Лілія володимирівна барановськаСкачати 96.65 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір96.65 Kb.
УДК 378.22(494)=111(045) ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА БАРАНОВСЬКА

доктор пед. наук, професор

Національний авіаційний університет

м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1

тел.: (067) 772-75-23; E-mail: liliya03.05@ukr.net

АЛЛА АНДРІЇВНА ЗАСЛУЖЕНА

викладач


Національний авіаційний університет

м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1

тел.: (095) 811-54-63; E-mail: alla130373@mail.ru
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ

Анотація. У даній статті проаналізовано зміст професійної підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації. Приділено увагу виявленню його особливостей (використання полікультурного, компетентнісного, комунікативного підходів) та можливостей використання досвіду швейцарських університетів з підготовки фахівців англійської мови та літератури у ВНЗ України (формування фахівця-філолога на тлі мовної картини світу, розвиток в нього риторичних та комунікативних здібностей).

Ключові слова: зміст підготовки, бакалавр з англійської мови та літератури, університет, Швейцарська Конфедерація, методологічні підходи.

Abstract. This article analyzes the content of bachelors’ training in English language and literature at Swiss universities. Attention is paid to identify its features (using of multicultural, competence, communicative approaches) and the opportunities to use the experience of Swiss universities for specialists’ training in English language and literature at the Ukrainian universities (the formation of professional philologist against the background of the language picture of the world, the development of his/her rhetorical and communicative skills).

Key words: content of training, BA in English Language and Literature, university, Switzerland, methodological approaches.
Вступ. Сучасне європейське співтовариство вищої освіти й науки засноване на засадах полікультурності, коли загальнолюдські цінності визначають зміст фахового навчання та майбутньої професійної діяльності випускників ВНЗ. У такому середовищі мова має стати засобом інтеграції фахового інтелекту та високої духовності майбутніх спеціалістів.

Англійська мова є однією з міжнародних мов, розвиненість якої сприятиме досягненню розуміння на різних рівнях європейської та світової взаємодії. Водночас дана мова може виконувати й функцію сприяння внутрішній інтелектуальній інтеграції в країнах, де мовна політика реалізується посередництвом декількох державних мов. Зокрема це стосується Швейцарської Конфедерації. Саме цим викликаний інтерес до особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців з англійської мови та літератури, зокрема бакалаврів-філологів, які навчаються в університетах даної країни.Теоретична основа та методи дослідження. Питання підготовки майбутніх філологів у зарубіжних ВНЗ досліджували вчені: В. Базуріна (Великобританія) [1], О. Жижко (Мексика) [2], О. Озерська (Японія) [3], Л. Черній (США) [4], М. Леврінц [5], С.Гринюк (Фінляндія) [6], В. Базова (Німеччина) [7] та інші. Ними запропоновано шляхи імплементації досвіду цих країн у фахову підготовку спеціалістів з іноземної мови в університетах України, однак досвід Швейцарської Конфедерації з проблеми підготовки фахівців з іноземної мови ще не вивчений.

Основним методом, який був використаний для написання даної статті, виступає контент-аналіз навчальних планів, який дозволив виявити зміст підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації.Мета дослідження. Дослідити особливості змісту підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації. Метою даної статті є виявлення особливостей змісту підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації та можливостей його використання у ВНЗ України.

Викладення основного матеріалу. Нами встановлено, що у Швейцарській Конфедерації фахівців з англійської мови та літератури готують університети Базеля, Фрібурга, Женеви, Берна [8,9]. Бакалаври оволодівають спеціальністю «Англійська мова та література», тобто готується філолог, інтегрований спеціаліст: фахівець з лінгвістики та фахівець з літератури. Навчання в бакалавраті триває 3 роки. Можливість отримання диплома бакалавра визначається 180 кредитами ECTS, які нараховуються студентові протягом даного терміну успішного навчання в університеті.

Контент-аналіз навчальних дисциплін з підготовки бакалаврів у зазначених вище університетах дозволяє визначити основні змістові особливості цієї підготовки. У навчальному плані представлено перелік дисциплін власне лінгвістичної підготовки: «Вступ до лінгвістики», «Вступ до фонетики». Їхнє призначення – ознайомлення студентів з основами лінгвістики як науки про мову та з основами мовознавчого фаху; засадовими принципами фонетики - науки про звуковий склад мов, загальними закономірностями продукування звуків у мовах світу. Водночас приділяється увага аналізові мови як соціального явища, виявленню впливу соціального фактора на її розвиток та обгрунтуванню її ролі в житті суспільства; визначенню значення мови в структурі діяльності представників влади, вибору ними стратегій мовної політики залежно від особливостей державного устрою країни, її етнічного складу (під час опанування курсів «Мова та суспільство», «Мова та влада», «Мовна політика»).

Варто зауважити, що в українських ВНЗ, які готують фахівців з іноземної мови, дисципліни з таким змістом відсутні. Їх наявність у планах з підготовки філологів у Швейцарській Конфедерації, на нашу думку, може бути зумовлена унікальністю мовного середовища та особливостями мовної політики в державі, що можемо зокрема й аргументувати змістом навчального курсу «Мовна практика й ідеологія», який з’ясовує причини фокусування на вивченні англійської мови у Швейцарській Конфедерації.

У процесі оволодіння фахом приділяється увага опануванню англійської мови як в історичному ракурсі («Рання англійська», «Англійська історична фонологія», «Практична стара англійська»), так і дослідженню її сучасного стану («Сучасна англійська граматика»), що дозволяє пізнати мову як динамічне явище, з’ясувати чинники впливу на її розвиток, визначити причини різних мовних трансформацій.

Особливістю оволодіння фахом спеціаліста з англійської мови в бакалавраті університетів Швейцарської Конфедерації є вивчення англійської мови як у контексті загальної мовної картини світу («Нові мови та нові діалекти»), так і в її вузькофункціональному значенні: стильовому та діалектному («Соціофонетика: актуальний аналіз різних мовних стилів», «Ірландська англійська»).

Означені вище навчальні дисципліни мають пізнавальне значення, є складовими когнітивного компонента змісту підготовки бакалавра. Незначною є кількість навчальних дисциплін практичного оволодіння англійською мовою. Однак одна з них чітко зорієнтована на активне оволодіння англійською мовою – «Мовна політика, практика та ідеологія: фокус на англійську мову у Швейцарії». Це, на нашу думку, аналог типового для підготовки вітчизняного філолога практикуму з мови, який у вітчизняних ВНЗ є наскрізною дисципліною філологічного фаху.

Комунікативний аспект вивчення бакалаврами англійської мови виявляється насамперед при опануванні змісту навчальних дисциплін «Дослідження соціолінгвістики», «Соціофонетика».

Узагальнюючи характеристику змісту лінгвістичної підготовки бакалаврів в університетах Швейцарської Конфедерації, варто зазначити про активне використання полікультурного підходу (англійська мова вивчається в контексті розуміння її як засобу взаємодії в умовах освітньої та культурної інтеграції народів світу та засобу конструктивно полілогу в державі), виховання ціннісного ставлення до культурної та мовної інакшості. Приділяється увага розумінню та використанню мови як засобу спілкування. Однак основним у навчанні ангійської мови є компетентнісний підхід. Вважаємо, що в процесі навчання формуються лінгвістична та соціокультурна компетенції.

Не менш грунтовною є підготовка бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації в літературознавчому аспекті. Однак, на відміну від навчання вітчизняного фахівця подібного напряму, яке охоплює добре структуроване по періодах оволодіння зарубіжною літературою, швейцарські студенти вивчають оригінальні навчальні дисципліни, зміст яких пов’язаний лише з окремими, але особливо значущими для розвитку світового літературного процесу періодами Displacement, disjunctures and differences in postcolonial literatures and cultures», «How to be a postcolonial critic», «Questions of travel in postcolonial literature», «The fantastic in postcolonial literature»).

Підвищенню рівня мотивації студентів щодо оволодіння літературною складовою філологічного фаху сприяють навчальні дисципліни, які стосуються аналізу окремих літературних жанрів («Північноамериканські оповідання», «Дослідження меж уяви в північноамериканських оповіданнях», «Оповідання в американській літературній історії», «Готські розповіді», «Фантастика», «Комікси»).

Оволодіння літературним фахом передбачає й вироблення в студентів певних умінь і навичок. Зокрема, навичок писати твори («Творча писемна англійська»), вправно виконувати дії з текстом («Виконання тексту»), майстерно впливати на аудиторію та володіти нею за допомогою ораторського виконання текстів художніх творів («Ораторське мистецтво»), умінь постановки драматичних творів («Гамлет»), здійснювати критику літературного твору («Історія критики», «Як бути постколоніальним критиком»).

Дослідницькі вміння виробляються в студентів під час вивчення курсу «Від шкіри до книги: рукописи Середньовіччя», вони вдосконалюються у процесі дводенної поїздки до Санкт Галлену, до Stiftsbibliothek.

Основними формами організації навчання бакалавра з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації є лекції - традиційні й нетрадиційні (лекції-дискусії, лекції з елементами діалогу, полілогу), семінари. Активним є використання симпозіумів, а також тренінгових занять, практикумів. На бакалаврських колоквіумах узагальнюється зміст вивчених тем, змістових модулів. Це своєрідна форма проміжного контролю навчальних досягнень студентів. Оскільки навчання бакалаврів в університетах Швейцарської Конфедерації здійснюється в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу, то виставлення підсумкової оцінки з кожної навчальної дисципліни під час заліку чи іспиту супроводжується нарахуванням кредитів ECTS за вчасне виконання студентом різних видів робіт, відвідування лекцій та семінарів й активну участь у них.

Завершальним етапом навчання у бакалавраті є підготовка та захист бакалаврської роботи з лінгвістики чи з літератури (англійською мовою мають бути написані тези). Випусники бакалаврату мають право вступу до магістратури. З цією метою відбувається запис на подальше навчання. Така процедура є можливою, коли всі навчальні курси засвоєні і бакалаврська робота обсягом 15000 слів успішно захищена.Висновки. Викладений вище матеріал, в якому здійснено стислий аналіз змісту фахової підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації, дозволяє констатувати, що студенти цього освітнього рівня отримують кваліфікацію філолога за рахунок оволодіння змістом лінгвістичних дисциплін та дисциплін літературознавчого циклу і змістом власне з літератури певного періоду. Приділена увага проблемам мовної політики, виявленню причин вивчення англійської мови у такому полікультурному середовищі, як Швейцарська Конфедерація. Університетами даної країни накопичено досвід з підготовки фахівців даної спеціальності на основі комунікативного підходу, що може бути запозичено вітчизняними вишами для формування комунікативної особистості філолога, професійно компетентного із сформованими соціокультурною та риторичною компетенціями. Показовим є досвід даної країни й щодо активного використання полікультурного підходу до формування бакалавра-філолога. Англійська мова вивчається в контексті мовної картини світу. Приділена увага порівняльному аналізові її фонетичних, орфоепічних, граматичних особливостей з іншими мовами світу, а також на різних етапах її розвитку та становлення, що може бути імплементовано й у вітчизняну практику підготовки фахівців з іноземної мови.

ЛІТЕРАТУРА
1. Базуріна В. М. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / В. М. Базуріна. – Житомир, 2006. – 238 с.

2. Жижко О. А. Професійна підготовка вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах Мексики: дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / О. А. Жижко − К., 2007. − 244 с.

3. Озерська О. Ю. Професійна підготовка вчителів у вищих навчальних закладах Японії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / О. Ю. Озерська. – Х., 2006. − 22с.

4. Черній Л. В. Запозичення позитивного досвіду підготовки вчителів іноземної мови у США та його адаптація до вітчизняних вимог / Л. В. Черній // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. − Вип. L. − Ч. І. − Слов’янськ : СДПУ, 2010. − С. 163 -171.

5. Леврінц М. І. Формування мотивації до професійної педагогічної діяльності майбутніх фахівців іноземних мов в Угорщині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / М. І. Леврінц. – Тернопіль, 2011. – 22 с.

6. Гринюк С. П. Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземних мов в університетах Фінляндії: дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / С.П. Гринюк. − К., 2012. − 227 с.

7. Базова В.І. Підготовка викладачів іноземних мов в університетах Німеччини дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / В.І. Базова. − К., 2012. − 222 с.

8. Study Programmes in English – інтернет-ресурс – режим доступу: http://www.crus.ch/information-programme/studieren-in-der-schweiz/studienangebote/study-programmes-in-english.html#c10230

9. Навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів з англійської мови Бернського Університету – Інтернет-ресурс – режим доступу: http://www.ens.unibe.ch/content/index_eng.html.
Відомості про авторів

1. Барановська Лілія Володимирівна

Доктор педагогічних наук

Професор

Професор кафедри педагогіки та психології

професійної освіти Гуманітарного інституту

Національного авіаційного університету

м. Київ

2. Заслужена Алла Андріївна

Викладач


Кафедри іноземних мов та прикладної лінгвістики

Національного авіаційного університету

м. Київ

Лилия БарановскаяАлла Заслуженная

Особенности содержания подготовки бакалавра английского языка и литературы в университетах Швейцарской Конфедерации


Ключевые слова: бакалавр, английский язык, английская литература, Швейцарская Конфедерация, университет, контент-анализ

Annotation

The article is devoted to the context of bachelor’s training in Swiss universities; the difference of this training comparing to native training is shown.

Liliya Baranovskaya

Alla Zasluzhennaya

Features content Bachelor of English language and literature at Swiss universitiesKeywords: bachelor, English language, English literature, Switzerland, university, context analysis

Дата надходження статті: . «__»________201_р.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка