зміст цивільно-правових інститутів сімейного права, об’єктивні закономірності їх розвитку, суть цивільно-правових категорій, навчитися розуміти зміст норм сімейного права, тлумачити його норми та застосовувати до конкретних життєвих ситуацій, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі сімейного права.
ТЕМА: Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства (материнства.) Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів

ПЛАН


 1. Поняття встановлення походження дітей. Встановлення материнства.

 2. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають між собою у шлюбі.

 3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.

 4. Визнання батьківства і материнства за рішенням суду. Встановлення батьківства і материнства за рішенням суду.

 5. Спір про батьківство, материнство. Поняття і підстави оспорювання батьківства (материнства).

 6. Зміст прав і обов’язків батьків щодо неповнолітніх дітей.

 7. Підстави, прядок і юридичні наслідки позбавлення батьківських прав.

 8. Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.ТЕМА: Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без

батьківського піклування.

ПЛАН


1. Основні форми влаштування дітей, що залишилися без батьківського піклування в Україні.

2. Поняття усиновлення за законодавством України. Зміст “інтересів дитини” при усиновленні.3. Порядок формування та використання банків даних про дітей, що залишилися без батьківської опіки.

4. Умови усиновлення в Україні. Правове значення згоди дитини на її усиновлення.5. Порядок усиновлення дітей в Україні.

6. Юридичні наслідки усиновлення в Україні.

7. Поняття опіки та піклування за законодавством України. Особи, над якими встановлюється опіка та піклування.8. Порядок встановлення опіки та піклування. Вимоги до особи опікуна (піклувальника). Права і обов`язки опікунів і піклувальників щодо дітей.

9. Поняття патронату над дітьми. Договір про патронат.

10. Поняття і порядок створення прийомної сім‘ї.

11. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу.

12. Права і обов’язки прийомних батьків та батьків-вихователів.


Інформаційне забезпечення: див. Розділ 7 Методичних матеріалів.
4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період
Теми та питання з курсу,

які повністю виносяться на самостійне опрацювання
ТЕМИ 1, 3: Поняття, предмет, принципи, система сімейного права

України. Державна сімейна політика. Історичні форми сім`ї та шлюбу.

 • Державна охорона сім’ї.

 • Основні риси і види парної сім’ї.

 • Історичні передумови виникнення моногамної сім`ї.

 • Загальна характеристика моногамної сім`ї.

 • Національні українські традиції сім`ї та шлюбу.ТЕМИ 2 ТА 4: Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права.

Джерела сімейного права.


Сімейні правовідносини.

 • Кодекс про шлюб та сім`ю України 1969 р.

 • Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю.

 • Суб`єктивні сімейні права і обов`язки та їх здійснення.

 • Захист сімейних прав та інтересів.

 • Строки і позовна давність у сімейному праві України.


ТЕМА 5 : Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу.

 • Юридичне значення взаємної обізнаності осіб, що подали заяву на укладення шлюбу, про стан здоров’я.

 • Перешкоди до укладення шлюбу.

 • Юридичні наслідки порушення принципів шлюбу.

 • Порядок укладення шлюбу з особами, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.


ТЕМИ 6 та 7: Недійсність шлюбу. Особисті немайнові правовідносини подружжя.

 • Визнання шлюбу недійсним після його припинення.

 • Фіктивні шлюби і фіктивні розлучення.

 • Юридичні наслідки недійсності шлюбу.

 • Захист особистих прав подружжя.

 • Обов’язки подружжя турбуватися про сім’ю.


ТЕМА 8: Майнові правовідносини подружжя.

 • Особливості майнових правовідносин у сімейному праві.

 • Зміна умов та розірвання шлюбного договору.

 • Визнання шлюбного договору недійсним.

 • Захист прав подружжя у випадку укладення угод по розпорядженню майном без його згоди.

 • Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу.

 • Порядок розпорядження майном, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя.

 • Поділ спільного сумісного майна подружжя.

 • Звернення стягнень на майно, що є об’єктом спільної сумісної власності.

 • Позовна давність та поділ майна подружжя.

 • Припинення права чоловіка та дружини на утримання.

 • Обчислення аліментів, що стягуються на користь одного з подружжя.

 • Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою.


ТЕМА 9 : Припинення шлюбу.

 • Юридичні наслідки розірвання шлюбу.

 • Поновлення шлюбу.

 • Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його правові наслідки.


ТЕМИ 10 та 11: Встановлення походження дітей. Оспорювання

батьківства (материнства.) Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів.

 • Визначення походження дитини від батька, матері при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій.

 • Засвідчення походження дітей. Реєстрація батьківства і материнства.

 • Порядок оспорювання батьківства.

 • Обставини, що виключають можливість оспорювання батьківства (материнства).

 • Захист батьківських прав Вирішення спорів між батьками з приводу виховання дітей.

 • Права дітей на захист від неправомірних дій батьків.

 • Поновлення в батьківських правах.

 • Обов’язки повнолітніх дітей піклуватися про батьків.

 • Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків та правнуків.

 • Права братів та сестер на спілкування.

 • Права мачухи, вітчима та особи, яка взяла дитину у свою сім’ї, на її виховання.

 • Права членів сім’ї та родичів щодо захисту дитини.


ТЕМА 12: Майнові правовідносини батьків і дітей, а також інших

членів сім’ї та родичів.

 • Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання.

 • Управління майном дитини та використання доходів від нього.

 • Обчислення та зміна розміру аліментів.

 • Види заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів. Порядок присудження аліментів.

 • Порядок сплати та стягнення аліментів.

 • Визначення заборгованості по аліментах.

 • Порядок стягнення та підстави звільнення від сплати заборгованості по аліментах.


ТЕМА 13: Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без батьківського піклування. Усиновлення в Україні.

 • Загальні принципи, зміст та засоби державного захисту дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування..

 • Порядок виявлення та обліку дітей, що залишилися без батьківського піклування.

 • Заборона посередницької діяльності щодо усиновлення дітей.

 • Юридичне значення та способи вираження згоди батьків на усиновлення.

 • Випадки усиновлення без згоди батьків.

 • Таємниця усиновлення та її правовий захист.

 • Підстави та юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним.

 • Підстави та юридичні наслідки скасування усиновлення.


ТЕМА 14: Опіка та піклування. Патронат над дітьми.

Прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу.

 • Органи опіки та піклування в Україні.

 • Права дітей, над якими встановлена опіка або піклування.

 • Підстави і порядок припинення опіки і піклування.

 • Правовий статус патронатного вихователя.

 • Права дитини, над якою встановлено патронат.

 • Права та обов’язки прийомних батьків.

 • Права та обов’язки батьків-вихователівТЕМА 15: Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства.


 • Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства у сімейних відносинах в Україні.

 • Реєстрація актів цивільного стану громадян України, що проживають поза її межами.

 • Умови визнання актів цивільного стану, заснованих на іноземних законах, в Україні.


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
Виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання в міжсесійний період є спланованою пізнавальною організаційно та методично направленою діяльністю, що здійснюється без безпосередньої допомоги викладача, та яка спрямована на досягнення конкретного результату – засвоєння навчального матеріалу самостійно, у час, вільний від обов‘язкових навчальних занять. Виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання в міжсесійний період спрямоване на вироблення у студентів заочної форми навчання навичок роботи з нормативно-правовоими актами, науковою літературою та іншими джерелами, формування таких рис майбутнього юриста, як самостійність, активність, ініціативність та інші.

Навчальний час, що відводиться для самостійної роботи студента заочної форми навчання, регламентується навчальним планом і становить в середньому 47 % загального обсягу навчального часу, відведеного для даної дисципліни. Виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання здійснюється в бібліотеці, методичному кабінеті, в аудиторії, комп‘ютерному класі або в домашніх умовах.

Видами самостійної роботи студентів є: репродуктивна, творча, комбінована. Самостійна робота репродуктивного типу являє собою процес ознайомлення з навчальним матеріалом за питаннями (темами), що винесені на самостійне вивчення, повторення матеріалу, який вивчався на аудиторних (контактних) заняттях, опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення їх змісту, ознайомлення з матеріалами правозастосовчої практики тощо, а також виконання самостійних робіт по вивченому матеріалу в аудиторії.

Самостійна робота творчого характеру включає виконання індивідуальних завдань, які мають науковий або практичний характер і передбачають роботу з додатковими джерелами, підбірку матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінка правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві, вироблення пропозицій щодо їх усунення, спроби нормотворчої діяльності і т.ін. (Підготовка рефератів, курсових робіт, доповідей на аудиторні конференції, виступів на науково-практичні конференції тощо).

Самостійна робота як вид навчальної діяльності поділяється на кілька рівнів: доаудиторна, аудиторна та післяаудиторна.

Виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання включає: опрацювання прослуханого на контактних заняттях матеріалу; вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку конспектів навчальних текстів; підготовку до контактних занять; вирішення практичних завдань (аналітичний (критичний) огляд статей, аналітичний звіт власних наукових досліджень, підготовка презентацій, виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри); роботу з додатковими джерелами для поглибленого вивчення матеріалу тощо.

Зміст самостійної роботи студентів та обсяг індивідуальних завдань визначається викладачем, який організує та контролю самостійну роботу студентів над дисципліною. Викладач визначає частину матеріалу, яка відводиться на самостійне вивчення, повідомляє студентам, рекомендує використання конкретних джерел та форми роботи з ними, видає індивідуальні завдання студентам, а також контролює їх виконання. Контроль за виконанням індивідуальних завдань студентів заочної форми навчання здійснюється на контактних заняттях, в процесі індивідуально-консультативної роботи, а також в міжсесійний період (в тому числі з використанням дистансійних технологій) та при підсумковому контролі знань.

Виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання забезпечується системою навчально-методичних засобів: підручниками, начально-методичними посібниками, конспектами студентів, інформаційними базами даних тощо.

В процесі опрацювання навчальної програми студенти використовують додаткову літературу навчального та наукового характеру, яка рекомендована до ознайомлення і наведена в даній робочій програмі.

Перелік питань і тем, що виносяться на самостійне вивчення студентів складає керівник курсу відповідно до навчальної програми та годин, що передбачені для самостійної роботи студента.

Перелік питань і тем, індивідуальних завдань, що винесені на самостійне вивчення та виконання, а також рекомендації щодо джерел надає студентам заочної форми навчання викладач курсу під час контактних занять.

Консультативна допомога щодо організації вивчення конкретних питань надається викладачами контактних занять в години контактних занять та індивідуальної роботи зі студентами. Контроль результатів виконання індивідуальних завдань здійснює викладач контактних занять в процесі поточного та підсумкового контролю знань. Навчальний матеріал, що передбачений для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль знань, поряд з матеріалом, який опрацьовувався на контактних заняттях.

Оцінки, отримані студентами заочної форми навчання за виконання індивідуальних завдань, враховуються при підсумковому контролі знань.

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Самостійною роботою студентів є спланована пізнавальна організаційно та методично направлена діяльність, що здійснюється без безпосередньої допомоги викладача, та яка спрямована на досягнення конкретного результату – засвоєння навчального матеріалу самостійно, у час, вільний від обов‘язкових навчальних занять. Самостійна робота спрямована на вироблення у студентів навичок роботи з нормативно-правовими актами, науковою літературою та іншими джерелами, формування таких рис майбутнього юриста, як самостійність, активність, ініціативність та інші.

Навчальний час, що відводиться для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом і становить в середньому 47 % загального обсягу навчального часу, відведеного для даної дисципліни. Самостійна робота студентів проводиться в бібліотеці, методичному кабінеті, в аудиторії, комп‘ютерному класі або в домашніх умовах.

Видами самостійної роботи студентів є: репродуктивна, творча, комбінована. Самостійна робота репродуктивного типу являє собою процес ознайомлення з навчальним матеріалом за питаннями (темами), що винесені на самостійне вивчення, повторення матеріалу, який вивчався на аудиторних (лекційних, семінарських) заняттях, опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення їх змісту, ознайомлення з матеріалами правозастосовчої практики тощо, а також виконання самостійних робіт по вивченому матеріалу в аудиторії.

Самостійна робота творчого характеру включає виконання індивідуальних завдань, які мають науковий або практичний характер і передбачають роботу з додатковими джерелами, підбірку матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінка правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві, вироблення пропозицій щодо їх усунення, спроби нормотворчої діяльності і т.ін. (Підготовка рефератів, курсових робіт, доповідей на аудиторні конференції, виступів на науково-практичні конференції тощо).

Самостійна робота як вид навчальної діяльності поділяється на кілька рівнів: доаудиторна, аудиторна та післяаудиторна.

Самостійна робота студентів включає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу; вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку конспектів навчальних текстів; підготовку до семінарських занять; вирішення практичних завдань (в т.ч. їх письмове оформлення); виконання індивідуальних завдань; роботу з додатковими джерелами для поглибленого вивчення матеріалу; систематизацію навчального матеріалу перед іспитом тощо.

Зміст самостійної роботи студентів та її обсяг визначається викладачем, який організує та контролю самостійну роботу студентів над дисципліною. Викладач визначає частину матеріалу, яка відводиться на самостійне вивчення, повідомляє студентам, рекомендує використання конкретних джерел та форми роботи з ними, видає індивідуальні завдання студентам, а також контролює їх виконання. Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється на семінарських заняттях, в процесі індивідуально-консультативної роботи та при підсумковому контролі знань.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів: підручниками, начально-методичними посібниками, конспектами студентів, інформаційними базами даних тощо.

В процесі опрацювання навчальної програми студенти використовують додаткову літературу навчального та наукового характеру, яка рекомендована до ознайомлення і наведена в даній робочій програмі.

Перелік питань і тем, що виносяться на самостійне вивчення студентів складає керівник курсу – лектор навчальної дисципліни на денній формі навчання – відповідно до навчальної програми та годин, що передбачені для самостійної роботи студента.

Перелік питань і тем, що винесені на самостійне вивчення, а також рекомендації щодо джерел надає студентам лектор курсу під час лекційних занять.

Консультативна допомога щодо організації вивчення конкретних питань надається викладачами лекцій та семінарських занять в години семінарських занять та індивідуальної роботи зі студентами. Контроль результатів самостійної роботи здійснює викладач семінарських занять та в процесі модульного контролю знань, а також на письмовому іспиті. Навчальний матеріал, що передбачений для засвоєння студентами в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль знань, поряд з матеріалом, який опрацьовувався на лекційних та семінарських заняттях.Оцінки, отримані студентами за виконання завдань самостійної роботи, враховуються при підсумковому контролі знань.
Теми та питання з курсу,

які повністю виносяться на самостійне опрацювання
ТЕМИ 1, 3: Поняття, предмет, принципи, система сімейного права

України. Державна сімейна політика. Історичні форми сім`ї та шлюбу.

 • Державна охорона сім’ї.

 • Основні риси і види парної сім’ї.

 • Історичні передумови виникнення моногамної сім`ї.

 • Загальна характеристика моногамної сім`ї.

 • Національні українські традиції сім`ї та шлюбу.ТЕМИ 2 ТА 4: Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права.

Джерела сімейного права.


Сімейні правовідносини.

 • Кодекс про шлюб та сім`ю України 1969 р.

 • Правове значення постанов Пленуму Верховного Суду України у справах про шлюб та сім`ю.

 • Суб`єктивні сімейні права і обов`язки та їх здійснення.

 • Захист сімейних прав та інтересів.

 • Строки і позовна давність у сімейному праві України.


ТЕМА 5 : Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу.

 • Юридичне значення взаємної обізнаності осіб, що подали заяву на укладення шлюбу, про стан здоров’я.

 • Перешкоди до укладення шлюбу.

 • Юридичні наслідки порушення принципів шлюбу.

 • Порядок укладення шлюбу з особами, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.


ТЕМИ 6 та 7: Недійсність шлюбу. Особисті немайнові правовідносини подружжя.

 • Визнання шлюбу недійсним після його припинення.

 • Фіктивні шлюби і фіктивні розлучення.

 • Юридичні наслідки недійсності шлюбу.

 • Захист особистих прав подружжя.

 • Обов’язки подружжя турбуватися про сім’ю.


ТЕМА 8: Майнові правовідносини подружжя.

 • Особливості майнових правовідносин у сімейному праві.

 • Зміна умов та розірвання шлюбного договору.

 • Визнання шлюбного договору недійсним.

 • Захист прав подружжя у випадку укладення угод по розпорядженню майном без його згоди.

 • Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу.

 • Порядок розпорядження майном, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя.

 • Поділ спільного сумісного майна подружжя.

 • Звернення стягнень на майно, що є об’єктом спільної сумісної власності.

 • Позовна давність та поділ майна подружжя.

 • Припинення права чоловіка та дружини на утримання.

 • Обчислення аліментів, що стягуються на користь одного з подружжя.

 • Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою.


ТЕМА 9 : Припинення шлюбу.

 • Юридичні наслідки розірвання шлюбу.

 • Поновлення шлюбу.

 • Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його правові наслідки.


ТЕМИ 10 та 11: Встановлення походження дітей. Оспорювання

батьківства (материнства.) Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів.

 • Визначення походження дитини від батька, матері при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій.

 • Засвідчення походження дітей. Реєстрація батьківства і материнства.

 • Порядок оспорювання батьківства.

 • Обставини, що виключають можливість оспорювання батьківства (материнства).

 • Захист батьківських прав Вирішення спорів між батьками з приводу виховання дітей.

 • Права дітей на захист від неправомірних дій батьків.

 • Поновлення в батьківських правах.

 • Обов’язки повнолітніх дітей піклуватися про батьків.

 • Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків та правнуків.

 • Права братів та сестер на спілкування.

 • Права мачухи, вітчима та особи, яка взяла дитину у свою сім’ї, на її виховання.

 • Права членів сім’ї та родичів щодо захисту дитини.


ТЕМА 12: Майнові правовідносини батьків і дітей, а також інших

членів сім’ї та родичів.

 • Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання.

 • Управління майном дитини та використання доходів від нього.

 • Обчислення та зміна розміру аліментів.

 • Види заробітку (доходу), що підлягає облікові при відрахуванні аліментів. Порядок присудження аліментів.

 • Порядок сплати та стягнення аліментів.

 • Визначення заборгованості по аліментах.

 • Порядок стягнення та підстави звільнення від сплати заборгованості по аліментах.


ТЕМА 13: Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без батьківського піклування. Усиновлення в Україні.

 • Загальні принципи, зміст та засоби державного захисту дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування..

 • Порядок виявлення та обліку дітей, що залишилися без батьківського піклування.

 • Заборона посередницької діяльності щодо усиновлення дітей.

 • Юридичне значення та способи вираження згоди батьків на усиновлення.

 • Випадки усиновлення без згоди батьків.

 • Таємниця усиновлення та її правовий захист.

 • Підстави та юридичні наслідки визнання усиновлення недійсним.

 • Підстави та юридичні наслідки скасування усиновлення.


ТЕМА 14: Опіка та піклування. Патронат над дітьми.

Прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу.

 • Органи опіки та піклування в Україні.

 • Права дітей, над якими встановлена опіка або піклування.

 • Підстави і порядок припинення опіки і піклування.

 • Правовий статус патронатного вихователя.

 • Права дитини, над якою встановлено патронат.

 • Права та обов’язки прийомних батьків.

 • Права та обов’язки батьків-вихователівТЕМА 15: Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства.


 • Права та обов’язки іноземців та осіб без громадянства у сімейних відносинах в Україні.

 • Реєстрація актів цивільного стану громадян України, що проживають поза її межами.

 • Умови визнання актів цивільного стану, заснованих на іноземних законах, в Україні.


6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
6.1. Очна форма навчання:

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

з науки «Сімейне право»

для студентів спеціальності «Правознавство» 6401

галузі знань «Право»

семінарського (практичного, лабораторного) заняттяФорма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
Змістовий модуль №1
1. Сімейні правовідносини.

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-еврістична бесіда

102. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу.


Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу та проблемних ситуацій

Семінар-розгорнута бесіда, вирішення задач

10
3. Припинення шлюбу. Недійсність шлюбу.

Попередня підготовка визначених завдань.

Вивчення судової практикиДискусія з елементами аналізу

Рольова гра10
Змістовий модуль №2

 • Аналіз конкретних правових ситуацій

4. Майнові правовідносини подружжя.


Визначення теоретичних та практичних проблем, їх правовий аналіз. Написання проектів процесуальних документів


Кейс-метод

10
5. Правовідносини батьків і дітей.

Попередня підготовка з визначених питань. Визначення теоретичних та практичних проблем, їх правовий аналіз

Семінар-розгорнута бесіда, робота в малих творчих групах

10
6. Правові форми забезпечення прав дітей, позбавлених батьківського піклування

Опрацювання наукової літератури та судової практики

Семінар-мозковий штурм,

Семінар-дискусія
10
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттяхЗа виконання модульних (контрольних) завдань**
Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10
Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

10
Усього балів за модульний контроль

20
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

20
2. Підготовка проектів процесуальних документів

10
3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

20
4. Підготовка презентації за заданою тематикою

10
5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10
6. Написання реферату (есе)

10
Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20
Разом балів за СРС

1001   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка