Львівський національний університет імені Івана ФранкаСторінка1/26
Дата конвертації29.12.2016
Розмір4.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Львівський національний університет

імені Івана Франка

філософський факультет
ТЕЗИ
ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Львів, 2014

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка

Затверджено Вченою Радою

філософського факультету

(протокол №170/7

Від 20 квітня 2014 р.

Тези звітної наукової конференції філософського факультету / Відп. за випуск В. Мельник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014.- 346 с.

Збірник тез представляє результати роботи викладачів, асистентів та співробітників кафедр філософії, історії філософії, теорії та історії культури, психології, політології, теорії та історії політичної науки філософського факультету за 2014 рік по виконанню кафедральних наукових тем.

ЗМІСТ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Рижак Людмила.

Сталий розвиток як альтернатива суспільству ризиків……………….…….9Поляруш Борис. Сучасне місто і соціальне конструювання ………………11

Джунь Валерій. Що рядок – то свідчення і подія. /до 77-ти

річчя поеми Юрія Клена “Прокляті роки”/………………………………….13Мамчак Сніжана.

Концепт життєсвіту: формально-прагматичний аспект……….…………..20Сафонік Лідія. Чому необхідна деконструкція метафізики?.…………......22

Наконечний Андрій. Ідеал свободи у творчості Т. Шевченка…………........25

Бочуля Олена. Концепція «горизонту»

повсякденності у феноменологічній теорії Л. Лангребе……………………27Лисий Василь.

Філософія як ціле: теоретичні і практичні її підстави……………………..31Сарабун Оксана.

Концепт філософської віри з позиції Карла Ясперса……………………...35Бобровська Соломія.

П’єр Розанвалон: концепція демократичної легітимності……..………….38Одушкін Остап.

Філософські та релігійні міркування про можливість неможливого…….41


КАФЕДРА ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

Хамар Уляна. Вплив космологічних та теогонічних

ідей гесіода на формування натурфілософії мілетців………………………44Рославіцька Христина.

Ідея гуманізму в духовній спадщині Лесі Українки….…………..………….47Іванчук Андрій.

Трансформація феноменології у пізнього Гусерля……..……………...……51


КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ

Мельник Володимир.

Наука та проблеми її фундаментальних запитів…………………………….54Альчук Марія. Феномен правової антропології ……………………………..62

Ліщинська Ольга. Соціально акцентовані художні проекти українського актуального мистецтва: сутність та функції…………………………………..65

Амеліна Світлана. Cмислове ототожнення "цінності життя"

і вітальних цінностей" як етична проблема……………………………..……68Барановська Уляна.

Поняття духовності у філософсько-релігійному дискурсі…………...……..70Волинець Лариса. Розуміння феномену індивідуальної та соціальної свободи у контекстах розвитку історико-філософської думки ……………74

Брилинська Богдана.

Криза культури як “життєва”, “природна” межа………………..…………77Васьків Андрій. Релігійно-церковний чинник

як консолідуючий фактор в час революції гідності…………………………80Власевич-Хоркава Тетяна.

Сакральні сигнатури української культури…………………………….…….82Галуйко Роман. Іконоборча проблематика у працях

п. Флоренського та Г. Флоровського: порівняльний аналіз………………...86Гусір Ірина Роль моральної відповідальності у викликах сучасної доби: екологічний аспект………………………………………………………………..89

Гучко Галина.

Кирило-мефодіївське братство як втілення ідеї слов’янства……………….92Кашуба Марія. С. Оріховський-роксолан в контексті реформації……….97

Колесник Ігор.

Філософія фантастики: перспективи та основні проблеми………...…….102Малахова Ольга.

Вплив глобалізаційних процесів на існуючі ціннісні орієнтири…….….104Маринюк Віктор.

Літературно-творча спадщина Т.Г. Шевченка в контексті метаісторії….107Мицько Роксолана.

Іронія та абсурд як світоглядні елементи авангардизму…….…………...110Мочурад Андрій.

Міф про культурного героя в молодіжній субкультурі…………………..115

Макарчук Олена. До питання про стан професійної освіти

робітництва в  Галичині кінця ХІХ поч. ХХ ст…………………………...119

Поліщук Ростислав. Глобалізація і культурна ідентичність………….....121

Сінькевич Ольга. Молодіжні субкультури як “культури самоідентифікації” в сучасну добу……………………………………………124

Стеценко Валерій. Ментальна основа української традиції. Філософування про бога, людину і релігію………………………………….128

Ковальчук Віталіна.

Проблема свободи у філософії екзистенціалізму М. Бердяєва…...……..131Манько Дзвенислава.

Моральна зрілість людини: деякі аспекти вивчення поняття……………135Тимо Оксана. Відношення до іншого

як основа етики іудаїзму у трактуванні Е. Левінаса…………………..……138Яковлєва Ярослава.

Вплив аварії на ЧАЕС на формування екосвідомості українців………...141

Ярошенко Тетяна.

Особливості антропологічного підходу в морфології культури………..144


КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ

Литвин Віталій. Супернапівпрезиденталізм

і суперпрезиденталізм: до теоретико-методологічної різниці президентсько-парламентських напівпрезидентських і президентських республік із сильними президентами…………….………………………….147Осадчук Ігор. «Партії влади» та партійні системи як індикатори президенціалізації систем інститутів виконавчої влади у країнах центральної Азії: індексний аналіз……………………………………………152

Панарін Андрій. Економічні фактори політичної стабільності………….157

Скочиляс Любомир.

Івент-аналіз у дослідженнях політичних ситуацій і процесів……..……..166Сліпецька Юлія.

Громадянське і політичне суспільство: принципи взаємодії……..……...173Четверікова Лариса. Середній клас в Україні: проблеми ідентифікації 178

Чміль Ірина.

Теоретико-методологічні засади дослідження суспільних рухів………...183Шведа Юрій.

Партійна система України в умовах національної консолідації та європейської інтеграції: методологічні аспекти……..……………………..188Шурко Оксана. Особливості українського національного характеру…..193
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Денисенко Валерій. Політика та мораль: витоки співвідношення……....199

Гарбадин Андрій. Некласичні підходи

до означення свідомості у контексті політичного дискурсу……………....201Буник Вікторія.

Праоснови системності політичної влади у Київській Русі……...……….205Бунь Вікторія.

Концепція справедливості у поглядах Платона та Арістотеля…………207Шипунов Геннадій. Структура політичних конфліктів

в процесі трансформації політичних режимів……………………………..210Ланюк Євген.

Принципи діалогічності політики і мистецтва в гомерівському епосі…214Хомин Ірина. Партійна конкуренція

як вид міжпартійних взаємодій у перехідних суспільствах………………217Вдовичин Ігор. Відродження як етап

у формуванні новоєвропейської концепції свободи особи …………..….220Сичик Катерина. Комунікація як базове поняття сучасної теорії інформаційного суспільства: версія Нікласа Лумана……………………..224

Приймак Людмила.

Основні принципи консолідації політичного режиму……….………….226Угрин Леся. Політика ідентичності

та політизація регіональних відмінностей в Україні…………………....…231Курило Марія. Політика як соціалізуючий фактор……………………......235

Дубняк Максиміліан. Взаємодія груп інтересів

з державою в умовах українських політичних реалій……………………..238Хома Наталія.

Корпоративне громадянство: світова практика і вітчизняні реалії.…….241Шиманова Ольга. Моделі політичного консультування………………….244

Кірієнко Оксана.

Ризик як базовий чинник формування політичного простору…..……...247Сорба Олександр. Причини утворення та шляхи вирішення політичної нетерпимості в сучасній Україні………………………………………………250

Параняк Петро. Розвиток політичних

інститутів як основи толерантних відносин у сучасній Україні…….……255Кривенко Соломія.

Психологічні аспекти впливу політичного дискурсу……………………...258Бессараб Тетяна.

Специфіка латиноамериканських інтеграційних процесів…………...…261Вовк Юрій. Становлення і функціонування

австрійської моделі неокорпоративізму: від 1918р. до наших днів…….264Мартиняк Юлія.

Загальні аспекти дослідження феномену політичного…………..……….267


КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Грабовська Софія, Ван Сон Катерина Р., Стасюк Оксана.

Психологічні аспекти адаптиції емігрантів до нового соціального та культурного середовища………………………………………………………..272Бородій Дана.Студент як суб’єкт самоосвіти ………………………………274

Волошок Олена.

Характер порушень сімейного виховання у сучасних сім’ях….………….277Гапон Надія. Ставлення студентів

до виявів академічної нечесності: крос-культурний аналіз……………….283Горбаль Ірина. Психологічні особливості задоволеності життям пенсіонерів літнього віку із різним способом життя………………………286

Гриджук Ірина. Психологічні особливості

вибору чоловіками стратегій пошуку роботи ……………………………...290Єсип Мар’яна. Самоставлення віруючих

як чинник переживання релігійної кризи………………………………….292Карковська Руслана. Образ держави у студентів

(опитування проведено у вересні-жовтні 2013 року)……………………….295Клименко Олена. Психологічні особливості життєвої перспекти осіб з інвалідністю з різним типом функціонального обмеження……………...300

Конюх Ольга.

Етноцентризм, як один із аспектів прояву самоставлення особистості..304

Крупська Оксана. Релігійність як спосіб подолання самотності ………..310

Левус Надія.

Особистісна структура осіб з різним рівнем етнотолерантності….……..313

Мащак Світлана. Професійна компетентність майбутнього

педагога як предмет психологічного вивчення………….………………….315Михальчишин Галина. Нехтування людини: психологічний аспект……321

Нежельченко Ольга.

Професійна самосвідомість студентів-дефектологів…………………….…324

Партико Тетяна. Соціально-демографічні чинники

психологічного благополуччя у пізній дорослості……………..…………..327Перун Марія.

Задоволення подружнім життям як чинник материнської ідентичності жінки у перші місяці після пологів……….…………………………………..331Сімків Мар'яна.

Монетарні установки та сфера зайнятості молоді: причини та наслідки……………..……….…………………………………………………….335Шапочка Євгенія. Поняття психологічного сирітства……………...……...338

Гупаловська Вікторія. Структурна модель інтимного життя людини...340
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка