Методи конструктивно-географічних дослідженьСкачати 44.41 Kb.
Дата конвертації15.05.2017
Розмір44.41 Kb.

Методи конструктивно-географічних досліджень


(назва вибіркової дисципліни )Семестр: __VІІІ_______

Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4,0);

аудиторні години - 48 (лекції - 32, практичні - 16, семінарські - 0,

лабораторні - 0)

Лектор: доц. Іванов Є. А. (ел. адреса: eugen_ivanov@email.ua).

Результати навчання:

знати: основні методи конструктивно-географічних, геоекологічних, еколого-ландшафтних та медико-екологічних досліджень; програму проведення експедиційних досліджень та організації польового знімання; теоретичні і методологічні основи ландшафтного і еколого-ландшафтного картографування і моделювання; програму камеральних робіт; особливості теоретичних та емпіричних досліджень; критерії оцінювання екологічної ситуації та ступеня антропогенного навантаження.

вміти: опанувати методики наукового аналізу документальних джерел географічної інформації, підготовлення та організації процесу опитування громадської думки; освоїти методику бального оцінювання сучасної екологічної ситуації та ступеня антропогенного навантаження, обирати різні оціночні шкали; розробляти польові маршрути дослідження ґрунтів, рослинності, поверхневих вод, атмосферного повітря; вміти встановлювати взаємозв’язки між рівнями вмісту різних забруднювачів у компонентах ландшафтів і здоров’ям населення; закладати дослідні екологічні полігони та відбирати зразки і проби для подальших лабораторно-аналітичних досліджень; складати ландшафтні та еколого-ландшафтні карти; визначати екологічний стан урболандшафтів.

Анотація навчальної дисципліни:

Метою курсу є вивчення системи методів конструктивно-географічних досліджень, які допомагають оцінити екологічний стан природного середовища, виявити порушення екологічної рівноваги у довкіллі, встановити причини погіршення умов життєдіяльності людини та дають змогу розробити науково-обґрунтовані рекомендації щодо покращення екологічної ситуації і подолання наслідків екологічних криз.


Рекомендована література: 

Базова:

 1. Беручашвили Н. Л. Методы комплексных физико-географических исследований / Н. Л. Беручашвили, В. К. Жучкова. – М., 1997. – 320 с.

 2. Бут У. К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / У. К. Бут, Г. Д. Коломб, Д. М. Уильямс / Пер. с англ. – М., 2007. – 360 с.

 3. Видина А. А. Методические указания по полевым крупномасштабным ландшафтным исследованиям / А. А. Видина. – Москва, 1962. – 132 с.

 4. Геренчук К. І. Польові географічні дослідження: навч. посіб. для студ. геогр. спец. ун-тів і пед. ін-тів / К. І. Геренчук, Е. М. Раковська , О. Г. Топчієв . – К. : Вища школа, 1975 . – 248 с.

 5. Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір / М. Д. Гродзинський: У 2-х т. – К., 2005. – Т. 1. ‒ 431 с.; Т. 2. – 503 с.

 6. Дьяконов К. Н. Современные методы географических исследований / К. Н. Дьяконов, Н. С. Касимов, В. С. Тикунов. – М., 1996. – 207 с.

 7. Жучкова В. К. Методы комплексных физико-географических исследований / В. К. Жучкова, Э. М. Раковская. – М., 2004. – 368 с.

 8. Исаченко А. Г. Теория и методология географической науки / А. Г. Исаченко. – М., 2004. – 400 с.

 9. Исаченко А. Г. Методы прикладных ландшафтных исследований / А. Г. Исаченко. – Ленинград, 1980. – 222 с.

 10. Макунина Г. С. Методы полевых физико-географических исследований: структура и динамика ландшафта / Г. С. Макунина. – М., 1987. – 115 с.

 11. Методика ландшафтно-геофизических исследований и картографирования состояний природно-территориальных комплексов / под ред. Н. Л. Беручашвили. – Тбилиси, 1983. – 199 с.

 12. Міллер Г. П. Польове ландшафтне знімання гірських територій / Г. П. Міллер. – К., 1996. – 168 с.

 13. Міллер Г. П. Ландшафтознавство: теорія і практика: навч. посібн. / Г. П. Міллер, В. М. Петлін, А. В. Мельник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 172 с.

 14. Петлін В. М. Концепції сучасного ландшафтознавства / В. М. Петлін. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 351 с.

 15. Петлін В. М. Прикладне ландшафтознавство / В. М. Петлін. – К. : ІСДО, 1993. – 92 с.

 16. Петлін В. М. Методологія та методика експериментальних ландшафтознавчих досліджень / В. М. Петлін. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 400 с.

 17. Шищенко П. Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании / П. Г. Шищенко. – К., 1999. – 284 с.

 18. Удовиченко В. В. Методи комплексних географічних досліджень / В. В. Удови-ченко. – К., 2009. – 100 с.

 19. Key Methods in Geography / N. Clifford, S. French, G. Valentine (Eds.). – SAGE, 2010. – 569 p.

 20. Research Methods in Geography: A Critical Introduction / B. Gomez, J.P. Jones (Eds.). – Blackwell Publishing, 2010. – 459 p.

Допоміжна:

 1. Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природо-користування / За ред. В. І. Лялька, М. О. Попова. – К., 2006. – 357 с.

 2. Ласточкин А. Н. Общая теория геосистем / А. Н. Ласточкин. – Санкт-Петербург, 2011. – 980 с.

 3. Мельник А. В. Ландшафтний моніторинг / А. В. Мельник, Г. П. Міллер. – К., 1993. – 148 с.

 4. Миллер Г. П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий / Г. П. Миллер. – Львов, 1974. – 202 с.

 5. Миллер Г.П. Стационарные исследования динамики и развития ПТК / Г.П. Миллер, В. Н. Петлин. – Львов, 1985. – 79 с.

 6. Миллер Г. П. Исследования динамики и развития ПТК полустационарными и экспедиционными методами / Г. П. Миллер, В. Н. Петлин. – Львов, 1985. – 69 с.

 7. Моніторинг природних комплексів / За ред С. І. Кукурудзи. – Львів: ЛДУ, 1995. – 144 с.

 8. Пузаченко Ю. Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях. – Москва, 2004. – 416 с.

 9. Farina A. Principles and Methods in Landscape Ecology: Toward a Science of Landscape / A. Farina. – Springer, 2006. – 435 р.

Інформаційні ресурси:

 1. Прозрачный мир / Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://new.transparentworld.ru/ – реалізує проекти в галузі використання зображень Землі з космосу в наукових та прикладних дослідженнях.

 2. GIS-Lab – Географические информационные системы и дистанционное зондирование Земли / GIS-Lab и авторы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gis-lab.info/ – каталог авторських матеріалів загальноінформаційного та методичного спрямування від неформальної спільноти фахівців в галузі ГІС та ДЗЗ.

 3. Landscape Online / International Association for Landscape Ecology, Chapter Germany (IALE-D) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.landscapeonline.de/ – офіційний міжнародний онлайн-журнал відкритого доступу німецького відділення Міжнародної асоціації ландшафтної екології (IALE-D), присвячений науковим, освітнім та прикладним аспектам ландшафтних досліджень.

 4. Living Reviews in Landscape Research (LRLR) / Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://landscaperesearch.livingreviews.org/ – міжнародний онлайн-журнал відкритого доступу, який публікує рецензовані оглядові статті, що підсумовують та оцінюють сучасний стан, а також майбутні потреби в галузі міждисциплінарних ландшафтних досліджень.

 5. openLandscapes / Leibnitz Centre for Agricultural landscape Research (ZALF) and International Association for Landscape Ecology (IALE) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.landscape-ecology.info/ – колекція знань для наук про ландшафти: події, дослідницькі проекти, публікації.


Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Форма звітності: залік
Мова навчання:  українська
Розглянуто на засіданні кафедри «21» грудня 2015 р. Протокол № 6
Завідувач кафедри ________________________ _________________

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «_16__»__12____ 2015 р. Протокол № _9___


Декан ________________________ В. І. Біланюк

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка