Марченко Олеся Володимирівна, к ю. н., доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права робоча програмаСторінка1/2
Дата конвертації01.05.2017
Розмір0.52 Mb.
  1   2


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

юридичний

Факультет________________________________________________________________________
Кафедра цивільного, трудового та господарського права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор

з науково-педагогічної роботи
проф. Чернецький С.О.

“______”_______________2015 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки 6.030401 правознавство (шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність __________________-----_______________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація___________________-----_______________________________________

(назва спеціалізації)

факультет _________________юридичний_____________________

(назва факультету)

Дніпропетровськ – 2015 рік
Робоча програма «Цивільне право. Особлива частина»

для студентів за напрямом підготовки 6.030401 правознавство

15”червня 2015 року - 22 с.

Розробники: Марченко Олеся Володимирівна , к.ю.н., доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри цивільного, трудового та господарського права

Протокол від. “16_”___06____2015 року № 12_
Завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського права
_______________________ (_Алєксєєнко І.Г._)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«16» ___06____2015 року
Схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки 6.030401, правознавство

(шифр, назва)

Протокол від. “23”_06 __2015 року № 10
Голова _______________ (_І.В. Патерило_)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“23”_06 __2015 року

Схвалено Вченою радою юридичного факультету за напрямом підготовки 6.030401, правознавство _____________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “25”_06 __2015 року № 10


Голова _______________ (О.Л.Соколенко)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“25”_06 __2015 року


 1. Опис навчальної дисципліни

«Цивільне право. Особлива частина»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 4

Галузь знань

0304- право

(шифр і назва)нормативна


Напрям підготовки

денна форма навчання

6.030401 - правознавство;

(шифр і назва)Модулів – 1

Спеціальність:

_________-___________
Рік підготовки

Змістових модулів – 4

3-й


3-й


Індивідуальне науково-дослідне завдання – не передбачено

Семестр

Загальна кількість годин – 153

5-6-й


5-6-й


Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

_____бакалавр_______
16/16 год.


6/6 год.


Практичні, семінарські

16/16 год.

4/4 год.

Лабораторні

год.----

год.----

Самостійна робота

49/40 год.


39/35 год.


Індивідуальні завдання:

------год.

Вид контролю:

залік, іспит

залік, іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 1:1

для заочної форми навчання – 1:3,5


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою навчальної дисципліни “Цивільне право. Особлива частина” є засвоєння студентами основних теоретичних положень і понять у сфері договірних та позадоговірних зобов’язань, спадкового права,а також формування практичних вмінь та навичок щодо правильного тлумачення та застосування цивільно-правових норм, що регулюють зазначені правовідносини.

Завданням навчальної дисципліни є

 • Отримання знань з договірної та позадоговірної роботи юриста.

 • Вивчення методів здійснення підготовки та реалізації окремих видів договорів.

 • Знайомство з методикою та практикою роботи з основними нормативними актами цивільного законодавства.

 • Оволодіння навичками практичної роботи в сфері зобов’язань та спадкового права.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • цивільно-правові поняття та терміни;

 • структуру зобов’язального права та законодавства;

 • поняття і ознаки зобов’язальних правовідносин;

 • суб’єктів зобов’язальних правовідносин;

 • підстави виникнення, зміни та припинення зобов’язальних правовідносин;

 • засоби забезпечення виконання зобов’язань;

 • систему цивільно-правових договорів;

 • окремі види цивільно-правових договорів;

 • поняття та структуру деліктних цивільних правовідносин;

 • основні положення спадкового права;

 • судову практику та правові позиції судів по цивільним справам.


вміти:

 • правильно тлумачити цивільно-правові норми;

 • застосовувати загальнотеоретичні цивільні поняття і терміни та вміти використовувати їх;

 • охарактеризовувати і тлумачити норми чинного цивільного законодавства України;

 • правильно застосовувати цивільно-правові норми при вирішенні конкретних практичних завдань;

 • складати проекти договорів та інших документів;

 • застосовувати правові знання щодо основних положень спадкового права. 1. Програма навчальної дисципліни

«Цивільне право. Особлива частина»
Змістовий модуль 1. Загальні положення про зобов'язання
ТЕМА 1. Загальні положення про зобов'язання

Поняття та види зобов'язання. Підстави виникнення зобов'язання. Сторони та треті особи у зобов'язанні. Порядок заміни сторін у зобов'язанні. Множинність осіб у зобов'язанні

Загальні умови виконання зобов'язання. Суб’єкт, строк та місце виконання зобов'язання. Зобов'язання часткові, солідарні і субсидіарні.. Право зворотної вимоги. Підтвердження виконання зобов'язання

Поняття порушення зобов'язання. Правові наслідки порушення зобов’язань. Підстави відповідальності за порушення зобов'язання. Підстави звільнення від відповідальності. Відповідальність боржника за дії інших осіб. Збитки і неустойка

Підстави припинення зобов’язання. Припинення виконанням. Припинення переданням відступного. Припинення зарахуванням. Припинення за домовленістю сторін. Припинення прощенням боргу. Припинення поєднанням боржника та кредитора в одній особі. Неможливість виконання зобов’язання як спосіб його припинення. Припинення зобов’язання смертю фізичної особи та ліквідацією юридичної особи
ТЕМА 2. Засоби забезпечення виконання зобов'язань

Зобов'язально-правові засоби забезпечення виконання зобов'язань: неустойка, порука, гарантія, завдаток. Речові засооби забезпечення виконання зобов'язань: застава, право притримання


ТЕМА 3. Загальні положення про договір

Поняття, види та зміст договору. Система цивільно-правових договорів. Форма договора. Порядок укладання, зміни та розірвання договору. Тлумачення договору.Змістовий модуль 2. Договори щодо передачі майна у власність та на виконання робіт.
ТЕМА 4. Договори щодо передачі майна у власність

Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Окремі різновиди договорів купівлі-продажу.

Обов'язки продавця та покупця та наслідки їх неналежного виконання.

Предмет договору купівлі-продажу. Недоліки товару, за які відповідає продавець.

Правове регулювання відносин за договором купівлі-продажу у роздрібній торгівлі за участю споживачів.

Правове регулювання бартерних операцій у сфері господарювання.

Цивільно-правове регулювання відносин сторін за договором міни.
ТЕМА 5. Договори поставки, контрактації. Поставка енергоносіїв

Правове регулювання відносин за зобов’язаннями, що виникають з договорів поставки.

Загальна характеристика договору поставки.

Порядок прийняття поставлених товарів за кількістю та якістю.

Наслідки поставки товарів неналежної якості або некомплектних товарів у роздрібну торгівлю.

Правове регулювання відносин по реалізації продукції аграрного сектору економіки. Особливості правового регулювання договірних відносин з реалізації сільськогосподарської продукції.

Відповідальність сторін за порушення договору контрактації

Засади правового регулювання відносин із споживачами енергетичних ресурсів.

Права та обов’язки сторін у договорах про постачання енергетичних ресурсівв.

Відповідальність за порушення зобов’язань сторін за договорами про постачання енергетичних ресурсів.


ТЕМА 6. Договори дарування, ренти, довічного утримання

Загальна характеристика договору дарування. Імперативні та диспозитивні норми засади регулювання відносин за договором дарування.

Правове регулювання відносин по наданню благодійної допомоги в Україні. Договір пожертви.

Загальна характеристика договору ренти. Права та обов’язки сторін за договором ренти. Відповідальність за прострочення виплати ренти.

Право платника на викуп ренти, що виплачується безстроково. Підстави викупу ренти, виплачуваної безстроково, на вимогу одержувача ренти.

Правова природа договору довічного утримання, загальна характеристика договору.

Права та обов’язки сторін за договором довічного утримання. Відповідальність набувача майна за неналежне виконання своїх зобов’язань.
ТЕМА 7. Договори щодо передачі майна у користування

Правове регулювання відносин з надання майна у користування в Україні. Загальна характеристика договору найму.

Права та обов’язки сторін за договором найму. Правові наслідки продовження користування річчю після закінчення строку договору.

Відповідальність сторін за порушення умов договору найму. Підстави для примусового розірвання договору найму.

Договір прокату та його особливості.

Особливості договору найму (оренди) будівель та інших капітальних споруд.

Найм (оренда) транспортних засобів. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, що його обслуговує.

Загальна характеристика договору позички.

Особливості здійснення права власності на житло. Правове регулювання відносин по користуванню жилими приміщеннями.

Загальна характеристика договору найму жилого приміщення. Права та обов’язки сторін за договором найму житла.

Підстави розірвання договору найму житла на вимогу наймача.

Поняття договору лізингу. Форми та зміст договору лізингу. Права та обов'язки сторін за договором лізингу


ТЕМА 8. Загальні положення договору підряду

Загальна характеристика договору підряду.

Права та обов'язки замовника за договором підряду. Права та обов’язки підрядника за договором підряду.

Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань за договором підряду.

Особливості правовідносин сторін за договором побутового підряду.
ТЕМА 9. Договір будівельного підряду

Джерела правового регулювання відносин у сфері капітального будівництва.

Загальна характеристика договору будівельного підряду.

Право власності на об'єкт будівництва. Ризик знищення або пошкодження об'єкта.

Обов'язки та відповідальність підрядника.

Загальна характеристика договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт.

Особливості договору підряду на виконання науково-пошукових і дослідно-конструкторських робіт.

Права, обов'язки та відповідальність сторін за договором про виконання науково-пошукових і дослідно-конструкторських робіт.


ТЕМА 10. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Поняття та загальна характеристика ліцензійного договору. Види ліцензійних договорів.

Форма, строки чинності та інші умови ліцензійного договору.

Договори про створення і використання результатів інтелектуальної діяльності.

Відповідальність за порушення ліцензійного договору.
Змістовий модуль 3. Загальні положення щодо надання послуг.
ТЕМА 11. Загальні положення щодо надання послуг. Договір перевезення

Послуги як об’єкти цивільних правовідносин. Засади правового регулювання зобов’язальних правовідносин по наданню послуг.

Загальна характеристика договору про надання послуг.

Винагорода за договором про оплатне надання послуг. Відшкодування виконавцеві фактично зазнаних витрат за договором про безоплатне надання послуг.

Правове регулювання відносин по наданню послуг з перевезення. Види договорів перевезення.

Загальна характеристика договору перевезення вантажу. Перевезення у прямому змішаному сполученні. Договір перевезення пасажира та багажу. Права пасажира. Договір чартеру (фрахтування).

Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із договорів перевезення. Пред'явлення претензій і вчинення позовів по вимогам із договорів перевезення.

Загальна характеристика договору транспортної експедиції. Відповідальність експедитора за договором транспортної експедиції.


ТЕМА 12. Договори про надання фактичних та юридичних послуг (зберігання, доручення, комісії)

Послуги як об’єкти цивільних правовідносин. Засади правового регулювання зобов’язальних правовідносин по наданню послуг.

Загальна характеристика договору про надання послуг.

Винагорода за договором про оплатне надання послуг. Відшкодування виконавцеві фактично зазнаних витрат за договором про безоплатне надання послуг.

Правове регулювання відносин по наданню послуг з перевезення. Види договорів перевезення.

Загальна характеристика договору перевезення вантажу. Перевезення у прямому змішаному сполученні.

Договір перевезення пасажира та багажу. Права пасажира.

Договір чартеру (фрахтування).

Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із договорів перевезення. Пред'явлення претензій і вчинення позовів по вимогам із договорів перевезення.

Загальна характеристика договору транспортної експедиції. Відповідальність експедитора за договором транспортної експедиції.ТЕМА 13. Договір страхування

Поняття страхування. Засади правового регулювання відносин страхування в Україні. Види страхування. Суб’єкти відносин страхування. Основні поняття страхового права.

Загальна характеристика договору страхування. Форма та істотні умови.

Права та обов'язки сторін за договорами страхування.

Добровільне та обов’язкове страхування. Особисте страхування та його окремі різновиди. Майнове страхування. Страхування цивільно-правової відповідальності.

Умови та порядок виплати страхових сум і страхового відшкодування.


ТЕМА 14. Договір управління майном

Поняття управління майном. Загальна характеристика договору управління майном.

Істотні умови договору про управління майном. Права та обов'язки та відповідальність управителя.

Припинення договору управління майном


ТЕМА 15. Правове регулювання розрахунково-кредитних правовідносин

Засади правового регулювання кредитних відносин в Україні.

Загальна характеристика кредитного договору. Права та обов’язки сторін у кредитних договорах. Відповідальність сторін за неналежне виконання договірних зобов’язань за кредитним договором.

Загальна характеристика договору банківського вкладу. Види вкладів. Засади правового регулювання відносин по обслуговуванню банківських рахунків для здійснення безготівкових операцій.

Загальна характеристика договору банківського рахунку. Операції за рахунком, що виконуються банком.

Розірвання договору банківського рахунку.

Поняття та загальна характеристика договору факторингу. Відповідальність клієнта перед фактором. Захист прав боржника

Загальна характеристика договору позики. Особливості укладання та виконання договору позики. Права та обов’язки сторін за договором позики та відповідальність за його невиконання.

Правові форми безготівкових розрахунків: платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, чек, вексель, акредитив, інкасо, платіжна вимога.

Загальні положення про розрахунки платіжними дорученнями. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання доручення.

Загальні положення про розрахунки чеками. Передання прав за чеком.

Наслідки несплати чека. Посвідчення відмови від оплати чека.


ТЕМА 16. Договір комерційної концесії. Договір про спільну діяльність

Загальна характеристика договору комерційної концесії. Договір комерційної субконцесії. Особливі умови договору комерційної концесії.

Права, обов’язки та відповідальність сторін за договором комерційної концесії.

Зміна та припинення договору комерційної концесії.

Загальна характеристика договору про спільну діяльність. Права та обов’язки учасників за договором простого товариства.

Правовий режим майна, набутого від спільної діяльності та вкладів учасників. Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями.Змістовий модуль 4. Позадоговірні зобов’язання. Спадкове право.
ТЕМА 17. Публічна обіцянка винагороди та інші види позадоговірних зобов’язань

Поняття та зміст зобов'язання із публічного обіцяння нагороди без оголошення конкурсу. Публічне обіцяння нагороди через конкурс.

Використання премійованих витворів творчості, що представлені на конкурс.

Підстави виникнення зобов'язань внаслідок рятування здоров'я, життя та майна інших осіб. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають внаслідок створення небезпеки (загрози) життю здоров'ю і майну інших осіб їх місце та функції у системі цивільного права.

Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, їхньому майну і майну юридичних осіб

Загальна характеристика зобов'язань із безпідставного збагачення. Співвідношення вимог щодо повернення безпідставно набутого майна з іншими вимогами захисту цивільних прав.

Особливості повернення безпідставно набутого майна у зобов’язаннях із безпідставного збагачення. Обмеження повернення безпідставно набутого майна.
ТЕМА 18. Правове регулювання відносин, що виникають із заподіяння шкоди

Загальні підстави відповідальності за завдання шкоди Система зобов’язань із заподіяння шкоди в ЦК України.

Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями службових осіб органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду.

Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки.

Способи відшкодування шкоди, завданої майну. Підстави зменшення розміру відшкодування шкоди у деліктних зобов’язаннях.

Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я.

Відповідальність за шкоду, заподіяну смертю потерпілого.

Зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої через недоліки товарів, робіт, послуг.

Підстави відповідальності за завдання моральної шкоди. Визначення розміру моральної шкоди та способи її відшкодування.
ТЕМА 19. Загальні положення спадкового права

Підстави спадкування

Поняття спадкування, види спадкування, час та місце відкриття спадщини. Склад спадщини, спадкова маса, особливості спадкування окремих видів майна.

Спадкоємці, їх обов’язки та відповідальність по боргам спадкодавця. Претензії кредиторів по боргам спадкодавця.

Підстави усунення від права на спадкування. Поняття заповіту, його зміст. Види заповітів. Форма заповіту та порядок його посвідчення. Виконання заповіту.

Право на обов'язкову частку у спадщині.

Загальна характеристика спадкового договору.

Черговість спадкування за законом. Спадкування за правом представлення. Розмір часток у спадщині спадкоємців за законом.


ТЕМА 20. Здійснення права на спадкування. Посвідчення права на спадщину. Право на прийняття спадщини, способи та строки його здійснення.

Право на відмову від прийняття спадщини.

Перехід права на прийняття спадщини: спадкова трансмісія та спадкування за правом представництва. Відумерлість спадщини.

Поділ спадщини між спадкоємцями. Перерозподіл спадщини.

Охорона та управління спадщиною. Оформлення права на спадщину. Виникнення права власності на спадкове майно. Відумерлість спадщини.


 1. Структура навчальної дисципліни


«Цивільне право. Особлива частина»


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма

заочна форма
усього

у тому числі

усього

у тому числі
л

п

лаб.

інд.

с. р

.


л

п

лаб.

інд.

с. р.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
5 семестр

Змістовий модуль 1. Загальні положення про зобов'язання

Тема1. Загальні положення про зобов'язання

10

2

4

-

-

4

5

1

13
Тема 2. Засоби забезпечення виконання зобов'язань

8

2


2

-

-

4


5

2

-3
Тема 3. Загальні положення про договір

8

2

2

-

-

4

4

1

-3
Разом за змістовим модулем 1

26

6

8

-

-

12

14

4

1

-

-

9

Змістовий модуль 2. Договори щодо передачі майна у власність

та на виконання робіт

Тема 4. Договори щодо передачі майна у власність

12

2

2

-

-

8

8

2

15
Тема 5. Договори поставки, контрактації. Поставка енергоносіїв

10

2

2

-

-

6

4

-

-4
Тема 6. Договори дарування, ренти, довічного утримання

7

1


-

-

-

6

4

-

-4

Тема 7. Договори щодо передачі майна у користування

9

2

2

-

-

5

6

-

15
Тема 8. Загальні положення договору підряду


6

1

1

-

-

4

5

-

14
Тема 9. Договір будівельного підряду

6

1


1

-

-

4

4

-

-4
Тема 10. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

5

1-


-


-


4


4


-


-


4

Разом за змістовим модулем 2

55

10

8

-

-

37

35

2

3

-

-

30
Разом 5 семестр

81

16

16

-

-

49

49

6

4

-

-

39
6 семестр Змістовий модуль 3. Загальні положення щодо надання послуг

ТЕМА 11. Загальні положення щодо надання послуг. Договір перевезення


8

2

24

62


1


3

ТЕМА 12. Договори про надання фактичних та юридичних послуг (зберігання, доручення, комісії)

7


1


2
4


4


1


-
3

ТЕМА 13. Договір страхування

8

2

24

5

2

-3

ТЕМА 14. Договір управління майном

3

1

-2

3

-

-3

ТЕМА 15. Правове регулювання розрахунково-кредитних правовідносин

8

2

24

4

1

-3

ТЕМА 16. Договір комерційної концесії. Договір про спільну діяльність

3

-

-2

3

-

-3

Разом за змістовим модулем 3

36

8

820

25

6

118
Змістовий модуль 4. Позадоговірні зобов’язання. Спадкове право

ТЕМА 17. Публічна обіцянка винагороди та інші види позадоговірних зобов’язань

2

-

-2

3

-

-3

ТЕМА 18. Правове регулювання відносин, що виникають із заподіяння шкоди

8

2

24

6

-

15

ТЕМА 19. Загальні положення спадкового права

16

4

48

6

-

15

ТЕМА 20. Здійснення права на спадкування. Посвідчення права на спадщину. Право на прийняття спадщини, способи та строки його здійснення.

10


2


2
6


5


-


1
4

Разом за змістовим модулем 4

36

8

820

20

0

317
Разом 6 семестр

72

16

1640

45

6

435Усього годин рік


153

32

32

-

-

89

94

12

8

-

-

74

5. Теми семінарських занять


модуля, змістового модуля, теми


Назва теми

Кількість аудиторних годин
5 семестр
Т.1

Загальні положення про зобов'язання

4/1

Т.2

Засоби забезпечення виконання зобов'язань

2


Т.3

Загальні положення про договір

2

Т.4

Договори щодо передачі майна у власність

2/1

Т.5

Договори поставки, контрактації. Поставка енергоносіїв

2

Т.6

Договори дарування, ренти, довічного утримання

-

Т.7

Договори щодо передачі майна у користування

2/1

Т.8

Загальні положення договору підряду


1/1

Т.9

Договір будівельного підряду

1

Т.10

Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності


-
Разом 5 семестр

16/4
6 семестр
Т.11

Загальні положення щодо надання послуг. Договір перевезення

2/1


Т.12

Договори про надання фактичних та юридичних послуг (зберігання, доручення, комісії)

2Т.13

Договір страхування

2


Т.14

Договір управління майном

-


Т.15

Правове регулювання розрахунково-кредитних правовідносин

2


Т.16

Договір комерційної концесії. Договір про спільну діяльність

-


Т.17

Публічна обіцянка винагороди та інші види позадоговірних зобов’язань

-


Т.18

Правове регулювання відносин, що виникають із заподіяння шкоди

2/1


Т.19

Загальні положення спадкового права

4/1


Т.20

Здійснення права на спадкування. Посвідчення права на спадщину. Право на прийняття спадщини, способи та строки його здійснення.

2/1

Разом 6 семестр

16/4


6.Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

не передбачено
2

 1. Теми лабораторних занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

не передбачено
2...
8. Самостійна робота


модуля, змістового модуля, теми
І.

Змістовий модуль 1. Загальні положення про зобов'язання


Т.1

Загальні положення про зобов'язання

4/3

Т.2

Засоби забезпечення виконання зобов'язань

4/3


Т.3

Загальні положення про договір

4/3
Разом за змістовим модулем 1

12/9

ІІ.

Змістовий модуль 2. Договори щодо передачі майна у власність та на виконання робіт


Т.4

Договори щодо передачі майна у власність

8/5

Т.5

Договори поставки, контрактації. Поставка енергоносіїв

6/4

Т.6

Договори дарування, ренти, довічного утримання

6/4

Т.7

Договори щодо передачі майна у користування

5/5

Т.8

Загальні положення договору підряду


4/4

Т.9

Договір будівельного підряду

4/4

Т.10

Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності


4/4
Разом за змістовим модулем 2

37/30
Разом 5 семестр

49/39

ІІІ

Змістовий модуль 3. Загальні положення щодо надання послуг


Т.11

Загальні положення щодо надання послуг. Договір перевезення

4/3


Т.12

Договори про надання фактичних та юридичних послуг (зберігання, доручення, комісії)

4/3


Т.13

Договір страхування

4/3


Т.14

Договір управління майном

2/3


Т.15

Правове регулювання розрахунково-кредитних правовідносин

4/3


Т.16

Договір комерційної концесії. Договір про спільну діяльність

2/3

Разом за змістовим модулем 3

20/18

IV

Змістовий модуль 4. Позадоговірні зобов’язання. Спадкове право


Т.17

Публічна обіцянка винагороди та інші види позадоговірних зобов’язань

2/3


Т.18

Правове регулювання відносин, що виникають із заподіяння шкоди

4/5


Т.19

Загальні положення спадкового права

8/5


Т.20

Здійснення права на спадкування. Посвідчення права на спадщину. Право на прийняття спадщини, способи та строки його здійснення.

6/4

Разом за змістовим модулем 4

20/17
Разом 6 семестр

40/ 35

Усього годин рік


89/74


Перелік питань для самостійного вивчення та розділ часу самостійної роботи:

Тема 1. Суб’єкти зобов’язань. Множинність осіб.

Завдання:

А. Складіть схему множинності осіб у зобов’язанні.

Б. Складіть тести по суті питання.

В. Складіть договір, в якому відобразіть активну множинність.

Тема 2. Система цивільно-правових договорів.

Завдання:

А. Складіть схему, в якій необхідно відобразити зв’язки різних груп однорідних договорів.

Б. Складіть тести по суті питання.

В. Складіть примірний договір приєднання.

Тема 3. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

Завдання:

А. Складіть порівняльну таблицю договорів постачання енергетичними та іншими ресурсами з іншими договорами поставки.

Б. Складіть тести по суті питання.

В. Складіть примірний договір постачання енергетичними та іншими ресурсами.

  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка