Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знаньСторінка1/10
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Юридичний факультет
Кафедра цивільного та трудового права

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот


« 26 » травня 2016 р.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки


Сімейне право

освітній ступінь бакалавр


галузь знань «Право»

спеціальність «Правознавство»

спеціалізація «Господарсько-правова»
ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ______________ А.В. Омельченко

Начальник навчально-

методичного відділу _____________Т.В. Гуть
Київ 2016ЗМІСТ
1. Вступ……………………………………………………………………………..…………...3

2. Тематичний план науки…………………………………………………………..…………5

3. Зміст науки за темами……………………………………………………………………......7

4. Плани занять:

4.1. Плани лекцій…………………………………………………………………………........12

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання…...15

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання…………………....19

4.4.Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період…………………………………………………………………………………………...24

5. Самостійна робота студентів……………………………………………….……….……..28

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента……………………………………………………32

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки……………………..33

6.2. Заочна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента…………………………………………………...37

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки…………………….39

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на залік…………………………………..42

7. Рекомендована література (основна і додаткова)………………………………………..43

1. ВСТУП
Сімейне право України вивчається студентами юридичного факультету КНЕУ на четвертому курсі навчання після вивчення науки “Цивільне право України” і має на меті розгляд теоретичних та практичних питань сімейного права як окремої галузі права України. Програма науки підготовлена з урахуванням положень Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. та інших норм чинного законодавства у обсязі, необхідному для повного і глибокого вивчення студентами основних положень сімейного права України. Передбачається вивчення історичного розвитку інституту сім‘ї та шлюбу і їх правового регулювання, поняття та особливості сімейного права, шлюбу, сім`ї, сімейних правовідносин; законодавчого регулювання сучасних сімейних правовідносин: порядку укладення та припинення шлюбу, особистих немайнових і майнових відносин подружжя, батьків і дітей, порядку і юридичних наслідків усиновлення, встановлення опіки і піклування над дітьми та ін., а також проблем розвитку та вдосконалення законодавства про шлюб та сім’ю.

Основними видами навчальних занять є лекції та семінарські заняття. Засвоєння курсу передбачає також систематичну самостійну роботу студентів. У лекціях подаються основи теоретичних знань з науки, розкриваються найбільш складні питання сімейного права, практика застосування сімейного законодавства.

На семінарських заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії сімейного права з відповідних питань, норм законодавства про шлюб та сім’ю, відпрацьовуються практичні навики у вирішенні конкретних життєвих ситуацій. Семінарські заняття проводяться по більшості програмних тем і мають на меті, передусім, розвиток у студентів уміння аналізувати конкретні ситуації та вірно застосовувати до них норми закону.

До кожної теми програми подаються питання для розгляду на семінарських заняттях, що включають перелік основних питань з теми, які можуть виноситися на обговорення під час проведення заняття. Кількість семінарських занять та їх тематика формуються відповідно до наведеного у даному посібнику навчально-тематичного плану по відповідній формі навчання.

Методичні матеріали включають також питання для самоконтролю та контролю знань, практичні завдання, список нормативно-правових актів та рекомендованої до вивчення чи ознайомлення наукової літератури. Практичні завдання до тем охоплюють найбільш важливі питання. При їх складанні використані фактичні матеріали (практика судів, органів РАЦС, юридичних консультацій, - при цьому прізвища учасників та деякі фактичні матеріали змінені), приклади з опублікованих видань (практикумів) та інша юридична література. Включені до методичних вказівок практичні завдання підлягають вирішенню на основі норм сімейного та цивільного законодавства України, а також міжнародних угод, в т.ч. дво- і багатосторонніх Конвенцій про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах. Рішення повинно обґрунтовуватися посиланням на нормативні джерела з приведенням конкретних відповідей на поставлені в завданнях питання.

Навчальна дисципліна «Сімейне право» має міжпредметний зв’язок з таким дисциплінами, які читаються на юридичному факультеті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», як: «Конституційне право України», «Адміністративне право України», «Цивільне право України», «Житлове право», «Цивільне процесуальне право України», «Договірне право», «Право соціального забезпечення», «Міжнародне приватне право», «Римське приватне право». В рамках навчальної дисципліни розглядаються актуальні питання правового регулювання реєстрації та розірвання шлюбу, реєстрації деяких інших актів цивільного стану, особистих немайнових та майнових правовідносин подружжя, особистих та майнових правовідносин батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів, правові форми забезпечення прав дітей, що залишились без батьківського піклування, застосування законодавства про шлюб та сім’ю до сімейних правовідносин за участю іноземних громадян та осіб без громадянства.

Під час вивчення дисципліни «Конституційне право України» студенти отримують знання про зміст конституційних прав, свобод та обов’язків людини та громадянина, які є основою для реалізації означених прав в інших галузях вітчизняного права, в тому числі і сімейного.

Навчальна дисципліна «Адміністративне право України», в якій аналізується система та повноваження органів виконавчої влади як суб’єктів адміністративно-правових відносин, при вивченні дисципліни «Сімейне право» становить інтерес в частині регламентації повноважень деяких органів державної виконавчої влади, а саме: органів державної реєстрації актів цивільного стану, органів опіки та піклування тощо.

Зважаючи на те, що до цього часу у вітчизняній правовій науці ведуться жваві дискусії щодо можливості виокремлення сімейного права як самостійної галузі права або ж розуміння сімейно-правових відносин як різновиду цивільно-правових відносин та розуміння сімейного права як підгалузі права цивільного, прослідковується міжпредметний зв’язок дисциплін «Сімейне право» і «Цивільне право України». Питому вагу рекомендованих студентам нормативно-правових джерел для успішного опанування дисципліни складають джерела цивільного права. В рамках вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право України» студенти отримують комплекс знань про статус фізичної особи як суб’єкта цивільно-правових відносин, про особисті немайнові права фізичних осіб (серед яких виділяється право на життя, право на сім’ю), про засади реалізації права спільної сумісної та спільної часткової власності на майно, що становлять проблемні питання в контексті реалізації в сімейно-правових відносин.

При вивченні дисципліни «Римське приватне право» студенти отримують початкові знання про сутність поняття сім’ї, шлюбу та його видів, зміст правових відносин подружжя, батьків і дітей в контексті римського приватного права. Приступаючи до вивчення дисципліни «Сімейне право», є підготовленими для опанування більш складних актуальних проблемних питань сучасного вітчизняного сімейного права. Дисципліна також має міжпредметний зв’язок з дисципліною «Правознавство», в рамках якої розглядаються в окремій самостійній темі основи цивільного та сімейного права.

Навчальна дисципліна «Право соціального забезпечення» становить інтерес в контексті опанування дисципліни «Сімейне право» в частині окреслення правових підстав виникнення аліментних зобов'язань деяких суб'єктів сімейно-правових відносин.

В результаті вивчення сімейного права України студенти повинні:знати діючі норми сімейного права про порядок, умови укладення та припинення шлюбу, права і обов’язки подружжя, батьків і дітей, аліментні зобов’язання членів сім’ї, про форми влаштування дітей, що залишилися без батьківської опіки та ін.;

ознайомитися з практикою застосування сімейного законодавства судами України, органами, що здійснюють усиновлення та захист прав дітей, іншими державними органами; перспективами та основними напрямками розвитку сімейного законодавства;

уміти застосовувати норми сімейного права в процесі роботи за юридичною спеціальністю.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИНазва теми

Кількість годин

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРСНавчальні заняття

СРС


Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Контактні

Індивідуальні

Тема 1. Поняття, предмет, принципи, система сімейного права України. Державна сімейна політика

1

2

-

-

3

1

-

6

Тема 2. Виникнення і розвиток вітчизняного сімейного права. Джерела сімейного права.

1

-

-

1

3

-

1

6

Тема 3. Історичні форми сім`ї та шлюбу

1

-

-

1

3

-

1

6

Тема 4. Сімейні правовідносини

1

-

-

1

3

1

1

6

Тема 5. Шлюб у сімейному праві України. Укладення шлюбу

1

2

-

-

3

1

-

8

Тема 6. Недійсність шлюбу

-

-

-

1

3

-

1

6

Тема 7. Особисті немайнові правовідносини подружжя

1

-

-

1

3

1

1

6

Тема 8. Майнові правовідносини подружжя

2

2

-

-

3

-

-

7

Тема 9. Припинення шлюбу

1

2

-

-

3

-

-

7

Тема 10. Встановлення походження дітей. Оспорювання батьківства (материнства.)

1

2

-

1

4

-

1

7

Тема 11. Особисті немайнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів

1

-

-

1

4

-

1

6

Тема 12. Майнові правовідносини батьків і дітей, а також інших членів сім’ї та родичів

2

2

-

1

4

3

1

7

Тема 13. Правові форми забезпечення прав дітей, що залишилися без батьківського піклування. Усиновлення в Україні

2

2

-

-

4

-

-

7

Тема 14. Опіка та піклування. Патронат над дітьми. Влаштування сімей у прийомні сім‘ю та дитячий будинок сімейного типу

2

2

-

-

4

-

-

7

Тема 15. Застосування законодавства про шлюб та сім`ю до сімейних правовідносин з участю іноземних громадян та осіб без громадянства

1

-

-

1

4

-

1

6

Підсумковий контроль, годиниУсього:

18

16

-

9

47

12

9

69

Разом годин:
годин

90

90

кредитів

3

3

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка