Машкіна Ірина Вікторівна, канд тех наук, доцент, завідувачка кафедри інформаційних технологій та математичних методів Коваленко С. М. Зміст навчальна програмаСкачати 248.13 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір248.13 Kb.
АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

Економічний факультет

Кафедра маркетингу та менеджментуНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З КУРСУ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ”для студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання

Київ - 2009

Навчальне видання

Навчально-методичний комплекс з курсу “Основи електронного бізнесу”./ Укл. С.М.Коваленко – К., 2003. – 24 c.
Навчально-методичний комплекс розрахований на студентів економічного факультету усіх спеціальностей та форм навчання
Затверджено на засіданні вченої ради Академії праці і соціальних відносин. Протокол № 1 від 28.08.2009р.
Укладач: Коваленко Сергій Миколайович, доцент, канд. фіз.-мат. наук
Рецензенти:

Романова Лідія Василівна, докт. екон. наук, професор,

Машкіна Ірина Вікторівна , канд. тех. наук, доцент, завідувачка кафедри інформаційних технологій та математичних методів

© Коваленко С.М.ЗМІСТ 1. Навчальна програма……………………………………….…...4

 2. Завдання лабораторних занять та плани семінарських занять …………………………………………………………………...8

 3. Методичні рекомендації, тематика і завдання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання………………...………………………….………….14

 4. Календарний план вивчення курсу …………………………16

 5. Запитання до підсумкового тестового контролю…………...20

 6. Система та критерії оцінювання знань та умінь студентів з курсу………………………………………………………….23

 7. Список основної рекомендованої літератури……………..25

 8. Список додаткової рекомендованої літератури…………..26

 9. Пакети комп’ютерних програм, що використовуються при вивченні курсу………………………………………………...26

 1. Навчальна програма


Вступ

Розвиток комп’ютерної техніки та, особливо, комп’ютерних систем, технологій і мереж, зокрема глобальної мережі Інтернет, зумовив формування нового потужного комунікаційного каналу. На його базі утворилась та стрімко розвивається нова всесвітня платформа бізнес-процесів. Інтернет-магазини та аукціони, електронні біржі, Інтернет-банкінг та Інтернет-реклама вже стали звичним явищем у нашому житті. Взаємодія двох факторів: величезне охоплення потенційних клієнтів і низький рівень затрат, визначила високу доходність електронного бізнесу, хоча і збільшила міру ризику.

Зважаючи на зазначене вище, можна стверджувати, що електронний бізнес у сучасному суспільстві приречений на подальший розвиток та поширення.

Електронний бізнес є досить молодим і надзвичайно перспективним напрямом бізнесу, тому підготовка кваліфікованих фахівців цього напряму є актуальним завданням не лише в Україні.Метою курсу „Основи електронного бізнесу” є:

 • формування у студентів цілісної системи знань про електронний бізнес;

 • ознайомлення з понятійно-термінологічним апаратом, що характеризує електронний бізнес;

 • розкриття взаємозв’язку всіх понять та їх внутрішньої логіки;

 • ознайомлення з технологічними моделями вказаної форми бізнесу.

Завдання курсу „Основи електронного бізнесу” полягають у наступному:

 • дати студентам необхідний обсяг теоретичних знань у галузі електронного бізнесу;

 • сформувати у студентів практичні навички для роботи у цій перспективній галузі.

Програма розрахована на студентів 5 курсу. Загальний обсяг годин, передбачений на її викладання, становить 81 год.: з них 16 (8) лекційних, 18 (4) лабораторних, 2 семінарських та 45 (69) самостійних занять (у дужках указаний розрахунок годин для студентів заочної форми навчання). По закінченню вивчення курсу передбачений підсумковий модульний контроль (ПМК).

Зміст курсу

Змістовий модуль 1. Основні поняття та принципи електронного бізнесу. Правове та технічне забезпечення електронного бізнесу

Тема 1. Місце електронного бізнесу в системі світового господарства

Нова (віртуальна) економіка в сучасному інформаційному суспільстві. Ознаки нової економіки та наслідки її розвитку.

Дистанційна торгівля та її форми. Поняття електронного бізнесу та електронної комерції. Місце електронного бізнесу в системі світового господарства.

Історія розвитку електронної комерції.
Тема 2. Глобальна мережа Інтернет як база електронного бізнесу
Характеристика служб Інтернету та їх використання в електронному бізнесі. Комунікаційні характеристики Інтернету.

Аудиторія Інтернету. Її статистичні характеристики та інтереси. Методики дослідження аудиторії Інтернету. Дослідні агенції Інтернету. Перспективи розвитку мережі.


Тема 3. Принципи ведення бізнесу в Інтернеті
Реєстрація підприємства для ведення бізнесу в Інтернеті. Веб-сайт як основа бізнесу в Інтернеті. Класифікація Веб-сайтів.

Товарна політика в Інтернеті. Бізнес-моделі сайтів. Етапи створення Веб-сайту.


Принципи та економічне обґрунтування вибору провайдера Інтернет-послуг і способу підключення до Інтернету для ведення бізнесу. Маркетингові підходи до вибору доменного імені підприємства. Порядок реєстрації доменного імені. Варіанти розміщення Веб-сайту та їх економічна доцільність.

Поняття Інтернет-маркетингу та Інтернет-реклами. Особливості Інтернет-реклами.

Принципи первісного залучення відвідувачів на Веб-сайт та їх утримання.

Аналіз роботи та оцінка економічної ефективності Веб-сайту.


Тема 4. Захист інформації у комп’ютерних мережах
Шифрування інформації. Методи шифрування. Закриті та відкриті ключі.

Поняття цифрового підпису та електронного сертифіката. Використання цифрового підпису та електронного сертифіката в практиці електронного бізнесу.

Протоколи і стандарти безпеки віртуальних платежів.
Тема 5. Правове регулювання електронного бізнесу

Правові проблеми реалізації схем електронного бізнесу. Правовий статус угод, укладених в електронному вигляді.

Зарубіжний досвід правового регулювання електронного бізнесу.

Українське законодавство в сфері електронного бізнесу.


Змістовий модуль 2. Системи електронного бізнесу
Тема 6. Торгові системи в Інтернеті

Класифікація торгових систем. Інтернет-магазини. Схема взаємодії покупця з Інтернет-магазином. Види Інтернет-магазинів. Реалізація процесу вибору товарів та оформлення покупки в Інтернет-магазині. Форми оплати покупки та доставлення товарів. Програмні комплекси для реалізації Інтернет-магазину. Вибір оптимального варіанту реалізації Інтернет-магазину. Інтернет-магазини в українській зоні Інтернет.

Поняття Інтернет-аукціону. Розвиток системи Інтернет-аукціонів у світі. Типи аукціонів. Схема роботи аукціонів. Товарна політика аукціонів.

Поняття та види торгових Інтернет-майданчиків. Бізнес-моделі торгових майданчиків. Структура торгового майданчику. Розвиток системи торгових Інтернет-майданчиків в Україні.


Тема 7. Платіжні системи в Інтернеті

Поняття платіжної системи. Вимоги до платіжних систем. Класифікація платіжних систем.

Кредитні системи. Схема проведення платежів через Інтернет з допомогою кредитних карт.

Дебетові системи. Електронні чеки. Електронні гроші.

Огляд українських систем платежів через Інтернет.
Тема 8. Фінансові системи в Інтернеті

Види фінансових систем в Інтернеті.

Ринок банківських послуг в Інтернеті. Інтернет-банкінг. Історія зародження Інтернет-банкінгу. Розвиток Інтернет-банкінгу у світі. Інтернет-банкінг в Україні.

Інтернет-трейдинг.

Фондовий ринок в Інтернеті. Схема укладання угод на біржі через Інтернет. Огляд систем Інтернет-трейдингу за кордоном та в Україні.

Інтернет-страхування. Огляд світового ринку Інтернет-страхування. Інтернет-страхування в Україні.


Тема 9. Мобільна торгівля. Інші види електронної торгівлі

Мобільний зв’язок – основа мобільного бізнесу. Види та системи мобільного зв’язку.

Суть і зміст мобільної торгівлі. Форми оплати покупки через мобільний телефон. IP-телефонія.

Телевізійна торгівля. Радіо-торгівля.
 1. Завдання до лабораторних занять та плани семінарських занять

Для ґрунтовного засвоєння курсу, формування практичних навичок програмою курсу передбачені лабораторні заняття. Лабораторне завдання виконується студентом самостійно в класі, обладнаному комп’ютерами, що мають підключення до Інтернет та необхідне програмне забезпечення, а також а також у комп’ютерному класі у позаурочний час та дома. Результати виконання завдань по кожному лабораторному заняттю оформляються у вигляді звіту та здаються на перевірку викладачеві. Після перевірки викладачем студент має доопрацювати роботу, якщо це необхідно, та захистити її. Захист проводиться у формі співбесіди студента з викладачем та може здійснюватись під час проведення лабораторних занять, чи під час планових консультацій. На захисті студент повинен продемонструвати знання фактичного матеріалу з теми, самостійність виконання завдань, а також уміння використовувати отримані знання на практиці. Запитання, на які студент повинен знати відповіді при захисті лабораторних робіт, наведені у п. 5.Модуль 1. Основні поняття та принципи електронного бізнесу. Правове та технічне забезпечення електронного бізнесу
Лабораторна робота №1

Тема. Дослідження аудиторії Інтернету


Завдання


 1. Зайти на сайти дослідних агенцій Інтернету та виписати статистичні характеристики аудиторії Інтернету.

 2. За допомогою пошукових машин виконати контекстний пошук аналітичної та статистичної інформації про дослідження аудиторії Інтернету.

 3. За результатами пошуку оформити звіт про результати досліджень аудиторії Інтернету.


Лабораторна робота №2

Тема. Вибір провайдера Інтернет-послуг та способу підключення до мережі


Завдання

 1. За допомогою пошукових систем знайти усіх провайдерів Інтернет-послуг у регіоні, де планується ведення бізнесу.

 2. Порівняти пропонований провайдерами асортимент послуг та умови їх надання.

 3. Здійснити вибір провайдера Інтернет-послуг, способу підключення до мережі та обґрунтувати вибір.

 4. Обрати місце розміщення Веб-сайту.

 5. Розрахувати разові затрати на підключення до Інтернет та постійні (щомісячні) витрати на Інтернет-послуги.

 6. Обґрунтування вибору провайдера та розрахунки затрат оформити у вигляді звіту.


Лабораторна робота №3

Тема. Принципи первісного залучення та утримування відвідувачів на Веб-сайті


Завдання


 1. Підготувати завдання для розробки Веб-сайту за обраною бізнес-моделлю. Обрати спосіб розробки та розрахувати витрати на розробку.

 2. Розробити доменне ім’я сайту, перевірити його на єдність у мережі та підготувати пропозиції до реєстрації. Розрахувати затрати на реєстрацію.

 3. Розробити план заходів з розкрутки Веб-сайту.

 4. Розробити план заходів по утриманню відвідувачів на Веб-сайті.

 5. Розробити порядок оцінки економічної ефективності функціонування запровадженого Веб-сайту.Лабораторна робота №4

Тема : Захист інформації у комп’ютерних мережах

Завдання

 1. Використовуючи пошукові системи знайти адреси сертифікаційних центрів та ознайомитись з умовами отримання електронного сертифікату.

 2. Зайти на сайт сертифікаційного центру VeriSign
  (www.verisign.com) і отримати там сертифікат першого класу для використання цифрового підпису поштових повідомлень.

 3. Обмінятися з колегою електронними повідомленнями з допомогою програми MS Outlook Express та використанням цифрового підпису.

 4. Знайти в Internet інформацію про криптографічні системи з закритим та відкритим ключем та умови їх використання.Семінарське заняття №1


Тема. Правове регулювання електронного бізнесу
Питання для обговорення

 1. Правові проблеми реалізації схем електронного бізнесу.

 2. Світовий досвід правового регулювання електронної комерції.

 3. Українське законодавство у сфері електронної комерції.

 4. Розкрити правовий статус комерційних угод, укладених в електронному вигляді, за умов чинного законодавства.


Модуль 2. Системи електронного бізнесу
Лабораторна робота №5

Тема. Інтернет-магазини


Завдання

 1. Використовуючи пошукові системи зробити огляд українських Інтернет-магазинів ( у зоні ua чи com.ua).

 2. Дослідити рейтинг 20 найпопулярніших Інтернет-магазинів.

 3. Класифікувати виділені Інтернет-магазини за асортиментом представлених товарів та повнотою інтерактивних послуг, що надаються покупцям у процесі здійснення процедури купівлі товару.

 4. На основі огляду Інтернет-магазинів виділити та охарактеризувати особливості товарної політики в Інтернеті.


Лабораторна робота №6

Тема. Інтернет-аукціони та товарні біржі


Завдання

 1. Використовуючи пошукові системи зробити огляд найбільших світових Інтернет-аукціонів та скласти їх каталог.

 2. Зробити огляд українських та російських Інтернет-аукціонів. Виявити особливості товарної політики Інтернет-аукціонів. Скласти каталог.

 3. Вивчити правила участі продавців і покупців в одному із Інтернет-аукціонів та схему його роботи.

 4. Знайти сайти найбільших світових та українських товарних бірж, а також сайти Інтернет-бірж. Скласти їх каталог. Які послуги користувачам надають ці сайти (функціонування яких бізнес-процесів забезпечують)?


Лабораторна робота №7

Тема. Платіжні системи в Інтернеті


Завдання

 1. Вивчити схему проведення платежів з допомогою платіжних систем на основі банківських карт. Розкрити суть процесів аутентифікації та авторизації.

 2. Зробити огляд зарубіжних, зокрема російських, карткових систем платежів через Інтернет. Порівняти тарифи на реєстрацію, обслуговування та комісію за трансакцію.

 3. Зробити огляд зарубіжних дебетових платіжних Інтернет-систем.

 4. Вивчити структуру та можливості однієї з російських некарткових платіжних Інтернет-систем, а також схеми проведення платежів та тарифи в системі.

 5. Зробити огляд українських систем платежів через Інтернет.


Лабораторна робота №8

Тема. Інтернет-банкінг
Завдання

 1. Зробити огляд іноземних систем Інтернет-банкінгу.

 2. Виявити вітчизняні банки, які надають послуги клієнтам через Інтернет.

 3. Скласти каталог банків, про які йшлося в п. 2., з переліком послуг, які вони надають, та тарифами на них.

 4. Оцінити з позиції клієнта банку доцільність використання систем Інтернет-банкінгу.

 5. Описати одну із українських чи російських систем Інтернет-банкінгу.

Лабораторна робота №9

Тема. Інтернет-трейдинг та Інтернет-страхування

Завдання

 1. Використовуючи пошукові системи зробити огляд найбільших світових фондових бірж, представлених в Інтернеті.

 2. Вивчити схему укладання угод на біржі через Інтернет.

 3. Зробити огляд систем Інтернет-трейдингу за кордоном та в Україні.

 4. Зробити огляд:

  1. світового ринку Інтернет-страхування;

  2. російського та українського ринків Інтернет-страхування.Семінарське заняття №2

Тема: Мобільна торгівля. Інші види електронної торгівлі


Завдання

 1. Охарактеризувати види та системи мобільного зв’язку.

 2. Розкрити суть і зміст мобільної торгівлі.

 3. Охарактеризувати існуючі технології оплати покупки через мобільний телефон.

 4. Технічні та технологічні основи IP-телефонії. Економічні переваги використання IP-телефонії.

 5. Зробити огляд існуючих телевізійних та радіо- торговельних систем. Охарактеризувати переваги та недоліки. 1. Методичні рекомендації, тематика і завдання самостійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання

Самостійна робота є невід’ємною та однією з важливих складових частин навчання студента. На самостійну роботу з вивчення курсу “Основи електронного бізнесу” заплановано 45 год. для студентів денної форми навчання та 69 год. для студентів заочної форми навчання. Форми самостійної роботи та контролю за нею подані в наступній таблиці.
Форми самостійної роботи

Форми контролю

Кількість годин

 1. Опрацювання тем та окремих питань, які виносяться на самостійне вивчення
 1. Виконання лабораторних робіт 1. Підсумкове тестування.

Захист лабораторних робіт, який складається із відповідей на контрольні запитання з теоретичного матеріалу та перевірки виконаного лабораторного завдання
20 (30)

25 (39)У таблиці, наведеній нижче, викладені питання, винесені на самостійне опрацювання та рекомендовані літературні джерела.
з/п

Тематика самостійної роботи

Рекомендовані літературні джерелаІсторія розвитку електронної комерції. Нова економіка, наслідки та перспективи її розвитку.

[1] с. 29-83, [4] с. 7-13, [10] с. 23-47, 61-67Історія розвитку Інтернету. Комунікаційні характеристики Інтернету.

[1] с. 84-105, [5] с. 14-45Схема роботи аукціонів

[5] с. 321-326Поняття та класифікація платіжних систем.

[1] с. 151-166, [5] с. 262-275Криптографічні методи шифрування інформації.

[1] с. 108-123, [8] с. 19-227Мобільний зв’язок, як основа мобільного бізнесу. Види та системи мобільного зв’язку.

[1] с. 123-151
Зарубіжний досвід правового регулювання електронного бізнесу.

[10] с. 108-126 1. Календарний план вивчення курсу

Для студентів денної форми навчання

тиж-ня


Модуль, тема

Вид занять

К-ть аудитор-них годин

К-ть годин самостійної роботи

Змістовий модуль 1. Основні поняття та принципи електронного бізнесу. Правове та технічне забезпечення електронного бізнесуТема 1. Місце електронного бізнесу в системі світового господарства.

Тема 2. Глобальна мережа Інтернет як база електронного бізнесу

Лабораторна робота №1. Дослідження аудиторії Інтернету

лекція

лекція


лабораторна робота

1

1

2


Тема 3. Принципи ведення бізнесу в Інтернеті

Лабораторна робота №2. Вибір провайдера Інтернет-послуг та способу підключення до мережі

лекція

лабораторна робота2

2


Тема 4. Захист інформації у комп’ютерних мережах

Лабораторна робота №3

Принципи первісного залучення та утримування відвідувачів на Веб-сайті

лекція
лабораторна робота


2
2Тема 5. Правове регулювання електронного бізнесу

Лабораторна робота №4

Захист інформації у комп’ютерних мережах
Семінарське заняття №1

Правове регулювання електронного бізнесу

лекція
лабораторна робота

семінарське заняття2
1

1
Змістовий модуль 2. Системи електронного бізнесу

 1. .

Тема 6. Торгові системи в Інтернеті

Лабораторна робота №5

Інтернет-магазини

лекція
лабораторна робота

2
2


Тема 7. Платіжні системи в Інтернеті

Лабораторна робота №6

Інтернет-аукціони та товарні біржі


лекція
лабораторна робота

2
2


Тема 8. Фінансові системи в Інтернеті

Лабораторна робота №7

Платіжні системи в Інтернетілекція
лабораторна робота

2
2


Тема 9. Мобільна торгівля. Інші види електронної торгівлі
Лабораторна робота №8

Інтернет-банкінг

лекція

лабораторна робота2

2


Лабораторна робота №9

Інтернет-трейдинг та Інтернет-страхування Семінарське заняття №2

Мобільна торгівля. Інші види електронної торгівлі

лабора-торна робота
семінарське заняття

2

2
Контрольний модульПідсумкове тестування з курсу

тестування

2
Для студентів заочної форми навчання


Сесія

Модуль, тема

Вид занять

К-ть аудитор-них годин

К-ть годин самостійної роботи

Змістовий модуль 1. Основні поняття та принципи електронного бізнесу. Правове та технічне забезпечення електронного бізнесу

Осіння

Тема 1. Місце електронного бізнесу в системі світового господарства.

Тема 2. Глобальна мережа Інтернет як база електронного бізнесу

Тема 3. Принципи ведення бізнесу в Інтернеті

Тема 4. Захист інформації у комп’ютерних мережах

Тема 5. Правове регулювання електронного бізнесу


лекція

лекція


лекція
лекція
лекція


0,5

0,5

1
1
1
Змістовий модуль 2. Системи електронного бізнесу

Осіння

Тема 6. Торгові системи в Інтернеті

Тема 7. Платіжні системи в Інтернеті

Тема 8. Фінансові системи в Інтернеті

Тема 9. Мобільна торгівля. Інші види електронної торгівлі


лекція
лекція
лекція
лекція


1
1
1
1
Міжсе-сійний період

Лабораторна робота №2. Вибір провайдера Інтернет-послуг та способу підключення до мережі

Лабораторна робота №3

Принципи первісного залучення та утримування відвідувачів на Веб-сайті Лабораторна робота №5

Інтернет-магазини Лабораторна робота №6

Інтернет-аукціони та товарні біржі Лабораторна робота №7

Платіжні системи в Інтернеті


Самостійне виконання лабораторних робітКонтрольний модуль

Зимова

Лабораторна робота №2. Вибір провайдера Інтернет-послуг та способу підключення до мережі

Лабораторна робота №3
Принципи первісного залучення та утримування відвідувачів на Веб-сайті Інтернет-банкінг

Лабораторна робота №5

Інтернет-магазини Лабораторна робота №6

Інтернет-аукціони та товарні біржі Лабораторна робота №7

Платіжні системи в Інтернеті

Захист лабораторних робіт

1

1

0,5
0,5

1Підсумкове тестування з курсу

тестування

2 1. Запитання до підсумкового тестового контролю

Підсумковий тестовий контроль призначений для підсумкової перевірки рівня знань студентів з курсу. Він також може бути використаний для замірів залишкових знань.

Далі наводяться запитання до підсумкового тестового контролю знань та умінь студентів з курсу. Контрольний тест складається із 20 запитань по 10 із кожного з двох змістових модулів. Запитання обираються із наведеного переліку випадково. Тестування проводиться за допомогою комп’ютера у системі MOODLE. При проведенні тестування для кожного запитання будуть запропоновані варіанти відповідей. 1. Поняття “нової” (віртуальної) економіки Ознаки нової економіки та наслідки її розвитку.

 2. Поняття дистанційна торгівлі та її форми.

 3. Поняття електронного бізнесу.

 4. Поняття електронної комерції.

 5. Служби Інтернету.

 6. Методи оцінки аудиторії Інтернету.

 7. Характеристики Інтернет-аудиторії України.

 8. Web-сайт - як основа бізнесу в Інтернеті.

 9. Класифікація Веб-сайтів.

 10. Товарна політика в Інтернеті.

 11. Бізнес-моделі сайтів.

 12. Етапи створення Веб-сайту.

 13. Принципи вибору провайдера Інтернет-послуг та способу підключення до Інтернету.

 14. Поняття доменного імені.

 15. Класифікація зон доменних імен.

 16. Принципи вибору доменного імені.

 17. Порядок реєстрації доменного імені.

 18. Можливі варіанти розміщення Веб-сайту.

 19. Особливості та переваги маркетингу в Інтернеті.

 20. Форми реклами в Інтернеті.

 21. Критерії вибору рекламних майданчиків.

 22. Цінові моделі Інтернет-реклами.

 23. Основні способи просування товарів та послуг засобами Інтернет.

 24. Принципи первісного залучення відвідувачів на Веб-сайт.

 25. Методи утримування відвідувачів Веб-сайту.

 26. Методика оцінки економічної ефективності Веб-сайту.

 27. Класифікація торгових Інтернет-систем.

 28. Типи Інтернет-магазинів.

 29. Схема взаємодії покупця з Інтернет-магазином.

 30. Форми оплати покупки в Інтернет-магазині.

 31. Форми доставлення товарів, куплених в Інтернет-магазині.

 32. Принципи вибору оптимального варіанту реалізації Інтернет-магазину.

 33. Програмні комплекси для реалізації Інтернет-магазину.

 34. Інтернет-магазини в українській зоні Інтернет.

 35. Поняття Інтернет-аукціону.

 36. Типи аукціонів.

 37. Схема роботи Інтернет-аукціонів.

 38. Товарна політика Інтернет-аукціонів.

 39. Світова система Інтернет-аукціонів.

 40. Поняття торгових Інтернет-майданчиків.

 41. Види торгових Інтернет-майданчиків.

 42. Бізнес-моделі торгових майданчиків.

 43. Структура торгового Інтернет-майданчику.

 44. Поняття платіжної системи.

 45. Вимоги до платіжних систем.

 46. Класифікація платіжних систем в Інтернеті.

 47. Поняття кредитної платіжної системи в Інтернеті.

 48. Схема проведення платежів через Інтернет з допомогою кредитних карт.

 49. Поняття дебетової платіжної системи в Інтернеті.

 50. Поняття електронного чеку.

 51. Поняття електронних грошей.

 52. Види фінансових систем в Інтернеті.

 53. Поняття Інтернет-банкінгу.

 54. Поняття Інтернет-трейдингу.

 55. Фондовий ринок в Інтернеті.

 56. Схема укладання угод на біржі через Інтернет.

 57. Поняття Інтернет-страхування.

 58. Основні страхові послуги, які надаються з використанням Інтернет.

 59. Методи шифрування інформації в комп’ютерних системах та мережах.

 60. Поняття цифрового підпису.

 61. Поняття електронного сертифікату.

 62. Порядок отримання електронного сертифікату.

 63. Методи забезпечення захисту у платіжних системах в Інтернет.

 64. Принципи мобільного зв’язку.

 65. Види та системи мобільного зв’язку.

 66. Поняття мобільної торгівлі.

 67. IP-телефонія: принципи дії, переваги, недоліки.

 68. Поняття телевізійної торгівлі.

 69. Поняття радіо-торгівлі.

 70. Основні види правопорушень у сфері електронної комерції та їх характеристика.

 71. Правові проблеми реалізації схем електронної комерції.

 72. Українське законодавство у сфері електронної комерції. 1. Система та критерії оцінювання знань та умінь студентів з курсу

У відповідності з кредитно-модульною системою організації вивчення курсу підсумкова оцінка формується із суми балів набраних студентами протягом усього періоду вивчення курсу. Внутрішня система оцінювання – 100-бальна, яка переводиться у систему оцінювання ECTS та національну систему оцінювання відповідно до таблиці.


Оцінка за внутрішньою 100-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90-100

A

Відмінно

80-89

B

Добре (дуже добре)

65-79

C

Добре

60-64

D

Задовільно

51-59

E

Задовільно (достатньо)

20-50

FX

Незадовільно (з можливістю повторного складання

0-19

F

Незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

Розподіл балів за видами контролю наводиться у наступних таблицяхДля студентів денної форми навчання

Вид контролю

Мінімальна кількість балів

Максимальна кількість балів

Змістовий модуль 1. Основні поняття та принципи електронного бізнесу. Правове та технічне забезпечення електронного бізнесу

Захист лабораторних робіт

№1

№2№3

№4


1

11

1

(присутність на лабораторному занятті)7

77

7

(повне виконання завдань роботи та відмінне володіння теоретичним матеріалом)Участь у роботі семінару №1

1

(присутність на семінарському занятті)6 (активна робота на занятті, правильні відповіді на усі запитання)

Разом за модулем 1
34

Змістовий модуль 2. Системи електронного бізнесу

Захист лабораторних робіт

№5

№6№7

№8

№91

11

1

1(присутність на лабораторному занятті)

7

77

7

7(повне виконання завдань роботи та відмінне володіння теоретичним матеріалом)

Участь у роботі семінару №2

1

(присутність на семінарському занятті)6 (активна робота на занятті, правильні відповіді на усі запитання)

Разом за модулем 1
41

Контрольний модуль

Підсумкове тестування з курсу

0

25
 1. Список основної рекомендованої літератури
 1. . Балабанов И.Т. Электронная коммерция: Учебник для вузов. –СПб.:Питер, 2001. –336 с.

 2. Закон України „Про захист інформації в автоматизованих системах”// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №31. – с. 286

 3. Концепція Національної програми інформатизації. Схвалено Законом України “Про концепцію Національної програми інформатизації” від 4 лютого 1998 року №75/98-ВР. –www.ipc.kiev.ua

 4. Макарова М.В. Електронна комерція: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. –272 с.

 5. Успенский И. Энциклопедия Интернет-бизнеса. – СПб.: Питер, 2001. –432 с.

 1. Список додаткової рекомендованої літератури
 1. Балабанов И.Т. Итерактивный бизнес. – СПб.: Питер, 2001.

 2. Галкин С.Е. Бизнес в Интернете. –М: Центр, 1998.

 3. Задірака В.К., Олексюк О.С. Методи захисту фінансової інформації: Навч. Посібник. –Тернопіль: Збруч, 2000. –460 с.

 4. Козье Д. Электронная коммерция / Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом „Русская редакция”, 1999.

 5. Соколова А.Н., Геращенко Н.И. Электронная коммерция: мировой и российский опит. –М.: Открытые системы, 2000. –224 с.

 6. Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс. –СПб.: Питер, 2001. –208 с.
 1. Пакети комп’ютерних програм, що використовуються при вивченні курсу

Для вивчення курсу студенти повинні вільно володіти одним із Інтернет-броузерів: Internet Explorer , Netscаpе Navigator, Opera чи інших, однією з поштових програм: Outlook Express, The Bat чи інших, а також використовувати їх при виконанні передбачених курсом завдань.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка