Методи навчанняСкачати 102.51 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір102.51 Kb.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Метод – це спосіб досягнення мети.

Метод навчання – це спосіб впорядкованої взаємопов’язаної діяльності, яка направлена на вирішення завдань навчання, виховання та розвитку в процесі навчання.

Прийом – це частина методу, яка підсилює дію прийому.
Групи методів.

I.Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

1.Словесні.


а) розповідь:

- виступ;

- виклад;

- закінчення.Прийоми: виклад інформації, активізація уваги, прискорення запам’ятовування, логічні прийоми порівняння, співставлення, виділення головного, резюмування.

б) лекція:Прийоми: усний виклад інформації, підтримка уваги протягом довгого часу, активізація мислення слухачів, прийом логічного запам’ятовування, переконання, аргументація, класифікація, систематизація, уособлення та інші.

в) бесіда:Прийоми: постановка питань (основні, додаткові, навідні та інші), прийоми обговорення відповідей та думки учнів, прийоми корегування відповідей, прийом формулювання висновків із бесіди.

г) пояснення;

д) інструктаж.

2.Наочні.


а) ілюстрацій: плакати, карти, замальовки на дошці, картини, портрети та інші.

б) демонстрацій: фільми, досліди:Прийоми: показ, забезпечення кращої видимості, обговорення результатів проведеної роботи, демонстрації.

в) використання навчального кіно;

г) самостійне спостереження.

3.Практичні.


а) письмові вправи: коментування вправ;

б) лабораторні досліди;

в) виконання практичних завдань в майстернях;

г) завдання з звукозаписами або звуковідтворюючими елементами;

д) заняття з навчальними машинами, тренажерами та репетиторами;

е) графічні роботи;

є) проект.

4.Індуктивні та дедуктивні методи.

а) індуктивний:Вчитель Учні

1 варіант:

демонструє досліди, наочні посібники, засвоюють спершу окремі факти, потім

організовує виконання вправ, роблять висновки та узагальнення

поступово приводить учнів до навчального матеріалу.

узагальнення, визначення понять,

формулювання законів.


2 варіант:

Ставить перед учнями проблемні самостійно мислять над фактами та роблять

запитання, які вимагають доступні висновки та узагальнення.

самостійних суджень, від часткових

положень до більш загальних, до

висновків та узагальнень.

Індуктивні методи корисні тоді, коли матеріал носить фактичний характер або пов’язаний з формуванням понять. Широко використовується при вивченні технічних пристроїв та виконанні практичних завдань, при вирішенні фізичних або математичних задач.

Слабкість індуктивного методу: вимагають більше часу для вивчення нового матеріалу, не розвивають мислення. бо опираються на конкретні факти, досліди.

б) дедуктивний:

Вчитель Учні

спершу висловлює загальне положення, сприймають загальне положення, формули,

формулу, закон, а потім поступово закони, а потім засвоюють наслідки, які

починає виводити часткові випадки, випливають із них.

більш конкретні задачі.

Дедуктивний метод спонукає до швидкого проходження учбового матеріалу, активного розвитку абстрактного мислення.

Застосування особливо корисне при вивченні теоретичного матеріалу, при розв’язку задач, які вимагають виявлення наслідків із більш загальних положень.

в) метод учбового аналізу;

г) метод учбового синтезу;

д) метод учбової аналогії;

е) виявлення причинно-наслідкового зв’язку.

5.Репродуктивні та проблемно-пошукові методи.


виділяються на основі оцінки ступеня творчої активності учнів в пізнанні нових понять, законів та явищ.

а) репродуктивний метод забезпечує активне сприймання та запам’ятовування інформації, яку вчитель викладає.

При репродуктивному методі викладач формулює факти, докази, визначення понять, акцентує увагу на головному, яке необхідно засвоїти найміцніше.

Аналогічно будується лекція, в якій викладаються слухачам певні наукові дані, робляться відповідні записи на дошці, які фіксуються слухачами у вигляді коротких конспектів.

Репродуктивно організована бесіда проводиться таки чином, що викладач в ході її опирається на уже відомі учням факти та не ставить завдання для обговорення яких-небудь гіпотез, пропозицій.

Наочність при репродуктивному методі навчання також застосовується з метою більш активного та міцного запам’ятовування інформації. Прикладом такої наочності, наприклад, є опорні конспекти, які використовує В.Ф. Шаталов.

Практичні роботи репродуктивного характеру відрізняються тим, що учні застосовують по зразку раніше або тільки що засвоєні знання. При цьому в ході практичної роботи учні не здійснюють самостійного набуття знань. Репродуктивні вправи особливо ефективно сприяють обробці практичних вмінь та навиків, так як перетворення вміння в навик вимагає постійних дій по зразку.

Особливо ефективне застосування репродуктивного методу в тих випадках, коли зміст навчального матеріалу носить інформативний характер, являє собою опис способів практичних дій, являється дуже складним або принципово новим для того, щоб учні могли здійснити самостійний пошук знань.

На основі репродуктивних методів частіше всього здійснюється програмове навчання.

Недоліки: не розвиває мислення учнів, самостійність, гнучкість; не можливо формувати навики пошукової діяльності.б) проблемно-пошукові методи: застосовуються в ході проблемного навчання.

Прийоми: створення проблемної ситуації (ставить запитання, пропонує задачу, експериментальне завдання), організація колективного обговорення можливих підходів до вирішення проблемної ситуації, підтвердження правильності висновків, висунення готового проблемного завдання.

Проблемно-пошукові методи застосовуються на практиці за допомогою словесних, наочних та практичних методів.

Вивчення навчального матеріалу методом проблемної розповіді та проблемно побудованої лекції передбачає, що викладач по ходу викладу переказу вголос говорить свої роздуми, доказує, узагальнює, аналізує факти та веде за собою мислення слухачів, роблячи його більш активним та творчим.

В ході евристичної та проблемно-пошукової бесіди викладач ставить перед учнями ряд послідовних та взаємопов’язаних питань, відповідаючи на які, вони повинні виражати які-небудь пропозиції та намагатися доказувати їх справедливість.

Наочні засоби застосовуються уже для постановки експериментальних завдань, які створюють проблемні ситуації на уроці.

Проблемно-пошукові вправи застосовуються в тому випадку, коли учні можуть самостійно по завданню викладача виконати певний вид дій, які підводять їх до засвоєння знань та під час закріплення на новій основі.

Пошукові практичні роботи підводять учнів до вивчення теорії та ставлять перед необхідністю зробити деякі учбові відкриття.

В порівнянні з репродуктивними методами пошукове навчання має ряд слабких сторін: знано більші затрати часу на вивчення навчального матеріалу; не достатня ефективність їх при вирішенні завдань формування практичних вмінь та навиків, особливо трудового характеру; слаба ефективність їх при засвоєнні принципово нових розділів навчального матеріалу.в) методи самостійної роботи та роботи під керівництвом викладача виділяються на основі оцінки ступеня самостійності учнів у виконанні навчальної діяльності, а також ступеня управління цією діяльністю з боку викладача.

Якщо учень самостійно виконує роботу, то використовується метод самостійної роботи.

Метод самостійної роботи використовується при різних видах навчальної діяльності:


 • робота з книгою;

 • робота з книгою на уроках;

 • самостійна робота з приборами та установками.

Прийоми раціональної організації самостійної роботи: уміння раціонально планувати роботу; уміння чітко ставити систему завдань; виділяти головне; уміння знаходити швидкі та раціональні способи вирішення завдань; умілий та оперативний самоконтроль за виконанням завдання; аналіз загальних підсумків роботи; порівняння цих результатів з наміченими на початку роботи.

II.Методи стимулювання навчальної діяльності учнів в процесі навчання

Мотивація являється невід’ємною частиною структури діяльності людини. Люба діяльність протікає більш ефективно та дає якісні результати при наявності сильних, яскравих та глибоких мотивів. Це відноситься і до навчальної діяльності.


Для того, щоб сформулювати такі мотиви навчальної діяльності, використовується весь арсенал методів організації та здійснення навчальної діяльності.

1.Методи формування пізнавального інтересу.


а) метод стимулюючого впливу змісту навчання.

Прийоми: відповідність принципам навчання; створення ситуації новизни, актуальності, наближення змісту до самих важливих відкриттів у науці, техніці, до досягнень сучасної культури, мистецтва, літератури, до явищ суспільно-політичного внутрішнього та зовнішнього життя.б) пізнавальні ігри;

в) навчальні дискусії;

г) стимулювання посередництвом аналізу життєвих ситуацій;

д) створення ситуацій успіху в навчанні;

2.Методи стимулювання обов’язку та відповідальності в навчанні.


Прийоми: пояснення учням суспільної та особистісної значимості в навчанні; вимога; привчання учнів до виконання вимог; заохочення за успіх; добросовісне виконання своїх обов’язків; оперативний контроль за виконанням вимог.

а) пояснення суспільної значимості навчання;

б) роз’яснення особистісної значимості навчання;

в) пред’явлення навчальних вимог;

г) заохочення та покарання в навчанні.

ІІІ. Методи контролю та самоконтролю в навчанні

 1. Методи контролю викладача.

а) методи усного контролю;

б) методи письмового контролю;

г) методи лабораторного контролю;

д) методи програмового контролю.


 1. Методи контролю учнів.

а) методи самоконтролю.

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ


 1. Відповідність методів принципам навчання.

 2. Відповідність меті та завданням навчання.

 3. Відповідність меті даної теми.

 4. Відповідність навчальним можливостям учнів: вік, рівень підготовки, особливості колективу.

 5. Відповідність умовам, які є та відведеному часу для навчання.

 6. Відповідність можливостям самих учнів.УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ

МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Словесні методи

Наочні методи

Практичні методи

Репродуктивні методи

Пошукові методи

Індуктивні методи

Дедуктивні методи

Методи самостійної роботи

При вирішенні яких завдань цей метод застосовується особливо успішно

При формуванні теоретичних та фактичних знань

Для розвитку спостереження, підвищення уваги до питань, які вивчаються

Для розвитку практичних вмінь та навичок

Для формування знань, вмінь та навичок

Для розвитку самостійності мислення, дослідних умінь, творчого підходу до справи

Для розвитку умінь спілкуватися, здійснювати індуктивне мислення (від часткового до загального)

Для розвитку уміння здійснювати дедуктивне мислення (від загального до часткового),

Для розвитку самостійності в навчальній діяльності, формування навичок навчальної праці

При якому змісті навчального матеріалу особливо раціонально застосовувати цей метод

Коли матеріал несе здебільшого теоретико– інформаційний характер

Коли зміст навчального матеріалу може бути представлений в наочному вигляді

Коли зміст теми включає практичні вправи, проведення дослідів, виконання трудових завдань

Коли зміст дуже складний або дуже простий

Коли зміст матеріалу має середній рівень складності

Коли зміст теми викладено в підручнику індуктивно або раціонально його викласти так

Коли зміст теми викладено в підручнику дедуктивно або особливо раціонально викласти його подібним чином

Коли матеріал доступний для самостійного вивчення

При яких особливостях учнів раціонально застосувати цей метод

Коли учні готові до засвоєння інформації відповідним словесним методом

Коли наочні засоби доступні учням

Коли учні готові до виконання практичних завдань

Коли учні ще не готові до проблемного вивчення цієї теми

Коли учні підготовлені до проблемного вивчення даної теми

Коли учні підготовлені до індуктивних суджень або виникають труднощі з дедукцією

Коли учні підготовлені до дедуктивних суджень

Коли учні готові до самостійного вивчення теми

Які можливості повинен мати викладач для використання даного методу

Коли викладач добре володіє видом словесних методів

Коли викладач має необхідні наочні посібники або може виготовити їх самостійно

Коли викладач має необхідні навчально-матеріальні посібники, дидактичні. матеріали

Коли у викладача не має часу для проблемного вивчення даної теми

Коли викладач має час для проблемного вивчення теми та добре володіє пошуковими методами навчання

Коли викладач володіє індуктивними методами

Коли викладач має відповідні дидактичні розробки

Коли у викладача достатньо часу, щоб організувати її на уроці


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка