М. Одеса, 29 квітня 2015 рокуСторінка1/34
Дата конвертації15.05.2017
Розмір6.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут національного та міжнародного права

Кафедра цивільного та господарського права і процесу

Загальнотеоретичні питання приватного та публічного права

Збірник тез доповідей

за матеріалами студентської конференції

м.Одеса, 29 квітня 2015 рокуРозділ І.

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

    1. ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА


Беляева А.

Коммерческая тайна в Украине и защита прав на нее

9Бещенюк О. Д.

Понятие и признаки юридического лица

12Близнюк Е.

Проблема прав на чужие вещи

14Близнюк Е.

Деятельность Римских юристов в Риме и их значение для римского права

19Борисенко О.Ю.

Звернення стягнення на кошти боржника - юридичної особи

22Веселов Н. В.

Механизмы защиты прав потребителей

25Гайворонский К.И.

Эвтаназия как естественное право человека

27Гелета Я. В.

Адміністративна діяльність у сфері державної митної справи

30Гирба Д. С.

Правовое положение женщины в Римском праве

33Жданова Н. А.

Система римского права

37Жевега Д.О.

Поняття та особливості цивільних правовідносин

40Жила И. В.

Объект гражданских правоотношений

43Житник И. В.

Римское право в современной правовой культуре

46Катраню И. В.

Право собственности в Древнем Риме

49Катюха Анастасия

Способи захисту цивільних прав

52Кваченко А. В.

Сущность римского права и особенности его рецепции в современный период правоприминения

54Киткина Ю. К.

Брак в Римском праве, его понятия, сущность и виды

57Клиновская В.Ю.

Авторское права и смежные права

59Козюля М.В.

Характеристика митного регулювання та здійснення митних формальностей в Чехії

64Котян А.

Вина как условие гражданско-правовой ответственности

70Матвєєнко А. С.

Поняття і види профілактики порушень митних правил

72Мельник І.О.

Правове регулювання часу відпочинку

76Михайлова Е. А.

Суд и процесс в Римском частном праве

83Мірзоєв З.Р.

Право на життя

88Нігован Д.В.

Опіка та піклування в цивільному праві України

89Павлова А. О.

Интеллектуальная собственность и виды её защиты

93Пилипчук П.

Защита прав на интеллектуальную собственность в сети интернет

96Поворознюк В.О.

Проблемы защиты интелектуальной собственности в сети интернет в Украине

101Слепухина С.Д.

Понятие, основания и виды представительства в гражданском праве Украины

104Стебловська Ю.О.

Поняття та межі здійснення суб’єктивних цивільних прав

108Табакар А.В.

Вплив римського приватного права на формування цивільного права України

11Тарнаская К. М.

Защита прав собственности и других вещных прав

114Тодоров И. В.

Право собственности

117Фоминов А. А.

Дееспособность граждан

120


1.2. ЗОБОВЯЗАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
Білянський Р.І.

Заповіт та спадкування за заповітом

126Борисенко О.Ю.

Порядок повернення банками грошових коштів за договорами банківського вкладу (депозиту) фізичним особам

128Бурмакова Г.

Договір ренти в системі цивільно-правових договорів

130Валовенко О.В.

Розвиток інституту договору та договірного права у приватному праві України

133Веремей М.А.

Договор дарения в Украине

136Густа О. Ю.

Об’єкти договору перевезення вантажів

138Колесніченко В. В.

Деякі аспекти застосування договору комерційної концесії

140Костюкова М.

Покупка/продажа иностранным лицом недвижимости в Украине

142Лебедин В.

Спірні питання про застосування 3% річних та пені в цивільно-правових договорах

144Маснюк М. М.

Виды обеспечения выполнения обязательств

146Митриев Н. Н.

Наследование

149Нестеренко О. Г.

Договор дарения при покупке недвижимости

151Поліщук О.

Відповідальність автомобільного вантажоперевізника

154Проскуровская М.Г.

Основные аспекты института завещания во французком гражданском праве

157Сербушка І. С.

Деякі аспекти договору про надання юридичних послуг

159Суслов А.

Внедоговорные обязательства

161Тимошевська І.О.

Наслідки невиконання чи неналежного виконання договору купівлі-продажу

163Тодоренко А.О.

Деякі аспекти оборотоздатності особистих немайнових благ фізичних осіб за цивільним законодавством України

165
    1. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА НОТАРІАТ


Агафонова Ю.О.

Суть медіації у цивільному процесі


170Березовська О.

Видача дублікатів нотаріальних документів

173Богданова Д.О.

Фиксирование судебного процесса. Общая характеристика технических средств фиксирования

176Бойчук Р. Д.

Поняття інститутів відстрочки, розстрочки, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення суду

179Бойчук Р. Д.

Питання щодо відповідальності нотаріуса

182Борисенко О.Ю.

Прокурор як учасник та суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин

186Валовенко О.В.

Сповіщення та відповідальність за неявку в суд

188Галімон Н.А.

Мирова угода в цивільному процесі

192Гордієнко О.О.

Створенння підстав для зупинення провадження

195Грезіна О.М.

Цивільно-правові аспекти участі органів опіки та піклування у цивільному судочинстві

198Густа О. Ю.

Загальна характеристика підстави позову в цивільному процесі

201Захарова М

Відповідальність приватного нотаріуса

203Ивинская Н.О.

Отвод и самоотвод судьи в гражданском процессе

206Мельник І.О.

Категорія справедливості у цивільному процесі україни

209Новікова К. М.

Необхідність дотримання законодавства України щодо справ про усиновлення

216Овсяннікова Є

Нотаріат за кордоном

213Оленська К.Т.

Представництво у цивільному процесі

218Пасішник О.О.


Правовий статус суб’єктів нотаріального права

222Рогатюк О.І.

Доказові презумпції цивільного судочинства

224Скокова К.М.

Участь третіх осіб у цивільному процесі

227Стебловська Ю.О.

Відшкодування моральної шкоди у цивільному процесі України

230Тимошевська І.О.

Наслідки порушення правил підсудності

234Харламова В.

Правові проблеми та удосконалення правового регулювання статусу суб’єктів нотаріального права

236Ходжабашян Л

Актуальные проблемы юридической ответственности нотариуса

239Швангирадзе Т.Т.

Правовая природа «права на иск»

245Шеченко В.

Актуальность изучения истории нотариата в Украине

247Шляхтицька Ю.Г.

Принципи цивільного процесуального права у новітніх умовах сьогодення

249
    1. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ


АгафоноваЮ.О.


Порядок та умови здійснення виконавчого провадження

304Богата Л

Реалізація арештованого майна виконавчою службою

308Борисенко О.

Звернення стягнення на кошти боржника - юридичної особи, як один з видів стягнення заборгованостей.


311Валовенко О

Виконання рішень як основа виконавчого провадження314Веселов Н.

Открытие исполнительного производства


317Голота В

Повноваження реєстраційної служби за законодавством України


319Грезіна О

Деякі питання участі експерта та спеціаліста у виконавчому провадженні


322Густа О.

Правове становище адвоката у виконавчому провадженні

325Куценко І.

Виконавче провадження в механізмі правового регулювання

327Оленська К.

Історія виникнення і розвитку інституту виконавчого провадження у період української державності та до часів Жовтневої революції


331Панчук Е

Исполнительное производство в зарубежных странах335Сербушка І.

Роль прокуратури у виконачому провадженні

339Стебловська Ю

Арешт і вилучення майна боржника

342Тимошевська І.

Представництво сторін у виконавчому провадженні

345Розділ ІІ.

ПИТАННЯ СІМЕЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Болдырева Е.В.

Прекращение брака по законодательству Украины

254Гойман В.О.

Проблемы института усыновления в Украине

259Грезіна О.М.

Шлюбний договір - як універсальний засіб регулювання сімейних правовідносин

263Лiненко С. О.

Сімейні правовідносини

266Левченко В.В.

Проблеми сурогатного материнства в Україні

269Лідзівірова Т. І.

Сімейні правовідносини

272Новикова Е.Н.

Основания лишения родительских прав

276Піщак В.М.

Шлюбний договір

280Попченко К

Значення шлюбного договору

283Сирошенко К.

Алиментный договор

289Сопинская Н. А.

Основания, порядок и последствия лишения родительських прав

292Тудорян Д.С.

Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов'язків подружжя

295Чернишова О.С.

Укладання шлюбного договору

299Розділ ІІІ. ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ АГРАРНОГО,

ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

УКРАЇНИ
Беляевой А

Особенности правового режима использования земель сельськохозяйственного назначения

349Бурмакова Г.


Поняття земель оздоровчого призначення

352Вовненко А.І.

Сучасні системоутворюючі категорії

Предмета аграрного права України356Гелета Я. В.

Деякі особливості принципів аграрного права

360Глобіна А.

Зміна цільового призначення земельної ділянки

363Значек В.В.

Аграрне право Європейських країн

366Караре Т. 

Правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций

369Караулан Х

Добросусідство у земельному праві

372Кочевой Е

Зміст права власності та права користування землями оздоровчого призначення

375Матвеенко А. С.

Денежная оценка земель

378Мащенко С.В.

Проблеми виробництва якісної та безпечної сільськогосподарської продукції

381Мороз Н. В.

Земельні правовідносини, що виникають при створенні фермерських господарств

383Пескова Г.М.

Державна реєстрація фермерського господарства

386Плешко В. Е.

Розвиток сільськогосподарського права як науки, навчальної дисципліни та галузі права

390Сиромах К

Состав и целевое назначение земель Украины

393Cирошенко К.С.


Земли сельскохозяйственного назначения

397Царан И.В.

Предпосылки возникновения науки сельскохозяйственного (аграрного) права

400Шевченко К.І.

Правове регулювання племінної справи у тваринництві

403Шудра А

Земельный сервитут как отдельный вид обременений прав на землю


406Розділ IV. ПИТАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

ТА ПРОЦЕСУ
Богданова Д.О.

Економічний механізм державного управління розвитком морських портів

410Гелета Я. В.

Розгляд господарських справ у розумні строки

412Грезіна О.М.

Аудит як метод запобігання банкрутству підприємств в Україні

415Густа О. Ю.

Взаємозв’язок понять "об’єднання підприємств " і "господарське об’єднання"

418Козюля М.В.

Особенности приватизации государственного имущества в агропромышленном комплексе

421Мельник І.О.

Характеристика провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами у господарському судочинстві

425Оленська К.Т.

Співвідношення понять «інтелектуальна власність» та «комерційна таємниця» у світлі господарського права

429Резніченнко І.А.

Сучасні загрози продовольчій безпеці в Україні та державне регулювання

431Стебловська Ю.О.

Проблема процедури реорганізації та ліквідації акціонерних товариств

435
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка