Лукач Ірина Володимирівна, доцент кафедри господарського права, кандидат юридичних наук, доцент робоча програмаСкачати 408.71 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.05.2017
Розмір408.71 Kb.
  1   2   3   4
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

____________ Лотюк О.С.

«____»___________ 2013 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК

для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«20» червня 2013 року – 38 с.


Розробник: Лукач Ірина Володимирівна,

доцент кафедри господарського права, кандидат юридичних наук, доцент


Робоча програма навчальної дисципліни «Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК» затверджена на засіданні кафедри господарського права
Протокол № 10 від «20» червня 2013 року
Завідувач кафедри господарського права ____________ Щербина В.С.

«20» червня 2013 року


Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету
Протокол № 1/01 від «18» вересня 2013 року

Голова науково-методичної комісії ____________ Безклубий І.А.

«18» вересня 2013 року

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук

при Науково-методичній раді Університету
Протокол №___ від «___» __________ 2013 року
Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 2013 рокуЗМІСТ


ВСТУП ....................................................................................................................... 4

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ........................................................................ 5

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………………………. 7

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ........................................................ 10

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ........................ 11

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ПРАВОВА КУЛЬТУРА РИМУ ТА

СИСТЕМА ПРИВАТНОГО ПРАВА ................................................................. 11

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І ................... 23

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. РЕЧОВЕ ПРАВО ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ......... 25

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ .................. 33

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА …………………………………………. 35

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ .................................................................................. 36вступ
Навчальна дисципліна «Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». Дана навчальна дисципліна є нормативною для студентів юридичного факультету.

Нормативна дисципліна «Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК» викладається студентам другого курсу ОКР «Магістр» юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в другому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 108 годин учбових занять (3 кредити ECTS). З них на лекції відведено – 34 годин, на семінарські заняття – 17 годин, на самостійну роботу – 50 годин. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з двох змістових модулів. та двох модульних контрольних робіт. Перший змістовий модуль складають теми 1-8, другий – теми 9-14. Формою контролю є залік.Мета дисципліни Навчальна нормативна дисципліна «Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК» передбачає можливість ознайомлення з правовим забезпеченням конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК, а також вивчення природніх монополій в галузі ПЕК. Також дисципліна поглиблює знання студентів у галузі конкурентного права.

Завдання дисципліни Вивчення дисципліни передбачає набуття студентами необхідних знань про засади правового регулювання відносин, пов`язаних із конкуренцією в ПЕК, насамперед, регулювання монопольних утворень (через контроль держави за процесами економічної концентрації, регулювання діяльності природних монополій), захист від антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання та антиконкурентних дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та контролю, правового захисту від недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності.

Предметом вивчення дисципліни «Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК» є: місце правового забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК в системі господарського права; правовий режим природніх монополій ПЕК; правове становище органів регулювання правового забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК; особливості захисту економічної конкуренції та захисту від недобросовісної конкуренції в ПЕК; студент має знати: основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути господарського права, а також вміти: вирішувати казуси, інтегровано використовуючи набуті ним знання з курсів господарського права, господарського процесуального права, аналізувати правозастосовчі акти, що приймаються у справах, пов`язаних із порушенням конкурентного законодавства, щодо правильності застосування норм матеріального та процесуального права.

Місце дисципліни Навчальна дисципліна є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" юридичного факультету. Оскільки не всі студенти слухали курс «Конкурентне право», дисципліна також ставить на меті поглиблене опанування студентами основ конкурентного права.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна «Правове забезпечення конкуренції та обмеження монопольної діяльності в ПЕК» базується на отриманих студентами знанням з таких навчальних дисциплін як «Господарське право», «Господарський процес», «Конкурентне право», «Кооперативне право», «Енергетичне право».
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка