Логістика у виробничій сферіСкачати 151.08 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір151.08 Kb.
Опис навчальної дисципліни

ЛОГІСТИКА У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

Кафедра менеджменту організацій та логістики

Лекції: к.е.н., доц. Богданов Сергій Миколайович Практичні заняття: к.е.н., доц. Богданов Сергій Миколайович

Напрям, спеціальність,

Освітньо – кваліфікаційний рівеньОрганізаційно – методична характеристика навчальної дисципліни

Академічна характеристика

Структура

Зміст


Галузь знань: 0306 – «Менеджмент і адміністрування»
Напрям підготовки:

6.030601 Менеджмент


Професійне спрямування:

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)


Бакалавр

Рік навчання: 4

Семестр: 8

Кількість навчальних тижнів: 14

Позиція за базовим навчальним планом:

Цикл професійної та практичної підготовки (за вибором)

Кількість ECTS

кредитів:

д/в 2з/в 2

Види підсумкового контролю: залікКількість змістових модулів: 2

Кількість годин:

Загальна: д/в 72 з/в 72

Лекції: д/в 14 з/в 4

Практичні заняття: д/в 8 з/в 4

Самостійна робота: д/в 24 з/в 16

Індивідуальна робота: д/в 26 з/в 48

Види індивідуального завдання: -

Виконання контрольної роботи за варіантами


Кількість балів за

Поточний контроль

ІНДЗ

Підсумковий контроль

КМ1

КМ 2

15-30

15-30

20

20
Мета курсу: розглянути організацію управління матеріальними та інформаційними потоками не просто всередині логістичної системи, а в рамках процесу виробництва, сформувати систему знань про них як об’єкт управління в умовах динамічного бізнес-середовища, що сприятиме формуванню чітких уявлень про природу та різноманітність технологій управління потоками на виробництві.

Завдання:

 • розглянути особливості організаціі матеріальних та інформаційних потоків на виробництві;

 • сформувати вміння і навички управління потоками ТМЦ та ії інформаційного супроводження у виробничому процесі;

 • ознайомити з напрямами підвищення ефективності організації логістичної системи на виробництві та підтримання її параметрів у заданих границях


ЗМ1: Організація матеріальних та інформаційних потоків.

ЗМ2: Управління потоками на виробництві.

Азаренкова Г.М. Фінансові потоки в системі економічних відносин: Монографія. – X.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 328 с.

Альбеков А.У., Федько В.П., Митько O.A. Логистика коммерции. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 512 с.

Бажин И.И. Логистика: Компакт-учебник. – X.: Консум, 2003. – 239 с.

Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок: Пер. с англ. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2001. – 640 с.

Власова Н.О., Пономарьова Ю.В. Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: Навч. посіб. – X., 2003. – 144 с.

Опис навчальної дисципліниЛОГІСТИКА

Кафедра менеджменту організацій та логістики

Лекції: к.е.н., доц. Богданов Сергій Миколайович Практичні заняття: к.е.н., доц. Богданов Сергій Миколайович

Напрям, спеціальність,

Освітньо – кваліфікаційний рівеньОрганізаційно – методична характеристика навчальної дисципліни

Академічна характеристика

Структура

Зміст


Галузь знань: 0306 – «Менеджмент і адміністрування»
Напрям підготовки:

6.030601 Менеджмент


Професійне спрямування:

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)


Бакалавр

Рік навчання: 4

Семестр: 7

Кількість навчальних тижнів: 17

Позиція за базовим навчальним планом:

Цикл професійної та практичної підготовки

Кількість ECTS

кредитів:

з/в 3

Види підсумкового контролю: екзаменКількість змістових модулів: 2

Кількість годин:

Загальна: з/в 108

Лекції: з/в 4

Практичні заняття: з/в 4

Самостійна робота: з/в 75

Індивідуальна робота: з/в 25

Види індивідуального завдання: -

Виконання контрольної роботи за варіантами


Кількість балів за

Поточний контроль

ІНДЗ

Підсумковий контроль

КМ1

КМ 2

15-30

15-30

20

20
Мета курсу: формування в студентів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики як інструмента ринкової економіки, теорії і практики розвитку цього напряму та набуття вмінь і навичок ефективного управління матеріальними потоками.

Завдання:

− вивчення форм логістичних утворень, методів управління матеріальними потоками,

− набуття вмінь використання їх у практичному управлінні економічними процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки.
ЗМ1: Вступ, та основні теоретичні положення логістики.

ЗМ2: Сфери використання, та види логістики


Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для студентов высших учебных заведений. - М: Издательско-торговая компания «Дашков и КО», 2006. – 432 с.

Гаджинский А.М. Практикум по логистике – М.: Издательско-торговая компания «Дашков и КО», 2006. - 260с.

Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії: Підручник. — Л.: Видво “Львів. політехніка”, 2004. — 416 с.

Крикавський Є. Логістика. Для економістів: Підручник. — Л.: Видво НУ “Львів. політехніка”, 2004. — 44 8 с.

Крикавський Є. В.,Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: Компендіум та практикум. Навч. посіб. — К., Кондор, 2006. — 340 с.

Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина – М.: Инфра М, 2000.

Опис навчальної дисципліниМАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ

Кафедра менеджменту організацій та логістики

Лекції: к.е.н., доц. Богданов Сергій Миколайович Практичні заняття: к.е.н., доц. Богданов Сергій Миколайович

Напрям, спеціальність,

Освітньо – кваліфікаційний рівеньОрганізаційно – методична характеристика навчальної дисципліни

Академічна характеристика

Структура

ЗмістГалузь знань: 0306 – «Менеджмент і адміністрування»
Напрям підготовки:

6.030601 Менеджмент


Професійне спрямування:

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)


Бакалавр

Рік навчання: 4/5

Семестр: 8/9

Кількість навчальних тижнів: 14

Позиція за базовим навчальним планом:

Цикл професійної та практичної підготовки (за вибором)

Кількість ECTS

кредитів:

д/в 2з/в 2

Види підсумкового контролю: залік
Кількість змістових модулів: 2

Кількість годин:

Загальна: д/в 72 з/в 72

Лекції: д/в 14 з/в 4

Практичні заняття: д/в 8 з/в 4

Самостійна робота: д/в 24 з/в 48

Індивідуальна робота: д/в 26 з/в 16

Види індивідуального завдання: -

Виконання контрольної роботи за варіантами


Кількість балів за

Поточний контроль

ІНДЗ

Підсумковий контроль

КМ1

КМ 2

15-30

15-30

20

20
Мета курсу: вивчення питань зумовлених спроможністю до прогнозування обсягів витрат підприємства, до визначення потреб клієнтів та підприємств, до вчасного передбачення ринкових змін тощо. Для успішного управління виробничим підприємством маркетингові менеджери мають самостійно впроваджувати принципи використання всіх маркетингових функцій.

Завдання:

 • виокремлення актуальних взаємозв’язків функцій управління та функцій маркетингу із функціями управління маркетингом – напрямками розвитку виробничих підприємств;

 • вивчення реалізації функцій маркетингу в управлінському аспекті підприємством;

 • використання інструментів та теоретичних засад маркетингу для ефективного управління виробничим підприємством.


ЗМ1: Організація маркетингу на виробничому підприємстві.

ЗМ2: Управління системою маркетингу на виробничому підприємстві.


Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

Організація виробництва: Навч. посіб. /В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. – 336 с.

Козловський В. О., Козловький С. В. Організація виробництва. Практикум. Навчальний посібник. Частина 2. - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 168 с.

Маркетинг. Терміни та визначення основних понять. Державний стандарт України 3294-95. – К : ДСТУ, 1997.

Минетт Ст. Маркетинг В2В и промышленный брендинг: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 208 с.: ил.

Опис навчальної дисципліниМІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Кафедра менеджменту організацій та логістики

Лекції: к.е.н., доц. Богданов Сергій Миколайович Практичні заняття: к.е.н., доц. Богданов Сергій Миколайович

Напрям, спеціальність,

Освітньо – кваліфікаційний рівеньОрганізаційно – методична характеристика навчальної дисципліни

Академічна характеристика

Структура

Зміст

Галузь знань: 0306 – «Менеджмент і адміністрування»
Напрям підготовки:

6.030601 Менеджмент


Професійне спрямування:

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)


Бакалавр

Рік навчання: 4

Семестр: 8

Кількість навчальних тижнів: 14

Позиція за базовим навчальним планом:

Цикл професійної та практичної підготовки (за вибором)

Кількість ECTS

кредитів:

д/в 3

Види підсумкового контролю: залік


Кількість змістових модулів: 2

Кількість годин:

Загальна: д/в 108

Лекції: д/в28

Практичні заняття: д/в 14

Самостійна робота: д/в 32

Індивідуальна робота: д/в 34

Види індивідуального завдання:

Виконання контрольної роботи за варіантами


Кількість балів за

Поточний контроль

ІНДЗ

Підсумковий контроль

КМ1

КМ 2

15-30

15-30

20

20
Мета курсу: вивчити теоретичні засади транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, місце і роль України в системі міжнародних транспортних перевезень, набуття

практичних умінь організації міжнародних перевезень.Завдання:

 • сформувати у студентів системи знань необхідних для виконання перевезень різними видами транспорту;

 • сформувати вміння і навички управління транспортними потоками на міжнаціональному рівні;

 • ознайомити з напрямами підвищення ефективності організації міжнародних перевезень.


ЗМ1: Транспортні перевезення

у зовнішньоекономічній діяльності.

ЗМ2: Організація міжнародних перевезень

різними видами транспорту.

Заблоцька Р. О. Світовий ринок послуг. — 2-ге вид. — К.: Знання України, 2005.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб. —2-ге вид., переробл.і допов. / Ред. Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, І. Ю. Сіваченко. — К.: ЦНЛ, 2006.

Левковець П. Р. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навч. посіб. / П. Р. Левковець, В. С. Марунич. — 3-є вид., виправ. та допов. — К.: Арістей, 2005.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / За ред. проф. І. І. Дахна. — К.: Центр навч. літ-ри, 2006.

Міжнародна торгівля: Практикум / В. І. Шпак, Кондорі Ромеро Артуро; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Укр. видавн.-полігр.

компанія “ЕксОб”. — К., 2004.

Опис навчальної дисципліниОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

Кафедра менеджменту організацій та логістики

Лекції: к.е.н., доц. Богданов Сергій Миколайович Практичні заняття: к.е.н., доц. Богданов Сергій Миколайович

Напрям, спеціальність,

Освітньо – кваліфікаційний рівеньОрганізаційно – методична характеристика навчальної дисципліни

Академічна характеристика

Структура

Зміст


Галузь знань: 0306 – «Менеджмент і адміністрування»
Напрям підготовки:

6.030601 Менеджмент


Професійне спрямування:

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)


Бакалавр

Рік навчання: 3/3

Семестр: 5/5

Кількість навчальних тижнів: 17

Позиція за базовим навчальним планом:

Цикл професійної та практичної підготовки (за вибором)

Кількість ECTS

кредитів:

д/в 3

з/в 3

Види підсумкового контролю: залікКількість залікових кредитів та змістових модулів у них: 2 ЗМ

Кількість годин:

Загальна:д/в 108 з/в108

Лекції: д/в 16 з/в8

Практичні заняття: д/в 16 з/в8

Самостійна робота: д/в 38 з/в62

Індивідуальна робота: д/в 38 з/в30

Види індивідуального завдання:

Виконання контрольної роботи за варіантами


Кількість балів за

Поточний контроль

ІНДЗ

Підсумковий контроль

КМ1

КМ 2

15-30

15-30

20

20
Мета курсу: дати цілісну і логічно-послідовну систему теоретичних знань про методологію та практику організації діяльності підприємств за умов дії ринкового механізму господарювання.
Завдання - підготовка майбутніх фахівців, здатних упорядкувати організаційну систему та систему менеджменту на підприємстві (в організації), підтримувати їх стійкість і дієздатність, забезпечувати динамічний розвиток та конкурентоспроможність підприємства, володіти методами сучасного менеджменту
ЗМ1: Теоретичні основи підприємництва.

ЗМ2: Організація і управління підприємницькою діяльністю.


Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко. – СПб.; Хмельницкий, 2001. – 392 с.

Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 239 с.

Виноградська А.М. Основи підприємництва: Навч. посіб. –К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 382 с.

Колот В.М. Підприємництво: Навчально-метод. посіб. Для сам. вивч. дисц./ В.М. Колот, О.В. Щербіна. – К.: КНЕУ, 2003. – 160 с.

Мочерний C.В. Основи підприємницької діяльності: Посіб. /C.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – К.: Академія, 2001. – 279 с.

Підприємництво / За ред. В.А. Подсолонко, Т.Л. Миронової. – К.: ЦНЛ, 2003. – 616 с.

Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.


Опис навчальної дисципліниКОНТРОЛІНГ

Кафедра менеджменту організацій та логістики

Лекції: к.е.н., доц. Богданов Сергій Миколайович Практичні заняття: к.е.н., доц. Богданов Сергій Миколайович

Напрям, спеціальність,

Освітньо – кваліфікаційний рівеньОрганізаційно – методична характеристика навчальної дисципліни

Академічна характеристика

Структура

Зміст


Галузь знань: 0306 – «Менеджмент і адміністрування»
Напрям підготовки:

6.030601 Менеджмент


Професійне спрямування:

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності);

Логістика

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Бакалавр

Рік навчання: 4/4

Семестр: 7/8

Кількість навчальних тижнів: 12

Позиція за базовим навчальним планом:

Цикл професійної та практичної підготовки

Кількість ECTS

кредитів:

д/в 1,5з/в 1,5

Види підсумкового контролю: екзамен


Кількість змістових модулів: 2

Кількість годин:

Загальна: д/в 54 з/в 54

Лекції: д/в 12 з/в 4

Практичні заняття: д/в 6 з/в 2

Самостійна робота: д/в 18 з/в 36

Індивідуальна робота: д/в 18 з/в 12Види індивідуального завдання:

Виконання контрольної роботи за варіантами


Кількість балів за

Поточний контроль

ІНДЗ

Підсумковий контроль

КМ1

КМ 2

15-30

15-30

20

20
Мета курсу: отримання студентами базових знань з питань теорії та практики управління ресурсами підприємства, головним чином - витратами підприємства.

Завдання:

 • ознайомлення із загальними положеннями контролінгу підприємства,

 • встановлення відмінностей та спільних рис оперативного та стратегічного контролінгу,

 • оволодіння методичними прийомами та інструментами контролінгу,

 • вміти проводити необхідні розрахунки щодо підготовки рішення стосовно поточної та інвестиційної діяльності підприємства,

 • розробка необхідних дій для організації служби контролінгу на підприємствах.


ЗМ1: Теоретичні основи контролінгу.

ЗМ2: Використання контролінгу на підприємстві.


Адамс Р. Основи аудита./Пер. с англ. –М.:Аудит, ЮНИТИ, 1995 г.-398 с.

Анискин Ю.П., Павлова А.М. Планирование и контроллинг. Учебник. – М.: Омега-Л, 2003. – 280 с.

Аренс А., Лоббек Дж. Аудит./Пер. с англ. –М.:Финансы и статистика, 1995 – 560 с.

Аудитору о деятельности СП/Сухарева Л.А., Сухарев П.Н., Дмитриенко И.Н. и др.-Донецк:РИО ОУП, 1993 г. – 70 с.

Аудит и ревизия. Справочное пособие./ Бавдей А.Л. и др. Под общ. ред. Белого И.Н. – Минск.:ООО «Мисанта», 1994 г.-220 с.

Аудит: практическое пособие../А.Кузьминский, Н.Кужельный, Е.Петрик и др. Под ред. Кузьминского А.-Киев:»Учетинформ, 1996 г.-283 с.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка