Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знаньСторінка1/6
Дата конвертації18.04.2017
Розмір0.97 Mb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет юридичний
Кафедра конституційного та адміністративного права
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

«20» травня 2015 р.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з науки (дисципліни)Організація судових та правоохоронних органів

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «Право»

спеціальність «6.030401» «Правознавство»

спеціалізація «Господарсько-правова»

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри ________________Ю.П. Бурило

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

Київ 2015
ЗМІСТ

Вступ 3

Тематичний план науки (дисципліни) 4

Зміст науки (дисципліни) за темами 5

Плани семінарських (практичних) занять очної форми навчання 7

вибіркового усного опитування студентів в аудиторії по питаннях теми, в т. ч. заданих для самостійного вивчення; 8

Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання 19

Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період 29

Графіки індивідуально-консультативної роботи (за формами навчання) 31

Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен 31

Зразок екзаменаційного білета 31

Карта самостійної роботи студента очної форми навчання 37

Карта самостійної роботи студента заочної форми навчання 38

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань 40

Рекомендована література (основна і додаткова) 46

Вступ


Курс “Організація судових та правоохоронних органів» є юридичною дисципліною. Цей предмет викладається студентам другого курсу та має на меті закріплення знань щодо системи судових і правоохоронних органів, їх структури, знань про їх завдання, функції, повноваження та взаємодію між ними і з іншими державними органами різних гілок влади.

Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів з будовою правоохоронних та правозахисних органів України, їх функціями, завданнями з питань правозастосовчої практики, захисту прав, свобод та законних інтересів громадян, з їх структурою, з’ясування їх місця і ролі в механізмі держави, а також визначити напрями діяльності у вирішенні завдань формування правової соціальної держави в Україні.

Завданням дисципліни є вивчення нормативно-правової бази, що визначає юридичний статус, повноваження та функції правоохоронних та правозахисних органів України.

Предметом дисципліни є система знань про структуру, напрями діяльності, завдання судів, державних органів та служб з діяльності у сфері правоохорони та правозахисту, взаємодію між ними та з іншими державними органами.

Після опанування курсу студенти повинні:
Знати: структуру, організацію діяльності кожного із функціонуючих в державі правоохоронних та правозахисних органів, чітко визначати місце і роль цих органів у системі органів державної влади України, їх значення для захисту законних прав людини і громадянина, захисту конституційного устрою, цілісності суверенної України;
Уміти: працювати з нормативними актами, аналізувати зміст законів та інших нормативно-правових актів, логічно викладати матеріал, аргументовано висловлювати свою думку, робити висновки, на основі отриманих знань вільно орієнтуватись в реаліях сьогодення.

Тематичний план науки (дисципліни)


Організація судових та правоохоронних органів”

Назва теми

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Індивідуальні

Контактні

індивідуальні

Тема 1. Предмет, завдання, система та основні поняття курсу “Організація судових та правоохоронних органів”. Законодавство та інші нормативні акти про судові та правоохоронні органи

2

4

1

5

2

1

9

Тема 2. Судова влада і судова система. Принципи правосуддя

2

2

1

6

2

1

10

Тема 3. Суди загальної юрисдикції

2

2

1

6

1

2

10

Тема 4. Конституційний Суд України

2

2

1

6

1

1

8

Тема 5. Статус суддів, народних засідателів та присяжних

2

4

1

6

2

1

8

Тема 6. Вища рада юстиції

-

-

2

8

-

1

10

Тема 7. Прокуратура України

2

4

1

6

2

2

9

Тема 8. Органи внутрішніх справ

2

4

1

6

2

1

10

Тема 9. Служба безпеки України

-

-

2

8

-

1

10

Тема 10. Податкова міліція та інші правоохоронні органи

2

2

1

6

1

1

10

Тема 11. Органи досудового слідства і дізнання

2

2

1

7

1

1

10

Тема 12. Органи юстиції України. Нотаріат в Україні

2

4

1

6

1

1

10

Тема 13. Адвокатура в Україні

2

2

1

6

1

1

10

Підсумковий контроль, години

4

5

Усього

22

32

15

77

16

15

115

Разом годин:

годин

150

150

кредитів

5

5Зміст науки (дисципліни) за темами


Тема 1. Предмет, завдання, система та основні поняття курсу “Організація судових та правоохоронних органів”. Законодавство та інші нормативні акти про судові та правоохоронні органи.

Предмет і система дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”, її завдання та значення; місце в системі юридичних дисциплін. Основні поняття дисципліни. Поняття правоохоронної діяльності, її ознаки. Поняття судової та правозахисної діяльності.

Поняття та види правоохоронних органів України. Загальна характеристика судів, прокуратури, органів дізнання і досудового слідства та інших правоохоронних органів. Завдання цих органів в умовах формування правової держави.

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регламентують діяльність правоохоронних органів. Роль міжнародно-правових актів з питань правоохорони та правозахисту. Конституція України, законодавчі та інші нормативні акти, які регламентують організацію та діяльність судових і правозахисних органів.

Правоохоронні органи зарубіжних країн. Законодавче забезпечення діяльності правоохоронних органів за кордоном.
Тема 2. Судова влада і судова система. Принципи правосуддя.

Поняття і сутність судової влади. Загальна характеристика судової влади. Роль судової влади в правовій державі. Судова влада як одна з гілок влади. Судова реформа в Україні. Суд як орган судової влади. Повноваження судової влади.

Судова система України. Органи, які здійснюють судочинство і правосуддя.

Поняття правосуддя. Його відмінність від інших форм державної діяльності. Форми правосуддя. Принципи правосуддя: їх система та значення. Основні засади судочинства за Конституцією України. Характеристика принципів правосуддя: Законність. Змагальність і рівноправність сторін. Забезпечення доведеності вини. Незалежність суддів. Недоторканість суддів. Гласність судового розгляду. Презумпція невинуватості. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист. Мова судочинства в Україні. Обов’язковість судових рішень. Здійснення правосуддя тільки судом.


Тема 3. Суди загальної юрисдикції.

Система судів загальної юрисдикції. Принципи, на яких будується судова система України. Місцеві суди. Порядок формування. Повноваження місцевих судів. Повноваження судді місцевого суду. Голова місцевого суду та його повноваження. Організація діяльності місцевого суду.

Апеляційні суди. Види, склад та повноваження. Повноваження судді апеляційного суду. Повноваження Голови Апеляційного суду. Організація роботи апеляційних судів.

Вищі спеціалізовані суди України: види, склад, повноваження. Пленум Вищого спеціалізованого суду. Повноваження судді Вищого спеціалізованого суду. Голова Вищого спеціалізованого суду.

Верховний суд України. Склад, порядок формування та повноваження. Суддя Верховного суду та його повноваження. Голова Верховного суду України та його заступники, їх повноваження. Порядок обрання Голови Верховного Суду України та звільнення його з посади. Пленум Верховного суду України. Органи, що забезпечують роботу судів загальної юрисдикції. Судові системи зарубіжних країн.

Тема 4. Конституційний Суд України.

Поняття та завдання конституційного контролю. Конституційний суд України ‒ єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завдання та повноваження Конституційного суду України.

Склад та порядок формування Конституційного суду. Вимоги, які пред’являються до суддів цього суду. Конституційне подання та конституційне звернення. Органи і посадові особи, які мають право внесення питань на його розгляд. Конституційне провадження. Секретаріат та організація роботи Конституційного суду України.

Органи конституційного нагляду в зарубіжних країнах. Порядок їх формування, структура та функції.


Тема 5. Статус суддів, народних засідателів та присяжних.

Загальні поняття про статус суддів. Суддя ‒ носій судової влади. Вимоги, що пред’являються до судді. Законодавство про статус суддів. Право на зайняття судової посади. Обов’язки суддів. Присяга та символи суддів.

Підбір кандидатів у судді та порядок їх призначення й обрання. Значення Вищої кваліфікаційної комісії суддів у формуванні корпусу суддів. Гарантії незалежності суддів та їх матеріальне і соціально-побутове забезпечення.

Порядок притягнення суддів до дисциплінарної та кримінальної відповідальності.

Органи суддівського самоврядування.

Статус суддів, народних засідателів та присяжних у зарубіжних країнах.Статус народних засідателів та присяжних (вивчається окремою темою).

Загальні поняття про статус народних засідателів та присяжних. Історія виникнення і розвитку інститутів народних засідателів і присяжних. Вимоги, що висуваються до народних засідателів. Порядок обрання та порядок усунення від виконання обов’язків народних засідателів. Права та обов’язки народних засідателів. Вимоги, що висуваються до присяжних. Порядок обрання та порядок усунення від виконання обов’язків присяжних. Права та обов’язки присяжних. Народні засідателі та присяжні в зарубіжних країнах.


Тема 6. Вища рада юстиції.

Статус Вищої ради юстиції. Склад Вищої Ради Юстиції, особливість формування цього органу. Порядок обрання членів Вищої Ради Юстиції. Повноваження Вищої Ради Юстиції. Організація діяльності Вищої Ради Юстиції. Голова Вищої Ради Юстиції. Секції Вищої Ради Юстиції, Акти Вищої Ради Юстиції.


Тема 7. Прокуратура України.

Загальне поняття прокуратури як державного органу. Завдання, які стоять перед прокуратурою. Основні напрями діяльності прокуратури та її функції. Принципи діяльності прокуратури.

Система органів прокуратури України. Генеральна прокуратура України. Структура прокуратури України. Військові прокуратури. Транспортні прокуратури. Спеціалізовані прокуратури. Кадрове забезпечення органів прокуратури.

Генеральний прокурор: порядок призначення та повноваження.

Акти прокурорського реагування.

Органи прокуратури в зарубіжних країнах.


Тема 8. Органи внутрішніх справ.

Органи внутрішніх справ України. Місце органів внутрішніх справ в системі правоохоронних органів, їх структура, завдання та повноваження. Спеціальна правоохоронна діяльність. Міністерство внутрішніх справ України: завдання, повноваження та структура.

Міліція: поняття, структура та повноваження. Підрозділи міліції та їх роль в боротьбі зі злочинністю.

Повноваження інших органів системи МВС. Національна гвардія України.

Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ.

Поліція в зарубіжних країнах.


Тема 9. Служба безпеки України.

Органи служби безпеки України, їх система та завдання. Центральний апарат, органи та підрозділи служби безпеки України, їх структура та функції. Повноваження (права та обов’язки) Служби безпеки України.

Кадрове забезпечення органів служби безпеки України. Контроль за діяльністю Служби безпеки України.

Спецслужби в зарубіжних країнах.


Тема 10. Податкова міліція та інші правоохоронні органи.

Податкова міліція в системі контролюючих органів України. Права та обов’язки податкової міліції. Розмежування повноважень податкової служби і податкової міліції.

Державна прикордонна служба: структура, завдання, повноваження.

Управління державної охорони: поняття, завдання; права та обов’язки військовослужбовців управління державної охорони.

Військова служба правопорядку в Збройних Силах України: поняття, завдання, повноваження.

Органи виконання покарань: місце в системі правоохоронних органів, структура та повноваження.

Митні органи: їх структура та завдання.

Пенітенціарні установи в зарубіжних країнах.


Тема 11. Органи досудового слідства і дізнання.

Досудове розслідування: поняття та форми. Органи досудового слідства в Україні: завдання та повноваження. Розмежування компетенції слідчих підрозділів. Статус слідчого. Органи дізнання в Україні: види, завдання, повноваження. Статус дізнавача.


Тема 12. Органи юстиції України. Нотаріат.

Система органів та установ юстиції України, їх завдання, повноваження та структура. Основні напрями діяльності органів юстиції. Державна виконавча служба.

Система нотаріату і порядок його формування. Правові засади нотаріату в Україні. Основні напрями діяльності нотаріату та його завдання. Органи і посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії. Правовий статус нотаріуса. Вимоги, які пред’являються до кандидатів на посади нотаріусів. Кваліфікаційні комісії нотаріату.

Органи юстиції та нотаріату за кордоном.


Тема 13. Адвокатура в Україні.

Становлення і розвиток адвокатури в Україні. Місце і роль адвокатури в системі правозахисних органів. Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури. Права та обов’язки адвокатів. Основні напрями адвокатської діяльності. Гарантії діяльності адвокатів. Відповідальність адвокатів. Адвокатська таємниця.


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка