Методична розробкаСкачати 250.41 Kb.
Дата конвертації16.11.2016
Розмір250.41 Kb.


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

з дисципліни:«Ціноутворення»

за темою:«Непрямі податки як ціноутворюючий фактор»

для студентів ІІІ курсу спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»


Група: 1 – ЕП – 11

Дата: 24.02.2014 р.

Аудиторія: 403

Голова циклової комісії ___________ О.І. Сачкова

Методист ДВНЗ «ДонТЕК» ___________ С.М. Хафізова

Викладач ___________ К.В. Цумбек


2014

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Ціноутворення» за темою «Непрямі податки, як ціноутворюючий фактор».

Розроблена Цумбек К.В. – викладачем ІІ категорії ДВНЗ «Донецький транспортно – економічний коледж».

У розробці викладено методику проведення відкритого заняття з дисципліни «Ціноутворення» за темою «Непрямі податки як ціноутворюючий фактор».

За видом заняття – лекція, за типом – комбіноване. За особливостями навчально–пізнавальної діяльності студентів автор використовує різноманітні методичні прийоми та мультимедійні засоби навчання.

Для викладачів економічних дисциплін вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації.


Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії економічних дисциплін.

Протокол № ____ від «____» ___________ 2014 р.

Голова комісії __________ О.І. СачковаЗМІСТ
Передмова 4

План заняття 6

Структура заняття 9

Хід заняття

1. Організаційний момент 10

2. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності 10

3. Актуалізація опорних знань 11

4. Засвоєння нових знань 13

5. Закріплення нових знань 19

6. Підведення підсумків заняття 20

7. Домашнє завдання 20

Додаток А Опорний конспект лекціїПередмова

Непрямі податки є однією з причин зростання цін на споживчі товари і сплачуються споживачами побічно у вигляді більш високої плати за товари. Тобто ознакою непрямих податків є завуальована від справжніх платників форма вилучення частини їх доходів. За своїм змістом непрямі податки мають регресивний характер: чим більший дохід, тим менша питома вага непрямих податків у доході споживача, і навпаки, чим менший дохід, тим більша питома вага даних податків. Таким чином, непрямі податки є найбільш соціально несправедливими.

Відповідно до чинного законодавства в Україні акцизний податок - це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари. Ставки цього податку є більш низькими на товари вітчизняного виробництва і більш високими на імпортні товари. Така диференціація ставок зумовлена політикою держави на підтримку вітчизняних виробників.

Податок на додану вартість сплачується на всіх етапах руху товарів, але об’єктом оподаткування виступає вже не валовий оборот, а додана вартість, що зберігає переваги податку з обороту, але в той же самий час ліквідує його головний недолік - кумулятивний ефект.

У сучасних умовах вплив непрямих податків на підвищення цін, крім негативності саме цього фактора, достатньо обґрунтовано вважають джерелом розвитку інфляційних тенденцій. Не менш істотним недоліком непрямих податків слід вважати обмежені можливості їх використання для стимулювання виробництва. Деякі можливості стимулювання закладені в непрямих податках щодо регулювання структури споживання, однак їх реалізація знаходиться в безпосередньому зв’язку з відпрацьованістю механізму визначення та стягнення. Практика переконливо свідчить, що не завжди регулювання споживання шляхом непрямих податків має наслідком лише позитивні результати.

З точки зору рішення фіскальних завдань непрямі податки завжди ефективніші ніж прямі. Це пов’язано з цілим рядом причин. Одна з головних причин полягає в різних базах оподаткування: прибутку чи доходу – при прямому оподаткуванні, обсягу та структури споживання – при непрямому. Відомо, що економічний розвиток всіх без винятку країн має циклічний характер з тим чи іншим періодом коливань, економічне зростання чергується з спадами в економічному розвитку. Саме в період кризисного падіння економіки, коли зменшуються макроекономічні показники розвитку, відбувається зменшення бази оподаткування, що призводить при незмінних ставках до зменшення доходів бюджету. Практика свідчить, що база прямих податків є більш чутливою до змін в економічному розвитку, ніж база непрямих податків.Очевидно, що непрямі податки здійснюють тим більший вплив на загальний рівень цін, чим більший обсяг вироблених в країні товарів вони охоплюють, чим вищі їх ставки. Дослідження економістів свідчать про те, що введення непрямих податків або збільшення їх ставок може призвести до підвищення загального рівня цін у країні, навіть при незмінності всіх основних економічних факторів. Тому, як свідчить зарубіжний досвід, їх намагаються вводити тільки в період економічної стабільності.

Тема заняття: «Непрямі податки як ціноутворюючий фактор».

Мета заняття:

методична:

 • удосконалення методики використання на занятті тестових завдань різних форм і структурних схем для виявлення рівня знань студентів;

 • впровадження методики проблемного навчання;

 • створення умов для активізації пізнавальної діяльності студентів з використанням інтерактивних технологій;

дидактична:

 • розглянути непрямі податки: акцизний податок і ПДВ, які входять до складу цін національних товарів;

 • вивчити види ставок непрямих податків, які застосовуються під час формування цін;

 • засвоїти особливості обчислення сум непрямих податків у складі цін;

 • визначити вплив непрямих податків на систему ціноутворення в державі;

виховна:

 • формування економічного світогляду та правової грамотності студента;

 • виховання зацікавленості дисципліною, прагнення отримати нові знання самостійно;

 • прищеплення професійних якостей, осмисленого ставлення до роботи, яку вони виконують;

 • формування пізнавального інтересу в процесі навчання;

 • формування інтересу до спеціальності.

Вид заняття: лекція.

Тип заняття: комбіноване.

Методи та форми проведення заняття: проблемна лекція з елементами методів: пояснення, бесіда, усне опитування, взаємне опитування, тестовий контроль, самостійна робота під керівництвом викладача.

Міждисциплінарні зв’язки:

забезпечуючі – політекономія, фінанси, фінанси підприємств, перша навчальна практика з бухгалтерського обліку, фінансовий облік, податкова система, економіка підприємства;

забезпечувальні – державне регулювання економіки, організація і планування підприємства, маркетинг, управління витратами.

Технічні засоби навчання:

 • комп’ютер;

 • калькулятори;

 • мультимедійний проектор.

Методичне забезпечення:

 • методична розробка заняття;

 • опорний конспект лекцій;

 • ситуаційні задачі;

 • мультимедійна презентація заняття.

Література:

Основна:

 1. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення" від 05.03.98 № 184/98-ВР» від 17.03.99 № 495-ХІУ // Уряд, кур'єр. — 1999. — № 104.

 2. Податковий Кодекс України із змінами та доповненнями від 6 грудня 2012 року N 5519-VI).

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати"// Вид. облік і аудит. — 1999. — № 12.

 4. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. – метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 92 с.


Додаткова:

 1. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб. – К.:МАУП, 2001. – 152 с.: іл. – Бібліогр.: с. 148 – 149

 2. Структура заняття:

1. Організаційний момент 1 хв.

2. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності 3 хв.

3. Актуалізація опорних знань 23 хв.

4. Засвоєння нових знань 29 хв.

5. Закріплення нових знань 20 хв.

6. Підведення підсумків заняття 3 хв.

7. Домашнє завдання 1 хв.

Хід заняття
1. Організаційна частина заняття 1 хв.


 • перевірка присутності студентів;

 • запис у журналі відсутніх, теми;

 • перевірка готовності до заняття.


2. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 3 хв.

Наше сьогоднішнє заняття буде проходити у вигляді проблемної лекції за темою «Непрямі податки як ціноутворюючий фактор». Мета заняття – розглянути непрямі податки, які використовують у нашій державі під час процесу ціноутворення, методику їх обчислення і визначити їх вплив на ціноутворюючі процеси.

Отже, що таке ціна? Ціна як економічна категорія – це сума коштів, яку покупець згодний заплатити за відповідний товар. І ми з вами знаємо, що при розрахунку та визначені ціни виробу потрібно враховувати багато чинників, які впливають на її розмір. Одними з таких чинників є непрямі податки, а саме акцизний податок і ПДВ.

Під час вивчення нового матеріалу ми з вами будемо спиратися на знання, які ви отримали при вивченні таких дисциплін як «Фінанси», «Економіка підприємства», «Податкова система», «Фінансовий облік», а також на вже знайомім вам нормативні акти: Податковий Кодекс України із змінами та доповненнями від 6 грудня 2012 року N 5519-VI), Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати"// Вид. облік і аудит. — 1999. — № 12.

У свою чергу отримані сьогодні знання ви будете використовувати під час вивчення таких дисциплін: «Маркетинг», «Державне регулювання економіки», «Управління витратами» та під час виконання курсової роботи з дисципліни «Організація і планування підприємства».

Перш за все хочу відзначити актуальність цієї теми. Ми з вами щоденно стаємо покупцями тих чи інших товарів, послуг, робіт: під час поїздки на навчання, купуючи собі обід та інші необхідні товари та послуги, які забезпечують нам життєдіяльність. Тому процеси ціноутворення, які відбуваються на ринку, в тому числі і податкова політика, яка здійснюється зі сторони державних законодавчих органів влади, нас стосуються безпосередньо, і мають на нас істотній вплив.

Отже, вивчення цієї теми вам буде цікаве не тільки з професійної точки зору, але й з точки зору споживачів товарів та послуг.

Ця тема займає відповідне місце при вивченні дисципліни «Ціноутворення». Ми з вами продовжуємо вивчати складові елементи ціни на продукцію вітчизняного виробництва та їх вплив на процес ціноутворення. Отримані сьогодні знання з теми ви будете використовувати при виконанні практичної роботи на наступному занятті за темою «Склад ціни. Витрати і прибуток».

І оскільки наша сьогоднішня лекція має проблемний характер, я формулюю проблемне питання, відповідь на яке ви мені дасте наприкінці заняття: «У чому полягає та яким чином проявляється вплив непрямих податків на систему ціноутворення в державі?».
3. Актуалізація опорних знань студентів 23 хв.

Ми з вами на попередньому занятті проводили актуалізацію знань у письмовій формі. Нагадаю, вам необхідно було порівняти типи ринку за наведеними критеріями, заповнити порівняльну таблицю і навести приклади товаровиробників, які працюють на такому ринку. Отже, давайте зробимо аналіз виконання вами цієї письмової роботи.Викладач проводить аналіз письмового опитування, яке відбувалося на попередньому занятті за темою «Основні ціноутворюючі чинники». На екрані висвітлюються правильні відповіді.

Перед тим, як приступити до вивчення матеріалу нової теми, ми з вами повторимо навчальний матеріал теми попереднього заняття «Витрати та їх роль при формуванні ціни», а також перевіримо виконання самостійної роботи за темою «Прибуток у системі ціноутворення». Таким чином, перевіримо ваш рівень теоретичної підготовки до заняття і готовність вивчати новий матеріал.

Намагайтеся бути активними під час опитування, грамотно формулюйте свою відповідь. Ви можете роботи доповнення або виправлення відповідей інших студентів, заробляючи при цьому додаткові бали для себе. Ваші відповіді під час актуалізації – це одна зі складових вашої оцінки за сьогоднішнє заняття. Оцінка, яку ви сьогодні отримаєте, буде виставлятися з урахуванням вашої роботи під час всіх етапів заняття: актуалізації опорних знань, вивчення нового матеріалу, закріплення нових знань.

Перша частина опитування відбувається в усній формі, методом фронтального опитування. Перед студентами на екрані висвічуються питання для актуалізації опорних знань для вивчення нового матеріалу та правильні відповіді на них.

Питання для проведення фронтального опитування.

1. Назвіть елементи, які входять до складу ціни.

2. Визначте, чи є у складі ціни обов’язкові складові? Аргументуйте свою відповідь.

3. Розкрийте склад ціни на продукцію вітчизняного виробництва.

4. Дайте визначення поняттю «структура ціни».

5. Визначте роль собівартості під час формування ціни?

6. Охарактеризуйте склад виробничої собівартості продукції.

7. Розкрийте класифікацію загальновиробничих витрат.

8. Назвіть методи обліку витрат, які можна застосовувати при визначені ціни на продукцію.

9. Охарактеризуйте сутність методу обліку повних витрат.

10. Розкрийте сутність методу обліку прямих витрат.

11. Назвіть переваги та недоліки застосування методу обліку прямих витрат.

Друга частина опитування відбувається за темою, яка була винесена на самостійне вивчення за методом взаємного опитування.

Окрім вивчення конспекту лекції, який ми з склали на попередньому занятті, ви повинні були також самостійно опрацювати вдома тему «Прибуток в системі ціноутворення». Були запропоновані мною тезисні питання, даючи відповіді на які, ви тим самим склали опорний конспект за темою. Також ті студенти, які претендують на високу оцінку, повинні були скласти навчальну презентацію за цією темою. Отже, переходимо до другої частини перевірки виконання домашнього завдання.

Я прошу вас обмінятися зошитами та один у одного перевірити наявність і зміст самостійної роботи за темою «Прибуток в системі ціноутворення» і сказати мені, хто зі студентів її не виконав, або виконав не в повному обсязі.

А тепер по черзі ставте питання за цією темою один одному, при цьому коментуючи відповідь один одного, доповнюючи її і виправляючи за необхідності.

Дякую за вашу роботу, а тепер хочу вам показати декілька презентацій, які підготували студенти за темою самостійної роботи.

Викладач коментує презентації студентів.

Коментар викладача стосовно відповідей студентів при актуалізації.
4. Засвоєння нових знань 29 хв.

Отже переходимо до наступного етапу нашого заняття – вивчення нової теми. Але перш ніж ми будемо вивчати непрямі податки як ціноутворюючий фактор, я хочу щоб ви пригадали з курсу дисципліни «Фінанси», в чому полягає сутність непрямого оподаткування і в чому його відмінність від прямих податків.Студент дає відповідь, викладач коментує.

У попередньому семестрі на заняттях з дисципліни «Податкова система», Ви вивчали такі непрямі податки, як акцизний податок і ПДВ. На підставі отриманих знань, прошу відповісти на кілька питань: 1. Дайте визначення акцизного податку.

 2. Визначте суб’єкти та об’єкти оподаткування акцизним податком.

 3. Дайте визначення податку на додану вартість.

 4. Визначте суб’єкти та об’єкти податку на додану вартість.

Студенти дають відповіді, викладач їх коментує.

Повторивши основні поняття, які пов’язані з акцизним податком і ПДВ, давайте з вами тепер їх розглянемо, як ціноутворюючі фактори. Хочу звернути увагу на опорний конспект (додаток А), який перед Вами, під час вивчення нового матеріалу ми з Вами будемо його заповнювати. Будьте уважні й активні.

План лекції:

1. Акцизний податок

2. ПДВ


 1. Акцизний податок

Характеристика податку

Акцизний податок — це податок, який включається в ціни високорентабельних товарів не першої необхідності і в кінцевому підсумку сплачується їхнім покупцем. Акцизним податком оподатковуються виключно товари і не оподатковуються роботи та послуги.

Об’єкти оподаткування

Об'єктами акцизного податку є обороти з реалізації на внутрішньому ринку України підакцизних товарів як власного виробництва, так і завезених з інших територій, а також обороти товарів для промислової переробки на самому підприємстві, що реалізуються без оплати вартості в обмін на інші товари.

Згідно з п.1 статті 215 ПКУ до підакцизних товарів належать: • спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

 • тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

 • нафтопродукти, скраплений газ;

 • автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Ставки податку

Згідно з п. 2 статті 215 ПКУ існують таки види ставок акцизного податку: адвалорні (відсоткові), специфічні (тверді), адвалорні та специфічні одночасно (комбіновані). Такий поділ видів ставок визначаються способом начислення:

 • адвалорна — ставка, що встановлена у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів, які обкладаються податком;

 • специфічна — ставка, що встановлена у грошовому розмірі на одиницю товарів та інших предметів, які обкладаються податком;

 • комбінована — ставка, що поєднує адвалорний та специфічний види податкового обкладення.

Ставки акцизного податку є єдиними на всій території України. Обчислений в євро акцизний податок на вироблені в Україні товари перераховується в гривні за валютним курсом Національного банку України, що діяв на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація продукції, і залишається незмінним протягом цього кварталу.

Методика обчислення податку

При визначенні акцизного податку в ціні вітчизняних товарів на основі відсоткової ставки необхідно враховувати, що ставка встановлена до ціни, яка вже містить у собі цей податок. Тому величина акцизного податку в ціні визначається за формулою:

де АС — ставка акцизного податку, %.

Але якщо ціна формується на підприємстві, то наведена формула не може бути застосована. Тому виробник спочатку визначає ціну, що складається із собівартості та прибутку, а потім ціну з акцизним податком (ЦА) за формулою:

Різниця між цінами, що містять і не містять у собі акцизний податок або добуток ціни з акцизним податком на відповідну ставку, дає змогу визначити величину цього податку в ціні:або
Приклад

Собівартість одиниці продукції становить 108 грн., прибуток – 27 грн., а ставка акцизного податку – 55 %, то ціна з акцизним податком дорівнюватиме 300 грн.:

а сам акцизний податок – 165 грн.: 1. – (108 + 27), або
 1. Податок на додану вартість

Характеристика податку

ПДВ – непрямий податок, який сплачується з новоствореної вартості на кожному етапі виробництва та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг.

ПДВ включається в ціни абсолютної більшості товарів та послуг за винятком тих, які не обкладаються цим податком. Перелік товарів (робіт, послуг), що звільняються від податку на додану вартість наведений у ст.197 Податкового кодексу і є єдиним на всій території України і може змі­нюватися в законодавчому порядку: • постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

 • постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами;

 • постачання технічних та інших засобів реабілітації;

 • постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню;

 • постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я;

 • постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам;

 • постачання послуг з утримання дітей у дошкільних навчально-виховних закладах, школах-інтернатах та ін.

Об’єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є обороти з реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг на території України. Базою оподаткування є операції з продажу товарів (робіт, послуг), які визначаються на підставі договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами (тарифами), з урахуванням акцизного податку, ввізного мита, інших податків та зборів (обов'язкових платежів).

Ставки податку

Згідно з чинним законодавством діє дві ставки податку на додану вартість: для більшості операцій – 20 % та пільгова ставка 0 %.

За нульовою ставкою оподатковуються операції з: 1. Вивезення товарів за межі митної території України, що підтверджується митною декларацією.

 2. Постачання таких послуг:

  • міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом;

  • послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси;

  • послуги з перевезення пасажирів швидкісними поїздами Інтерсіті+ та інші види послуг.

Методика обчислення податку

Якщо ціна встановлюється на підакцизний товар, то до оподаткованого обороту входить акцизний збір, а податок на додану вартість визначається за формулою:

де ПДВС — ставка податку на додану вартість, %.

У разі, коли продукція має відпускну ціну, до якої вже входить податок на додану вартість, то його величина в ціні визначається за формулою:

В умовах, коли ставка податку на додану вартість установлена в розмірі 20%, попередню формулу можна записати таким чином:

Приклад

Собівартість одиниці продукції становить 108 грн., прибуток – 27 грн., а ставка акцизного податку – 55 %. Ціна з акцизним податком дорівнює 300 грн.

Так нашому прикладі при 20-відсотковій ставці податку на додану вартість його величина дорівнюватиме 60 грн.:,

а відпускна ціна виробника становитиме 360 грн.

300 + 60 = 360 грн.

Якщо відпускна ціна виробника становить 360 грн., то величина податку на додану вартість у її складі дорівнюватиме:

360 : 6 = 60 грн.

Отже, ми з Вами розглянули два питання нашої сьогоднішньої лекції і тепер переходимо до наступного етапу нашої роботи – закріплення вивченого матеріалу.


5. Закріплення нових знань 20 хв.

Цей етап заняття ми будемо виконувати, розв’язуючи практичні ситуації, що дозволить закріпити отримані теоретичні знання і розглянути на конкретних приклад, як обчислюються суми непрямих податків у складі цін на вітчизняну продукцію.Практична ситуація 1. Собівартість виробу — 40 грн., рентабельність — 25%, ставка акцизного податку – 2 євро за одиницю продукції, валютний курс НБУ — 11 грн. за один євро, ПДВ — 20%. Визначте відпускну ціну виробника.

Практична ситуація 2. Собівартість виробу — 120 грн., рентабельність — 30%, ставка акцизного податку — 35 %, ПДВ — 20 %. Визначте відпускну ціну виробника.

На екран висвітлюються практичні ситуації і студенти під керівництвом викладача їх розбирають і розв’язують, роблячи записи в конспекті.

А тепер, я хочу перейти до питання, яке було поставлено перед нами на початку заняття. Подумайте і сформулюйте відповідь на питання: «В чому полягає та яким чином проявляється вплив непрямих податків на систему ціноутворення в державі?».Студенти дають відповіді на питання, викладач їх коментує.

6. Підведення підсумків заняття 3 хв.

Викладач підбиває підсумки проведеного заняття, коментує роботу групи на занятті, виставляє оцінки.

Тема нашої проблемної лекції – «Непрямі податки як ціноутворюючий фактор». Мета нашого заняття – розглянути непрямі податки, які використовують у нашій державі під час процесу ціноутворення, методику їх обчислення і визначити їх вплив на ціноутворюючі процеси.

Поставлена мета нами досягнута, ви проявили достатньо високий рівень теоретичних знань, засвоїли особливості обчислення непрямих податків у складі цін на вітчизняну продукцію, були активними на всіх етапах навчального заняття. Ви змогли використовуючи отримані сьогодні знання узагальнити, проаналізувати і сформулювати економічно грамотні думки стосовно проблемного питання лекції.
7. Домашнє завдання 1 хв.


 1. Вивчити конспект лекції за темою «Непрямі податки, як ціноутворюючий фактор».

 2. Скласти опорний конспект за темою «Посередницькі надбавки (знижки) в ціні». Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. – метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 92 с. (с. 32 – 33).

 3. Розв’язати задачу: відпускна ціна виробника 0,5 л коньяку 40% міцності дорівнює 120 грн., ставка акцизного податку – 16 грн. за 1 літр 100% спирту, ПДВ – 20%. Собівартість виробу – 47,44 грн., ставка податку на прибуток – 18%. Визначити чистий прибуток підприємства і дохід держави від реалізації однієї пляшки коньяку.

Додаток А


ДВНЗ «Донецький транспортно-економічний коледж»

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕЦІЇ


з дисципліни «Ціноутворення»
за темою «Непрямі податки як ціноутворюючий фактор»

2014


План.


 1. Акцизний податок.

 2. Податок на додану вартість.

Література: 1. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про ціни і ціноутворення" від 05.03.98 № 184/98-ВР» від 17.03.99 № 495-ХІУ // Уряд, кур'єр. — 1999. — № 104.

 2. Податковий Кодекс України із змінами та доповненнями від 6 грудня 2012 року N 5519-VI).

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати"// Вид. облік і аудит. — 1999. — № 12.

 4. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. – метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 92 с. 1. Акцизний податок
Характеристика податку

Акцизний податок — ___________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________


Об’єкти оподаткування

Об'єктами акцизного податку є обороти з реалізації на внутрішньому ринку України підакцизних товарів як власного виробництва, так і завезених з інших територій, а також обороти товарів для промислової переробки на самому підприємстві, що реалізуються без оплати вартості в обмін на інші товари.

Згідно п.1 статті 215 ПКУ до підакцизних товарів належать:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________Ставки податку

Згідно п. 2 статті 215 ПКУ існують таки види ставок акцизного податку: адвалорні (відсоткові), специфічні (тверді), адвалорні та специфічні одночасно (комбіновані). Такий поділ видів ставок визначаються способом начислення:

_____________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Ставки акцизного податку є єдиними на всій території України.

Обчислений в євро акцизний податок на вироблені в Україні товари перераховується в гривні за валютним курсом Національного банку України, що діяв на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація продукції, і залишається незмінним протягом цього кварталу.Методика обчислення податку

При визначенні акцизного податку в ціні вітчизняних товарів на основі відсоткової ставки необхідно враховувати, що ставка встановлена до ціни, яка вже містить у собі цей податок. Тому величина акцизного податку в ціні визначається за формулою:

де АС — ставка акцизного податку, %.

Але якщо ціна формується на підприємстві, то наведена формула не може бути застосована. Тому виробник спочатку визначає ціну, що складається із собівартості та прибутку, а потім ціну з акцизним податком (ЦА) за формулою:

Різниця між цінами, що містять і не містять у собі акцизний податок або добуток ціни з акцизним податком на відповідну ставку, дає змогу визначити величину цього податку в ціні:


абоПриклад

Собівартість одиниці продукції становить 108 грн., прибуток – 27 грн., а ставка акцизного податку – 55 %, то ціна з акцизним податком дорівнюватиме ______ грн.:
а сам акцизний податок – _____ грн.:

або

 1. Податок на додану вартість
Характеристика податку

ПДВ – ________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

ПДВ включається в ціни абсолютної більшості товарів та послуг за винятком тих, які не обкладаються цим податком. Перелік товарів (робіт, послуг), що звільняються від податку на додану вартість наведений у ст.197 Податкового кодексу і є єдиним на всій території України і може змі­нюватися в законодавчому порядку: • постачання продуктів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

 • постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами;

 • постачання технічних та інших засобів реабілітації;

 • постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню;

 • постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я;

 • постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам;

 • постачання послуг з утримання дітей у дошкільних навчально-виховних закладах, школах-інтернатах та ін.

Об’єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є _______________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Базою оподаткування є операції з продажу товарів (робіт, послуг), які визначаються на підставі договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами (тарифами), з урахуванням акцизного податку, ввізного мита, інших податків та зборів (обов'язкових платежів).Ставки податку

Згідно з чинним законодавством діє дві ставки податку на додану вартість: для більшості операцій – _____ та пільгова ставка _____.

За нульовою ставкою оподатковуються операції з: 1. Вивезення товарів за межі митної території України, що підтверджується митною декларацією.

 2. Постачання таких послуг:

  • міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом;

  • послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси;

  • послуги з перевезення пасажирів швидкісними поїздами Інтерсіті+ та інші види послуг.

Методика обчислення податку

Якщо ціна встановлюється на підакцизний товар, то до оподаткованого обороту входить акцизний податок, а податок на додану вартість визначається за формулою:

де ПДВС — ставка податку на додану вартість, %.

У разі, коли продукція має відпускну ціну, до якої вже входить податок на додану вартість, то його величина в ціні визначається за формулою:
В умовах, коли ставка податку на додану вартість установлена в розмірі 20%, попередню формулу можна записати таким чином:


Приклад

Собівартість одиниці продукції становить 108 грн., прибуток – 27 грн., а ставка акцизного податку – 55 %. Ціна з акцизним податком дорівнює 300 грн.

Так у нашому прикладі при 20-відсотковій ставці податку на додану вартість його величина дорівнюватиме _____грн.:

а відпускна ціна виробника становитиме _____ грн.

Якщо відпускна ціна виробника становить 360 грн., то величина податку на додану вартість у її складі дорівнюватиме _____ грн.:
Закріплення нового матеріалу.Практична ситуація 1. Собівартість виробу — 40 грн., рентабельність – 25%, ставка акцизного податку – 2 євро за одиницю продукції, валютний курс НБУ — 11 грн. за один євро, ПДВ — 20%. Визначте відпускну ціну виробника.

Розв’язання практичної ситуації:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Практична ситуація 2. Собівартість виробу — 120 грн., рентабельність — 30%, ставка акцизного податку — 35 %, ПДВ — 20 %. Визначте відпускну ціну виробника.

Розв’язання практичної ситуації:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Питання для самоконтролю: 1. Дайте характеристику акцизного податку.

 2. Що є об'єктами оподаткування акцизним податком?

 3. Наведіть перелік підакцизних податків.

 4. Які існують види ставок акцизного податку згідно ПКУ?

 5. Яку необхідно використовувати формулу для обчислення акцизного податку в ціні вітчизняних товарів, якщо відсоткова ставка встановлено до ціни, яка вже містить у собі цей податок?

 6. Яку формулу для обчислення акцизного податку використовують виробники?

 7. Дайте характеристику ПДВ.

 8. Що є об'єктами оподаткування ПДВ?

 9. Які діють ставки ПДВ в Україні на поточний період часу?

 10. Наведіть формулу визначення суми ПДВ, якщо ціна встановлюється на підакцизний товар.

 11. За яким розрахунком обчислюється сума ПДВ, якщо він вже входить до складу ціни?

Домашнє завдання: 1. Вивчити конспект лекції за темою «Непрямі податки, як ціноутворюючий фактор».

 2. Скласти опорний конспект за темою «Посередницькі надбавки (знижки) в ціні». Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч. – метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 92 с. (с. 32 – 33).

 3. Розв’язати задачу: відпускна ціна виробника 0,5 л коньяку 40% міцності дорівнює 120 грн., ставка акцизного податку – 16 грн. за 1 літр 100% спирту, ПДВ – 20%. Собівартість виробу – 47,44 грн., ставка податку на прибуток – 18%. Визначити чистий прибуток підприємства і дохід держави від реалізації однієї пляшки коньяку.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка