М. В. Кічурчак національна економіка навчальний посібникСторінка1/30
Дата конвертації30.12.2016
Розмір6.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30Л. С. ГРИНІВ, М. В. КІЧУРЧАК

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник

"Магнолія 2006" Львів - 2008


Відтворення цієї книги або будь-якої її частинизаборонено без письмової згоди видавництва. Будь-які

спроби порушення авторських прач будуть пересліду-

ватисяу судовому порядку.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник (Лист Ж 14/18-Г-198 від 24.01.2008 р.)

Рецензенти: В. П. Вишневський - член-кореспондент НАН України, доктор еко­номічних наук, професор Донецької національного університету;

B. К. Євдокименко - доктор економічних наук, професор Буковин­
ського університету (м. Чернівці);

C. К. Реверчук - доктор економічних наук, професор Львівського
національного університету імені Івана Франка;

Г. В. Черевно доктор економічних наук, професор Львівського дер­жавного аграрного університету.

Гринів Л. С, Кічурчак М. В.

Г 853 Національна економіка: Навч. посібник.--Львів: "Магнолія 2006", 2008.-464 с.

ISBN 978-966-2025-41-5

I У навчальному посібнику викладено теорстико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних сгатисгачних даних та інших матеріалів авторами з'ясовано предмет, методологію та теорії національної економіки, проаналізовано розвиток української економіки до проголошення незалежності, розглянуто стратегію національної безпеки та структурні зміни у вітчизняній економіці, визначено особливості формування конкурентного сере­довища, найважливіші механізми державного регулювання та перспективи моделі розвитку національної економіки України, досліджено її зовнішньоекономічну стратегію.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчаються за напрямом "Економіка і ііідіїриєшшцтво", дія викладачів, магістрантів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблемами національної економії™.

УДК [332 (477) (075.8)] ББК У9 (4Ук) О я 73-1 Г853

© Л. С Гринів, М. В. Кічурчак, 2008
ISBN 978-966-2025-41-5 © "Магнолія 2006", 2008

Зміст


Передмова 7

Розділ 1. Теоретичні засади та чинники розвитку національної
економіки
9

Тема 1.1. Предмет, методологія і завдання вивчення національної
економіки 9

 1. Предметі методологія вивчення національної економіки 9

 2. Функції національної економіки як науки 14

 3. Суть і компоненти національної економіки 16

1.1.5. Стан, джерела, завдання вивчення національної економіки 22

Запитання для самоконтролю 25

Тема 1.2. Економічні теорії та чинники розвитку національної
економіки 26

 1. Теорії національної економіки 26

 2. Чинники розвитку національної економіки 38

Запитання для самоконтролю 50

Розділ 2. Національна економіка та стратегія національної

безпеки 51

Тема 2.1. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири
розвитку національної економіки 51

 1. Європейський соціально-економічний реформізм і національні економічні інтереси держави 51

 2. Конституційні основи національних економічних інтересів України 53

 3. Політика національної безпеки і стратегічні орієнтири розвитку

національної економіки 54

2.1.4. Неофіційний сектор націонатьної економ іки України та його


негативні риси 64

Запитання для самоконтролю 74

Тема 2.2. Національне багатство та еколого-економічна безпека
України 75

 1. Суть і компоненти національного багатства 75

 2. Еколого-економічна безпека та формування моделі сталого (збалансованого) розвитку національної економіки 77

Запитання для самоконтролю 86

Тема 2.3. Національні рахунки та основні макроекономічні
показники 87

Національна економіка 1. Система національних рахунків (СНР), її суть та значення 87

 2. Основні макроекономічні показники та методи їх визначення 88

Запитання для самоконтролю 102

Розділ 3. Державні інституції та механізми регулювання

національної економіки 103

Тема 3.1. Державні механізми регулювання національної економіки 103

 1. Регуляція і дерегуляція національної економіки 103

 2. Сутність, об'єкти, мета та методи державного регулювання національної економіки 108

 3. Органи державного регулювання національної економіки та їхні

функції 112

3.1.4. Державна політика забезпечення економічного зростання 115Запитання для самоконтролю 123

Тема 3.1. Програмування та прогнозування національної
економіки 124

3.2.1. Економічне програмування. Державні та регіональні цільові

програми 124


 1. Прогнозування в національній економіці 126

 2. Індикативне макроекономічне планування 128

Запитання для самоконтролю 134

Розділ 4. Структурні зміни в національній економіці та

регіональна політика 135

Тема 4.1. Промисловість і промислова політика в Україні 135

 1. Місце і роль промисловості у системі національної економіки України 135

 2. Розвиток базових галузей промисловості України за роки незалежності 140

 3. Формування та реалізація державної промислової політики в Україні 154

Запитання для самоконтролю 156

Тема 4.2. Сільське господарство та основні напрями аграрної
політики в національній економіці 158

 1. Місце і роль сільського господарства у системі національної економіки 158

 2. Основні напрями аграрної політики в Україні 162

 3. Земельна реформа та зміна форм власності у сільському господарстві. Розвиток фермерських господарств 168

Запитання для самоконтролю 171

4

Зміст


Тема 4.3. Виробнича інфраструктура України 172

 1. Транспортна система України 172

 2. Формування сучасної системи зв'язку і телекомунікацій в

Україні 194

4.3.3. Будівельний комплекс України, його розвиток в роки


незалежності 198

Запитання для самоконтролю 202

Тема 4.4. Регіональна політика в системі національної економіки


України 204

 1. Мета та принципи формування регіональної політики 204

 2. Стратегічні орієнтири регіональної політики 205

 3. Завдання на шляху вдосконалення регіональної політики 213

Запитання для самоконтролю 214

Розділ 5. Формування ринкового середовища в національнійекономіці України 216

Тема 5.1. Інституційні перетворення в національній економіці


України 216

 1. Приватизація та її роль у здійсненні інституційних перетворень в економіці України 216

 1. Підприємництво та його становлення в Україні 230

5.1.3. Антимонопольна політика і розвиток конкуренції в Україні 235

Запитання для самоконтролю 240

Тема 5.2. Ринкова інфраструктура в національній економіці 242

 1. Сутність, види та функції ринкової інфраструктури 242

 2. Фінансова система та основні засади фінансової політики в Україні 244

 3. Бюджетна система національної економіки 250

 4. Податкова система та політика в національній економіці 266

 5. Основні елементи спеціалізованої ринкової інфраструктури та їх характеристика 276

Запитання для самоконтролю 284

Розділ 6. Зовнішньоекономічна національна стратегія

розвитку 285

Тема 6.1. Україна в світовому економічному просторі 285 1. Місце України у світовому економічному просторі 285

 2. Організаційно-правові основи зовнішньоекономічної діяльності

України 291

Запитання для самоконтролю 295

5

Національна економікаТема 6.2. Державна політика по залученню іноземних інвестицій в
національну економіку 296

 1. Державна політика по залученню іноземних інвестицій 296

 2. Пріоритетні сфери та напрями інвестування в Україні 301

Запитання для самоконтролю 307

Тема 6.3. Зовнішньоекономічна політика України 309

 1. Зовнішньоекономічна політика України, та її компоненти 309

 2. Зовнішня торгівля, її динаміка та структура 316

 3. Платіжний баланс України, його динаміка та структура 318

 4. Співробітництво України з міжнародними організаціями 328

Запитання для самоконтролю 331

Розділ 7. Перспективні моделі розвитку національної

економіки 332

Тема 7.1. Модель інноваційного розвитку національної економіки .... 332

 1. Сутність інноваційної моделі розвитку національної економіки... 332

 2. Стратегія розбудови економіки знань 334

 3. Науково-технічна державна політика: напрями розвитку 338

 4. Перспективні орієнтири інноваційної політики в Україні 340

"Запитання для самоконтролю 342

Тема 7.2. Модель соціально орієнтованої національної економіки .. 343

 1. Система соціального захисту населення. Соціальна політика держави 343

 1. Зайнятість населення, їїструктура і динаміка в Україні 350

 2. Безробіття та його особливості 353

 3. Ринок праці 355

7.2.5. Пенсійна реформа в національній економіці 359

Запитання для самоконтролю 363

Тема 7.3. Модель екологічно збалансованої національної

економіки 364 1. Екологічна ситуація в національній економіці та реалізація моделі екологічно збалансованої економіки (ЕЗЕ) 364

 2. Державна екологічна політика та напрями її розвитку 383

 3. Організаційно-правові засади формування ЕЗЕ в Україні 387

Запитання для самоконтролю 404

Додатки 405

Рекомендована література до вивчення курсу 420

Додаткова література 445

6

Передмова

У сучасному глобалізованому світі необхідно уважніше ставитися до розвитку національної економіки. Новий світовий порядок, що сформу­вався на початку XXI століття, суттєво змінив "портрет" світової еко­номіки, що потребує додаткових досліджень проблем та резервів збіль­шення рівня капі галізації національноїекономіки, її соціалізації та екологі-зації. Особливої уваги заслуговує питання реалізації інноваційної моделі її розвитку, щоб забезпечити еквівалентну взаємодію економіки України з зовнішнім світом.

Політика національної безпеки є постійним атрибутом національної економіки, її особливістю. Тому фахівці-економісти повинні будувати стратегічні орієнтири розвитку економіки України, лише виходячи з її національних економічних інтересів.

Навчальний посібник, що пропонується читачеві, є одним з перших в Україні посібників з національної економіки. Навчальний курс "Націо­нальна економіка" визнаний Міністерством освіти і науки України нормативною дисципліною з циклу природничонаукової та загально­економічної підготовки за спеціальностями напряму 0501 "Економіка і підприємництво". Посібник написаний відповідно до програми курсу "Національна економіка", затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Навчальний посібник складається із семи розділів, кожен з яких охоп­лює 2-3 вузлові теми. Автором тем 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2,4.2, 4.4, 6.1,

6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3; 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5) є Л. С Гринів, а тем 1.2,4.1,

4.3, 5.1 і 5.2.2 - М. В. Кічурчак. У першому розділі розглядаються


загальнотеоретичні положення та чинники розвитку національної еко­
номіки. Тут з'ясовуються предмет, методологія, функції, стан і джерела
вивчення національної економіки, теорії національної економіки, до
розробки яких долучилися як відомі зарубіжні, так й видатні українські
вчені-економісти.

Другий розділ складається з тем, в яких аналізуються найважливіші національні інтереси та стратегічні орієнтири економіки України. Особливу увагу приділено сутності національного багатства, еколого-економІчній безпеці та моделі сталого (збалансованого) розвитку національної еконо­міки. Третій розділ присвячено механізмам державного регулювання націонаїьної економіки, їх практичній реалізації в Україні з використанням інструментів економічного програмування та прогнозування.7

Національна економіка

Добір матеріалу четвертого розділу навчального посібника акцентує увагу на структурних змінах, які відбуваються у промисловості та сіль­ському господарстві України, головних пріоритетах і напрямах державної політики у цих найважливіших галузях вітчизняної економіки. Також цей розділ присвячено питанням функціонування виробничої інфраструктури у вітчизняній економіці, необхідності визначення мети, принципів і стратегічних орієнтирів регіональної політики в системі національного господарства. У п'ятому розділі аналізуються інституційні перетворення в економіці України, найголовніші елементи загальної та спеціалізованої ринкової інфраструктури та їх значення для ефективного функціонування вітчизняної господарки.

Шостий розділ навчального посібника спрямовує увагу читачів на з'ясування місця України в системі світового господарства в умовах глобалізації, визначення пріоритетних сфер і напрямів зовнішньоеконо­мічної політики, стратегій зовнішньоекономічної діяльності. В останньому розділі аналізуються перспективні моделі розвитку національної економіки України. Зокрема, акцент робиться на модель інноваційного розвитку національної економіки, модель соціально орієнтованої національної економіки, модель екологічно збалансованої національної економіки, їх найголовніші складові та особливості реалізації в Україні.

Цей навчальний посібник дає цілісне уявлення про функціонування такої складної системи як національна економіка України, сприяє формуванню економічного світогляду, національних почувань та дозволяє виокремити особливості розвитку вітчизняної економіки після проголошення незалежності. Матеріал апробований у курсі лекцій, прочитаних студентам економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Навчальний посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчаються за напрямом "Економіка і підприємництво", для викладачів, магістрантів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблемами національної економіки.

8

Розділ 1. Теоретичні засади та чинники розвитку національної економікиТема 1.1. Предмет, методологія і завдання вивчення національної економіки

План викладу і засвоєння матеріалу

 1. Предмет і методологія вивчення національної економіки.

 2. Функції національної економіки як науки.

 3. Суть і компоненти національної економіки.

 4. Національна економіка в системі економічних знань та її зв'язок :і іншими науками.

1.1.5. Стан, джерела, завдання вивчення національної економіки.
Запитання для самоконтролю.

Ключові слова:

- національна економіка, - макромоделі,-макроекономічний аналіз, -ендогенні та екзогенні

параметри.

1.1.1. Предмет і методологія вивчення національної

економіки

Кожна незалежна держава зацікавлена в розвитку та процвітанні своєї національної економіки. Адже саме національна економіка є основним чинником підвищення рейтингу держави в системі світо­вого господарства.

Національна економіка завжди є продуктом тривалого істо­ричного розвитку. Вона розвивається в результаті поглиблення суспільного поділу праці, базується на політичному та економічному суверенітеті і забезпечує реалізацію національних економічних інтересів держави.

Національна економіка є дуже складним полісистемним утво­ренням. Різні галузі та сфери людської діяльності, котрим властива9

Розділ 1. Теоретичні засади та чинники розвитку національної економіки

відповідна пропорційність в просторово-часових координатах є її компонентами. Тому національна економіка трактується як цілісна система організації господарської діяльності, що обмежена дер­жавними кордонами. З іншої сторони, національна економіка функціонує в межах наземних екологічних систем, а отже, зазнає впливу певних екологічних детермінант. У цьому контексті націо­нальна економіка є природосоціогосподарською системою, яка скла­дається з природничої, соціальної та господарської підсистем.

Національна економіка України є продуктом певних історичних процесів та періодів, оскільки становлення її здійснюється в досить тривалому періоді часу.

Що ж є об'єктом та предметом вивчення національної економіки? Оскільки національна економіка є дуже складною системою госпо­дарювання, то об'єктом її дослідження є різноманітні природно-господарські та соціоекономічні процеси та явища, що відбуваються в ній.

Суб'єктами національної економіки є домашні господарства, підприємства, фірми, підприємницькі структури, держава. Всі вони вступають між собою в певні економічні відносини, що набувають форми вертикальних і горизонтальних зв'язків. Будь-який суб'єкт національної економіки є економічно відособленим, а отже, носієм економічного інтересу, якому підпорядковується його діяльність. Водночас діяльність всіх економічних суб'єктів у національній економіці повинна підпорядковуватись загальнодержавним інте­ресам національної безпеки.

Отже, національна економіка є складним "оркестром", яким потрібно диригувати. Важливу роль у цьому відіграють Конституція України, Закони України та нормативно-законодавчі акти, що є правовою базою функціонування національної економіки. Водночас національна економіка в своєму розвитку мусить опиратись на фундаментальні закони теоретичної економіки.

Тому предметом національної економіки - є система законів і

закономірностей, які регулюють процеси та взаємозв 'язки в

складній господарській системі держави. Дослідження цієї

складної системи базується на методології. 10

Тема 1.1. Предмет, методологія і завдання вивчення національної економіки

Що ж є методологією дослідження національної економіки? Методологія - це система наукових знань про шляхи та методи і способи пізнання істини. Методологія національної економіки України базується на системі найбільш загальних принципів, методів та способів пізнання розвитку економіки України. Для того, щоб одержати нові знання в націонапьній економіці треба застосовувати науково обгрунтовані методи. Є загальнонаукові та специфічні методи дослідження націо­нальної економіки.

Загальнонаукові методи дослідження національної економіки -це такі методи, які враховуючи багатовимірність економічних явищ та процесів, вивчають їх у складних взаємозв'язках, що виникають у просторі та часі. Національна економіка є багатогранною, склад­ною системою, яку необхідно вивчати з різних позицій, в залеж­ності від критеріїв, що покладені в основу досліджень.

Національна економіка в широкому аспекті є системою знань про закономірності та закони функціонування національного госпо­дарства держави як єдиного цілого. Тому застосування в її вивченні загальнонаукових методів дає можливість глибше аналізувати макроекономічні процеси, що відбуваються у реальному госпо­дарському житті держави.До загальнонаукових методів відносять:

 1. метод наукової абстракції та теоретичного моделювання;

 2. методи логіки;

 3. структурно-функціональні методи;

 1. методи науки синергетики (що вивчає складні системи, які складаються з підсистем різної природи);

 1. методи індукції та дедукції;

 2. методи еволюції, діалектики та історичної хронології;

 3. методи математичного моделювання.

У дослідженнях національної економіки широко застосовують методилогіки, які дають змогу будувати логічні схеми взаємозв'язків між різними сферами та секторами національної економіки.

Значне місце в макроекономічному аналізі національної економіки належить структурно-функціональному методу, що передбачає11

Розділ 1. Теоретичні засади та чинники розвитку національної економіки

розгляд будь-якої компоненти національної економі ки як системи з обов'язковим дослідженням функції взаємодіючих елементів. З допомогою цього методу здійснюється аналіз структурних змін у національній економіці, виходячи з вимог субординації, координації, національної безпеки, економічної, соціальної та економічної ефективності і генетичних особливостей господарського розвитку. Отже, структурно-функціональний підхід визначає системні ознаки національної економіки, незалежно від трансформаційних змін, які є тимчасовими.

Методи синергетики як науки, яка вивчає умови самооргані­зації складних систем, що складаються з компонентів різної природи. Саме такою системою є національна економіка, що в просторово-часових координатах складається з природогоспо-дарських та соціальних підсистем різного ієрархічного рівня. Методи індукції та дедукції можна виокремити як такі, що уособлюють рух думки (макроекономічного аналізу) від одинич­ного до всезагального, від знання меншого до знання більшого, а також у зворотному напрямівід всезагального до одиничного. Отже, зосередимо свою уваг/ на більш детальному вивченні загальнонаукових методів у національній економіці.

Метод наукової абстракції та теоретичного моделювання. Сутність його полягає у визначенні найбільш вагомих сторін будь-якого макроекономічного процесу, що вивчається у національній економіці. Застосування цього мегоду в макроекономічному аналізі явищ та процесів національної економіки дає можливість спочатку охарактеризувати кожне з них у загальному, потім визначаються притаманні йому суперечності, а далі розглядаються конкретні вияви цього явища. Таким чином найпростіша економічна форма розгортається в цілісну систему економічних відносин відповідно до власної внутрішньої логіки. Те, від чого на початковому етапі необхідно було абстрагуватися з метою виявлення більш глибоких суттєвих причин, тепер, навпаки, підлягає роз'ясненню. У результаті конкретне постає вже не випадковим нагромадженням явищ, а цілісною панорамою економічного життя держави.

12

Тема 1.1. Предмет, методологія і завдання вивчення національної економіки

Пізнання господарської системи держави мусить базуватись на конкретних даних. Водночас глибше дослідження будь-якого явища національної економіки потребує вияснення причинно-наслідкових взаємозв'язків у складному "оркестрі" господарських процесів, що відбуваються. Враховуючи значну мінливість цих процесів, інколи потрібно абстрагуватись від несуттєвих чинників з тим, щоб узагальнити нові тенденції розвитку національної економіки. Саме такі узагальнення є основою для теоретичного моделювання перспективних напрямів її стратегій. Виходячи з оцінок, новітніх екзогенних та ендогенних взаємозв'язків у національній економіці можна будувати нові теоретичні моделі її розвитку.

Методи еволюції, діалектики та історичної хронології перед­бачають пізнання економічних процесів і явищ у постійному розвитку, враховуючи еволюційні взаємозалежності та тенденції історичного розвитку в національній економіці.

Методи математичного моделювання в дослідженнях націо­нальної економіки повинні базуватись на науково-обгрунтованих теоретичних моделях її розвитку. Глибокий теоретичний аналіз на основі оцінки відповідності тих чи інших явищ національної економіки об'єктивним економічних законам є базою для подальшого математичного моделювання складних економічних взаємозв'язків у державі.

Однією з важливих проблем методології національної економіки є поєднання кількісного і якісного аналізу. Його використання дає теоретичне підгрунття для визначення нових підходів до темпів і пропорцій розвитку національного господарства, постановки конкретних практичних завдань щодо розвитку економіки держави.

Поєднання кількісного і якісного аналізу здійснюється за допомогою математичних і статистичних методів. Принцип єдності якісного і кількісного аналізу передбачає чітке виявлення якісної визначеності будь-якого процесу в національній економіці і виділення тих сторін, елементів, які піддаються кількісному виміру; вивчення динаміки процесу; виявлення факторів, що впливають на зв'язки елементів в складній системі національного господарства.

Використання методів дослідження національної економіки дає можливість створювати якісно нові моделі її стратегічного розвитку.13

Розділ 1. Теоретичні засади та чинники розвитку національної економіки

Ці методи дозволяють знаходити нові резерви та функції в економіці держави, які б водночас враховували і екзогенні і ендогенні параметри її розвитку.

У цілому можна виділити такі макромоделі національної економіки (див. табл. 1.1.1).

Таблиця 1.1.1

Класифікація макромоделей національної економіки

п/п

Критерії класифікації моделей національної економіки

Типи моделей

1.

За способом вираження досліджуваного об'єкта:

Логічні;

Табличні;

Графічні;

Економіко-математичні.2.

За тривалістю періоду, що підлягає дослідженню

Короткотерміновий; Довготерміновий.

3.

За ступенем відкритості економічної системи

Закриті (не враховують

зовнішніх економічних

зв'язків);

Відкриті (враховують їх);

Екологічно-збалансовані

(враховують вимоги

екологічної безпеки довкілля).


4.

За повнотою охоплення економічних суб'єктів

Прості; Складні.

5.

За характером відображення фактора часу

Статичні; Динамічні.

6.

Критерії аналізу досягнення кінцевих результатів

Рівноважні;

Нерівноважні;

Структуралістські (рівновага є

результатом перерозподілу

доходів);

Збалансовані.7.

За метою дослідження

Поточні;

Управлінські;

Прогностично-стратегічні.


1.1.2. Функції'національної економіки як науки

Національна економіка України є цілісним організмом. Вона об'єднує взаємопов'язану систему галузей, видів виробництв і тери-14

Тема 1.1. Предмет, методологія і завдання вивчення національної економіки

торіальних комплексів. У цій системі органічно взаємодіють галузі виробництва (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв'язок тощо) і сфери послуг (освіта, охорона здоров'я, культура). Природно, що співвідношення зазначених сфер і галузей, тобто структура національної економіки, рівень розвитку, ефек­тивність функціонування мають значні відмінності в різних країнах. Чим розширеніша економіка держави, тим досконаліша система господарювання, тим краще використовуються переваги міжна­родного поділу праці, тим вищі економічна і соціальна ефективність виробництва та рівень життя населення. Водночас розвиток націо­нальної економіки має гарантувати екологічну безпеку населенню. Вивчення національної економіки дає можливість розглядати всю систему господарювання України як єдине ціле. Здійснення макро-економічного аналізу сучасних явищ та процесів, що відбуваються в національній економіці є підґрунтям для побудови перспективних моделей стратегічного розвитку економіки в Україні. Як сфера наукового пізнання, національна економіка виконує такі функції:

1. Теоретико-пізнавальна (гносеологічна).

Суть її у пізнанні економічних явищ та процесів з метою обґрун­тування нових тенденцій та моделей у розвитку національної економіки.

2. Виховна та світоглядна.

Суть полягає у вихованні національної свідомості населення, підвищення рівня національної економічної культури та адекватного до цього економічного світогляду.

3. Практична (прикладна).

Суть цієї функції полягає в розробці практичних рекомендацій на основі здійснення аналізу та оцінки різних фінансових, госпо­дарських та організаційно-управлінських явищ у національній економіці. Це дає можливість підвищувати якість економічних та управлінських рішень.

4. Прогностична.

Суть її полягає в оцінці сучасної економічної кон'юнктури та передбаченні стратегічного розвитку різних секторів та сфер націо­нальної економіки, виходячи з критеріїв екзогенного та ендогенного характеру.

15

Розділ 1. Теоретичні засади та чинники розвитку національної економіки1.1.3. Суть і компоненти національної економіки

Національна економіка - організаційно-економічна система взаємопов'язаних сфер господарської діяльності людей, якій властива технологічна та територіально-галузева пропорційність, обмежена державними кордонами.

В основі національної економіки є політичний та економічний суверенітет, тобто верховенство державної влади щодо прийняття політичних і економічних рішень.

Для національної економіки характерні такі особливості:


 1. Власна структура господарства. Ця структура господарства повинна відповідати вимогам національної безпеки, щоб у випадку екстремальної ситуації забезпечити безпеку населенню і самій економіці.

 2. Автономність прийняття всіх економічних рішень у відповід­ності до концепцій розвитку національної економіки.

 3. Зовнішньоекономічна політика, яка спрямована на підтримку власних господарюючих суб'єктів. З проголошенням незалеж­ності Україна почала здійснювати самостійну зовнішньоеконо­мічну політику згідно із Законом УРСР від 03.08.1990 р. "Про економічну самостійність УРСР".

Для виникнення і розвитку національної економіки необхідні такі

передумови:

 1. поглиблення суспільного поділу праці, який сприяє виникненню якісно нових галузей спеціалізації;

 2. формування системи державного регулювання економікою, яка повинна забезпечити пропорційність розвитку, а також підтримку підприємницьких структур;

 3. інституцій на система держави.

Дуже важливим чинником ефективної національної економіки є формування громадянського суспільства. У цьому контексті можна виокремити блоки інституцій: 1) державно-політичний блок - це блок, який вирішує питання

державотворення, моніториніу за виконанням законів України,

норм, законодавчих актів;

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка