М. Р. Лучко Й. Я. Даньків Історія бухгалтерського обліку Навчальний посібникСторінка1/11
Дата конвертації28.12.2016
Розмір2.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11М.Я.Остап’юк

М.Р.Лучко

Й.Я.Даньків

Історія бухгалтерського обліку
Навчальний посібник
Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

Київ

________________ “Знання ” _____________
2009

УДК 657 (075.8)

ББК 65.052я73

O-76
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист №14/ 18.2-1222 від 6 червня 2004 р.)


РЕЦЕНЗЕНТИ:

В.П. Мікловда - член-кореспондент Національної академії наук України, член Президії НМК Міністерства освіти і науки України з економіки та управління для класичних університетів, декан економічного факультету Ужгородського національного університету, професор, доктор економічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України;

З.В. Гуцайлюк - завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, доктор економічних наук, професор

В.Є. Задорожний - професор кафедри історії України Ужгородського національного університету, доктор історичних наук, лауреат премії імені академіка І. Крип’якевича, академік Міжнародної Слов'янської академії, заслужений працівник освіти України/


Остап’юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник/ 2-ге вид. виправ. і доповн. / М.Я. Остап’юк, М.Р.Лучко, Й.Я. Даньків. – Київ: Знання, 2009. – 278 с. (Вища освіта 21 століття).

ISBN 978-966-346-526-5
У навчальному посібнику розкриті історичні аспекти виникнення і розвитку обліково-правової спадщини в світі та Україні, зокрема господарського обліку і подвійної бухгалтерії, формування бухгалтерського обліку як науки, історії становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні, а також господарського обліку виробництва і торгівлі в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період.

Навчальний посібник розрахований як спецкурс за вибором випускної кафедри або студентів, що навчаються за програмою підготовки магістрів з економіки та підприємництва у вищих навчальних закладах четвертого рівня акредитації за напрямом підготовки 0501- Економіка, комерція та підприємництво з фаху 8.050106 “Облік і аудит”.УДК 657 (075.8)

ББК 65.052я73

O-76
ISBN 978-966-346-526-5

© Остап’юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків Й.Я., 2009

© Видавництво: Київ, “ Знання”, 2009

(УВАГА: Це видання було підготовлено до видавництва Київ: Знання, 2009р. Видавництвом здійснена редакторська правка і відповідно наведений дальше текст не співпадає зі сторінками видавництва.)

ЗМІСТ
Стор.

Замість передмови

5

Тема 1. Господарський облік і виникнення подвійної бухгалтерії

Лекція 1. Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел та підрахунків

1.1. Загальні методологічні підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку


8

8

81.2. Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел та підрахунків

10

1.3. Облікові системи Стародавнього Сходу

13

Питання для самоперевірки з лекції 1

16

Лекція 2. Початки бухгалтерії в античному світі та Середньовіччі

2.1. Облік в античному світі17

17


2.2. Господарський облік Середньовіччя

22

2.3. Перші зразки розвиненого обліку

27

Питання для самоперевірки з лекції 2

28

Тема 2. Формування бухгалтерського обліку як науки

Лекція 3. Зародження та формування бухгалтерської науки

3.1. Наукові паростки бухгалтерського обліку


30

30

303.2. Зародження бухгалтерської науки в Італії

34

Питання для самоперевірки з лекції 3

37

Лекція 4. Формування бухгалтерських шкіл в Європі та США

4.1. Зародження французької, італійської та німецької бухгалтерських шкіл38

38


4.2. Формування англійської та англо-американської бухгалтерських шкіл

41

Питання для самоперевірки з лекції 4

44

Лекція 5. Історія виникнення і розвитку форм бухгалтерського обліку та формування теорій подвійного відображення фактів господарювання

5.1. Узагальнення розвитку основних форм обліку


45

455.2. Історичний розвиток і формування теорій подвійного відображення фактів господарювання

53


Питання для самоперевірки з лекції 5

57

Тема 3. Історія становлення та розвитку бухгалтерського обліку в Україні

Лекція 6. Історія становлення бухгалтерського обліку в Україні

6.1. Облік на території України в дослов'янський період


59

59

596.2. Облік та право на території України в період княжої та литовсько-польської доби

65


6.3. Бухгалтерський облік в Україні у XVI-XVIII століттях

74

Питання для самоперевірки з лекції 6

78

Лекція 7. Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні кінця ХУІІІ – кінця ХХ століття

7.1. Облік в Україні кінця XVIII початку XX століть


80

807.2. Бухгалтерський облік в Україні в XX столітті

88

7.3. Деякі погляди на початкові етапи становлення бюджетного

обліку в Україні та формування його об'єктів


94


Питання для самоперевірки з лекції 7

96

ТЕМА 4. Господарський облік виробництва та торгівлі в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період

Лекція 8. Господарський облік виробництва та торгівлі в Галичині, Буковині та Закарпатті в дорадянський період

8.1. Облік у сільському господарстві

98
98

98


8.2. Облік промислового виробництва

105

8.3. Облік торговельної діяльності

112

Питання для самоперевірки з лекції 8

117

Використана література


118

Рекомендований комплект навчально-методичного забезпечення спецкурсу “Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна

1. Примірна програма спецкурсу “Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна”

2. Робоча програма з спецкурсу "Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна" для спеціальності "Облік і аудит"

120
120


121

Анотація спецкурсу "Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна"

121

1. Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі

    1. Мета викладення дисципліни

    2. 1.2. Завдання вивчення дисципліни

2. Тематичний план лекцій, семінарських занять та самостійної роботи студента

121

121


121

122


3. Зміст дисципліни

3.1. Лекційні заняття

3.2. Семінарські заняття


122

122


123

3.3. Самостійна робота студента:

3.3.1. Перелік питань для самостійної роботи студента з спецкурсу " Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна"

3.3.2. Рекомендована література


125
125

126


3.3.4. Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи з спецкурсу "Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна":

3.3.5. Завдання з підсумкової комплексної перевірки знань студентів з спецкурсу "Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна''


126
1273.3.5.1. Питання з комплексної перевірки знань студентів з спецкурсу “Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна''

127


3.3.5.2. Тести з комплексної перевірки знань студентів з спецкурсу “Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна''

128


Додатки:

Додаток 1. Італійська форма обліку (стара)

Додаток 2. Італійська форма обліку (нова)

Додаток 3. Німецька форма обліку

Додаток 4. Французька форма обліку

Додаток 5. Американська форма обліку

Додаток 6. Валеріан Горбачовський “Курс бухгалтерії”

Додаток 7. Пояснення іншомовних, застарілих слів та одиниць виміру


132


133

134


135

136


137

146ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

"Бухгалтер і є справжнім економістом, у якого

група так званих вчених викрала його ім’я".

П.Ж.Прудон
Облік як засіб управління господарством зародився в сиву давнину і точної дати його виникнення встановити неможливо лише з однієї загальної на перший погляд причини - він виник з потреб відображення процесу створення матеріальних благ. Тільки матеріальне виробництво на розширеній основі є рушійною силою розвитку суспільства. Саме воно створює необхідність вимірювання, визначення, обліку, підрахунку. Тому ця потреба і привела до виникнення точних наук, як наприклад, математики, спочатку елементарної, на рівні простих математичних розрахунків на зразок "якщо є, то потрібно додати, якщо ні - слід відняти", так потім до елементарної та вищої і такої, що набуває розвитку сьогодні. Історики, вчені-дослідники, вивчаючи діалектику розвитку точних наук крізь віки, вказують, що в Іудеї, Єгипті, Вавилоні в складній господарській діяльності в храмах вимагалося широке використання всіх засобів тодішньої математики, примітивної як для нас, але прогресивної на той час.

Необхідність, вміння, потреба, здатність до виміру та відображення в обліку фактів життєдіяльності виникла не відразу. Для рахунку необхідні були не тільки об'єкти обліку, але вміння від усіх їх якостей виділити притаманну лише їм рису - це визначення та відображення в певному вимірі - числом. Історичний розвиток поступово навчив людство рахувати, вести облік свого майна, запасів, розрахунків тощо. За повної відсутності писемності це здійснювалось примітивно - за допомогою зарубок на кістках, каміннях, деревах, складанням черепів тощо. Це в свою чергу привело до того, що вже в умовах первісного ладу людство використовувало певну систему господарського обліку. В первісних індійських общинах бухгалтер вів облік землі, її кадастру. В цей час слово "бухгалтер" не слід було розуміти в буквальному значенні, оскільки облік ще не сформувався як самостійна галузь людської діяльності, яка викликана суспільними потребами. А звідси він не поділявся на окремі види, і сам термін "обліковець-рахівник" виник значно пізніше - в епоху середньовіччя. І не є дивним той факт, що багато


вчених-економістів вважають виникнення писемності в першу чергу
потребою бухгалтерського обліку.

У напрямі бухгалтерії, виходячи з вимог виробництва розвиток господарського обліку особливо посилюється в період вдосконалення процесів обміну та зародження торговельної справи. Саме це визначило потребу в застосуванні подвійного запису, як відображення юридичного та економічного факту вибуття одного продукту і появу іншого. Внаслідок цього виникла потреба їх виміру та констатації. Тому з'являються примітивні рахунки речей "прихід, видатки, залишок".

З розвитком товарно-грошових відносин виникла необхідність у наявності еквівалентів товарних вартостей - грошей, тому з'являються їх рахунки. Наступний крок - це поява кредиту, застави, "боргових ям". Це мотивує потребу відображення розрахункових операцій і відповідного відображення їх на рахунках розрахунків. Тому ще більше розширилося поле діяльності подвійного запису. Далі, розвиткові обліку в напрямі формування саме бухгалтерського , сприяє розвиток виробничих відносин і продуктивних сил.

Але встановити достовірно час зародження бухгалтерського обліку не є можливим, так як процес його розвитку йшов паралельно до поступового розвитку виробництва, обміну, грошового обігу та банківської справи. У ньому закладено дуже багато таємниць. Багатьом, для прикладу, відомо, що Жанну Д'арк було спалено. Однак вчені, досліджуючи бухгалтерські реєстри Орлеанського муніципалітету, виявили отримання платні особою з таким же прізвищем та іменем на протязі багатьох років після року страти. Ці історичні загадки історикам та обліковцям, мабуть, в майбутньому доведеться вирішувати разом.

Отже, ми, як автори цього навчального посібника, стоїмо на тих позиціях, що бухгалтерський облік, який сформувався в даний історичний період, не виник взагалі. Він формувався на різних територіях різними народами, а потім різними державами. Сьогодні, маючи єдину історично відпрацьовану методологічну основу обліку, яка базується на подвійному записі, рахунках та балансі в різних регіонах та континентах присутній свій національний колорит облікової культури. Навіть стандартизація облікових процесів не може цьому завадити. Таким чином, це ще раз підтверджує те, що розвиток і вдосконалення бухгалтерського обліку відбувалось поступово, можливо і стихійно, в різних країнах. Що до Європи то тут беззаперечно головне місце належить Італії як історичному методологічному центру облікової культури. Але в ніякому разі не винахіднику сучасної бухгалтерії (балансу, рахунків, подвійного запису).

В подальшому в розвиток бухгалтерського обліку та бухгалтерської науки зробили свій значний внесок такі країни як Франція, Німеччина, Голландія, Англія, а згодом і США. Інтернаціоналізація бухгалтерського обліку, яка знайшла своє відображення в національних стандартах формувалась історично, еволюційно на основі національних бухгалтерських шкіл передових країн Європи.

У пропонованому навчальному посібнику ми намагалися узагальнити наявний історичний досвід, наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, інші джерела, в яких розглядаються етапи та напрями розвитку господарського обліку, виділення і формування його виду - бухгалтерського обліку, становлення бухгалтерського обліку як науки. Особливу увагу нами приділено Україні, тому що дані питання, на жаль, до цього часу іще недостатньо розкриті у вітчизняній науці. Найбільш вагомий внесок у висвітлення історії бухгалтерського обліку внесли науковці Житомирського державного технологічного університету під керівництвом Франца Францовича Бутинця, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри обліку і аудиту [5].

Історію тієї чи іншої науки неможливо описати повністю та з великою достовірністю. Не ставили це собі за мету й ми. Але є ряд завдань, які ми вирішили дослідити. Це перш за все: оцінити авторитет практичної бухгалтерії та бухгалтерського обліку як науки протягом довгого шляху їх розвитку, належно оцінити та винести урок з інтелектуальних пошуків наших вчених-економістів, практиків, далеких і сучасних колег з метою вдосконалення їх розробок на підставі багатовікових досягнень, традицій і перспективних наукових праць. Наскільки ми їх вирішили, судити Вам, шановні читачі. Коли Ви надішлете свої зауваження на цей навчальний посібник ми будемо за них Вам вдячні і врахуємо при подальших його перевиданнях.

Ми сподіваємось, що запропонований нами навчальний посібник “Історія бухгалтерського обліку: світ та Україна”, а також рекомендований комплект навчально-методичного забезпечення з цього курсу буде корисним при вивченні студентами історії бухгалтерського обліку в світі та Україні та плануванні кафедрами навчального процесу. Це видання і як попередні здійснено завдяки співдружності вчених Тернопільської академії народного господарства (Лучко Михайло Романович -- завідувач кафедри обліку і контролю фінансово-господарської діяльності; Остап’юк Мирослав Ярославович -- професор цієї ж кафедри і кафедри обліку та аудиту Ужгородського національного університету) і Ужгородського національного університету (Даньків Йосип Якимович -- завідувач кафедри обліку та аудиту), підготовка яких нами здійснюється на протязі останніх десяти років. Нами уже підготовлено до видання 9 навчальних посібників та одну монографію. Ми надіємось і на подальшу успішну нашу співпрацю.

З повагою, автори.Тема 1. ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК І ВИНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ

Лекція 1. Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел та підрахунків
Мета вивчення

Після вивчення лекції 1 студент повинен знати:

- загальні методологічні підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку, зокрема: філософський, документальний, синтетичний і аналітичний;

- як розвивалось мистецтво освоєння чисел і підрахунків;

- перші ознаки зародження обліку в давніх країнах Сходу, зокрема: Древньому Єгипті, Месопотамії (Вавилоні), Іудеї, Персії, Індії, Китаї.Після вивчення лекції 1 студент повинен вміти:

  • сформулювати філософський, документальний, синтетичний і аналітичний підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку;

  • сформулювати зачатки розвитку мистецтва освоєння чисел і підрахунків як основи зародження первинного спостереження в обліку;

  • визначати головані ознаки зародження обліку в давніх країнах Сходу , зокрема: Древньому Єгипті, Месопотамії (Вавилоні), Іудеї, Персії, Індії, Китаї.


В лекції 1 розглядаються наступні питання:1.1. Загальні методологічні підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку

1.2. Початок зародження бухгалтерії. Освоєння чисел та підрахунків

1.3. Облікові системи Стародавнього Сходу


1.1. Загальні методологічні підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку

"Історичну хроніку пише той, кого цікавить сучасне", - писав Гете. Багато віків бухгалтерські працівники практично не цікавилися історією свого фаху. І їх вини у цьому немає, бо цікавість до історії як науки в людства виник лише на певному етапі його розвитку. Домінувала думка, що історичні події не мають будь-якого практичного значення, тому й не потрібно займатись важкою і непотрібною працею дослідженням минулого.

Тільки на початку XX століття зародилася наукова зацікавленість до вивчення історії бухгалтерського обліку. І це практично легко пояснити: був великий практичний досвід, набутий в історичному процесі, а саме у вивченні історії і полягає узагальнення всього кращого, що створило людство.

Вивчаючи свою історію, минуле своєї справи, науки бухгалтерські працівники по-різному розуміють і трактують методи її вивчення та дослідження. Тому й підходи до узагальнення та викладення даних питань були і є різними. Найбільш повно методологічні підходи до вивчення історії бухгалтерського обліку сьогодні викладено в працях російського вченого Я.В.Соколова [47, 48]. Саме за його працями можливо виділити такі підходи до вивчення історії однієї з найстаріших наук у світі :1.Філософський. Його головна ідея полягає в тому, що автори намагалися пояснити хід історії філософськими законами розвитку та уяснити, як закони впливають на даний процес. Незважаючи на значну, на перший погляд, науковість і значущість такого підходу, він до сьогодні вважається невдалим. На основі побудованих схем згідно з даним підходом деякі факти з історії обліку не знайшли свого відображення, що в цілому аж ніяк не пояснювало проблеми діалектики та еволюції розвитку бухгалтерського обліку. Основоположниками даного напряму були А.Хаар і відомий оригінальними ідеями російський. вчений Єзерський Ф.В. Останній взагалі заперечував подвійну бухгалтерію, називаючи її "злодійською" та неправильною. Своє оправдання він обґрунтовував "потрійною бухгалтерію", котра була заснована на таких категоріях матеріального обліку як "прихід", "видатки", “залишок”. Пізніше цей напрям підтримував й інший російський вчений Гальперін Я.М. (1894-1952 pp.). He вдаючись до позитивних та негативних ознак даного підходу, ми сміливо можемо твердити, що сьогодні даний підхід немає послідовників не тільки в Україні, але й усьому світі.

2.Документальний. На відміну від попереднього, його автори викладали історичні факти в тісному зв'язку з їх документальним підтвердженням. В цілому такий підхід будувався на збиранні та опрацюванні багатьох документів - історичних фактів-матеріалів, що давало певну підставу для осмислення історичного розвитку бухгалтерського обліку. Прихильниками такого підходу слід назвати О.О.Бауера, В.Ф.Широкого, Б. Пенндорфа, Ф. Меліса, Р. де Рувера, Г. де Кройса, Е. Стевелінка, В. Стона. Наприклад, німець О.О.Бауер пропагував видання текстів старовинних книг з обліку, утримуючись від їх коментарю. В.Ф.Широкий, українець за походженням, вивчав бухгалтерські документи і книги Росії XVIII століття, теж не вдаючись до глибокого аналізу їх недоліків і переваг. Ще й сьогодні відомими на заході є праці Р. де Рувера, особливо його робота "Як виникла подвійна бухгалтерія", до якої далі ми ще будемо звертатися.

З.Синтетичний підхід - це синтез і поєднання двох вищезазначених підходів. Його прихильники на підставі значного історичного досвіду взяли за мету узагальнити історичний розвиток обліку в рамках філософських концепцій. Так, український вчений A.M.Ґалаґан, учень відомого українського вченого-економіста А.П.Рудановського викладав методологічні засади обліку на підставі історичного розвитку суспільства. Серед зарубіжних авторів до прихильників цього напряму, слід віднести Н.С.Помазкова, К.П.Кейля, К.Т.Деметреску, Р.Теофановича, Ф.Гертца. На нашу думку, сьогодні цей підхід є найбільш оправданим і вдалим, має багато послідовників і прихильників і найбільшу перспективу. Він увібрав і поєднує все краще з перших двох і звичайно для його поширення і поглиблення потрібно синтезувати й останній — аналітичний.

4.Аналітичний підхід - це підхід до вивчення окремих елементів методу бухгалтерського обліку: балансу, рахунків, подвійного запису і т.д., а не до бухгалтерського обліку, його розвитку в цілому. Відомими представниками цього методу були А.Ч.Літтлтон, Б.С.Ямей, Н.Р.Вейцман. В цілому, не аналізуючи певні переваги даного напряму, слід відзначити його основний недолік, що не дав йому широкого розвитку - це відсутність системного підходу до вивчення окремих категорій обліку, що значно порушує методологічні засади дослідження його розвитку.

Незалежно від обраного підходу до написання історії бухгалтерського обліку, дослідження на дану тему завжди турбували обліковців, викликали і викликають практичний інтерес вчених-економістів, бухгалтерів-практиків, простих читачів і широкого загалу в усьому світі. На сьогодні для вчених-економістів і методологів в Україні, які працюють в цьому напряму, найважливішим і найбільш недослідженим, на нашу думку, є документальний підхід. Його реалізація полягає у збиранні документального підтвердження розвитку бухгалтерського обліку, починаючи від первісного ладу, через Київську Русь, Галицько-Волинське королівство, Литовсько-Польську добу, Козаччину, Російську та Австро-Угорську імперії аж до наших днів та опрацювання зібраного. Чималий внесок належить нашим історикам. Сьогодні повинна бути плідна співпраця істориків, бухгалтерів і науковців у створенні вітчизняної історії бухгалтерського обліку. При подальшому викладенні матеріалу нами зроблено першу спробу такого дослідження.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка