Майбутнього педагогаСторінка1/23
Дата конвертації16.04.2017
Розмір2.44 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Олена ОТИЧ

МИСТЕЦТВО

У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

ЧАСТИНА І


Київ – 2006

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ

ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ

О.М. ОТИЧ

МИСТЕЦТВО

У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО

НАВЧАННЯ

Комплекс навчально-методичного забезпечення

психолого-педагогічної підготовки студентів професійно-педагогічних навчальних закладів

У 3-х ЧАСТИНАХ


ЧАСТИНА І
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ТА ПРОГРАМИ

З ДИСЦИПЛІН

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦИКЛУ
Київ – 2006

УДК 371.134: 377:7: 083.97

ББК 74.58:85:74.26
Рекомендовано вченою радою Інституту педагогіки і психології

професійної освіти АПН України,

протокол № 12 від 24. 11. 2005 р.
Рецензенти:

Ничкало Н.Г., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член

АПН України;

Воловик П.М., доктор педагогічних наук, професор;

Побірченко Н.А., доктор психологічних наук, професор;

Щербак О.І., кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент

АПН України, директор Київського професійно-

педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.


Отич О.М.

Мистецтво у розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: Комплекс навчально-методичного забезпечення викладання психолого-педагогічних дисциплін: У 3-х ч. – Полтава.: ІнтерГрафіка, 2006. – Ч. І. – Навчальні плани та програми з дисциплін психолого-педагогічного циклу. – 187 с.


Представлено цілісний комплекс навчально-методичного забезпечення процесу психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів ПТНЗ, призначений для використання на етапах планування, відбору та структурування змісту навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу, а також на етапі контролю знань студентів з означених дисциплін.

Перша частина охоплює навчальні плани та програми з курсів “Педагогіка”, “Основи педагогічної майстерності”, “Основи педагогічних досліджень”, “Педагогіка вищої школи”, “Основи психології та педагогіки” та ін. для студентів денного і заочного відділень професійно-педагогічних навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників.

Для викладачів і студентів професійно-педагогічних коледжів, індустріально-педагогічних технікумів; інженерно-педагогічних та педагогічно-індустріальних факультетів вищих педагогічних, технічних і сільськогосподарських навчальних закладів, де вивчаються психолого-педагогічні дисципліни; слухачів закладів післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників; педагогів професійного навчання; науковців, аспірантів, докторантів, усіх, хто цікавиться проблемами гуманізації професійно-педагогічної освіти.
Науковий редактор

доктор філософських наук, професор, дійсний член АПН УкраїниІ.А. Зязюн

ISBN


© Отич О.М., 2006

ЗМІСТ
Передмова………………………………………………………………..6

Розділ І. Навчальні плани та програми психолого-педагогічних дисциплін для студентів денного відділення професійно-педагогічних закладів освіти.................................................................8


  1. Навчальний план і програма курсу “Педагогіка”......................8

  2. Навчальний план і програма курсу “Основи педагогічної майстерності” ……………………………….............................19

  3. Навчальний план і програма курсу “Основи педагогічних досліджень” ………………………………............................... 30

  4. Навчальний план і програма курсу “Педагогіка вищої школи”……………………………………………......................38

  5. Навчальний план і програма курсу “Психологія та педагогіка”...................................................................................50

  6. Навчальний план і програма курсу “Психологія”...................64

  7. Навчальний план і програма курсу “Психологія ділового спілкування”................................................................................74

  8. Навчальний план і програма курсу “Психологія управління”..................................................................................84

  9. Навчальний план і програма курсу “Конфліктологія” ...........97


Розділ ІІ. Робочі програми з психолого-педагогічних дисциплін для студентів денного відділення професійно-педагогічних навчальних закладів……....................................................................113


  1. Робоча програма курсу “Основи психології та педагогіки”............................................................................... 113

  2. Робоча програма курсу „Психологія” за вимогами ECTS...........................................................................................117

  3. Робоча програма курсу „Психологія ділового спілкування” за вимогами ECTS.........................................................................121

  4. Робоча програма курсу „Психологія управління” за вимогами ECTS.......................................................................................... 125

Розділ ІІІ. Тематичні плани, навчальні та робочі програми з психолого-педагогічних дисциплін для студентів заочного відділення професійно-педагогічних закладів освіти...............129
3.1. Навчальний план і програма курсу “Педагогіка”...................129

3.2. Навчальний план і програма курсу “Основи педагогічної майстерності”……………………………................................136

3.3. Навчальний план і програма курсу “Основи педагогічних досліджень”………………………………...............................145

3.4. Навчальний план і програма курсу “Конфліктологія” ...........151

3.5. Робоча програма курсу „Основи психології та педагогіки”...158

Розділ ІV. Навчальні плани та програми психолого-педагогічних дисциплін для слухачів курсів підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників…………...............................166


  1. Навчальний план і програма курсу “Психологія”….............166

  2. Навчальний план і програма курсу “Психологія спілкування”………………………………………………..... 171


Післямова…………………………………………………………...... 178

Література…………………………………………………………......179

ПЕРЕДМОВА

Утвердження особистісно орієнтованого підходу у сучасній професійній освіті зумовлює необхідність переосмислення сутності й структури її змісту і підпорядкування його меті розвитку індивідуально-психологічних та соціокультурних підвалин особистості майбутнього педагога ПТНЗ у контексті загальнолюдських, національних і професійних цінностей.

За таких умов зміст професійної підготовки студентів професійно-педагогічних навчальних закладів розуміється вже не лише як “сукупність систематизованих знань, умінь та навичок, поглядів і переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил та практичної підготовки”1, а передусім, як “педагогічно адаптований соціальний досвід людства, ізоморфний за структурою людській культурі в усій її повноті”2.

У відповідності з таким тлумаченням, зміст професійно-педагогічної освіти повинен охоплювати окрім сформульованих відповідним чином професійних знань та досвіду репродуктивної професійно-педагогічної діяльності за визначеними стандартами, ще й “досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до світу, засвоєння якого забезпечує розвиток особистості”3.

Реалізація такого підходу уможливлюється на основі збагачення змісту професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання мистецьким компонентом, що охоплює як самі різновиди мистецтв, так і адаптовані до вимог вивчення певного навчального предмета елементи мистецьких знань.

З цією метою розроблено комплекс навчально-методичного забезпечення процесу викладання психолого-педагогічних дисциплін у професійно-педагогічних навчальних закладах, до змісту й структури якого введено самостійні мистецько-педагогічні теми або теоретичний і практичний матеріал до вивчення визначених типовою програмою тем: з історії та теорії педагогіки, педагогіки вищої школи, психології, конфліктології тощо.

Комплекс навчально-методичного забезпечення складається з трьох частин, які можуть використовуватися педагогами і студентами як дидактичний і методичний супровід основних етапів психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання: планування (І частина), проектування змісту підготовки (ІІ частина), контролю знань студентів з психолого-педагогічних дисциплін (ІІІ частина).

Перша частина комплексу містить навчальні плани та програми курсів психолого-педагогічного циклу, збагачені мистецько-педагогічною тематикою. Ці матеріали структуровано таким чином, щоби вони слугувати опорою у процесі вивчення педагогічних та психологічних дисциплін на денному (Розділи І, ІІ), заочному відділенні (Розділ ІІІ) та на курсах підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників (Розділ ІV).

Збірник тематичних планів і навчальних програм призначений для викладачів предметів психолого-педагогічного циклу у професійно-педагогічних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників. Він може бути використаний також студентами і слухачами цих закладів при підготовці до занять та підсумкового контролю знань.

Автор висловлює велику вдячність науковому редактору даного видання доктору філософських наук, професору, дійсному члену АПН України І.А. Зязюну та рецензентам: доктору педагогічних наук, професору, дійсному члену АПН України Н.Г. Ничкало, доктору педагогічних наук, професору П.М. Воловику; доктору психологічних наук, професору Н.А. Побірченко; кандидату педагогічних наук, доценту, члену-кореспонденту АПН України, директорові Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка О.І. Щербак за слушні зауваження і рекомендації щодо вдосконалення змісту рукопису даного навчально-методичного комплексу.

Щиро дякуємо художньому редактору Н.І. Євстигнєєвій за допомогу у підготовці до друку та виданні цього матеріалу.

РОЗДІЛ І
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ТА ПРОГРАМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
  1. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА КУРСУ “ПЕДАГОГІКА”Пояснювальна записка
Перехід людства від індустріального до інформаційного етапу свого розвитку зумовив кардинальну зміну його соціально-культурних пріоритетів та промислово-виробничих потреб. Це, у свою чергу, позначилося на оновленні підходів до розуміння функцій і призначення професіонала. Зокрема, вимогам нинішнього суспільства відповідає не просто робітник-виконавець, здатний максимально точно і якісно виконати доручену йому справу, а творець, який прагне і вміє перетворити будь-яку працю на творчий процес, знайти нові, більш ефективні шляхи розв’язання життєвих та виробничих проблем. У зв’язку з цим посилюється увага науковців і практиків до проблеми розвитку творчої індивідуальності та професійних якостей педагога ПТНЗ, здатного виховати такого робітника.

У Законах України “Про освіту” та “Про професійно-технічну освіту”, у Національній доктрині розвитку освіти, Концепціїї розвитку професійно-технічної освіти в Україні та інших державних нормативних документах у галузі освіти проголошується, що саме на педагогів професійного навчання покладається нині важлива місія підготовки кваліфікованих, конкурентоспроможних робітників і молодших спеціалістів, які відповідають вимогам технологічного розвитку галузей економіки, а також мають високий рівень творчої ініціативи та духовної культури.

Водночас, для того, щоби ефективно здійснювати цю підготовку, педагоги професійного навчання самі повинні мати достатню професійну компетентність, методологічне мислення,

сформовану загальну і професійну культуру, розвинені спеціальні здібності та професійно значущі якості особистості тощо.

На розв’язання цих завдань спрямований навчальний курс “Педагогіка”, розрахований на 48 годин (26 год. – лекц., 16 сем., 6 практ.). У кінці курсу передбачено екзамен (2 год. – конс., 7 год. – іспит).

Метою курсу є ознайомлення майбутніх педагогів ПТНЗ із методологічними та теоретичними засадами майбутньої професійно-педагогічної діяльності.

Основні завдання курсу полягають у :


 • допомозі студентам в усвідомленні принципів, цілей та завдань сучасної освіти; з’ясуванні місця й значення педагогіки у системі гуманітарних наук;

 • ознайомленні майбутніх педагогів ПТНЗ з основними педагогічними підходами, категоріальним апаратом педагогіки;

 • розкритті сутності педагогіки як науки і мистецтва; виявленні педагогічного потенціалу мистецтва у навчанні, вихованні та розвитку особистості;

 • формуванні професійно-педагогічної компетентності студентів на основі засвоєння ними теоретичних знань і практичних умінь, необхідних майбутньому педагогові ПТНЗ у його професійно-педагогічній діяльності; доповненні й розширенні їх шляхом вивчення основних понять і категорій соціальної та креативної педагогіки;

 • спрямуванні майбутніх педагогів професійного навчання на неперервне професійне самовдосконалення і самоосвіту впродовж життя.

Програмою курсу передбачено перехід до нових технологій навчання, побудованих на засадах гуманістичного, особистісно-креативного та етнокультурологічного підходів.

Оскільки студенти, які навчаються у професійно-педагогічному коледжі за спеціальністю “Професійна педагогіка”, вже набули певного рівня підготовки у ході опанування курсу педагогіки на попередньому етапі навчання (“молодший спеціаліст”), то у тематичному плані цієї дисципліни на бакалавраті не повторюються вже знайомі теми (нехай і на більш складному рівні), а вводяться нові, які раніше студентами не вивчалися, зокрема, з історії педагогіки, соціальної педагогіки, креативної педагогіки.Така тематично-змістова інтеграція загальнопедагогічного, історико-педагогічного, соціально-педагогічного, науково-педагогічного й мистецько-культурологічного компонентів курсу сприятиме не лише розширенню його змісту, а й підвищенню пізнавального інтересу та активності студентів у його опануванні, що, у свою чергу, зумовить зростання якісних показників їх професійно-педагогічної підготовки.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ “ПЕДАГОГІКА”


№№

Розділи і навчальні теми

Лекц.

Сем.

Пр.

1.

Педагогіка: наука і мистецтво

22.

Методологічні засади педагогіки

23.

Сутність та основні принципи педагогіки співробітництва
2
4.

Розвиток педагогічної науки на різних історичних етапах

25.

Реформаторська педагогіка ХІХ-ХХ ст.

2
6.

Вальдорфська педагогіка у розвитку творчої індивідуальності особистості
2
7.

Історія розвитку української педагогічної думки

28.

Козацька педагогіка
2
9.

Роль братських шкіл та Києво-Могилянської академії у культурно-освітньому розвиткові українського народу
2
10.

Українська етнопедагогіка

211.

Педагогічний процес. Шляхи його оптимізації та інтенсифікації

212.

Дидактика

213.

Зміст освіти та його компоненти2

14.

Мистецтво у навчально-виховному процесі професійних закладів освіти2

15.

Теорія виховання. Національна система виховання

216.

Соціалізація та виховання особистості

217.

Мистецтво як засіб соціалізації та виховання особистості
2
18.

Предмет і завдання соціальної педагогіки

219.

Сучасні молодіжні субкультури та їх вплив на формування юної особистості
2
20.

Зміст і завдання превентивного виховання

221.

Розвиток особистості. Принципи та умови створення розвивального середовища

222.

Сучасні концепції розвивального навчання
2
23.

Креативна педагогіка

224.

Методи креативної педагогіки2
РАЗОМ: 48 годин

26

16

6

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

(26 год.)
Тема І. Педагогіка: наука і мистецтво (2 год.)
Педагогіка як наука і мистецтво. Предмет і завдання педагогіки. Галузі педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Поняттєвий аппарат педагогіки.

Тема ІІ. Методологічні засади педагогіки (2 год.)
Криза сучасної освіти і шляхи її подолання. Нова парадигма освіти. Провідні педагогічні принципи, тенденції та підходи. Аксіологічний підхід до вивчення сутності педагогічних явищ. Гуманізація і культуровідповідність освіти як соціально-педагогічні принципи її розвитку. Неперервність, ступеневість і наступність як пріоритети сучасної професійної освіти.

Тема ІІІ. Розвиток педагогічної науки на різних історичних етапах (2 год.)
Предмет, принципи і функції історії педагогіки. Підходи світової науки до розуміння факторів виникнення виховання. Виховання у

стародавні часи. Виховання у Стародавній Греції. Афінська і Спартанська виховні системи. Освіта і виховання в епоху Середньовіччя. Система лицарського виховання. Сім вільних мистецтв. Школа й педагогіка епохи Відродження. Педагогіка епохи Просвітництва.Тема ІV. Історія розвитку української педагогічної думки

(2 год.)
Виховання у прадавніх слов’ян. Школа, освіта й виховання у Київській Русі. Освіта й виховання в Україні в епоху Відродження (ХVІ – ХVІІ ст.). Роль братських шкіл у становленні національної системи освіти. Києво-Могилянська академія як культурно-освітній центр України. Козацька педагогіка. Школа і педагогіка періоду Руїни (ХVІІІ). Становлення школи та педагогіки в Україні у ХІХ ст. Школа і педагогіка України у ХХ ст. Освіта України на сучасному етапі духовного та національного відродження.

Тема V. Українська етнопедагогіка (2 год.)
Предмет і завдання етнопедагогіки. Родинне виховання українців. Фактори і засоби української народної педагогіки. Сучасний етап функціонування народної педагогіки.
Тема VІ. Педагогічний процес. Шляхи його оптимізації та інтенсифікації (2 год.)

Сутність і структура педагогічного процесу. Рушійні сили педагогічного процесу. Закономірності педагогічного процесу. Етапи педагогічного процесу. Педагогічна система та умови її функціонування. Способи оптимізації процесу навчання. Основні фактори інтенсифікації навчання. Педагогічна ситуація та її компоненти.Тема VІІ. Дидактика (2 год.)

Предмет, функціїї та основні категорії дидактики. Сутність і структура процесу навчання. Діяльність педагога і учнів у процесі навчання. Сучасні концепції навчання. Особистісно орієнтоване навчання. Особливості взаємодії педагога і учнів при модульно-рейтинговому та програмованому навчання. Дистанційне навчання. Закономірності, принципи, зміст, форми, методи, засоби навчання. Сучасні підходи до класифікації методів навчання. Загальна стратегія вибору методів і прийомів навчання. Історичні відомості про розвиток організаційних форм навчання. Урок – основна форма організації навчання. Типологія і структура уроків. Нетрадиційні форми навчання. Організація різних форм позаурочного навчання.Тема VІІІ. Теорія виховання. Національна система виховання (2 год.)

Виховання як складова педагогічного процесу. Принципи виховання. Народ як творець національної системи виховання. Сутність та складові національної системи виховання. Виховний ідеал українського народу. Моральне, трудове, естетичне, фізичне, статеве, екологічне, сімейне, правове, розумове виховання. Виховна робота педагога професійного навчання. Позанавчальна виховна діяльність.Тема ІХ. Соціалізація і виховання особистості (2 год.)

Спільність і відмінність соціалізації та виховання. Механізми і фактори соціалізації та виховання. Етнічні особливості та їх роль у соціалізації і вихованні. Особливості соціалізації в умовах міського та сільського способу життя. Роль засобів масової коммунікації у процесі соціалізації особистості. Сім’я як інститут соціалізації і виховання дитини. Об’єднання ровесників як фактор соціалізації особистості.Тема Х. Предмет і завдання соціальної педагогіки (2 год.)
Предмет соціальної педагогіки. Зміст, завдання та основні напрями соціальної роботи педагога у професійному навчальному закладі. Соціально-педагогічна підтримка учнів-сиріт, учнів з особливими потребами, соціальними аномаліями розвитку. Соціально-педагогічний патронаж обдарованих учнів. Соціально-педагогічна робота в осередках соціальної допомоги населенню. Конфесійна спільнота й соціальне виховання. ПТНЗ як відкрита соціально-педагогічна система.

Тема ХІ. Зміст і завдання превентивного виховання (2 год.)

Протиправна поведінка молоді та її види: девіантна, адиктивна поведінка. Типологія неповнолітніх правопорушників. Причини правопорушень серед неповнолітніх. Принципи, методи, форми і засоби превентивного виховання.


Тема ХІІ. Розвиток особистості. Принципи та умови створення розвивального середовища (2 год.)

Розвиток особистості його рушійні сили, закономірності. Потреби і мотиви як передумови розвитку особистості. Мистецтво у розвитку особистості. Адаптивна теорія розвитку особистості. Самоосвіта як адаптація особистості до соціального і культурного середовища. Професійний розвиток і самовиховання педагога. Формування особистості у системі професійної освіти.
Тема ХІІІ. Креативна педагогіка (2 год.)

Зміст і структура креативності як основи творчої педагогічної діяльності. Генеза креативних педагогічних технологій. Особистісно-професійний саморозвиток педагога у контексті креативної педагогіки.СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

(16 год.)
Тема 1. Сутність та основні принципи педагогіки співробітництва

(2 год.)
Основні положення педагогіки співробітництва. Принципи й цільові установки педагогіки співробітництва. Організація суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії.
Тема 2. Реформаторська педагогіка ХІХ – ХХ століть (2 год.)
Передумови розвитку реформаторської педагогіки. Теорія вільного виховання. Експериментальна педагогіка. Педагогічний прагматизм. Функціональна педагогіка. Педагогіка особистості. Вальдорфська педагогіка.
Тема 3. Вальдорфська педагогіка у розвитку творчої індивідуальності особистості (2 год.)
Рудольф Штайнер як фундатор вальдорфської педагогіки. Зміст та основні принципи діяльності вальдорфських шкіл. Метод епох та «потрійний ритм життя» в організації навчання. Гетеаністичний метод пізнання. Мистецтво, ремесло і рукотворчість як компоненти змісту навчання. Вальдорфська педагогіка на сучасному етапі.
Тема 4. Козацька педагогіка (2 год.)
Виникнення козацької педагогіки. Козацька педагогіка як складова української народної педагогіки. Мета, зміст та основні принципи козацької педагогіки. Козацькі і січові школи. Козацькі професійні школи мистецтв і ремесел (кобзарства, гончарства, бортництва та ін.). Релігійне виховання молодих козаків. Козацьке мистецтво. Бойовий гопак як засіб фізичного загартування та художньо-естетичного розвитку особистості українського козака.

Тема 5. Роль братських шкіл та Києво-Могилянської академії у культурно-освітньому розвитку України (2 год.)
Києво-Могилянська академія як культурно-освітній центр України ХVІІ-ХVІІІ ст. Культурно-історичні передумови утворення Києво-Могилянської академії. Історичні аспекти культурно-освітньої діяльності Києво-Могилянської академії. Видатні діячі Києво-Могилянської академії. Загальна характеристика змісту навчання у Києво-Могилянської академії. Філософія як основа культурно-освітньої діяльності Києво-Могилянської академії. Мистецтво у педагогічному процесі Києво – Могилянської академії. Історична наступність культурно-освітніх традицій Києво-Могилянської академії.
Тема 6. Мистецтво як засіб соціалізації та виховання особистості (2 год.)
Мистецтво у соціокультурній практиці й розвитку людства. Педагогічні функції мистецтва. Мистецтво у розвитку особистості. Виховний потенціал мистецтва. Мистецтво як деструктивний фактор розвитку особистості. Методи нейтралізації негативного впливу мистецтва на учнівську молодь.
Тема 7. Сучасні молодіжні субкультури та їх вплив на формування юної особистості (2 год.)
Поняття молодіжної субкультури. Організований молодіжний рух. Молодіжні організації, зорієнтовані на вирішення політичних проблем. Молодіжні організації, зосереджені на вирішенні соціальних проблем. Молодіжні організації, що займаються вивченням історії, фольклору, етнографії народів України. Молодіжні благодійницькі організації. Релігійні молодіжні організації. Дитячі громадські організації. Неформальні молодіжні організації: хіпі, індіаністи, толкієністи, уніформісти. Музичні молодіжні субкультури: брейкери, рейвери, металісти, трешери, бітломани, репери. Епатажно-протестні субкультури: панки, байкери. Радикально-деструктивні субкультури: скінхеди, хакери, ламери. Розправно-самосудні угруповання: гопники, любери. Релігійно-містичні субкультури: кришнаїти, сатаністи.

Тема 8. Сучасні концепції розвивального навчання (2 год.)
Система Л.В. Занкова. Система Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова. Адаптивна теорія М.М. Ржецького. Відповідність типів навчальної активності учнів та методів розвивального навчання. Особливості взаємодії педагога і учнів.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

(6 год.)
Тема 1. Зміст освіти та його компоненти (2 год.)

Принципи й критерії відбору змісту освіти. Державний освітній стандарт. Базисний навчальний план та навчальна програма. Аналіз навчальних планів та програм професійних закладів освіти різних профілів.Тема 2. Мистецтво у навчально-виховному процесі професійних закладів освіти (2 год.)
Аналіз навчальних планів і програм ПТНЗ з метою виявлення наявності та питомої ваги мистецького компонента у змісті навчання майбутніх кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів.

Тема 3. Методи креативної педагогіки (2 год.)
Традиційні та інноваційні методи навчання. Інтерактивні методи навчання. Дидактична гра як модель професійно-педагогічної діяльності. Принципи конструювання дидактичної гри. Метод модерації. Сінквейн і хокку. Тренінг. Брейнстормінг. Дебати.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
Основна:


 1. Бордовская Н.В., Реан А.Л. Педагогика: Учеб. для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений – СПб., 2000.

 2. Історія педагогіки /За ред. М.В. Левківського, О.А. Дубасенюк. –Житомир: ЖДПУ, 1999.

 3. Коваль Л.Г, Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка /Соціальна робота: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997.

 4. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Учебник. – М.: Академия, 2003.

 5. Отич О.М. Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання: Навч.-метод. посіб. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2005.

 6. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. / Под ред. С.А. Смирнова. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2001.

 7. Руденко Ю. Українська козацька педагогіка: Відроджені пошуки, перспективи //Рідна школа. – 1994. – № 5. – С. 80–86.

 8. Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К., 2002.

 9. Стельмахович М. Українська народна педагогіка: Навч.-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1997.

 10. Стефановская П.А. Педагогика: наука и искусство: Учеб. пособие. – М.: Совершенство, 1998.


Додаткова:


 1. Алекієвець Л.М. Києво-Могилянська академія в суспільному житті України і зарубіжних країн (ХVІ – ХVІІІ ст.) – Тернопіль: Збруч, 1999.

 2. Бабанский Ю.К. Актуальные вопросы теории и методики оптимизации педагогического процесса /Избр. пед. труды /Сост. М.Ю. Бабанский. – М.: Педагогика, 1989.

 3. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Ред. газ. «Полтавський вісник», 1994.

 4. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української педагогіки /За ред. М.Г. Стельмаховича – К.: ІЗМН, 1998.

 5. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: Учеб. пособие. – М.: Академический Проект, 2004.

 6. Педагогика: Учеб. пособие для педучилищ /С.П. Баранов и др. – М.: Просвещение, 1981.

 7. Профілактика правопорушень і злочинності в учнівському середовищі: Методичні рекомендації /О.П. Кондратюк, Н.А. Ткачова, А.О. Молчанова та ін.; Кер. авт. кол.: В.Ф. Орлов. – К.: Грамота, 2003.

1.2. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА КУРСУ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ”

Пояснювальна записка

Курс “Основи педагогічної майстерності” (“ОПМ”) входить до циклу психолого-педагогічних дисциплін і, фактично, є його завершальною ланкою. Він узагальнює та систематизує знання майбутніх педагогів професійного навчання з усіх навчальних дисциплін психолого-педагогічного циклу, інтегрує їх із знаннями, набутими ними у ході вивчення спеціальних дисциплін і спрямовує студентів на практичне застосування цих знань у майбутній професійно-педагогічній діяльності. Таким чином, вивчення курсу «ОПМ» сприяє розвитку особистості, професійної діяльності та творчої індивідуальності майбутнього інженерно-педагогічного працівника.

Навчальний курс “Основи педагогічної майстерності” розрахований на 32 години (16 год. – лекц., 6 сем., 10 практ.). У кінці курсу передбачено екзамен (2 год. – конс., 7 год. – іспит).

Метою курсу є формування в майбутніх педагогів професійного навчання потреби у самовихованні, самовдосконаленні, прояві своєї творчої індивідуальності у професійно-педагогічній діяльності.

Основні завдання курсу:


 • допомогти студентам пізнати особливості обраної професії, усвідомити роль особистості педагога у навчально-виховному процесі ПТНЗ;

 • ознайомити майбутніх інженерно-педагогічних працівників з рівнем вимог до своєї професії та допомогти їм визначити рівень власної відповідності цим вимогам;

 • сприяти розвитку педагогічних задатків та здібностей, професійних якостей і вмінь, професійної й творчої індивідуальності, необхідних майбутньому педагогові ПТНЗ у його професійно-педагогічній діяльності та різноманітних життєвих ситуаціях;

 • формувати педагогічний досвід і професіоналізм, індивідуальний стиль діяльності, уміння доцільно добирати й використовувати методи і засоби педагогічного впливу у кожній конкретній ситуації навчання і виховання;

 • виховувати особистісну та професійну культуру;

 • навчити  майбутніх педагогів ПТНЗ створювати особисту програму неперервної самоосвіти та самовиховання, здійснювати індивідуальну роботу щодо особистісного і професійного самовдосконалення;

 • на основі аналізу передового педагогічного досвіду виробити в студентів потребу у педагогічній творчості, розробці власних педагогічних технологій;

 • підготувати їх до організації групових та індивідуальних форм педагогічної діяльності, проведення рольових та ділових ігор; здійснення педагогічного моделювання.

Сучасною педагогічною наукою доведено, що ефективним засобом формування педагогічної майстерності майбутнього педагога ПТНЗ є мистецтво, оскільки воно позитивно впливає на розвиток його творчого потенціалу, створює сприятливе культурно-освітнє середовище для оволодіння ним фаховими уміннями та навичками, допомагає його професійному становленню. Саме тому з мистецтвом пов’язуються перспективи «реалізації принципу діалогічного підходу у педагогічному процесі, орієнтація на його творчу спрямованість»1.

Враховуючи означене, до змісту навчального курсу “Основи педагогічної майстерності” введено мистецький компонент, який дозволить залучити студентів до активного оволодіння мистецтвом педагогічної дії та зорієнтує їх на досягнення мистецького рівня своєї професійної діяльності.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ” («ОПМ»)

№№

Розділи і навчальні теми

Лек.

Сем.

Пр.

1.


Предмет і завдання курсу «ОПМ». Майстерність

професійної діяльності педагога ПТНЗ2
2.

Професійні та особистісні якості педагога

професійного навчання


2

3.


Педагогічна майстерність і педагогічне

мистецтво2
4.


Педагогічна майстерність і педагогічна культура

інженерно-педагогічних працівників2
5.

Педагогічна майстерність як мистецька дія

26.

Взаємозв’язок професійної й театральної

педагогіки


2

7.

Режисура педагогічного заходу та акторська

майстерність педагога професійного навчання

2


8.

Педагогічна техніка

29.

Техніка саморегуляції педагога професійного

навчання
2


10.

Техніка мовлення педагога професійного

навчання
2


11.

Майстерність педагогічного спілкування2

12.

Педагогічна етика і такт

213.

Педагогічна майстерність і педагогічні

технології


2
14.

Педагогічна майстерність і педагогічна творчість

215.

Творча індивідуальність педагога ПТНЗ

216.

Конкурс педагогічної майстерності2
РАЗОМ: 32 години

16

6

10

ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

(16 год.)
Тема І. Предмет і завдання курсу “ОПМ”. Майстерність професійної діяльності педагога ПТНЗ (2 год.)

Навчальний курс “Основи педагогічної майстерності” у системі психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Мета та основні завдання курсу. Зміст і структура професійної діяльності педагога ПТНЗ. Сутнісні ознаки професійно-педагогічної діяльності. Основні функції педагога професійного навчання.Тема ІІ. Педагогічна майстерність і педагогічне мистецтво

(2 год.)
Сутність і взаємозв’язок педагогічної майстерності та педагогічного мистецтва. Елементи педагогічної майстерності. Компоненти структури педагогічного мистецтва. З історії розвитку теорії педагогічної майстерності. Шляхи формування педагога-майстра. Артистичне виховання як пріоритетний напрям формування педагога-митця.

Тема ІІІ. Педагогічна майстерність і педагогічна культура інженерно-педагогічних працівників (2 год.)
Поняття і основні функції культури. Загальна та професійна культура особистості. Сутність і структура педагогічної культури. Духовно-моральна культура педагога. Педагогічна культура – основа професійної майстерності педагога ПТНЗ.

Тема ІV. Педагогічна майстерність як мистецька дія (2 год.)
Мистецтво педагогіки і педагогіка мистецтва. Педагогічні функції мистецтва. Мистецтво у ПТУ. Естетика праці педагога. Педагогічний талант.

Тема V. Педагогічна техніка (2 год.)

Сутність та складові педагогічної техніки. Зовнішня техніка. Внутрішня техніка. Взаємозв’язок внутрішньої і зовнішньої техніки.Тема VІ. Педагогічна етика і такт (2 год.)

Сутність і складові педагогічної етики. Педагогічна стратегія і тактика. Стилі педагогічної взаємодії. Педагогічний такт і педагогічна майстерність.Тема VІІ. Педагогічна майстерність і педагогічна творчість

(2 год.)

Спільне і відмінне у поняттях «педагогічна творчість» і «педагогічна майстерність». Сутність педагогічної творчості. Динаміка та рівні педагогічної творчості. Ознаки творчої особистості педагога. Умови педагогічної творчості.Тема VІІІ. Творча індивідуальність педагога ПТНЗ (2 год.)

Педагог ПТНЗ як індивід, особистість, індивідуальність. Професійна та творча індивідуальність педагога професійного навчання. Сутність і структура творчої індивідуальності. Засоби та умови розвитку творчої індивідуальності педагога професійного навчання.


СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

(6 год.)


Тема 1. Професійні та особистісні якості педагога професійного навчання (2 год.)

Основні функції педагога професійного навчання. Професійні вимоги до особистості педагога ПТНЗ. Професійні та особистісні якості педагога професійного навчання: домінантні, супутні, небажані, неприйнятні. Освітньо-кваліфікаційна характеристика педагога професійного навчання. Професіограма педагога професійного навчального закладу.


Тема 2. Взаємозв’язок професійної й театральної педагогіки (2 год.)
Близькість педагогічної і акторської дії. Навчальне заняття - театр одного актора. Театральна педагогіка у формуванні педагогічної майстерності інженерно-педагогічних працівників. Режисура педагогічного заходу та акторська майстерність педагога професійного навчання.

Тема 3. Педагогічна майстерність і педагогічні технології (2 год.)

Технологічний підхід в освіті. Історія виникнення та еволюція поняття “педагогічна технологія”. Сутність і складові педагогічної технології. Характеристика сучасних педагогічних технологій.


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

(10 год.)

Тема 1. Режисура педагогічного заходу та акторська майстерність педагога професійного навчання (2 год.)

План:


 1. Педагогічне моделювання початкового етапу заняття у навчальній групі ПТУ (учень запізнився на заняття).

 2. Навчальний тест з теми «Педагогічна майстерність і педагогічна культуру інженерно-педагогічних працівників” (Педагогічна майстерність: Тести. – Ч. І.-ІІ. / За ред. Л.В. Крамущенко, Н.М. Тарасевич. – Полтава, 1996. – С. 11. – Тема 2, блок А).

 3. Ділова гра: “Аукціон – презентація авторських варіантів задуму уроку” (Педагогічна майстерність: Підручник /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – С. 295.).

 4. Виконання вправ на розвиток акторських умінь педагога професійного навчання (Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. – К.: Лібра, 1996. – С. 100 – 119.).

 5. Аналіз педагогічної ситуації з книги І.А. Зязюна “Педагогіка добра” (“Театр починається з вішалки, навчальний заклад – з туалету” – С. 101-108.).

 6. Мікровиступ “Якщо б …”.Тема 2. Техніка саморегуляції педагога професійного навчання (2 год.)План:


 1. Педагогічне моделювання організаціїї навчальної групи перед початком проведення заняття (педагог вперше приходить в групу, учні якої зустрічають його, стоячи на стільцях).

 2. Навчальний тест з теми «Техніка саморегуляції педагога професійного навчання» (Педагогічна майстерність: Тести. – Ч. І.- ІІ. / За ред. Л.В. Крамущенко, Н.М. Тарасевич. – Полтава, 1996. – С. 15. – Тема 4, блок А).

 3. Самотест «Емпатія» І.М. Юсупова (Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учеб. пособие / Под ред. Л.К. Гребёнкиной, Л.А. Байковой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое об-во России, 2001. – С. 211-216.).

 4. Тренінг емоційної стійкості.

 5. Проведення вправ та ігрових ситуацій для розвитку емпатії, усвідомлення особливостей експресії, розвиток емоційної виразності.

 6. Аналіз педагогічної ситуації з “Педагогічної поеми” А.С. Макаренка (бійка у спальні).


Тема 3. Техніка мовлення педагога професійного

навчання (2 год.)
План:


 1. Педагогічне моделювання перевірки домашнього завдання у навчальній групі ПТУ (один учень знову не підготував домашнього завдання).

 2. Навчальний тест з теми «Техніка мовлення педагога професійного навчання» (Педагогічна майстерність: Тести. – Ч. І. – ІІ. / За ред. Л.В. Крамущенко, Н.М. Тарасевич. – Полтава, 1996. – С. 22. – Тема 6, блок В.).

 3. Самотест індивідуальних особливостей мовленнєвого видиху «Тридцять три Орисі» (Педагогічна майстерність: Тести. – Ч. ІІІ. – Комплект методик професійного самопізнання вчителя / Відпов. ред. В.А. Семиченко, Н.М. Тарасевич. – Полтава, 1996. – С. 12.).

 4. Виконання вправ на розвиток умінь виразного мовлення як засобу педагогічного впливу (Педагогічна майстерність: Підручник /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – С. 181-184.).

 5. Мікровикладання “Я хочу розповісти вам”.

 6. Аналіз педагогічної ситуації: “Самозакоханий оратор”.


Тема 4. Майстерність педагогічного спілкування (2 год.)

План:


 1. Педагогічне моделювання конфліктної ситуації, спровокованої матір’ю одного з учнів навчальної групи ПТУ перед початком проведення заняття.

 2. Навчальний тест з теми «Педагогічний такт як стратегія педагогічного спілкування» (Педагогічна майстерність: Тести. – Ч. І. – ІІ. / За ред. Л.В. Крамущенко, Н.М. Тарасевич. – Полтава, 1996. – С. 48. – Тема 17, блок А).

 3. Самотест «Оцінка власної поведінки у конфліктній ситуації» (Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учеб. пособие / Под ред. Л.К. Гребёнкиной, Л.А. Байковой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое об-во России, 2001. – С. 217-219.).

 4. Тренінг “Пошук прибудов у спілкуванні” (Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учеб. пособие / Под ред. Л.К. Гребёнкиной, Л.А. Байковой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое об-во России, 2001. – С. 183.).

 5. Мікровикладання “Я хочу поділитися з вами міркуваннями щодо попередження конфліктів у ПТНЗ”.

 6. Аналіз педагогічної ситуації з книги І.А. Зязюна “Педагогіка добра” (розбій у Ковалівській школі – С. 139-141.).


Тема 5. Конкурс педагогічної майстерності (2 год.)

План: 1. Таємне голосування щодо вибору 3 членів журі (соціометрія). Поділ групи на команди. Жеребкування.

 2. Конкурс на кращі бренд, слоган та рекламу команди.

 3. Конкурс капітанів (оригінальні запитання за темами з педагогічної майстерності).

 4. Конкурс педагогічних ситуацій (домашнє завдання).

 5. Конкурс на аналіз педагогічної ситуації, запропонованої журі.

 6. Конкурс на кращу розповідь “Я хочу розповісти вам”.

 7. Конкурс “Добре око” (оцінити виступ оратора).

 8. Конкурс педагогічних мініатюр.

 9. Музичний конкурс.

 10. Конкурс на краще виконання педагогічних вправ.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:


 1. Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастерства: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004.

 2. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие. – М.: Мастерство, 2002.     

 3. Основы педагогического мастерства  /Под ред. И.Зязюна. – К.: Вища школа, 1987.

 4.   Основы педагогического мастерства  /Под ред. И. Зязюна. – М.: Просвещение, 1989.

 5. Отич О.М. Мистецтво у змісті професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання: Навч.-метод. посіб. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2005.

 6. Педагогічна майстерність: Підручник /За ред. І.Зязюна. – К.: Вища школа, 1997.

 7. Педагогічна майстерність: Тести: У 3-х ч. /За ред. Л.В. Крамущенко, Н.М. Тарасевич. – Полтава, 1996.

 8. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учеб. пособие /Под ред. Л.К. Гребёнкиной, Л.А. Байковой. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: Пед. об-во России, 2001.

 9. Хозяинов Г.И. Педагогическое мастерство преподавателя: Метод. пособие. – М.: Высш. школа, 1988.

Додаткова:

 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка. – К.: Лібра, 1996.

 2. Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования. – К.: Вища школа, 1997.

 3. Барбина Е.С. Педагогическое мастерство – искусство и наука быть человеком: Учебно-метод. пособие. – К., 1995.

 4. Бутенко В.Г. Естетичні орієнтири педагогічної праці // Етноестетика праці вчителя. – К., 1995.

 5. Бутенко В.Г.Формирование педагогического мастерства учителя. – К., 1991.

 6. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали та реалії: Наук.-метод. посіб. – К.: МАУП, 2000.

 7. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посібник. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.

 8. Кухарев Н.В. На пути к профессиональному совершенству. – М., 1990.

 9. Лихачёв Б. Педагогика. Курс лекций: Учеб. пособие. – М.: Прометей, Юрайт, 1998.

 10. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1992.

 11. Освітні технології: Навч.-метод. посібник /О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001.

 12. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія /С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик та ін.; За заг.ред. С.О. Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001.

 13. Пехота Е.Н. Индивидуализация профессионально-педагогической подготовки учителя: Монография /Под ред. И.А. Зязюна. – К.: Вища шк., 1997.

 14. Пехота Е.Н. Индивидуальность учителя: теория и практика: Учеб. пособие. – Николаев, 1996.

 15. Семёнова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости: Учеб. пособие. – М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2002.

 16. Симонов В. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя. – М., 1995.

 17. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К.: Рад. школа, 1981.

 18. Сисоєва О.В. Естетика праці вчителя. – К.: Знання, 1979.

 19. Чернокозова В.Н., Чернокозов И.И. Этика учителя. – К.: Рад. школа, 1973.

 20. Щербань П., Щербань П. Педагогічна культура – основа успішної педагогічної діяльності //Освіта. – 22-29 січня 2003. – Вкладка. – С.10–11.

1.3. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА КУРСУ “ОСНОВИ

ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”
Пояснювальна записка
Характерною ознакою сучасного суспільства (як його ще називають - суспільства “третьої хвилі”) є тотальна технологізація та інформатизація; швидке зростання темпів розвитку науки й техніки, нового знання і водночас – швидке застарівання цієї інформації, перетворення її на баласт, що заважає рухатись уперед. За таких умов спеціалісту неможливо бути справжнім професіоналом, задовольняючись лише тими знаннями, які він отримав під час навчання у закладі освіти. А отже, кардинально змінюється і смисл, і процес професійної освіти: вона повинна не забезпечувати спеціаліста знаннями “на все життя”, а орієнтувати його на оволодіння знаннями “упродовж” усього життя і професійної діяльності.

У зв’язку із цим головними вимогами суспільства до сучасних фахівців стають поряд із професійною компетентністю, широкою ерудицією та творчим мисленням - володіння вміннями самостійно відшукувати й поповнювати свої знання, орієнтуватися у бурхливому потоці наукової інформації. А для цього необхідна спеціальна і цілеспрямована підготовка до проведення пошукової та науково-дослідної роботи. Особливо її потребують педагоги професійного навчання, які не лише самі повинні вміти оновлювати свої знання, підтримуючи їх високий якісний рівень, а й навчити цьому своїх учнів. Це зумовило необхідність введення до змісту професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання курсу “Основи педагогічних досліджень (ОПД)”.

Він розрахований на 32 години (24 год. – лекц., 2 год. - семін., 6 год. - практ. заняття). У кінці курсу передбачено диференційований залік (2 год.).

Навчальний курс “ОПД” входить до циклу психолого-педагогічних дисциплін і становить собою своєрідну зв’язуючу ланку між теорією професійної підготовки фахівця, наукою, що вивчає сферу його діяльності, та практикою застосування отриманих ним знань у професійній діяльності.Метою вивчення курсу «ОПД» є оволодіння студентами уміннями, необхідними для проведення самостійної науково-

дослідної роботи та допомога їм у написанні основних видів студентських наукових досліджень (рефератів, наукових доповідей, курсових та дипломних робіт).Основні завдання курсу полягають в:

 • ознайомленні студентів з вимогами щодо змісту й оформлення наукових робіт;

 • формуванні в них умінь самостійно обирати тему науково-дослідної роботи, обгрунтовувати її актуальність, визначати мету і завдання дослідження;

 • виробленні в студентів навичок роботи з науковою літературою;

 • озброєнні їх методикою проведення педагогічного експерименту;

 • сприянні їм в оволодінні методами статистичної обробки отриманих результатів експериментальної роботи, здійсненнї їх кількісного та якісного аналізу;

 • підготовці студентів до захисту курсових і дипломних робіт, виступів на студентських наукових конференціях тощо.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ” («ОПД»)

№№

Розділи і навчальні теми

Лекц.

Сем.

Пр.

1.

Предмет і завдання курсу «ОПД»

22.

Основні типи науково-педагогічних досліджень

23.

Основні види наукової роботи студентів

професійно-педагогічних коледжів2


4.

Зміст і структура наукової роботи

25.

Вибір теми та обгрунтування актуальності

проблеми педагогічного дослідження2
2

6.

Категоріальний апарат педагогічного

дослідження2
2

7.

Методи педагогічного дослідження

28.

Робота з науковою літературою. Бібліографічне

оформлення списку використаних джерел2
2

9.

Методика проведення педагогічного

дослідження210.

Організація, проведення та опис результатів

педагогічного експерименту.

Особливості експериментального

дослідження з проблем виховання2

2

11.

Завершальні етапи педагогічного дослідження

212.

Підготовка до захисту та захист наукової роботи

2


РАЗОМ: 32 години

24

2

6


ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

(24 год.)
Тема І. Предмет і завдання курсу “ОПД” (2 год.)

Навчальний курс “Основи педагогічних досліджень” у системі психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Мета та основні завдання курсу.Тема ІІ. Основні типи науково-педагогічних досліджень (2 год.)

Загальна характеристика основних типів науково-педагогічних досліджень. Зміст і вимоги щодо виконання історико-педагогічних досліджень. Зміст і вимоги щодо виконання експериментально-педагогічних досліджень. Зміст і вимоги щодо виконання досліджень з предметної методики.

Тема ІІІ. Основні види наукової роботи студентів професійно-педагогічних коледжів (2 год.)

Загальна характеристика основних видів наукової роботи студентів професійно-педагогічних коледжів. Реферат та вимоги до його написання. Курсова робота та вимоги до її написання. Дипломна робота та вимоги до її написання. Наукова доповідь та вимоги щодо її підготовки.Тема ІV. Зміст і структура наукової роботи (2 год.)
Взаємозумовленість змісту і структури наукового дослідження. Загальні принципи побудови та рубрикації тексту наукового дослідження. Зміст і структура студентського реферату. Зміст і структура курсової роботи. Зміст і структура дипломної роботи. Зміст і структура наукової доповіді.

Тема V. Вибір теми та обгрунтування актуальності проблеми

педагогічного дослідження (2 год.)
Проблема дослідження як важливе питання, що має значення для розвитку теорії та практики педагогіки і може бути розв’язане наявними засобами наукового дослідження. Тема як відображення конкретної педагогічної проблеми у стислому формулюванні. Вимоги щодо обгрунтування актуальності проблеми наукового дослідження (соціально-педагогічна значущість, зумовленість потребами практики, недостатня розробленість у педагогічній теорії).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка