Мета та завдання навчальної дисципліни МетаСкачати 268.34 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір268.34 Kb.


Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: формуванні у сучасних студентів знань та умінь з проблем професіоналізації спілкування, адже дедалі більше людей усвідомлює, що без ліквідації соціально-психологічної некомпетентності неможливо будувати правову і суверенну державу. Курс «Психологія комунікативної діяльності» є одним з базових курсів при формуванні психолого-педагогічної культури студента педагогічного університету.

Завдання: є вивчення закономірностей спілкування та взаємодії людей у суспільстві, колективі та групі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: поняття соціальної психології як науки; методологічні основи соціальної психології; історію її розвитку, види, рівні та функції спілкування; проблему соціалізації індивіда; соціальну роль як позицію особистості; вивчення соціальних груп, їх класифікацію та динамічні процеси.

вміти: у повному об’ємі розкривати сутність поняття «професійна комунікація та комунікативна культура»; вільно та свідомо використовувати терміни з психології спілкування; використовувати набуті знання у ході психолого-педагогічної практики;уміло застосовувати знання в області культури комунікації. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Соціально-психологічна концепція спілкування.

Тема 1. Соціально-психологічна культура спілкування.

Проблема спілкування в соціальній психології. Поняття про спілкування. Спілкування як обмін думками, почуттями, переживаннями (Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн). Спілкування як один з різновидів людської діяльності (Б.Г.Ананьєв, М.С.Каган, І.С.Кон, О.О.Леонтьєв. Спілкування як специфічна соціальна форма інформаційного зв'язку (А.Д.Урсул, Л.О.Резников). Спілкування та комунікація. Міжособистісне спілкування. Масове спілкування. Матеріальне та духовне спілкування.

Розвиток спілкування в онтогенезі. Чотири рівні розвитку потреби у спілкуванні (за М.І.Лісіною): 1) потреба в увазі та доброзичливості; 2) потреба у співробітництві; 3) потреба в повазі; 4) потреба в розумінні людей. Спілкування як форма вияву активності особистості. Виокремлення особистості у спілкуванні. Моральна спрямованість соціальної активності. Функції спілкування (Г.М.Андрєєва, Б.Ф.Ломов, Б.Д.Паригін, Я.Л. Карпенко). Аспекти спілкування: комунікативний, інтерактивний, перцептивний.

Тема 2.. Комунікативна функція спілкування та її роль у професійній діяльності.

Спілкування як обмін інформацією. Спілкування як взаємодія. Поняття взаємодії. Внутрішній змістовний бік взаємодії. Зовнішній формальний бік взаємодії. Різновиди взаємодії. Згода, компроміс. Конфлікт, опозиція. Позиції партнерів у спілкуванні (транс-активний аналіз спілкування) (Е.Берн).

Тема 3. Комунікативна культура та її особливості.

Спілкування як обмін інформацією. Поняття комунікації. Специфіка людської комунікації. Спонукальна та констатуюча інформація. Аксіальна та ретиальна комунікація. Одиниці комунікативного процесу (Г.Лассуел). Засоби комунікації. Вербальна комунікація. Невербальна комунікація. Ефективність людської комунікації.

Бар'єри спілкування. Бар'єри у ході передачі та сприймання інформації. Психологічні, соціально-психологічні та світоглядні бар'єри. Бар'єри нерозуміння Б.Д.Поршнєв): уникнення, нерозуміння та авторитет. Подолання бар'єрів у спілкуванні.

Змістовий модуль 2. Особливості професійно- педагогічної комунікації.

Тема 4. Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-пед. Комунікації.

Психологічні способів впливу та їх характеристика . Актуальність вивчення способів впливу на сучасному етапі розвитку суспільства. Зараження як неусвідомлювана мимовільна схильність індивіда до певних психічних станів. Механізм зараження.

Паніка як різновид зараження. Передумови виникнення паніки.; Ситуація прихованої паніки в Україні після аварії на Чорнобильській АЕС. Умови виникнення паніки та особливості поведінки людей (В.О.Моляко). Методи попередження та припинення паніки. Причини, що сприяють виникненню паніки: фізіологічні, психологічні, соціально-психологічні.

Тема 5. Соціально-психологічний клімат як основа ефективної комунікації у педагогічному колективі.

Спілкування як сприймання людьми один одного. Поняття соціальної перцепції. Введення Дж. Брунером поняття "соціальна перцепція". Соціальна перцепція як пізнання іншої людини (О.О.Бодальов). Механізми взаєморозуміння. Поняття взаєморозуміння. Рівні розуміння іншої людини. Ідентифікація. Емпатія Рефлексія. Поняття каузальної атрибуції. Стереотипізація. Помилки каузальної атрибуції.Тема 6. Педагогічні конфлікти та їх причини. Розв’язання та усунення педагогічних конфліктів

Формування першого враження про людину. Помилки формування першого враження: фактор нерівності, фактор привабливості, фактор "ставлення до нас". Вплив установки на процес сприймання: ореолу, первинності, новизни.Тема 7. Засоби професійно-педагогічної комунікації. Вербальні засоби професійної комунікації.

Спілкування як обмін інформацією. Поняття комунікації. Специфіка людської комунікації. Спонукальна та констатуюча інформація. Аксіальна та ретиальна комунікація. Одиниці комунікативного процесу (Г.Лассуел). Засоби комунікації. Вербальна комунікація. Невербальна комунікація. Ефективність людської комунікації.Тема 8. Культура мовлення як чинник успішної діяльності.

Бар'єри спілкування. Бар'єри у ході передачі та сприймання інформації. Психологічні, соціально-психологічні та світоглядні бар'єри. Бар'єри нерозуміння Б.Д.Поршнєв): уникнення, нерозуміння та авторитет. Подолання бар'єрів у спілкуванні.

Спілкування як взаємодія. Поняття взаємодії. Внутрішній змістовний бік взаємодії. Зовнішній формальний бік взаємодії. Різновиди взаємодії. Згода, компроміс. Конфлікт, опозиція. Позиції партнерів у спілкуванні (транс-активний аналіз спілкування) (Е.Берн).

Тема 9. Невербальні засоби професійної комунікації.

К.Левін та Л.Фестінгер про групову динаміку. Розв'язання внутрішньо групових суперечностей (А.Г.Кирпичник, Ф.Шабо).Психологічний обмін (Д.Тейлор, І.Олтмен).4. Структура навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Соціально-психологічна концепція спілкування.

Тема 1. Соціально-психологічна культура спілкування.
4

45Тема 2. Комунікативна функція спілкування та її роль у професійній діяльності.
4

45Разом за змістовим модулем 1
8

810Змістовий модуль 2. Особливості професійно- педагогічної комунікації.

Тема 3. Комунікативна культура та її особливості.
2

25Тема 4. Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-пед. Комунікації.
2

25Тема 5. Соціально-психологічний клімат як основа ефективної комунікації у педагогічному колективі.
2

25Тема 6. Педагогічні конфлікти та їх причини. Розв’язання та усунення педагогічних конфліктів
2

25Тема 7. Засоби професійно-педагогічної комунікації. Вербальні засоби професійної комунікації.
2

45Тема 8. Культура мовлення як чинник успішної діяльності.
2

24Тема 9. Невербальні засоби професійної комунікації.
2

25Разом за змістовим модулем 2
14

1434


Усього годин

22

2444
5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Не передбачено навчальним планом

-


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Соціально-психологічна культура спілкування.

4

2

Тема 2. Комунікативна функція спілкування та її роль у професійній діяльності.

4

3

Тема 3. Комунікативна культура та її особливості.

2

4

Тема 4. Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-пед. Комунікації.

4

5

Тема 5. Соціально-психологічний клімат як основа ефективної комунікації у педагогічному колективі.

2

6

Тема 6. Педагогічні конфлікти та їх причини. Розв’язання та усунення педагогічних конфліктів

2

7

Тема 7. Засоби професійно-педагогічної комунікації. Вербальні засоби професійної комунікації.

2

8

Тема 8. Культура мовлення як чинник успішної діяльності.

2

9

Тема 9. Невербальні засоби професійної комунікації.

2
Разом

24


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Не передбачено навчальним планом

-


8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Соціально-психологічна культура спілкування.

5

2

Тема 2. Комунікативна функція спілкування та її роль у професійній діяльності.

5

3

Тема 3. Комунікативна культура та її особливості.

5

4

Тема 4. Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-пед. Комунікації.

5

5

Тема 5. Соціально-психологічний клімат як основа ефективної комунікації у педагогічному колективі.

5

6

Тема 6. Педагогічні конфлікти та їх причини. Розв’язання та усунення педагогічних конфліктів

5

7

Тема 7. Засоби професійно-педагогічної комунікації. Вербальні засоби професійної комунікації.

5

8

Тема 8. Культура мовлення як чинник успішної діяльності.

5

9

Тема 9. Невербальні засоби професійної комунікації.

4
Разом

44


9. Індивідуальні завдання

Тематика рефератів

 1. Конформізм, як пасивне прийняття групових стандартів у поведінці.

 2. Нормативний вплив групи на індивіда.

 3. Психологічні особливості українського національного характеру.

 4. Емоційність як одна з домінуючих рис українського характеру особистості.

 5. Психологічні особливості етнічних груп.

 6. Колектив - як соціальний чинник становлення особистості.

 7. Діалектика колективізма та індивідуалізма в педагогічній теорії і практиці А.С.Макаренка.

 8. Трудовий колектив - інститут самореалізації та само актуалізації особистості.

 9. Попередження конфліктів у педагогічному колективі.

 10. Толерантність як принцип культури сучасного педагога.

 11. Особливості та функції педагогічного спілкування.

 12. Переконання і навіювання у процесі комунікації.

 13. Бар'єри та ускладнення у процесі комунікації.

 14. Актуалізаторська модель спілкування, як взаєморозуміння і взаємодопомога партнерів по діяльності.

 15. Міжособистісне спілкування та його значення в сучасному житті.

 16. Спілкування як форма вияву активності.

 17. Підбір тестів для визначення комунікативних здібностей.

 18. Охарактеризувати функції професійної комунікації.

 19. Дати визначення процесу комунікації та його складових.

 20. Дати визначення педагогічного спілкування як складової професійно- педагогічної комунікації.

 21. Назвати функції педагогічного спілкування.

 22. Визначити структуру педагогічного спілкування.

 23. Назвати психологічні способи впливу, які використовують у процесі комунікації.

 24. Назвати структурні компоненти культури мовлення вчителя.

 25. Охарактеризувати складові техніки мовлення вчителя.

 26. Охарактеризувати поняття «комунікативність».

 27. Назвати невербальні засоби професійно-педагогічної комунікації.Тематика творчих робіт
1.Соціально-психологічна концепція спілкування.

2. Роль комунікативної функції у професійній діяльності.

3. Комунікативна культура та її особливості.

4. Особливості професійної комунікації психолога.

5. Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації.

6. Соціально – психологічний клімат як основа ефективної комунікації у педагогічному колективі.

7. Особливості педагогічних конфліктів та їх причини.

8. Розв’язання та усунення педагогічних конфліктів.

9. Вербальні засоби професійної комунікації.

10. Культура мовлення як чинник успішної діяльності.

11. Невербальні засоби професійної комунікації.

10. Методи навчання


 • проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-диспути; лекції із застосуванням схем і таблиць;

 • виконання практичних творчих завдань із застосуванням схем і таблиць;

 • аналіз навчальної літератури на практичних заняттях, при виконанні завдань для самостійної роботи і навчального проекту;

 • інтерактивні та ігрові методи навчання;

 • розв’язування психологічних задач;

 • робота в бібліотеці університету;

 • робота в Інтернеті.

11. Методи контролю

 • оцінка виконання та оформлення завдань за темами практичних робіт;

 • оцінка оформлення конспектів лекцій;

 • оцінка виконання завдань самостійної роботи (реферат, творча робота);

 • поточне усне опитування; оцінка за навчальний проект (наукова доповідь);

 • тестовий контроль за змістовий модуль;

 • відвідування аудиторних занять;

 • підсумковий тестовий контроль (залік).12. Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль І

(практичний)

Всього за змістовні модулі

Модуль ІІ

(самостійна робота)

Всього за модуль самостійної роботи

Модуль ІІІ

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1Змістовий модуль 2


Робота в модульному середовищі

Виконання завдань

самостійної роботиУчасть у наукових конференціях,

олімпіадах, публікації тощоРеферати

Підсуиковий контроль

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

50

6

6

6

2

20

30

100

Тема 1, 2….3 – теми змістових модулів.

60% - 12 занять – 50 балів

Оцінка «5» - 4 бали ставиться в тому разі, коли студент: послідовно і безпомилково розкрив зміст питання, зробив ґрунтовні висновки за результатами відповіді.

Оцінка «4» - 2 бала ставиться в тому разі, коли студент: правильно визначив хід заняття, але допускав неточності і як наслідок не чітка картина, при відповіді на питання допускав непринципові помилки, не повністю ґрунтовні висновки.

Оцінка «3» - 1 бала ставиться в тому разі, коли студент: майже не володіє матеріалом даної тематики, допускає принципові помилки під час відповіді, не зробив необхідних визначень, висновків.Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. Друкований і електронний опорний конспект лекцій.

2. Нормативні документи.

3. Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, наукова література.

4. Першоджерельні та ілюстративні матеріали.

5. Дидактичний методичний матеріал (електронний варіант).

6. Навчальні посібники та наукові монографії кафедри та бібліотеки університету.

7.Інтернет-ресурси.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.- Екатеринбург: Деловая книга. - М.: Изд. Центр «Академия»,1996. - 224 с.

 2. Авдеев В.В. Психотехнология решения проблемных ситу­аций. - М: Феникс, 1992. - 128 с.

 3. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. Социально-психологические проблемы. - М.: Изд-во МГУ, 1990. - 240 с.

 4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. - М.: Просвещение, 1989. - 224 с.

 5. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. - СПб: Еврознак, 2002. - 560 с.

 6. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психо­логия личности. - М., 2001. - 301 с.

 7. Белкин П.Г., Емельянова Е.Н., Иванов М.А. Социальная психология научного коллектива. - М.: Наука, 1987. - 214 с.

 8. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология чело­веческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психо­логия человеческой судьбы. - М., 1992. - 318 с.

 9. Богомолова Н.Н. Социальная психология телевидения. - М., 1991.

 10. Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мысли: Учебное пособие. - М., 2001.

 11. Бехтерев В.М. Объективная психология. - М., 1981.

 12. Бодалев А.А. Личность и общение: Избр. труды. - М.: Пе­дагогика, 1993. - 272 с.

 13. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека челове­ком. - М.: Изд-во МГУ, 1982.

 14. БурлачукЛ.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по пси­хологической диагностике. - К.: Наукова думка, 1989. - 200с.

 15. Бэндлер Р. Используйте свой мозг для изменения: Пер. с англ. - СПб: Ювента, 1994. - 173 с.

 16. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Ин-форм. метод. материалы. - М.: Просвещение, 1986. - 272 с.

 17. Гильбух Ю.З. Умственно одаренный ребенок // Психоло­гия, диагностика, педагогика. - К., 1992. - 84 с.

 18. Гласе Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педаго­гике и психологии: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1976. - 494 с.

 19. Головаха Е., Панина Н. Психология человеческого взаи­мопонимания. - К., 1989.

 20. Головаха Е.И., Панина Н.В. Социальное безумие: история, теория и современная практика. - К.: Абрис, 1994. - 168 с.

 21. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. - 560 с.

 22. Грехнев В.С. Культура психологического общения. -М.: Просвещение, 1990. - 144 с.

 23. Донцов А.И. Психология коллектива. Методологические проблемы исследования. - М.: Изд-во МГУ, 1984. - 208 с.

 24. Ждан А.Н. История психологии от античности до наших дней. - М: Изд-во МГУ, 1990. - 367 с.

 25. Ильин Е.П. Дифференциальная психология мужчины и женщины. - СПб: Питер, 2002. - 544 с.

 26. Кадыров Б.Р. Способности и склонности. Психофизиоло­гическое исследование. - Ташкент, 1990.- 107 с.

 27. Казанов В.Г., Кондратьев Л.П. Психология. - М.: Высшая школа, 1989. - 383 с.

 28. Корнелиус Ж., Фэйр М. Выиграть может каждый. Как раз­решать конфликты: Пер. с англ. - М.: АО «Стрингер», 1992. - 116 с.

 29. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – Київ, 1995. – 303 с.

 30. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой груп­пы. - М.: Изд-во МГУ, 1991."- 207 с.

 31. Кричевский Р.Л. Если вы руководитель... Элементы пси­хологии менеджмента в повседневной работе. - М.: Дело. - 193 с.

 32. Крутецкий В.А. Психология. - М.: Просвещение, 1986. - 336 с.

 33. Лебон. Психология народов и масс. - М., 1995.

 34. Левицкий В.Н. Практические вопросы профессиональной психологии. Психодиагностика и общение. Вып. 1. - К., 1991.

 35. Лейбин В. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. - М.: Политиздат, 1990. - 397 с.

 36. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Дж. Морено: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1994. - 352 с.

 37. Леонгард К. Акцентуирование личности: Пер. с нем. - К.: Вш. школа, 1989. - 375 с.

 38. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - 4-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 1981.-584 с.

 39. Ломов Б.Ф. Вопросы общей, педагогической и инженер­ной психологии. - М.: Педагогика, 1991. - 296 с.

 40. Лушин П.В. Психология личностного изменения. - Киро­воград: Имэкс ЛТД, 2002. - 360 с.

 41. Лэндрет Т.Л. Игровая терапия: искусство отношений: Пер.с англ., 1994. - 368 с.

 42. Магун В.С. Потребности и психология социальной дея­тельности личности. - Л., 1983.

 43. Максименко С.Д. Генетическая психология (методологи­ческая рефлексия проблем развития в психологии). - М.: Рефл. Бук - К.: Ваклер, 2000. - 320 с.

 44. Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в эксперимен­тальную психологию личности. - М.: Просвещение, 1981. - 319 с.

 45. Методология инженерной психологии труда и управления/ Под ред. Б. Ломова, В.Ф. Венда. - М.: Наука, 1981.

 46. Миславский Ю.А. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте. - М.: Педагогика, 1991. - 162 с.

 47. Москаленко В.В. Социализация личности. - К.: Вш. шко­ла, 1986. - 200 с.

 48. Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психо­логии масс. - М., 1996.

 49. Немов Р.С. Психология: Учебн. для студентов высш. пед. учебн. заведений: В 3 кн. - Кн 2. Психология образования. - 2-е изд. - М.: ВЛАДОС, 1995. - 496 с.

 50. Немов Р.С, Кирингнин А.Г. Путь к коллективу. Книга для учителей о психологии ученического коллектива. - М.: Педагоги­ка, 1988. - 145 с.

 51. Парыгин Б.Д. Социальная психология. - СПб, 1999. – 403 с.

 52. Парыгин Б.Д. Социально-психологический климат кол­лектива. Пути и методы изучения. - Л.: Наука, 1981. - 192 с.

 53. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 216 с.

 54. Платонов Ю.П. Психология коллективной деятельности. Теоретико-методологический аспект. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.- 184 с.

 55. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. - М.: Наука, 1979. - 232 с.

 56. Психологическая диагностика. Проблемы и исследования/ Под ред. К.Н. Гуревича. - М.: Педагогика, 1981. - 282 с.

 57. Психологические механизмы регуляции социального пове­дения / Под ред. Е.И. Шороховой, М.И. Бобневой. - М.: Наука, 1979. 185. Психологические проблемы социальной регуляции пове­дения. - М.: Наука, 1976.

 58. Рейнуоттер Л. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом : Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1992. - 140 с.

 59. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление че­ловека: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1994. - 480 с.

 60. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

 61. Свинцицкий А.Л. Социальная психология управления /Под ред. Е.С. Кузьмина. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. - 176 с.

 62. Стиль работы и образ жизни руководителя. Анализ про­блемы. Рекомендации: Пер. с нем. / Рук. авт. иссл. Л.Л. Аденан. -М.: Экономика, 1985. - 280 с.

 63. Толмэн Э. Поведение как молярный феномен // Хресто­матия по истории психологии / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Жадан. - М.: МГУ, 1980.

 64. Трусов В.Н. Социально-психологические исследования когнитивных процессов / По материалам зарубежных эксперимен­тальных работ. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. - 144 с.

 65. Учителям и родителям о психологии подростка / Под ред.Г.Г. Аракелова. - М.: Высшая школа, 1990. - 304 с.

 66. Фанти С. Микропсихоанализ: Пер. с итал. - М., 1996. - 361 с.

 67. Фелыптейн Д.И. Психология развития личности в онто­генезе. - М.: Педагогика, 1989. - 208 с.

 68. Франкл В. Человек в поисках смысла: Пер. с нем. и англ. -М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

 69. Фрейд 3. Психология масс и анализ человеческого «Я» //Преступная толпа. - М., 1998.

 70. Фрейд 3. Психология бессознательного: Пер. с нем. - М.: Просвещение, 1989. - 448 с.

 71. Фридман Л.М. Психологический справочник учителя. -М.: Просвещение, 1991. - 288 с.

 72. Фромм Э. Душа человека. - М.: Республика, 1992. - 430 с.

 73. Хайбард Д.О. Дианетика. Современная наука душевного здоровья: Пер. с англ. М.: Воскресенье, 1993. - 676 с.

 74. Хорни К. Женская психология: Пер. с англ. - СПб: ВЕ-ИЛА, 1993.-222 с.

 75. Шакурова Р.Х. Социально-психологические основы управ­ления: руководитель и коллектив. - М.: Просвещение, 1990. - 208 с.

 76. Шапарь В.Б. Методы социальной психологии. - Ростов на Дону, 2003.

 77. Шибутани Т. Социальная психология. - М.: Прогресс. - 196 с. 270.

 78. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. - М.: ИП РАМ, 2000.-448 с.

 79. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования по­знавательных интересов учащихся. - М.: Педагогика, 1988. - 208 с.

 80. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации развития в детс­ком возрасте. // Вопр. психологии. - 1971. - № 4.

 81. Энкельман Н., Биркенбиль М. Перспективы с радостью // Н. Энкельман. Молитвенник для шефа / Под ред. М. Биркенбиля. - М.: СП «Интерэк-Смерт», Экономика, 1993. - 395 с.

 82. Яценко Т. С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. - К.: Освіта, 1993. - 208 с.

83. Державна національна програма "Освіта". - К., 1994. V 291. Закон України "Про освіту". - К., 1996.
15. Інформаційні ресурси

 1. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (сайт www.nbuv.gov.ua).

 2. Національна парламентська бібліотека України (сайт www.nplu.kiev.ua).

 3. Нормативна база.

 4. Наукова педагогічна література.

 5. Бібліотека університету (сайт phdpu.edu.ua).

 6. Електронні бібліотеки України.

 7. Електронні ресурси:

http://www.ostriv.in.ua (Інтернет-Портал "Острів Знань");

http://www.library.edu-ua.net (ДНПБ України імені В.О.Сухомлинського).

Вікі-ресурси:


http://osvita.ua (освітній портал "Освіта.UA");

http://eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php (ВікіОсвіта);

http://uk.wikipedia.org/wiki (Вікіпедія – відкрита багатомовна вікі-енциклопедія)

http://uk.wikibooks.org (український Вікіпідручник).База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка