Методична вказівка для студентів до практичних занять день 1Скачати 328.94 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір328.94 Kb.
Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина і економіка охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичних занять - день 1

Тема: Методика планування та організації статистичного дослідження стану здоров’я населення (1 години, модуль 1). Комплексна оцінка стану здоров’я населення на основі інтегральних показників (1 години, модуль 1). Методика визначення медичної, соціальної і економічної ефективності діяльності закладів охорони здоров’я (2 години, модуль 2)

Актуальність теми: для того, щоб практичний лікар міг правильно аналізувати результати своєї діяльності, йому необхідно досконало розуміти послідовність дій при проведенні будь-якого дослідження, а також обчислити та оцінити інтегральні показники здоров’я населення. Крім того, для аналізу результатів своєї діяльності, кожному лікареві необхідно досконало володіти методиками визначення медичної, соціальної і економічної ефективності діяльності закладів охорони здоров’я.

Навчальні цілі заняття:

 1. ЗНАТИ: зміст статистичного методу дослідження як основного в соціальній медицині і організації охорони здоров’я, поняття статистичної сукупності, її видів, етапи статистичного дослідження; інтегральні показники стану здоров’я населення, методику їх розрахунку та оцінки; зміст методики визначення медичної, соціальної і економічної ефективності діяльності закладів охорони здоров’я.

 2. ВМІТИ: поставити мету і завдання дослідження, визначити об’єкт, одиницю і облікові ознаки спостереження, скласти план і програму статистичного дослідження, визначити вид та метод дослідження; заповнити облікові документи, що використовуються для реєстрації загальної захворюваності; обчислити та проаналізувати показники різних видів захворюваності, показники і критерії медичної ефективності діяльності закладів охорони здоров’я; визначати критерії соціальної ефективності, аналізувати економічну ефективність діяльності закладів охорони здоров’я.

Самостійна позааудиторна робота


З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно опрацювати рекомендовану літературу та повторити матеріали лекцій (4-5 курс).
Контрольні питання

 1. Складання плану статистичного дослідження з визначенням мети, завдань, об’єкту, одиниці спостереження, методики проведення дослідження у часі та за обсягом; ресурсів, необхідних для проведення дослідження.

 2. Розробка програм статистичного дослідження: програми спостереження (складання документу за яким проводиться збирання матеріалу); програми розробки і зведення даних (макетів таблиць); програми статистичного аналізу (визначення комплексу показників для оцінки одержаних результатів); розробка форм впровадження результатів дослідження в практику охорони здоров’я; розробка управлінських рішень, спрямованих на поліпшення стану здоров’я населення.

 3. Застосування статистичних методів визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що його обумовлюють (відносні та середні величини, метод стандартизації, кореляційно-регресійний аналіз, оцінка вірогідності результатів статистичного дослідження з використанням параметричних та непараметричних методів).

 4. Визначення основних інтегральних показників стану здоров’я населення (середня очікувана тривалість життя, DALE, індекс розвитку людського потенціалу).

 5. Визначення джерел та/або місця знаходження інформації для вивчення та оцінка стану здоров’я населення (демографічних показників, захворюваності, інвалідності тощо).

 6. Комплексна оцінка демографічної ситуації у взаємозв’язку з чинниками, що на неї впливає.

 7. Визначення рейтингу окремих регіонів України за демографічними показниками.

 8. Рейтингова оцінка стану первинної та загальної захворюваності різних регіонів України.

 9. Розробка управлінських рішень, спрямованих на покращання здоров’я населення.

 10. Показники і критерії медичної ефективності діяльності закладів охорони здоров’я.

 11. Соціальна ефективність, її критерії.

 12. Визначення і аналіз економічної ефективності діяльності закладів охорони здоров’я.

 13. Економічний ефект і економічна ефективність. Прямі витрати та непрямі втрати.


Перелік обов’язкових практичних навичок:

 1. Поставити мету і завдання дослідження, визначити об’єкт, одиницю і облікові ознаки спостереження; скласти план і програму статистичного дослідження, визначити вид та метод дослідження.

 2. Заповнити облікові документи, що використовуються для реєстрації загальної захворюваності.

 3. Обчислити та проаналізувати показники різних видів захворюваності, показники і критерії медичної ефективності діяльності закладів охорони здоров’я.

 4. Визначати критерії соціальної ефективності, аналізувати економічну ефективність діяльності закладів охорони здоров’я.Самостійна аудиторна робота


Кожний виконує індивідуальне ситуаційне завдання для засвоєння обов’язкових практичних навичок. Результати самостійної роботи оформляються протоколом.

Література:

основна

 1. Біостатистика: [підручник] / За заг. ред В.Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2009. – С. 57 – 71.

 2. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 70 – 123.

 3. Економіка охорони здоров'я / Під заг. ред. В.Ф. Москаленка. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – С. 177 – 190.

 4. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 26 – 37, 80 – 138.

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 23 – 43, 95 – 100, 133 – 164, 465 – 477.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 7 – 18, 63 – 69.

 3. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – С. 5 –10, 103 – 115.

 4. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – С. 15 – 25, 85 – 120.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» ________ 20___ р. № ____

Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина і економіка охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичних занять - день 2
Тема: Організація надання первинної медичної допомоги міському та сільському населенню (2 години, модуль 1). Розробка шляхів удосконалення економічного механізму в системі охорони здоров’я (1 години, модуль 2)

Актуальність теми: первинна медична допомога має пріоритетне значення в медичному обслуговуванні міського та сільського населення як найбільш масова і загальнодоступна, а амбулаторні заклади є провідною ланкою в системі її організації, зокрема в умовах переходу до сімейної медицини. Кожен лікар повинен розуміти основні принципи економіки охорони здоров’я; специфіку та механізми дії економічних законів в сфері охорони здоров’я.

Навчальні цілі заняття:

 1. ЗНАТИ: принципи, організацію та перспективи розвитку первинної медичної допомоги міському та сільському населенню; основні амбулаторні заклади, їх структуру, напрямки роботи, управління, перспективи в світлі реформування сфери охорони здоров’я; зміст роботи лікаря загальної практики / сімейної медицини амбулаторного закладу. Дію економічних законів в системі охорони здоров’я, основні економічні категорії, методи, мету, завдання економіки охорони здоров’я, сучасну концепцію реформування галузі

 2. ВМІТИ: заповнити основну обліково-оперативну документацію амбулаторних закладів; розрахувати та оцінити показники, що характеризують діяльність амбулаторних закладів; інтерпретувати зміст і ключові питання економіки охорони здоров’я, їх особливості у медичних закладах різних форм власності.

Самостійна позааудиторна робота


З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно опрацювати рекомендовану літературу та повторити матеріали лекцій (4-5 курс).

Контрольні питання


 1. Організація надання первинної медичної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини.

 2. Амбулаторна допомога. Основні амбулаторні заклади, їх структура, управління, перспективи в світлі реформування сфери охорони здоров'я.

 3. Особливості надання ПМСД сільському населенню.

 4. Профілактична робота амбулаторних закладів. Диспансеризація населення.

 5. Діагностично-лікувальна робота амбулаторних закладів.

 6. Зміст роботи лікаря загальної практики-сімейного лікаря.

 7. Відділення профілактики поліклініки (консультативно-діагностичного центру), його значення, зміст роботи, структура, показники діяльності.

 8. Визначення можливостей інтеграції співпраці основних закладів в наданні ПМСД окремим групам населення: людям похилого віку, вагітним жінкам, дітям, тощо.

 9. Основна обліково-оперативна і звітна документація, показники, що характеризують діяльність амбулаторних закладів, методика їх аналізу.

 10. Здоров’я та охорона здоров’я як економічні категорії. Основні системи охорони здоров’я.

 11. Економіка охорони здоров’я: методи, мета, завдання та роль курсу в системі вищої школи.

 12. Специфіка та механізми дії економічних законів в сфері охорони здоров’я.

 13. Сучасна концепція реформування системи охорони здоров’я.

 14. Стратегія розвитку галузі охорони здоров’я.Перелік обов’язкових практичних навичок:

 1. Заповнити основну обліково-оперативну документацію амбулаторних закладів.

 2. Розрахувати та оцінити показники, що характеризують діяльність амбулаторних закладів.

 3. Інтерпретувати зміст і ключові питання економіки охорони здоров’я, їх особливості у медичних закладах різних форм власності.

Самостійна аудиторна робота


Кожний виконує індивідуальне ситуаційне завдання для засвоєння обов’язкових практичних навичок. Результати самостійної роботи оформляються протоколом.
Література:

основна

 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 309 – 331, 348 – 353, 362 – 395.

 2. Економіка охорони здоров'я / Під заг. ред. В.Ф. Москаленка. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – С. 10 – 30, 62 – 89.

 3. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 157 – 167, 172 – 178.

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 236 – 279, 293 – 309, 342 – 367, 458 – 465.

 2. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 116 – 129.

 3. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / Під ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – С.121 – 147, 167 –171, 182 – 194, 225 – 235.

 4. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 96 – 110, 132 – 146.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» ________ 20___ р. № ____

Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина і економіка охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичних занять - день 3
Тема: Організація вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (2 години, модуль 1). Економічний аналіз діяльності закладів охорони здоров'я (2 години, модуль 2)

Актуальність теми: спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога є важливою складовою медичного забезпечення мешканців міста і села, дитячого і дорослого населення, гарантує комплексне високопрофесійне медичне обслуговування лікарями-спеціалістами. Проведення економічного аналізу роботи закладів охорони здоров’я забезпечує пошук результативних і ефективних методів їх медичної, господарської і фінансової діяльності, особливо в умовах зростання витрат на охорону здоров’я і обмеження ресурсів в галузі.

Навчальні цілі заняття:

 1. ЗНАТИ: особливості структури і функції закладів, що надають вторинну та третинну медичну допомогу, штатне забезпечення, завдання лікарів-спеціалістів; значення і суть економічного аналізу для системи охорони здоров’я, медичного закладу.

 2. ВМІТИ: заповнювати основну медичну документацію закладів, що надають вторинну та третинну медичну допомогу, розробляти заходи для поліпшення їх організації і діяльності; аналізувати економічну діяльність закладів охорони здоров'я.

Самостійна позааудиторна робота


З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно опрацювати рекомендовану літературу та повторити матеріали лекцій (4-5 курс).

Контрольні питання


 1. Особливості організації вторинної та третинної медичної допомоги.

 2. Завдання спеціалізованих та високоспеціалізованих медичних закладів.

 3. Визначення особливостей структури та штатного забезпечення лікарень різного рівня (обласної, центральної міської, міської, центральної районної, районної та спеціалізованої (інфекційної, протитуберкульозної, психіатричної, наркологічної, тощо).

 4. Оцінка адекватності структури лікарень завданням забезпечення спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги мешканцям міста і села, дитячому і дорослому населенню.

 5. Аналіз завдань, структури і діяльності диспансерів (протитуберкульозних, дермато-венерологічних, психоневрологічних, ендокринологічних, лікарсько-фізкультурних).

 6. Розробка нових організаційних форм медичного забезпечення окремих груп населення – ВІЛ-інфікованих, хворих на туберкульоз, людей похилого, старечого віку, тощо.

 7. Сутність і значення економічного аналізу для системи охорони здоров’я, медичного закладу.

 8. Критерії оцінки результативності економічного аналізу в охороні здоров’я: «витрати-результативність», «витрати-вигода», «витрати-корисність».

 9. Обмеження економічного аналізу в охороні здоров’я.

 10. Оцінка програм і медичних втручань з метою прийняття управлінських рішень.

 11. Визначення і аналіз фінансового стану медичного закладу.

 12. Визначення основних показників результативності фінансової діяльності медико-виробничих підприємств.


Перелік обов’язкових практичних навичок:

 1. Заповнювати основну медичну документацію закладів, що надають вторинну та третинну медичну допомогу, розробляти заходи для поліпшення їх організації і діяльності.

 2. Аналізувати економічну діяльність закладів охорони здоров'я.

Самостійна аудиторна робота


Кожний виконує індивідуальне ситуаційне завдання для засвоєння обов’язкових практичних навичок. Результати самостійної роботи оформляються протоколом.

Література:

основна


 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 331 – 338, 353 – 361.

 2. Економіка охорони здоров'я / Під заг. ред. В.Ф. Москаленка. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – С. 177 – 201.

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 258 – 293, 310 – 332.

 2. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 116 – 130.

 3. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / Під ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – С. 131 – 148.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» ________ 20___ р. № ____

Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина і економіка охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичних занять - день 4

Тема: Методи вивчення та оцінка показників репродуктивного здоров'я (2 години, модуль 1). Використання статистичної інформації для оцінки діяльності медичних закладів (2 години, модуль 1)

Актуальність теми: від стану здоров’я жінок та дітей залежить безперервність та повноцінність репродукції населення. Тому ця проблема є не тільки медичною, а й соціальною і спричинює необхідність створення та реалізації в державі цілісної системи охорони материнства і дитинства (ОХМД). Використання медичної статистики дозволяє обґрунтувати нормативно-організаційні потреби у наданні медичної допомоги, визначати закономірності рівня здоров’я населення, якості медичної допомоги, узагальнювати результати діяльності закладів охорони здоров'я і окремих лікарів.

Навчальні цілі заняття:

 1. ЗНАТИ: основні завдання, елементи та етапи системи ОХМД, особливості, структуру і функції підрозділів та медперсоналу акушерсько-гінекологічної та педіатричної служб; основні показники, що характеризують репродуктивне здоров’я; основні види облікової та звітної документації, що використовується для оцінки діяльності медичних закладів.

 2. ВМІТИ: заповнювати основні документи та аналізувати показники роботи медичних закладів, які надають допомогу жінкам і дітям; обчислювати та аналізувати показники репродуктивного здоров'я.

Самостійна позааудиторна робота


З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно опрацювати рекомендовану літературу та повторити матеріали лекцій (4-5 курс).

Контрольні питання


 1. Нормативно-правові засади збереження репродуктивного здоров’я населення.

 2. Визначення окремих показників, що характеризують репродуктивного здоров’я населення.

 3. Оцінка регіональних особливостей та сучасних тенденцій показників репродуктивного здоров’я.

 4. Аналіз чинників, що впливають на репродуктивне здоров’я (рівень народжуваності, частоту абортів, захворюваність жіночого населення, материнську смертність, смертність немовлят).

 5. Розробка заходів по оптимізації системи збереження репродуктивного здоров’я населення.

 6. Визначення основних видів облікової та звітної документації, що використовується для оцінки діяльності медичних закладів.

 7. Застосування статистичних методів (відносні та середні величини, метод стандартизації, кореляційно-регресійний аналіз, параметрична та непараметрична оцінка вірогідності результатів досліджень, бальна та рейтингова оцінка) для оцінки діяльності медичних закладів.

 8. Визначення та аналіз основних показників діяльності медичних закладів різних рівнів.

 9. Визначення та аналіз окремих показників якості надання медичної допомоги населенню.

 10. Визначення критеріїв медичної та соціальної ефективності організації медичної допомоги.

 11. Рейтингова оцінка діяльності медичних закладів в різних регіонах України за інтегральними показниками.

 12. Розробка заходів по оптимізації роботи різних видів закладів охорони здоров’я.


Перелік обов’язкових практичних навичок:

 1. Заповнювати основні документи та аналізувати показники роботи медичних закладів, які надають допомогу жінкам і дітям.

 2. Обчислювати та аналізувати показники репродуктивного здоров'я.

Самостійна аудиторна робота


Кожний виконує індивідуальне ситуаційне завдання для засвоєння обов’язкових практичних навичок. Результати самостійної роботи оформляються протоколом.
Література:

основна


 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 74 – 100, 396 – 443, 459 – 465.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 17 – 79, 86 – 102, 181 – 205.

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 23 – 95, 101 – 132, 410 – 467.

 2. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 5 – 103, 151 – 173.

 3. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / Під ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – С. 3 – 84, 195 – 235.

 4. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 7 – 63, 175 – 192.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» ________ 20___ р. № ____

Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина і економіка охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичних занять - день 5

Тема: Методика проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності (тимчасової і стійкої) в роботі різних закладів охорони здоров’я (1 години, модуль 1). Методика визначення страхового тарифу при добровільному медичному страхуванні (1 години, модуль 2)
Актуальність теми: Лікарсько-трудова експертиза (ЛТЕ) втрати працездатності є важливою складовою державної системи соціального страхування і соціального забезпечення. Від компетентності здійснення ЛТЕ залежить відновлення здоров’я і працездатності пацієнта, його раціональне працевлаштування. Тому знання з цих питань необхідні для кожного лікаря. Впровадження страхової медицини, яка з успіхом застосовується у більшості економічно розвинутих країнах світу є пріоритетним напрямком подолання проблем системи охорони здоров’я України. Практичний лікар повинен досконало володіти методикою визначення страхового тарифу при добровільному медичному страхуванні.

Навчальні цілі заняття:

 1. ЗНАТИ: структуру і функції закладів, які здійснюють ЛТЕ, функції лікарів з експертизи працездатності; економічну сутність медичного страхування.

 2. ВМІТИ: вирішувати питання експертизи непрацездатності в конкретних ситуаціях і оформляти відповідні документи; визначати страховий тариф при добровільному медичному страхуванні.

Самостійна позааудиторна робота


З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно опрацювати рекомендовану літературу та повторити матеріали лекцій (4-5 курс).

Контрольні питання


 1. Засвоєння загальних положень організації експертизи тимчасової непрацездатності (ЕТН). Завдання по організації ЕТН на різних рівнях: лікуючого лікаря, завідувача профільним відділенням, лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), заступника головного лікаря з ЕТН та відповідальної особи органу охорони здоров’я з ЕТН.

 2. Використання алгоритму дій лікаря при проведенні експертизи тимчасової непрацездатності.

 3. Визначення джерел та/або місця знаходження інформації, що використовується при проведенні експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності.

 4. Визначення порядку проведення експертизи тимчасової втрати працездатності в амбулаторних закладах, стаціонарах, жіночих консультаціях, санаторно-курортних закладах.

 5. Визначення порядку проведення медико-соціальної експертизи стійкої втрати працездатності за направленням закладів охорони здоров’я.

 6. Зміст медичного страхування. Види медичного страхування та особливості їх організації.

 7. Економічний аналіз систем медичного страхування деяких розвинутих країн.

 8. Місце і роль лікаря загальної практики в системі медичного страхування.

 9. Організація контролю якості медичних послуг в умовах страхової медицини.

 10. Фінансова надійність страховика. Страхові резерви.

 11. Методика визначення страхового тарифу.


Перелік обов’язкових практичних навичок:

 1. Вирішувати питання експертизи непрацездатності в конкретних ситуаціях і оформляти відповідні документи.

 2. Визначати страховий тариф при добровільному медичному страхуванні.

Самостійна аудиторна робота


Кожний виконує індивідуальне ситуаційне завдання для засвоєння обов’язкових практичних навичок. Результати самостійної роботи оформляються протоколом.
Література:

основна


 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 472 – 496.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 206 – 212.

 3. Економіка охорони здоров'я / Під заг. ред. В.Ф. Москаленка. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – С. 90 – 114.

додаткова

 1. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 184 – 204.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 477 – 492. (крім експертизи тимчасової втрати працездатності).

 3. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 193 – 216. (крім експертизи тимчасової втрати працездатності).

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» ________ 20___ р. № ____

Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина і економіка охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичних занять - день 6
Тема: Методи планування в системі охорони здоров’я (1 години, модуль 2). Засади маркетингу медичних послуг. Організація маркетингової діяльності закладів охорони здоров’я та санітарно-епідеміологічної служби (1 години, модуль 2). Методи дослідження ринку охорони здоров’я (1 години, модуль 2)
Актуальність теми: в умовах ринкової економіки, для якої характерні посилення конкуренції, зростання фактору невизначеності в зовнішньому середовищі та життєдіяльності людей, планування є важливою функцією управління, загальним стандартом в практиці діяльності суб’єктів господарювання, виникає об’єктивна необхідність використання маркетингу медичних послуг для забезпечення ефективного функціонування ринку охорони здоров’я.

Навчальні цілі заняття:

 1. ЗНАТИ: значення, суть і дію економічних законів в системі охорони здоров’я, поняття маркетингу та ринку медичних послуг; закономірності формування, функціонування та особливості ринку охорони здоров’я.

 2. ВМІТИ: застосовувати методи планування в системі охорони здоров'я (стратегічне, оперативне, директивне, індикативне, договірне, підприємницьке), проводити комплексне маркетингове дослідження ринку медичних послуг, здійснювати управління маркетинговою діяльністю.

Самостійна позааудиторна робота


З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно опрацювати рекомендовану літературу та повторити матеріали лекцій (4-5 курс).

Контрольні питання


 1. Суть функцій та методологія планування діяльності в системі охорони здоров’я.

 2. Види та методи планування.

 3. Визначення об’ємів медичної допомоги та санітарно-епідеміологічного забезпечення.

 4. Стратегічний план медичного закладу, його характеристики і завдання.

 5. Зміст та зв’язок стратегічного і оперативного планів медичного закладу.

 6. Система оперативно-календарного планування в системі охорони здоров’я.

 7. Методи планування чисельності медичного персоналу.

 8. Закономірності формування, функціонування та особливості ринку охорони здоров’я. Організаційно-економічні та правові методи регулювання ринку послуг охорони здоров’я.

 9. Основні параметри ринку послуг охорони здоров’я: попит, пропозиція, ціна, конкуренція.

 10. Види конкурентних структур. Сутність, принципи, функції і мета маркетингу.

 11. Ключові економічні категорії маркетингу (потреби, цінності, запити).

 12. Зміст та етапи процесу управління маркетингом. Стратегії і тактика маркетингової діяльності.

 13. Медична допомога і медична послуга. Економічні особливості послуг охорони здоров’я.

 14. Вид маркетингу в залежності від попиту.

 15. Складові, стратегія і тактика маркетингової діяльності, процес маркетингового дослідження.

 16. Аналіз можливостей ринку медичних послуг.

 17. Засоби поширення інформації та оцінка ефективності реклами.

 18. Маркетинговий контроль.


Перелік обов’язкових практичних навичок:

 1. Застосовувати методи планування в системі охорони здоров'я (стратегічне, оперативне, директивне, індикативне, договірне, підприємницьке).

 2. Проводити комплексне маркетингове дослідження ринку медичних послуг, здійснювати управління маркетинговою діяльністю.

Самостійна аудиторна робота


Кожний виконує індивідуальне ситуаційне завдання для засвоєння обов’язкових практичних навичок. Результати самостійної роботи оформляються протоколом.
Література:

основна

 1. Економіка охорони здоров’я : підручник / За ред. Москаленка В. Ф. – В.: Нова книга, 2010. – С. 31 – 52, 223 – 258.

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 603 – 618.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 249 – 264.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» ________ 20___ р. № ____

Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина і економіка охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичних занять - день 7
Тема: Методика складання кошторису в закладах охорони здоров’я (1 години, модуль 2). Методи ціноутворення і регулювання цін в системі охорони здоров’я (1 години, модуль 2). Методика розрахунку заробітної плати медичному персоналу(1 години, модуль 2)

Актуальність теми: економічна наука розглядає вартість як основу розвитку товарного виробництва, яка регулює і стимулює економічні відносини виробників. Практичний лікар повинен досконало володіти знаннями з формування цін на медичні послуги, методикою розрахунку вартості медичних послуг та основ їх регулювання.

Навчальні цілі заняття:

 1. ЗНАТИ: сутність фінансового менеджменту в організації роботи медичних закладів, основні ціноутворюючі чинники, механізми формування та регулювання цін в охороні здоров’я.

 2. ВМІТИ: складати кошторис медичного закладу, нараховувати заробітну плату медичному персоналу, розробляти цінову політику, спрямовану на реалізацію стратегічних і оперативних завдань медичного закладу.

Самостійна позааудиторна робота


З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно опрацювати рекомендовану літературу та повторити матеріали лекцій (4-5 курс).

Контрольні питання


 1. Зміст і значення фінансового менеджменту в медичних та санітарно-епідеміологічних закладах.

 2. Джерела фінансування галузі. Основні фінансові моделі систем охорони здоров’я.

 3. Бюджет, механізм його складання.

 4. Фінансове планування в медичних та санітарно-епідеміологічних закладах (кошторис).

 5. Методика складання кошторису в медичних та санітарно-епідеміологічних закладах.

 6. Ціна як економічна категорія, її значення для господарської діяльності в медичних та санітарно-епідеміологічних закладах.

 7. Види цін в сфері охорони здоров’я. Особливості формування та регулювання цін в системі охорони здоров’я.

 8. Розробка цінової стратегії з метою реалізації економічних завдань в медичних та санітарно-епідеміологічних закладах.

 9. Сутність механізмів оплати праці постачальників медичних послуг.

 10. Види оплати амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги, їх порівняльна характеристика.

 11. Сутність, види, форми, механізми стимулювання медичних працівників.

 12. Методика розрахунку заробітної плати медичним працівникам.


Перелік обов’язкових практичних навичок:

 1. Складати кошторис медичного закладу.

 2. Нараховувати заробітну плату медичному персоналу.

 3. Розробляти цінову політику, спрямовану на реалізацію стратегічних і оперативних завдань медичного закладу.

Самостійна аудиторна робота


Кожний виконує індивідуальне ситуаційне завдання для засвоєння обов’язкових практичних навичок. Результати самостійної роботи оформляються протоколом.
Література:

основна

 1. Економіка охорони здоров’я : підручник / За ред. Москаленка В. Ф. – В.: Нова книга, 2010. – С. 52 – 89, 136 – 177.

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 619 – 624.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 265 – 278.


Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» ________ 20___ р. № ____

Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина і економіка охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичних занять - день 8
Тема: Методика складання бізнес-плану при організації підприємницької діяльності в сфері охорони здоров'я (1 години, модуль 2). Методика проведення фінансового аналізу господарської діяльності медичного підприємства (1 години, модуль 2)

Актуальність теми: сутність сучасного управління полягає у необхідності формування знань з бізнес-планування в охороні здоров’я; в умовах обмежених ресурсів та при реформуванні системи охорони здоров’я фінансовий аналіз господарської діяльності медичного підприємства використовується для пошуку резервів розвитку.

Навчальні цілі заняття:


 1. ЗНАТИ: основи бізнес-планування в системі охорони здоров’я, структуру бізнес-плану; фінансовий аналіз господарської діяльності медичного підприємства.

 2. ВМІТИ: складати бізнес-план, аналізувати господарську діяльність медичного підприємства.

Самостійна позааудиторна робота


З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно опрацювати рекомендовану літературу та повторити матеріали лекцій (4-5 курс).

Контрольні питання


 1. Суть підприємництва і його особливості в охороні здоров’я.

 2. Правові засади підприємницької діяльності в охороні здоров’я.

 3. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

 4. Бізнес-план як інструмент регулювання підприємницької діяльності.

 5. Сутність фінансового аналізу в охороні здоров’я.

 6. Фінансовий стан медичного підприємства та механізми його оцінки.

 7. Дослідження ефективності фінансово-господарської діяльності медико-виробничих комплексів.


Перелік обов’язкових практичних навичок:

 1. Складати бізнес-план, аналізувати господарську діяльність медичного підприємства.

Самостійна аудиторна робота


Кожний виконує індивідуальне ситуаційне завдання для засвоєння обов’язкових практичних навичок. Результати самостійної роботи оформляються протоколом.
Література:

основна

 1. Економіка охорони здоров’я : підручник / За ред. Москаленка В. Ф. – В.: Нова книга, 2010. – С. 191 – 201, 214 – 215.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» ________ 20___ р. № ____

Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до підсумкового модульного контролю -

день 8

Тема: Підсумковий модульний контроль № 1 (2 години, модуль 1)

Підсумковий модульний контроль № 2 (2 години, модуль 2)

Самостійна позааудиторна робота


З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно опрацювати рекомендовану літературу та повторити матеріали лекцій (4-5 курс).

Контрольні питанняМодуль 1. «Застосування комплексу статистичних методів для оцінки стану здоров'я населення та діяльності медичних закладів. Організація первинної, вторинної та третинної медичної допомоги різним контингентам населення»:


 1. Складові елементи плану статистичного дослідження.

 2. Види та зміст програм статистичного дослідження та методів його проведення.

 3. Статистичні методи, що використовуються для оцінки стану здоров'я населення.

 4. Основні інтегральні показники, які характеризують стан здоров'я населення.

 5. Облікова та звітна документація, що використовується для оцінки стану здоров'я населення.

 6. Статистичні методи, що використовуються для діяльності медичних закладів. Основні інтегральні показники, що характеризують організацію роботи різних рівнів.

 7. Критерії ефективності якості надання медичної допомоги населенню.

 8. Структура, штати та показники діяльності закладів первинної медичної допомоги.

 9. Організація роботи закладів первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

 10. Інтеграція в діяльності закладів первинної медичної допомоги щодо окремих контингентів населення.

 11. Структура, завдання та ресурсне забезпечення закладів, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу мешканцям міста та села.

 12. Структура, завдання та ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я по наданню третинної (високо спеціалізованої) медичної допомоги.

 13. Заклади, що здійснюють медико-соціальну експертизу тимчасової непрацездатності.

 14. Особливості організації експертизи тимчасової непрацездатності в різних закладах охорони здоров’я.

 15. Методика проведення експертизи стійкої втрати працездатності.


Модуль 2 . «Економіка охорони здоров'я»:

 1. Предмет, методи, мета, основні завдання економіки охорони здоров'я.

 2. Специфіка та механізм дії економічних законів в сфері охорони здоров'я.

 3. Сутність, функції та методологія планування діяльності в системі охорони здоров'я.

 4. Види планування, порівняльна їх характеристика.

 5. Планування обсягів діяльності медичних закладів та чисельності медичних кадрів.

 6. Стратегія розвитку галузі охорони здоров'я.

 7. Закономірності формування, функціонування та особливості ринку охорони здоров'я.

 8. Організаційно-економічні та правові методи регулювання ринку послуг охорони здоров'я.

 9. Сутність, головні принципи та функції маркетингу медичних послуг.

 10. Складові маркетингової діяльності медичного закладу.

 11. Етапи комплексного маркетингового дослідження ринку медичних послуг.

 12. Аналіз можливостей медичного закладу на ринку послуг охорони здоров'я.

 13. Реклама.

 14. Економічна сутність підприємництва в охороні здоров'я.

 15. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності, їх порівняльна характеристика.

 16. Бізнес-план як інструмент регулювання підприємницької діяльності.

 17. Система фінансування галузі охорони здоров'я в сучасних умовах.

 18. Система заходів щодо реформування бюджетної політики в охороні здоров'я.

 19. Економічний механізм взаєморозрахунків між закладами охорони здоров'я в сучасних умовах.

 20. Кошторис як джерело інформації для економічного аналізу, його структура.

 21. Порівняльна характеристика методів оплати первинної медичної допомоги.

 22. Порівняльна характеристика методів оплати стаціонарної допомоги.

 23. Сутність, види форми, механізми оплати праці медичних працівників.

 24. Види цін в системі охорони здоров'я.

 25. особливості формування та регулювання цін в сфері охорони здоров'я.

 26. Цінова політика в системі охорони здоров'я.

 27. Структура ціни медичної послуги та аналіз її елементів.

 28. Методика розрахунку вартості медичних послуг.

 29. Фінансовий стан медичного підприємства та механізм його оцінки.

 30. Основні показники результативності фінансової діяльності медичних підприємств.

 31. Зміст, види та особливості організації медичного страхування.

 32. економічне і правове обґрунтування запровадження медичного страхування.

 33. Методика розрахунку страхового тарифу.

 34. Необхідність економічної оцінки медичних програм, новітніх методів лікування.

 35. Суть і порівняльна характеристика методів економічного аналізу з метою прийняття управлінських рішень.

 36. Головні фактори підвищення ефективності діяльності медичного закладу.

 37. Оцінка ефективності діяльності закладів охорони здоров'я: медична, соціальна, економічна ефективність.


Перелік обов’язкових практичних навичок:

ПП.008

Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку із чинниками, що на нього впливають

ПП.017

Розробляти заходи щодо організації діяльності лікаря та закладів охорони здоров’я, використовувати методи аналізу якості надання медичної допомоги

ПП.019

Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я, використовувати технологію розробки управлінських рішень щодо покращання стану здоров’я населення та якості медичної допомоги

ПП.020

Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я

ПП.047

Аналізувати обсяг і якість первинної, вторинної та третинної медичної допомоги різним контингентам населення

ПП.054

Визначити фактори, що впливають на планування сім'ї та розробляти заходи спрямовані на раціональне планування сім'ї

ПП.061

Демонструвати вміння ведення облікової та звітної документації

ПП.062

Демонструвати володіння методикою застосування стандартів медичних технологій у практичній діяльності

ПП.071

Обґрунтувати проведення профілактичних заходів у відповідності до основ чинного законодавства України

ПП.081

Проводити комплексну оцінку стану здоров’я на основі комплексних показників

ПП.084

Складати план диспансеризації хворих групи ризику

ПП.267

Демонструвати володіння методиками визначення медичної, соціальної та економічної ефективності надання медичної допомоги

ПП.268

Трактувати економічні принципи формування соціального захисту

ПП.269

Застосовувати методи економічного аналізу діяльності закладів охорони здоров'я

ПП.270

Трактувати сучасні принципи економіки охорони здоров'я. демонструвати володіння методикою ціноутворення в сфері медичних послуг

Самостійна аудиторна робота


Кожний виконує індивідуальне ситуаційне завдання для засвоєння обов’язкових практичних навичок. Результати самостійної роботи оформляються протоколом.
Література:

основна


 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 560 с. : іл.

 2. Біостатистика: [підручник] / За заг. ред В.Ф. Москаленка. – К., 2009. – 184 с.

 3. Економіка охорони здоров'я / Під заг. ред. В.Ф. Москаленка. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 281 с.

 4. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету): [підручник] / Під ред. Москаленка В. Ф. – К.: Книга плюс, 2010. – 328 с.

додаткова

 1. Документи ВООЗ http://www.who.int/ru/index.html

 2. Документи Європейського бюро ВООЗ http://www.euro.who.inf

 3. Здоров'я населення та діяльність системи охорони здоров'я України: реалії, проблеми та шляхи вирішення / за ред. З.М. Митника. – К., 2010. – 107 с.

 4. Лехан В.М., Вороненко Ю.В. та ін. Епідеміологічні методи вивчення неінфекційних захворювань (для ВМНЗ III - IV рівнів акредитації). Дніпропетровськ, Київ, 2004.

 5. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник для ВУЗов. – М.: 2002. – 510 с.

 6. Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению:

Часть I. Общественное здравоохранение. М.: «Медицина», 2003. – 368 с.

Часть II. Организация медицинской помощи. М.: «Медицина», 2003. – 456 с. 1. Москаленко В. Ф. Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров'я: український контекст. Монографія. – К.: «Книга плюс», 2008. – 320 с.

 2. Москаленко В.Ф. Від профілактики медичної до профілактики соціальної. Монографія. – К.: ВД «Авіцена», 2009. – 240 с.

 3. Москаленко В.Ф. Здоровье и здравоохранение: ключевые императивы. Монография. – К.: ВД «Авіцена», 2011. – 256 с.

 4. Москаленко В.Ф., Грузєва Т.С., Іншакова Г.В. Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня. – Контраст, 2006. – 296 с.

 5. Нагорна А.М., Степаненко А.В., Морозов А.М. Проблема якості в охороні здоров’я: Монографія. – Кам’янець-Подільський: Абетка –НОВА, 2002. – 384 с.

 6. Нові технології навчання менеджменту в медицині. Навчальний посібник / За ред. Ю.В. Вороненка, Н.Г. Гойди, О.П. Мінцера, М. Мітчелла. – К.: Книга плюс, 2009. – 419 с.

 7. Орехова Л.Ю., Кудрявцева Т.В. Стоматологическая деятельность. – М.: Медицинская книга, Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2003. – 192 с.

 8. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. Ю. В. Вороненка. – Київ: «Здоров'я», 2002. – 359 с.

 9. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / Під ред. В. Ф. Москаленка / Підручник. - К., 2006. – 140 с.

 10. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / Під ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – 356 с.

 11. Протоколи надання стоматологічної допомоги: наказ МОЗ України № 566 від 23.11. 20004, Методичний кабінет із вищої медичної освіти / за заг. ред. Ю.В. Опанасюка. – К., ТОВ Видавничо-інформаційний центр (Світ сучасної стоматології), 2005. – 506 с.

 12. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для позааудиторної самостійної підготовки до практичних занять, для ВМНЗ III - IV рівнів акредитації). / За ред. В.В. Рудня. – Львів, 2003.

 13. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету): [навчальний посібник] / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – 304 с.

 14. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: [підручник] / Під ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 680 с.

 15. Страхування в галузі охорони здоров'я: Навч. посібн. / за ред. І.Я.Сенюта. – Львів: Вид-во ЛОЮФ «Медицина і право», 2010. – 216 с.

 16. Экономика здравоохранения / Под общ. Ред. В. Ф. Москаленка – Винница: Нова Книга, 2010. – 143 с.

 17. Health Economics / ed. by V. Moskalenko – Vinnytsa: Nova Knyha, 2010. – 112 p.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «___» ________ 20___ р. № ____

Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка