Логістика Метою дисципліниСкачати 73.06 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір73.06 Kb.
Логістика
Метою дисципліни “Логістика” є формування у студентів системи фундаментальних знань щодо сутності логістики як сучасної концепції організації бізнесу, яка означає, що рух матеріальних потоків від закупівлі ресурсів до реалізації готової продукції повинен орієнтуватися на мінімізацію витрат часу та коштів за умови задоволення потреб контрагентів підприємства.

Головними завданнями курсу є:

вивчення теоретичних основ організації логістичної діяльності;

опанування методами оптимізація руху матеріальних потоків;

дослідження сучасних підходів до організації транспортних та складських процесів на підприємстві;

формування вмінь використання сучасних програмних засобів для ефективного вирішення логістичних задач;

аналіз особливостей використання альтернативних систем управління запасами.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

концептуальні засади ефективної організації логістичної діяльності;

сутність внутрішніх та зовнішніх функцій логістики;

особливості організації постачальницької, внутрішньовиробничої та збутової логістики;

методи оптимального управління матеріальними потоками;

системи управління запасами на підприємстві;вміти:

складати оптимальні плани перевезень товарно-матеріальних цінностей;

визначати ефективні обсяги та періодичність закупівлі товарно-матеріальних ресурсів;

оцінювати ефективність існуючих систем управління запасами та розробляти рекомендації щодо їх вдосконалення;

застосовувати сучасні програмні засоби, зокрема ERP-системи, для оптимізації логістичної діяльності.
ТЕМА 1. Теоретичні основи логістичної діяльності

Виникнення і розвиток теорії логістики. Передумови розвитку логістики. Виробничо-комерційний цикл виробництва і реалізації продукції. Питома вага логістичних витрат у структурі вартості готової продукції на шляху від джерел ресурсів до кінцевого споживача. Поняття логістики як науки. Об'єкт логістики. Основні проблеми логістики. Концепція логістики. Функції логістики.ТЕМА 2. Організація руху потоків в логістичних системах

Властивості логістичних систем. Типи логістичних систем. Види мікрологістичних систем. Принципи системного підходу при формуванні логістичних систем. Поняття та класифікація матеріальних потоків. Поняття та види логістичних операцій. Поняття інформаційного потоку. Співвідношення в часі інформаційного та матеріального потоків. Характеристики інформаційних потоків.ТЕМА 3. Методичні засади оптимізації потокових процесів

Застосування апарату моделювання для оптимізації транспортних потоків у логістичних системах. Поняття транспортної задачі. Відкрита та закрита транспортна задача. Постановка двохетапної транспортної задачі у матричній формі.ТЕМА 4. Оптимізація логістичних процесів з використанням SAP ERP

Типи програмних продуктів, що застосовуються для автоматизації логістичних процесів. Загальна характеристика сучасних програмних комплексів SAP. Склад типових та додаткових модулів SAP ERP. Переваги та недоліки застосування системи SAP ERP для оптимізації логістичних процесів. Огляд інтерфейсу системи SAP ERP. Особливості виконання трансакцій в SAP ERP. Доступ до модуля "Логістика" в системі SAP ERP. Огляд основних команд, які доступні в модулі "Логістика".ТЕМА 5. Технології автоматичної ідентифікації штрихових кодів у логістиці

Проблема ідентифікації об'єктів, що формують матеріальні потоки, та її вирішення в логістиці. Технологія застосування штрихового коду EAN-13. Структура номеру товару при використанні коду EAN-13. Штриховий код на транспортній упаковці. Маркування вантажних пакетів машиннозчитуваним кодом.ТЕМА 6. Поняття та визначення розміру запасів у логістиці

Поняття матеріальних запасів та їх різновиди. Причини створення та скорочення рівня матеріальних запасів. Поняття норм матеріальних запасів та їх види. Визначення оптимального рівня поточного запасу. Визначення розміру страхових запасів. Вплив характеру розподілу на розмір страхових запасів.ТЕМА 7. Системи контролю стану запасів у логістиці

Загальна характеристика систем контролю за станом запасів. Графічні моделі систем контролю за рівнем запасів (з фіксованою періодичністю, з фіксованих розміром замовлення). Визначення оптимального розміру партії поставки. Модель Уілсона в аналітичній та графічній формі. Концентрація запасів як метод їх скорочення.ТЕМА 8. Логістична організація складських процесів

Склади: їх визначення та види. Порівняльна характеристика складів. Види розміщення складської мережі. Характеристика складських операцій. Вантажна одиниця як елемент складської логістики. Технічне обладнання складів. Обладнання для складування та допоміжні пристрої. Показники, що характеризують інтенсивність роботи складу та ефективність використання складських приміщень.ТЕМА 9. Облік витрат у логістиці

Проблеми обліку витрат у логістиці. Вимоги до побудови систем обліку витрат у логістиці. Особливості обліку логістичних витрат. Класифікація витрат у логістиці. Витрати на створення та утримання запасів. Транспортно-заготівельні витрати.


змістовий МОДУЛЬ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ ЛОГІСТИКИ
ТЕМА 10. Закупівельна логістика

Закупівля або постачання як функція логістики. Цілі постачання. Критерії вибору постачальника. Відкритий і обмежений тендер. Відносні переваги та недоліки постачання з одного джерела та диверсифікованих постачань. Моніторинг роботи постачальників. Типи та правові основи закупівель.ТЕМА 11. Логістика виробничих процесів

Об'єкти логістичного управління у виробництві. Порівняльна характеристика традиційної та логістичної концепції організації виробництва. Особливості "виштовхуючої" та "тягнучої" внутрішньологістичних систем. Система планування потреб у матеріалах (MRP I), її переваги та недоліки. Система планування потреб у виробничих ресурсах (MRP IІ). Принципи роботи "точно вчасно" (JIT). Переваги та недоліки системи JIT.ТЕМА 12. Розподільча (збутова) логістика

Об'єкти логістичних рішень у збуті. Взаємодія маркетингу та логістики у збуті. Функції збутової логістики. Мережева логістична модель процесу збуту. Стандартні процедури розподільчої логістики. Основні логістичні ланцюги в розподільчій логістиці. Критерії вибору варіанту логістичного ланцюга. Характеристика основних каналів розподілу продукції. Важливість елементів збутової інфраструктури.ТЕМА 13. Основи транспортної логістики

Теоретичні основи транспортної логістики. Визначення поняття транспортної логістики. Основні завдання транспортної логістики. Транспортний ланцюг. Види транспортних ланцюгів. Транспортний коридор. Вибір виду транспорту (автомобільний, залізничний, повітряний, водний, трубопроводний транспорт). Переваги та недоліки транспорту різних видів. Форми транспортування товарів. Критерії вибору перевізника. Маршрути перевезення вантажів. Вибір шляхів переміщення вантажопотоків. Методи маршрутизації перевезень. Основні показники роботи транспортної логістики. Техніко-економічне планування та ціноутворення в транспортній логістиці.ТЕМА 14. Сервіс у логістиці

Поняття логістичного сервісу. Формування системи логістичного сервісу. Рівень логістичного сервісу. Залежність витрат на сервіс від рівня сервісу. Залежність об'єму продаж від рівня сервісу. Критерії якості логістичного сервісу.ТЕМА 15. Інформаційна логістика

Сутність інформації та інформаційного потоку в логістиці. Види інформаційних потоків у логістиці. Показники, що характеризують інформаційний потік. Інформаційні системи в логістиці. Визначення інформаційної логістичної системи та її підсистем. Класифікація інформаційних систем на мікрорівні. Принципи побудови інформаційних систем у логістиці. Вертикальна та горизонтальна інтеграція при побудові інформаційних систем. Інформаційні технології у логістиці.ТЕМА 16. Вантажна одиниця - як елемент наскрізного логістичного процесу

Поняття вантажної одиниці, її характеристики та роль у логістиці. Розміри вантажної одиниці. Пакетування вантажних одиниць. Практичні підходи координації робіт з вантажними одиницями.ТЕМА 17. Сучасні тенденції в логістиці

Основні напрямки розвитку логістики. Логістична досконалість підприємства та її елементи. Мегатенденції та логістика. Глобалізація. Спеціалізація. Індивідуалізація. Інформатизація. Екологізація. Ефект безпосередньої логістичної кооперації. Концепція "віртуального" складу.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 1. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – 20-е изд.– М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К0", 2012. – 484 с.

 2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 8-е изд.– М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К0", 2009. – 312 с.

 3. Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. Логістика: навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2006. – 472с.

 4. Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень: навч. посіб. для студ. спец. "Логістика" вищ. навч. закл. України / Університет економіки та права "КРОК". – К. : Університет економіки та права "КРОК", 2007. – 136с.

 5. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В.. Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – К.: Кондор, 2009. – 340с.

Додаткова:

 1. Аникин Б.А. Логистика. – М.:ИНФРА-М, 2002. – 387 с.

 2. Антошкіна Л.І., Амелькін В.І. Логістика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни:для студ. вищ. навч. закл. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 301с.

 3. Бауэрсокс Д., Класс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2001. – 640 с.

 4. Бержанір А.Л., Рибчак В.І., Слободяник Н.П. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Уманський держ. аграрний ун-т. – Умань: Уманське видавничо-поліграфічне підприємство, 2009. – 347с.

 5. Голованенко М.В. Розвиток логістичних систем в Україні: стан і перспективи / М.В. Голованенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №2, Т.3. – С. 19-22.

 6. Гурч Л.М. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : Персонал, 2008. – 555с.

 7. Данько М.І., Бутько Т.В., Котенко А.М., Кушнірчук В.Г., Мостовий М.В. Транспортна логістика. Складові частини логістики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Українська держ. академія залізничного транспорту. – Х. : УкрДАЗТ, 2004. – 157с.

 8. Крикавський Є.В. Логістичні системи: навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., допов. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 310 с.

 9. Кузьбожев Э.Н., Тиньков С.А. Логистика: Учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2004.– 224 с.

 10. Ларіна Р.Р. Логістика: Навч. посіб. / Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : ДонДУУ, 2006. – 277с.

 11. Логістика: Конспекти лекцій з курсу / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.П. Міщук (уклад.). – Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – 96с.

 12. Логістика: НМК для студентів економічних спеціальностей / Упорядники О.О. Довженко, З.П. Двуліт. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2007. – 39 с.

 13. Марунич В.С., Мельниченко О.І., Смоловик О.М., Вакарчук І.М., Тарасенко О.В., Харченко О.І. Системний аналіз і логістика: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Національний транспортний ун-т. – К.: НТУ, 2009. – 272с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка