Мельник Ірина Степанівна, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук робоча програмаСторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


КАФЕДРА НОТАРІАЛЬНОГО ТА ВИКОНАВЧОГО ПРОЦЕСУ І АДВОКАТУРИ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»________20__ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СУДІВ В НЕМАЙНОВИХ СПОРАХ

для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Особливості виконання рішень судів в немайнових спорах» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«___» _________ 2013 року – ___ с.


Розробник: Бондар Ірина Вадимівна,

асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наукМельник Ірина Степанівна,

асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук

Робоча програма навчальної дисципліни «Особливості виконання рішень судів в немайнових спорах» затверджена на засіданні кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

Протокол № ___ від «___» ________ 2013 року


Завідувач кафедри

нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

д.ю.н., проф. Фурса С.Я. _____________________ (_______________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«__» ___________ 2013року
Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету
Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

Голова науково-методичної комісії ____________Безклубий І.А.

«___» __________ 20___ року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету


Протокол №___ від «___» __________ 20___ року
Голова предметної комісії _____________Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року

© Бондар І.В., Мельник І.С., 2013

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Особливості виконання рішень судів в немайнових спорах» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань права з напряму підготовки ДК 009:2005 «Нотаріальна та інша юридична діяльність», спеціальності - 8.03040201 «Правознавство».

Дана дисципліна за вибором за спеціалізацією «Нотаріат».

Викладається у ІI семестрі І курсу магістратури та у І семестрі ІI курсу магістратури в обсязі – 108 год.( 3 кредити ECTS ) зокрема: лекції – 28+.... год., практичні - 0 год. семінарські заняття – 23+.... год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 57+.... год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком.

Мета: Дисципліна спрямована на розгляд загальних теоретичних та практичних аспектів виконання судових рішень в немайнових спорах та особливостей виконання рішень де боржником є держава.

Завдання: Після вивчення дисципліни у студентів мають бути сформовані такі елементи професійного досвіду як навички та вміння вирішувати конкретні життєві ситуації, визначати сутність проблеми та практично тлумачити і застосовувати положення нормативно-правових актів щодо виконання судових рішень в аспекті визначеної проблеми, критичного аналізу існуючих теоретичних та практичних проблем в цій сфері, здатності розглянути таку проблему з декількох, в тому числі суперечливих точок зору та визначення напрямків їх вирішення.

Структура курсу розкривається в темах:

Навчальна дисципліна складається з двох змістовних модулів та вивчається протягом двох семестрів (ІI семестр І курсу магістратури та І семестр ІI курсу магістратури). За підсумками вивчення кожної частини передбачається складання змістового модуля, шляхом написання модульної контрольної роботи.

Завершується вивчення дисципліни «Особливості виконання рішень судів в немайнових спорах» складанням заліку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- теорію виконавчого процесу, зокрема понятійний апарат, норми, їх сутність;

-порядок виконання рішень суду в немайнових спорах;

- особливості виконання рішень де боржником є держава;

- дії державного виконавця на всіх стадіях виконавчого провадження;вміти:

- аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням рішень суду в немайнових спорах;

- аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням рішень суду де боржником є держава;

- використовувати набуті знання у практичній діяльності;

- вільно володіти державною мовою;

- грамотно письмово висловлювати власні думки;

- правильно застосовувати норми матеріального права.

Предмет: дослідження проблемних теоретичних та практичних аспектів виконання рішень суду в немайнових спорах та рішень суду де боржником є держава, в тому числі сутності виконавчого провадження, осіб, що беруть у ньому участь; виконавчих дій, що вчиняються при виконанні виконавчих документів з означеної категорії справ.

Зміст дисципліни розкривається в темах: загальні положення про сутність виконання рішень суду в немайнових спорах; особи, що беруть участь у виконанні рішень суду в немайнових спорах; виконавчі документи з означеної категорії справ виконавчого провадження; умови та порядок здійснення виконавчого провадження зі справ таких категорій, як поновлення на роботі, відібрання дитини, про виселення, про вселення; гарантії держави щодо виконання судових рішень; особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу; особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи; особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи; особливості виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, компенсація за порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення коштів, виконавче провадження окремих категорій справ немайнового характеру тощо.

Місце дисципліни- знання, отримані при вивченні даної дисципліни допоможуть студентам при здійсненні ними їх професійної діяльності. Дана дисципліна передбачає формування у студентів теоретичних знань у даній галузі правової науки та практичних навичок щодо особливостей виконання рішень судів у немайнових спорах та рішень суду де боржником є держава.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Даний спецкурс перебуває у тісному зв'язку з такими дисциплінами як: «Виконавчий процес», «Рішення як підстави для відкриття виконавчого провадження», «Методика розшуку. Опису, зберігання, управління та реалізації майна боржника», «Провадження щодо звернення стягнення на майно боржника» тощо.
Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 6, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 1 - 6. Обов’язковим заліку є написання модульних контрольних робіт. До заліку допускаються всі студенти, які відвідували лекційні заняття та набрали за результатами семінарських занять не менше 20 балів.

Оцінювання за формами контролю :
ЗМ1

ЗМ 2

Min. – 10 балів

Max. – 20 бали

Min. – 10 бали

Max. – 20 балів

Усна відповідь

1

5

1

5

Доповнення

0,5

2

0,5

2

Самостійна робота

1

5

1

5

Вирішення задачі

1

5

1

5

Реферат

1

5

1

5

Модульна контрольна робота

1

10

1

10Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум –20 балів для одержання заліку обов’язково відпрацювання через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або шляхом написання реферату на тему, задану викладачем. За 10 днів до початку складання заліку викладач припиняє приймати відпрацювання.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

Лектор може додати ще до 20 балів, до отриманих на практичних заняттях, за рахунок виконання додаткових завдань наданих викладачем студентам.


При простому розрахунку отримаємо:
Змістовий модуль1

Змістовий модуль2

залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

15

15

30

60

Максимум

20

20

60

100


При цьому, кількість балів:

  • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

  • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

  • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

  • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

  • 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

  • 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

  • 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».


Шкала відповідності


За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка