М. І. Волков, д-р техн наук; О. М. Алексєєв, канд техн наук; О. М. Кочевський, канд техн наукСкачати 75.22 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір75.22 Kb.

УДК 510.67: 533.6СТВОРЕННЯ БІБЛІОТЕКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НАПРЯМУ “ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА”

М. І. Волков, д-р техн.наук; О. М. Алексєєв, канд.техн.наук; О. М. Кочевський, канд.техн.наук

СумДУ
ВСТУП


Одна з проблем, що завжди стояла перед вищими навчальними закладами, – це проблема забезпечення студентів навчальною літературою. Останніми роками у всьому світі, у тому числі в нашій країні, ця проблема стоїть особливо гостро внаслідок швидкого розвитку науки, особливо у сфері інформаційних технологій. Через досить високу собівартість видання друкованої літератури можливості забезпечення студентів підручниками є певною мірою обмеженими.

Разом з тим сучасний рівень розвитку інформаційних технологій сприяє все ширшому використанню нової форми розповсюдження інформації – у вигляді електронних файлів, записаних на КД (компакт-диски) або викладених на сайтах Інтернет [1]. При цьому Інтернет (та електронна пошта) є зручним засобом для пересилання невеликих об’ємів інформації, особливо такої, що змінюється порівняно швидко. Великі обсяги інформації зручно мати записаними на КД. Розповсюдження інформації у електронному вигляді є набагато дешевшим, ніж у друкованому вигляді. Крім того, сучасні технології дозволяють укладачам електронних підручників використовувати аудіовізуальні інтерактивні засоби, які значно покращують вигляд і зміст підручника та якісно підвищують ефективність засвоєння навчального матеріалу. Докладніше визначення електронного підручника наведено, зокрема, на сайті http://www.distance-learning.com.ua та в роботі [2, 151], особливості підручника для дистанційного навчання описані в роботі [3]. Порівняльний аналіз можливостей електронного і друкованого підручників виконаний у роботі [4].

На цей час у багатьох університетах світу все ширше використовується запис навчальних курсів у електронному вигляді на КД для передачі їх студентам. Зважаючи на велику місткість стандартного КД, існує можливість розмістити на одному (чи кількох) КД всі навчальні курси, які студенти даної спеціальності мають вивчити за роки навчання, і після зарахування студентів до вищого навчального закладу надати їм ці КД. При цьому знизиться і навантаження на бібліотеки, до яких студенти будуть звертатися лише за літературою, що не входить до базового навчального курсу, який поданий на КД.

Автори даної статті є викладачами інженерного факультету, і ставлять за мету розроблення бібліотеки електронних підручників для студентів спеціальностей напряму “Інженерна механіка”. Далі в статті описується набутий досвід зі створення такої бібліотеки.СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ


Структура розробленої бібліотеки електронних підручників відповідає навчальному плану студентів заочного відділення спеціальностей напряму “Інженерна механіка”. Вибір цієї категорії студентів зумовлений тим, що студенти-заочники особливо гостро відчувають потребу у різноманітній навчально-методичній літературі, оскільки, як правило, вони не мають можливості регулярно відвідувати традиційну бібліотеку. Кожен підручник являє собою набір HTML-сторінок, пов’язаних між собою перехресними посиланнями.

Бібліотека складається з 6 курсів, що відповідають 6 рокам навчання. Кожний курс містить набір навчальних дисциплін, що викладаються протягом року відповідно до навчального плану. Зараз закінчується створення навчальних курсів дисциплін, що відповідають першому року навчання. На рис. 1 ці дисципліни наведені у вигляді таблиці.

Рисунок 1 – Перелік дисциплін, що викладаються на першому році навчання, і які внесені до бібліотеки електронних підручників
Шаблон структури окремого навчального курсу в основному був розроблений співробітниками лабораторії дистанційного навчання ЦКТ СумДУ (керівник – канд.пед.наук Собаєва О.В.) [5] і містить такі пункти:

 1. Вступ.

Містить вступне слово викладача, де коротко описується зміст курсу та його важливість у соціальному та професіональному аспектах, а також загальну інформацію про розробника навчального курсу. При подальшому доопрацюванні підручника звернення викладача до студентів передбачається записувати у вигляді цифрового відеоролика.

 1. Зміст навчального курсу у відповідності до його робочої програми.

 2. Конспект лекцій.

Зміст конспекту лекцій формується у відповідності до робочої програми для студентів заочної форми навчання, але матеріал лекцій надається у розширеному вигляді згідно з робочою програмою студентів денної форми навчання. Матеріал лекції повинен бути добре структурованим, у ньому повинні бути виділені основні поняття, визначення і т.п. Як можна ширше слід використовувати перехресні посилання та посилання на ресурси у Інтернет. Кожна лекція повинна закінчуватись висновками, що покращує сприймання матеріалу.

 1. Тестові завдання.

Тестові завдання укладаються у відповідності до порядку лекцій в робочій навчальній програмі. Для гуманітарних дисциплін здебільшого буває достатнім використання тестів стандартної форми, що передбачають вибір правильної відповіді серед кількох запропонованих варіантів і т.п. Натомість для математичних та технічних дисциплін доцільно створити більш складні добре ілюстровані комп’ютерні тренажери, що надають студенту певний інтерфейс для виконання завдань та дозволяють оцінювати результати роботи студента без участі викладача.

Окремим напрямом досліджень авторів статті була пропозиція щодо використання елементів нечіткої логіки при тестовому контролі знань студентів, докладніше викладена в роботі [6]. 1. Практичні (семінарські, лабораторні) заняття.

Якщо цей розділ передбачений у робочій навчальній програмі, тут повинен міститись опис таких занять. Звичайно, при цьому також доцільно використовувати інтерактивні аудіовізуальні засоби подання матеріалу, що покращує його засвоєння.

 1. Підсумковий контроль.

Наводиться опис завдань для виконання контрольних та курсових робіт, які студенти повинні опрацювати та надіслати викладачу на перевірку.

 1. Список літератури.

Разом із стандартними підручниками, доцільним є якомога ширше використання посилань на ресурси Інтернет.

ДОСВІД РОБОТИ зі СТВОРЕННя ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ


Автором конкретного навчального курсу є викладач, який проводить лекційні заняття за даним навчальним курсом. Для забезпечення однорідної структури бібліотеки електронних підручників цьому викладачеві передається наведений вище опис структури, яку повинен мати навчальний курс, а також (якщо викладач у достатньою мірою володіє персональним комп’ютером) шаблон навчального курсу.

Порівняно простими у створенні є електронні курси з гуманітарних дисциплін (історія України і т.п., рис. 1), які містять, головним чином, статичний текст. Текст електронних курсів готується у форматі HTML, і обсяг дискової пам’яті, що зайнятий одним навчальним курсом, як правило, не перевищує 1 – 2 Мбайт. Хоча у подальшому, звичайно, було б доцільним покращити їх дизайн та доповнити їх ілюстраціями, що зробить ці курси більш прийнятними для сприйняття.

Специфікою електронного курсу з нарисної геометрії та інженерної графіки є велика кількість рисунків у лекційних матеріалах. Для якісної підготовки цих рисунків потрібен тривалий час, а місткість дискової пам’яті, зайнятої навчальним курсом, складає кілька десятків Мбайт. Для забезпечення якісної самопідготовки студентів було б доцільним створення задачника, в якому студенту пропонується виконати різні типові завдання на побудову відсутніх ліній, поверхонь, видів проекційного зв’язку і т.п. Електронний задачник, реалізований у вигляді комп’ютерної програми, надавав би студенту відповідний інтерфейс для виконання цих побудов, і міг би самостійно, без участі викладача, перевірити правильність виконання цих завдань і вказати на помилки. Аналогічний задачник у вигляді програмного продукту для DOS був розроблений, зокрема, в Уфімському державному авіаційному технічному університеті, його демо-версію можна отримати на сайті http://www.ugatu.ac.ru/ddo/courses.htm.

Специфікою електронного курсу з вищої математики є велика кількість формул в лекційних матеріалах, а також досить велика кількість рисунків. На наш погляд, матеріали даного електронного курсу доцільно надавати у форматі PDF, що забезпечує незалежність вигляду матеріалів, враховуючи розбиття на сторінки, від використовуваної комп’ютерної платформи, зручність друку та можливість створення документів з форматуванням довільної складності (враховуючи рисунки, формули і т.п.). У лабораторії дистанційного навчання ЦКТ СумДУ розроблено комплекс електронних тренажерів, що розміщуються на веб-сторінці у вигляді Java-аплетів та забезпечують студентам інтерактивну допомогу під час розв’язання ними задач різних типів, а також контроль правильності виконання завдань [7]. Цей комплекс тренажерів викладений на сайті http://dl.sumdu.edu.ua і використовується в навчальному процесі СумДУ.

Специфікою електронного курсу з хімії є велика кількість формул органічної хімії. Для набору таких формул можна порекомендувати, зокрема, редактор хімічних формул CS ChemDraw, що входить до програмного пакета CS ChemOffice, розробленого корпорацією CambridgeSoft, http://www.camsoft.com.

Після створення електронного курсу у першому читанні матеріали електронних курсів друкуються і коригуються з участю співробітників редакційно-видавничого відділу університету. У подальшому ці матеріали необхідно поступово вдосконалювати шляхом покращання якості рисунків, додання посилань на свіжі ресурси в Інтернет і т.п.Матеріали бібліотеки електронних підручників також планується розмістити на сайті дистанційного навчання університету http://dl.sumdu.edu.ua і використовувати для дистанційного навчання студентів.

SUMMARY
The article shows expediency of creation of a library of electronic manuals for students that represents a collection of learning courses written on CD. The authors describe their experience in creation of such a library.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Алексеев А. Н., Волков Н. И. Компьютер в учебном процессе высшей школы: Учебное пособие. – Сумы: Изд-во “Довкілля”, 2002. – 389 с.

 2. Сбруєва А. А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. – Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПУ, 1999. – 300 с.

 3. Семенец В. Дистанционные методы обучения. Состояние, проблемы, перспективы // Новий колегіум. – 2000. – № 3. – С. 24-32.

 4. Собаєва О. В. Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання: Дисс... канд. пед. наук / Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001.

 5. Собаєва О. В. Застосування електронного підручника для активізації пізнавальної діяльності // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПУ ім. А.С. Макаренка, 1999. – С. 187-196.

 6. Алексеев А. Н., Волков Н. И., Кочевский А. Н. Элементы нечеткой логики при программном контроле знаний // Открытое образование – М., 2003. – № 4. – С. 23-25.

 7. Луговой Н. Н., Любчак В. А., Собаева Е. В. Модуль интерактивной познавательной деятельности в системе дистанционного обучения // Образование и виртуальность. / Под ред. В.А. Гребенюка и В.В. Семенца. – Харьков; Ялта: УАДО; ХНУРЭ, 2003. – Вып.7. – С. 296-299.


Надійшла у редакцію 28 листопада 2003 р.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка