Менеджмент організаційСторінка1/19
Дата конвертації31.12.2016
Розмір2.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Цивільне право. Методичний посібник для студентів ЗДІА спеціальності 6.050201“Менеджмент організацій” / Укл.:Ворнкова В.Г., Бут В.В. – Запоріжжя РВВ ЗДІА, 2009. – 142 с.
Методичний посібник підготовлений з метою надання до­помоги студентам у вивченні дисципліни "Цивільне право". Посібник складається з двох модулів, кожний з них включає в себе декілька тем загальної та особливої частини. Модуль 1 включає теми: загальні положення цивільного права, цивіль­не законодавство, цивільні правовідносини, цивільні правовідносини, захист цивільних прав, відповідальність у цивільно­му праві, представництво і довіреність, строки та терміни, позов­на давність. Модуль 2 включає теми: право власності, право інтелектуальної власності, зобов'язальне право, спадкове право. Основному змісту самостійних завдань передує робоча про­грама, список літератури, схематичне відображення основних питань тем модуля, потім вказані питання для самоконтролю, теми для рефератів. Далі для вирішення надаються ситуаційні завдання та тести до кожного модуля. Все це дає змогу студентам проконтролювати себе, вирішуючи надані тести та завдання. Посібник призначено для студентів спеціальності 6.050201“Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання.

Укладачі: В.Г. Воронкова, д.ф.н., професорВ.В. Бут, ст. викладач
Відповідальний за випуск : зав. кафедрою МО

професор В.Г. Воронкова
Рецензенти: Калюжний В.С. – к.ф.н., доцент

Рєзанова Н.О. – к.ф.н., доцент

ЗМІСТ

ЗМІСТ 3

Модуль 1 8

1. Загальні положення цивільного права. 8

2. Цивільне законодавство. 8

3. Цивільні правовідносини 8

4. Захист цивільних прав, відпові­дальність у цивільному праві 8

5. Представництво і довіреність 8

6. Строки та терміни. Позовна давність 8

Питання до теми «Загальні положення цивільного права» 8

Питання до теми «Цивільне законодавство» 10

Питання для самоконтролю 11

Теми для рефератів 12

Ситуаційні завдання 12

Тестові завдання 13

Питання до теми «Цивільні правовідносини» 16

Питання до теми «Захист цивільних прав, відпові­дальність у цивільному праві» 37

Питання для самоконтролю 42

Теми для рефератів 43

Ситуаційні завдання 43

Тестові завдання 48

Питання до теми «Представництво і довіреність» 50

Питання до теми «Строки та терміни. Позовна давність» 54

Питання для самоконтролю 57

Теми для рефератів 57

Ситуаційні завдання 58

Тестові завдання 66

МОДУЛЬ 2 73

1. Право власності. 73

2. Зобов'язальне право 73

3. Спадкове право 73

4. Право інтелектуальної власності 73

Питання до теми «Право власності». 73

Питання до теми «Право інтелектуальної власності» 78

Питання для самоконтролю 81

Теми для рефератів 81

Ситуаційні завдання 82

Тестові завдання 86

Питання до теми «Зобов'язальне право» 88

Питання для самоконтролю 111

Теми для рефератів: 112

Ситуаційні завдання 112

Тестові завдання 113

Питання до теми «Спадкове право» 116

Питання для самоконтролю 123

Теми для рефератів 124

Ситуаційні завдання 124

Тестові завдання 126

Література 128

Закони та інші нормативно-правові акти 132


Вступ
Навчальна дисципліна «Цивільне право» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівню за спеціальністю 6.050201 «Менеджмент організацій». Дисципліна вивчається студентами денної та заочної форми навчання відповідно до навчального плану. Вивчення цього навчального курсу є необхідною складовою частиною професійної підготовки фахівців менеджерів. Вивченню «Цивільного права» передує вивчення курсів: «Правознавство», «Конституційне право».

Цивільне право України є однією з провідних галузей у системі національного права. Його вивчення передбачає, крім лекцій, проведення семінарських занять, написання рефератів, модульного і підсумковий контроль у вигляді тестів. Крім того передбачається ознайомлення з демонстраційними плакатами по цивільному праву, індивідуальна і самостійна робота, участь у дискусіях та співбесідах по правовій тематиці і консультаціях.

Мета дисципліни.

Метою курсу «Цивільне право» є засвоєння студентами основоположних знань у галузі цивільного права.

Головним завданням курсу є вивчення основних положень цивільного права, інститутів права власності, зобов’язальне право, авторське право, спадкове право.

Основною задачею курсу є засвоєння студентами теорії цивільного законодавства і права, навчання навичкам роботи з вивчення основної і додаткової правової літератури, новітніх юридичних актів, законів і норм.

Зазначений курс передбачає також досягнення виховної мети формування правового світогляду, високої професійної правосвідомості.

Завдання дисципліни.

За результатом вивчання дисципліни студенти повинні:

знати:


 • основні засади цивільного права, загальна характеристика Цивіль­ного кодексу України, відносини, які регулюються ци­вільним правом, учасники цивільних правовідносин, поняття і загальна характеристика цивільної право­здатності і цивільної дієздатності, громадяни та юри­дичні особи як суб'єкти цивільного права;

 • особисті немайнові права громадян та їх захист, майнові права громадян і юридичних осіб;

 • право власності та його конституційний захист, форми та види власності, інтелектуальна власність;

 • поняття цивільної угоди і цивільного договору, види ци­вільних договорів, поняття і характеристика договору купівлі-продажу, поняття і характеристика договору майнового найму (оренди), договір позики, договір дарування;

 • поняття спадщини, спадкування за законом і за заповітом, черги спадкоємців за законом, право на обов'язкову частку спадщини;

 • особливості захисту майнових та особових немайнових прав та законних інтересів громадянина з метою виховання правової свідомості та культури;

 • нові закони, що регулюють економічне середовище суспільного життя;

вміти:

 • давати правовий аналіз конкретних майнових суспільних відносин;

 • використовувати отримані правові знання у своїй діяльності, розв`язувати правові ситуації майнового характеру;

 • орієнтуватися у правовій документації;

 • самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати правові знання;

 • вільно орієнтуватися у питаннях цивільно-правового характеру;

 • тлумачити нормативно-правові акти;

 • аналізувати співвідношення нормативно-правових актів різної юридичної сили;

 • самостійно складати прості цивільно-правові документи (договір, довіреність, позовну заяву і т.і.);

 • визначати строки позивної давності;

 • визначати підстави цивільно-правової відповідальності;

 • аналізувати підстави виникнення та припинення права власності, виникнення та припинення зобов’язань.

Методичний посібник підготовлений з метою надання до­помоги студентам у вивченні дисципліни "Цивільне право".

Посібник складається з двох модулів, кожний з них включає в себе декілька тем загальної та особливої частини.

Модуль 1 включає теми: загальні положення цивільного права, цивіль­не законодавство, цивільні правовідносини, цивільні правовідносини, захист цивільних прав, відповідальність у цивільно­му праві, представництво і довіреність, строки та терміни, позов­на давність.

Модуль 2 включає теми: право власності, право інтелектуальної власності, зобов'язальне право, спадкове право.

Основному змісту самостійних завдань передує робоча про­грама, список літератури, схематичне відображення основних питань тем модуля, потім вказані питання для самоконтролю, теми для рефератів. Далі для вирішення надаються ситуаційні завдання та тести до кожного модуля. Все це дає змогу студентам проконтролювати себе, вирішуючи надані тести та завдання.

Посібник призначено для студентів денної та заочної форми навчання Запорізької державної інженерної академії.

При вирішенні тестів необхідно звернути увагу на те, що правильних відповідей в тесті може бути декілька.

При вирішенні ситуаційних завдань потрібно уважно розг­лянути всі елементи задачі. Логічному і нормативному обґрунтуванню повинен відповідати кожний висновок, зроблений при відповіді. Не можна робити висновків, що лише фіксують по­рушення закону. Треба обов'язково показати наслідки такого порушення.

При використанні судової практики необхідно пам'ятати, що самі по собі постанови Пленуму Верховного Суду не містять норм права, вони тільки дають їхнє офіційне тлумачення. Тому, посилаючись при вирішенні завдання на постанову Пленуму, необхідно вказувати, про яку саме норму права йдеться.

Курс “Цивільне право” сприяє формуванню в громадян України високої правової культури. У ході вивчення курсу студенти опановують знаннями правових форм і способів захисту своїх прав, засвоюють роль і значення права в зміцненні законності.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка