Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка9/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

Магльований А.В., Дуліба О.Б., Стрельбицький Л.В. Методика занять з фізичного виховання в спеціальних медичних группах. - Львів,2003.- 26 с.

 • Магльований А.В., Дуліба О.Б., Стрельбицький Л.В. Методика застосування фізичних вправ в здоровому способі життя студентів. - Львів, 2003.- 19 с.


 • Мурза В. П. Фізичні вправи і здоров’я / В. П. Мурза. – К. : Здоров’я, 1991. – 254 с.

 • Олешко В.Г. Силові види спорту.-К.: Олімпійська література, 1999.- 288с.

 • Організм і особистість. Діагностика та керування. МагльованийА.В., В.Белов, А.Котова. - Львів; Медична газета України, 1998 - 250 с.

 • Основи фізичної реабілітації. Магльований А.В., В.М. Мухін, Г.М. Магльована. - Львів; Кварт, 2006. - 148 С.

 • Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. — Киев: Олимпийская литература, 1997. — 579с.

 • Попов М.Д., Сорокіна Т.Р. Навчально-методичний посібник із організації самостійних занять оздоровчого спрямування (на прикладі аеробіки). – К.: ІЗИН, 2005, - 125 с.

 • Портных Ю.И. Спортивные игры и методика преподавания.- М.: ФиС, 1986.- 320 с.

 • Працездатність студентів: оцінка, корекція, управління. МагльованийА.В., Сафронова Г.Б., Галайтатий Г.Д., Белова Л.А..-Львів, “Львівська політехніка”, 1997.- 126 с.

 • Силова підготовка студентів та школярів. Мартин В.Д., МагльованийА.В., Ревін П.П., Портах В.С. - Львів, “Ліга-Прес”, 2005, 108 с.

 • Соколовский В.С., Перевощиков Ю.А., Кривошеев А.Г. Физическая самоподготовка студента (учебное пособие) - 0десса, 1991.

 • Смирнов В.А. Физическая тренировка для здоровья. – Л.: Знание, 1991. – 32 с.

 • Теория и методика физического воспитания / Под ред. Т.Ю.Круцевич. – Т.1. – Киев: Олимпийская литература, 2003. – 423 с.

 • Хана Т. Искусство не стареть (как вернуть гибкость и здоровье). – 2-е изд. – СПб.: Питер пресс, 1996. – 224 с. – (серия «Исцели себя сам»).

 • Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів (1 частина).- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2001.-272 с.

 • Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів (2 частина).- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2001.-248 с.

 • Физическая культура и здоровье: Учебник /под ред. В.В. Пономаревой. – М.: ГОУ ВУНМЦ, 2001. – 352 с., ил.  Другий семестр


  Іноземна мова І рік / 1, 2
  Лекції:

  -

  Кредитів ECTS:

  6

  Семінари:

  -

  Модулів:

  2

  Практичні заняття:

  80 год

  Змістових модулів:

  4

  Самостійна робота:

  100 год  Разом:

  180 год


  Опис програми (Іноземна мова – модулі 1 і 2)


  Кінцеві цілі дисципліни:

  1. Інтерпретувати зміст загальнонаукової літератури іноземною мовою.

  2. Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах.


  Модуль 1. Інтродуктивний

  Змістовий модуль 1. Вища фармацевтична освіта.

  Конкретні цілі:

  • Засвоїти лексичний матеріал, пoв’язаний з даною тематикою.

  • Розвинути навички аналітичного і пошукового читання та перекладу.

  • Утворювати синтаксичні конструкції, використовуючи релевантні граматичні категорії та моделі.

  • Ознайомитись з особливостями фармацевтичної освіти та системою охорони здоров’я в країнах, мова яких вивчається.

  • Вести дискурс на ситуативнозумовлену тематику.

  • Включити засвоєний лексико-граматичний матеріал в активне спілкування.


  Змістовий модуль 2. Тіло людини.

  Конкретні цілі:

  • Засвоїти нову лексику з даного розділу та включати її в активне спілкування.

  • Розвинути навички аналітичного і пошукового читання та перекладу.

  • Розрізняти, розуміти і використовувати терміноелементи греко-латинського походження.

  • Розпізнавати та аналізувати релевантні граматичні явища та моделі і включати їх в активне спілкування.

  • Складати діалоги на ситуативнозумовлену тематику.

  • Вести дискурс на ситуативнозумовлену тематику.


  Модуль 2. Основний

  Змістовий модуль 3. Основи фармацевтичної термінології.

  Конкретні цілі:

  • Засвоїти основні терміни, що відносяться до даної тематики.

  • Диференціювати і аналізувати терміни та терміноелементи греко-латинського походження.

  • Розпізнавати та аналізувати граматичні структури у їх взаємозв’язку з семантичними особливостями тексту.

  • Застосовувати загальну і наукову лексику при виконанні когнітивних завдань.

  • Застосовувати знання, отримані на заняттях з латинської мови, в процесі вивчення англійських термінів.


  Змістовий модуль 4. Хімічні елементи.

  Конкретні цілі:

  • Засвоїти нову лексику з даного розділу та включати її в активне спілкування.

  • Розвинути навички аналітичного і пошукового читання та перекладу.

  • Розрізняти, розуміти і використовувати терміноелементи греко-латинського походження.

  • Розпізнавати і аналізувати релевантні граматичні явища та моделі, включаючи їх в активне спілкування.

  • Складати діалоги на ситуативнозумовлену тематику.

  • Вести дискурс на ситуативнозумовлену тематику.


  Оцінювання модулів 1 і 2.

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються у бали:
  Традиційна оцінка

  Конвертація у бали
  Модуль 1

  Модуль 2

  5”

  6

  6

  4”

  5

  5

  3”

  4

  5

  2”

  0

  0


  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

  Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та у випадку, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів.

  Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.

  Рекомендована література:

  1. Barbara Ganson Cohen. Medical Terminology. – G.B.Lipincott Company, Philadelphia. – 1994.

  2. Eric H. Glendinning, Beverly A.S. Holmstrom. English in Medicine. – Cambridge, University Press. – 1998.

  3. Language Access to Medicine. – Ireland. – 1994.

  4. Larousse de la médecine. – Paris, 1971.

  5. Prof. Dr. Klaus – Ulrich Benner Der Korper des Menschen. – Weltbildverlab GmbH. – Augsburg – 1990.

  6. Raymond Murphy. English Grammar in Use. /А self-study reference and practice book for intermediate students/. – Cambridge, University Press. – 1988.

  7. The Mosby Medical Encyclopedia. – New York. – 1996.

  8. Tony O’Brien, Jeffrey Jameson, David Kirvan. Nucleus English for science and technology medicine. – England, Longman. – 1999.

  9. Адамчик М.В. Великий англо-український словник. – Київ, 2007.

  10. Беженарь Г.И., Беженарь В.Ф., Якунчева Е.О. Русско-французский медицинский словарь. – Москва: Русский язык, 1988.

  11. Бенюмович М.С., Ривкін В.А. Новий англо-український медичний словник. – Київ: Арій, 2007.

  12. Бушина Л.М., Елисеева Л.Н., Яцковская В.Я. Пособие по обучению на немецком языке для медицинских вузов. – М., Высшая школа. – 1990.

  13. Григорєва М.В., Володіна В.Д. Deutsch für Pharmaziestudenten- – Харків, Основа. – 1997.

  14. Ивина Т.Н. Английский язык для студентов-фармацевтов. Минск, Высшая школа – 1987.

  15. Ицигсон Л.М. Пособие по немецкой разговорной речи для медицинских вузов. – М., Высшая школа. – 1972.

  16. Костецкая Е.О., Кардашевський В.И. Практическая граматика французского яыка для неязыковых вузов. – Москва, 1983.

  17. Кучумова Н.В. „English for Medical Students” (Module 1). – Львів, 2010.

  18. Лабінська Б.І. Deutsch in der klinischen Pharmazie. – Чернівці, 2006.

  19. Ляшенко М.В. Deutsch fur Medizinstudentet. – К., Вища школа. – 1978.

  20. Матвіїшин В.Г. Французька мова для студентів медичних вузів. – Київ: Вища школа., 1992.

  21. Петров В.И., Чупятова В.С., Цветова М.В. Русско-немецкий словарь-разговорник медицинских терминов и словосочетаний. – М., Русский язык. – 2002.

  22. Петров И.П., Петров Б.Р. Практический русско – французский медицинский розговорник. – Київ: Вища школа, 1997.

  23. Французско-русский медицинский словарь. – Москва: Русский язык, 2003.

  24. Эристави Н.Н. Пособие по французской розговорной речи для медицинских вузов. – Москва: Высшая школа, 1984.


  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ - 1 рік П семестр
  Лекції - 10 год. Кредитів ЕСТS - 3

  Семінари - 30 год. Модулів - 1

  Змістових модулів -

  Самостійна робота - 50 год.

  Разом - 90 год.

  Кінцеві цілі дисципліни :


  • демонструвати розуміння ролі і значення народних мас, визначних політичних, військових і державних діячів, представників української науки, культури, охорони здоров»я, духовенства ;

  • вирішувати професійні завдання у сучасних умовах на підставі власної політичної культури і свідомості ;

  • інтерпретувати та аналізувати закономірності історичного розвитку українського народу ;

  • розуміти значення історичних джерел і їх використання для вивчення історичного минулого;

  • усвідомлювати значення традицій, звичаїв регіону в контексті духовних потреб.  Дисципліна має тільки 1 модуль.
  Оцінювання модуля № 1.

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали :

  «5» - 8 б.

  «4» - 7 б.

  «3» - 5 б

  «2» - 0 б.


  Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати за поточну навчальну діяльність становить не менше 70 балів.

  Максимальна кількість балів, яку студент повинен набрати за поточну навчальну діяльність - 120 балів.

  Підсумковий модульний контроль зараховується студенту якщо він набрав не менше 50 балів і демонструє знання теоретичних питань і виконав тестові завдання.

  Оцінка з історії України виставляється лише студентам, яким зарахований модуль з дисципліни.  Список рекомендованої літератури.


  1. Бойко О.Д. Історія України. Навчальний посібник. - К. - 2008 - 688 с.
  1. Бонь О.І., Іванюк О.Л. Історія України: Курс лекцій: Навчальний посібник. -К.- 2008. -463 с.

  2. Бунятян К.П. Давнє населення України: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1999.-228

  3. Греченко В.А. Історія України. Модульний курс. [ТЕСТИ]: Навчальний посібник - X.: Торсіч плюс, 2009. - 384 с.

  4. Ґудзь В.І. Підручник. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. - 672 с.

  5. Джерела до новітньої історії України. - Нью-Йорк. - 1984. - Т.2.
  1. Залізняк Л.Л. Первісна історія України: Навчальний посібник. - Вища школа, 1999.-263 с.

  2. Заруба В.М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець VIII ст. - початок XIV ст.): навч. посіб. - К.: Істина, 2007. - 123 с.

  3. Захарченко П.П. Історія держави і права України: Підручник. - К.: Атіка, 2004.-...с.

  10. Зубар В.М., Ліньова Є.А., Сон Н.О. Античний світ Північного
  Причорномор'я: Навчальний посібник. - К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1999.
  - 320 с.

  11. Історичне джерелознавство: Підручник // Я.С.Калакура, І.Н.Войцехівська,


  С.Ф. Павленко. - К.: Либідь, 2002.

  12.Історія держави і права України: Навчальний посібник. За ред. Чайковського А.С. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 384 с.

  13. Історія держави і права України: У 2-х томах: Підруч. Т.1 - 653 с; Т.2 -578 с. / За ред. В.Я.Тація та ін. - К.: Вид. дім "Ін Юре", 2003.

  Н.Історія України / Керівник авт. кол. Зайцев Ю. - Львів: Світ, 1996. - 488 с.

  15. Історія України: Нове бачення / Під ред. Смолія В.А. - К.: Альтернативи, 2000. - 464 с.

  Іб.Історія України та її державностей. - Львів: Баскид. Біт, 2005. - С. 316-353.

  17.Комаринська З.М. Історія грошей: Навч. посібник для студентів вузів. -Львів.-1998.-III с.:іл.

  18.Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття. Навчальний посібник. - Харків: ООО «Одісей», 2001. - 480 с.

  19.Клепатський П.Г. Огляд джерел до історії України. Курс лекцій. -Кам'янець-Подільський. - 1920. -Вип. 1.

  20.Колесник І.І. Українська історіографія: XVIII поч. XX ст. Навчальний посібник. - К.: Генеза. - 2000. - 254 с.

  21.Король В.Ю. Історія України: Навчальний посібник. - К. - ВІД. Академія. -2008.-496 с.

  22.Крип'якевич І.П. Джерела з історії Галичини періоду феодалізму (до 1772р.)-К.-1962.

  23.Коцур А.П., Коцур В.П., Павко А.І. Історіографія історії України. Курс лекцій.-К.-1996.-127 с.

  24.Кульчицький В.С., Тищик О.Й. Історія держави і права України. - К., 2001.-С.

  25.Лазарович М.В. Історія України: Навчальний посібник. - К. - 2008. - 683с.

  26.Лучкай М.М Історія Карпатських русинів: У 6 т. / Редкол. : Й.О Папай, М.М. Вегин, Д.Д. Дашнак та ін. - Ужгород: Закарпаття, 1999.

  27.Макарчук С.А. Джерелознавство історії України: Курс лекцій. - Львів: Світ, 2008.-512 с.

  Кафедра латинської мови 1рік / 2 сем.


  Лекції Кредитів ECTS 162/4,5

  Семінари Модулів 2

  Практичні заняття – 80год. Змістових модулів 6

  Самостійна робота – 82год.  Разом 162 год.
  Опис програми (Латинська мова і медична термінологія – модуль 1-2)
  Кінцеві цілі дисципліни:

  1. Вміти читати та грамотно писати;

  2. Знати основи граматики (відміни іменників та прикметників, узгодження прикметників з іменниками, дієслова у формах, що вимагає програма, вживання та переклад вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників, займенників та прислівників, що вживаються у фармацевтичній термінології);

  3. Знати принципи утворення номенклатурних назв та термінів у ботанічній фармакогностичній, хімічній номенклатурах та у номенклатурі лікарських засобів;

  4. Вміти перекладати без словника з латинської мови українською та з української латинською фармацевтичні та клінічні терміни, рецепти у повній та скороченій формах будь-якого рівня складності, а також прості речення;

  5. Вміти аналізувати найменування лікарських препаратів та пояснювати значення компонентів слова;

  6. Вміти перекладати клінічні терміни, аналізувати терміноелементи і грецькі дублети;

  7. Знати 1000 лексичних фармацевтичних одиниць та основних словотворчих елементів, що використовуються у назвах препаратів та клінічних термінах;

  8. Знати біля 50-70 крилатих латинських виразів, фармацевтичних та клінічних ідіом.


  Модуль 1. Фонетичні, лексико-граматичні основи фармацевтичної та ботанічної термінології.

  Змістовий модуль 1. Вступ. Фонетика. Наголос. Дієслово. Граматичні категорії дієслова. Неозначена форма дієслова. Дієвідміни. Наказовий спосіб. Дійсний спосіб теперішнього часу активного і пасивного станів. 3 особа однини і множини. Дієслово “esse”. Словотворчі елементи дієслівного походження.

  Конкретні цілі:

  • Сформувати навички читання і вимови латинських букв та буквосполучень, які закріплюються протягом усього курсу навчання.

  • Знати правила наголосу.

  • Знати граматичні категорії дієслова. Вміти визначати основу та дієвідміну дієслів,

  утворювати та перекладати дієслівні форми 2-ої особи однини і множини наказового способу, 3-ої особи однини і множини дійсного способу теперішнього часу активного і пасивного станів.

  • Знати системи дієслівних форм на прикладі лексики, що вживається в рецептурі.

  • Вміти виділяти словотворчі елементи дієслівного походження у назвах лікарських препаратів.

  Змістовий модуль 2. Іменник. Граматичні категорії іменника. Словникова форма. Іменники І відміни. Неузгоджене означення. Грецькі дублети іменників І відміни. Словотворчі елементи. Найуживаніші грецькі префікси. Кінцеві терміноелементи І відміни. Грецькі іменники І відміни. Найуживаніші прийменники у фармацевтичній термінології. ІІ відміна іменників. Іменники чоловічого роду. Грецькі дублети іменників чоловічого роду ІІ відміни. Словотворчі елементи. ІІ відміна іменників. Іменники середнього роду. Грецькі дублети іменників середнього роду ІІ відміни. Словотворчі елементи. Прізвища у назвах лікарських засобів. Рецепт. Основні відомості. Правила виписування рецептів. Прикметники І-ІІ відміни. Узгоджене означення. Грецькі дублети прикметників І-ІІ відмін. Словотворчі елементи. Дієприкметник минулого часу пасивного стану у фармацевтичній термінології.

  Конкретні цілі:

  • знати граматичні категорії іменника, його словникову форму. Вміти визначати рід, основу та відміну іменників, відмінювати іменники І відміни, перекладати речення, терміни та номенклатурні назви з неузгодженим означенням. Знати грецькі дублети та словотворчі елементи іменників І відміни і вміти виділяти їх у назвах препаратів. Вміти написати словникову форму грецьких іменників І відміни. Знати керування прийменників. Фразеологічні фармацевтичні вирази.

  • знати іменники ІІ відміни, а саме: словникову форму іменників ІІ відміни, винятки з правил про рід, вміти відмінювати іменники ІІ відміни. Знати грецькі дублети і словотворчі елементи іменників ІІ відміни і вміти виділяти їх у назвах лікарських засобів. Фразеологічні фармацевтичні вирази.

  • знати структуру рецепта. Вміти грамотно писати рецепт. Знати правила виписування рецептів.

  • знати граматичні категорії прикметника. Вміти розрізняти групи прикметників, узгоджувати прикметники з іменниками. Знати фармацевтичну лексику прикметників 1-ої групи. Знати грецькі дублети і словотворчі елементи прикметників І-ІІ відмін і вміти виділяти їх у назвах лікарських засобів. Фармацевтичні фразеологічні вирази.

  • вміти утворювати дієприкметники минулого часу пасивного стану та їх перекладати. Знати дієприкметникову лексику, що вживається у фармацевтичній термінології.

  Змістовий модуль 3. Іменники ІІІ відміни. Три типи відмінювання. Іменники чоловічого роду ІІІ відміни. Назви лікарських засобів з іменником liquor. Грецькі дублети іменників чоловічого роду IІІ відміни. Словотворчі елементи. Іменники жіночого роду ІІІ відміни. Грецькі дублети іменників жіночого роду ІІІ відміни. Словотворчі елементи. Іменники середнього роду ІІІ відміни. Грецькі дублети іменників середнього роду ІІІ відміни. Словотворчі елементи. Особливості відмінювання іменників ІІІ відміни. Словотворчі елементи грецьких іменників ІІІ відміни. Прикметники ІІІ відміни. Три групи прикметників ІІІ відміни. Грецькі дублети і словотворчі елементи прикметників ІІІ відміни. Дієприкметник теперішнього часу активного стану у фармацевтичній термінології. Ступені порівняння прикметників. Особливості утворення ступенів порівняння прикметників. Вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі.

  Конкретні цілі:

  • знати іменники ІІІ відміни, словникову форму іменників ІІІ відміни; визначати основу іменників;

  • вміти відмінювати та узгоджувати іменники ІІІ відміни з прикметниками І-ІІ відмін;

  • знати грецькі дублети і словотворчі елементи іменників ІІІ відміни та вміти виділяти їх у назвах лікарських засобів;

  • знати особливості іменників ІІІ відміни;

  • знати прикметники ІІІ відміни, словникову форму прикметників ІІІ відміни, вміти узгоджувати їх з іменниками. Вміти відмінювати прикметники ІІІ відміни у сполученні з іменниками ІІІ відміни. Знати грецькі дублети і словотворчі елементи прикметників ІІІ відміни, та вміти виділяти їх у назвах лікарських засобів;

  • знати дієприкметник теперішнього часу активного стану, вміти узгоджувати та відмінювати з іменниками ІІІ відміни;

  • знати ступені порівняння прикметників, а також неправильні ступені порівняння прикметників. Вміти узгоджувати їх та відмінювати з іменниками ІІІ відміни. Знати особливості вживання ступенів порівняння прикметників у ботанічній номенклатурі.

  Розподіл балів, що присвоюються студентам за Модуль 1


  за порядком

  Модуль І

  (поточна навчальна діяльність)  Кількість балів

  1.

  Змістовий модуль 1

  24
  Тема 1

  6
  Тема 2

  6
  Тема 3

  6
  Тема 4

  6

  2.

  Змістовий модуль 2

  42
  Тема 5

  6
  Тема 6

  6
  Тема 7

  6
  Тема 8

  6
  Тема 9

  6
  Тема 10

  6
  Тема 11

  6

  3.

  Змістовий модуль 3

  48
  Тема 12

  6
  Тема 13

  6
  Тема 14

  6
  Тема 15

  6
  Тема 16

  6
  Тема 17

  6
  Тема 18

  6
  Тема 19

  6
  Разом змістові модулі

  114

  Виконання індивідуального завдання

  6

  Разом за поточну навчальну діяльність

  120

  Підсумковий контроль засвоєння модуля І

  80

  РАЗОМ сума балів

  200

  Модуль 2. Граматика латинської мови (продовження). Рецептура. Лексико-семантичне забезпечення вивчення темиРецептура

  Змістовий модуль 4. Іменники IV відміни. Грецькі дублети іменників ІVвідміни. Словотворчі елементи. Іменники V відміни. Вживання іменника species у фармацевтичній термінології. Умовний спосіб дієслова. ІІІ особа однини і множини. Дієслово fio, fiĕri та його вживання в рецептурі. Хімічна номенклатура. Назви кислот, оксидів, основ, солей, складних ефірів. Лікарські препарати та назви хімічних сполук у косметології. Ботанічна номенклатура. Граматичні моделі ботанічних назв. Фармацевтичні назви рослин. Ботанічна номенклатура у косметології. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, що вказують на хімічний склад препарату. Фармацевтичні частотні відрізки в назвах препаратів, що вказують на терапевтичну та фармакологічну дію.

  Конкретні цілі:

  • знати іменники IV відміни, вміти відмінювати та узгоджувати їх із прикметниками. Знати грецькі дублети і словотворчі елементи IV відміни та вміти виділяти їх у назвах лікарських засобів;

  • знати іменники V відміни, вміти відмінювати і узгоджувати їх із прикметниками;

  • вміти утворювати 3-ю особу однини та множини дієслів теперішнього часу умовного способу активного та пасивного станів (praesens conjunctivi activi et passivi), а також дієслова fio, fiĕri;

  • знати назви хімічних елементів, назви найуживаніших кислот. Знати принципи утворення назв оксидів, основ, солей, складних ефірів за МФ та ДФУ;

  • вміти утворювати та перекладати назви хімічних сполук;

  • вміти аналізувати структуру назв лікарських препаратів і вміти виділити в них словотворчі елементи;

  • знати ботанічні і фармацевтичні назви рослин та вміти їх утворювати;

  • знати словотворчі елементи у назвах препаратів, що вказують на їх хімічний склад а також на терапевтичну та фармакологічну дію. Вміти виділяти їх у назвах препаратів.

  Змістовий модуль 5. Числівник. Латино-грецькі словотворчі елементи числівників у назвах препаратів. Прислівники та займенники, що вживаються в рецептурі. Найважливіші рецептурні скорочення. Латинська номенклатура лікарських форм. Виписування рецептів на тверді форми. Виписування рецептів на м’які форми. Виписування рецептів на рідкі форми. Латинські назви гомеопатичних лікарських препаратів та виписування рецептів на них.

  Конкретні цілі:

  • знати числівник та вміти виділяти його у назвах препаратів;

  • знати прислівники та займенники, що вживаються в рецептурі;

  • знати найважливіші рецептурні скорочення;

  • вміти оформляти рецепти на тверді форми;

  • вміти оформляти рецепти на м’які форми;

  • вміти оформляти рецепти на рідкі форми;

  • знати латинські назви гомеопатичних лікарських препаратів та вміти виписувати рецепти на них.

  Змістовий модуль 6. Загальні відомості про структуру фармацевтичного найменування. Основні моделі фармацевтичних термінів. Словотвір. Латинські та грецькі прийменники в ролі префіксів у фармацевтичній термінології. Загальні відомості про медичну термінологію. Найпоширеніші грецькі кінцеві терміноелементи. Грецькі та латинські суфікси у клінічній термінології.

  Конкретні цілі:

  • знати структуру фармацевтичного найменування та основні моделі фармацевтичних термінів;

  • знати латинські та грецькі прийменники, що виступають в ролі префіксів у фармацевтичному словотворенні;

  • мати поняття про найуживанішу анатомічну термінологію у клінічній фармації та косметології;

  • мати поняття про медичну клінічну термінологію, структуру клінічних термінів;

  • знати найуживаніші суфікси у клінічній термінології і вміти розрізняти їх у термінах;

  • знати найуживаніші грецькі кінцеві терміноелементи у клінічній термінології;

  • вміти перекладати найуживаніші клінічні терміни.

  Розподіл балів, що присвоюються студентам за Модуль 2

  Модуль ІІ
  1.

  Змістовий модуль 4

  42
  Тема 20

  6
  Тема 21

  6
  Тема 22

  6
  Тема 23

  6
  Тема 24

  6
  Тема 25

  6
  Тема 26

  6

  2.

  Змістовий модуль 5

  42
  Тема 27

  6
  Тема 28

  6
  Тема 29

  6
  Тема 30

  6
  Тема 31

  6
  Тема 32

  6
  Тема 33

  6

  3.

  Змістовий модуль 6

  30
  Тема 34

  6
  Тема 35

  6
  Тема 36

  6
  Тема 37

  6
  Тема 38

  6
  Разом змістові модулі

  114

  Виконання індивідуального завдання

  6

  Разом за поточну навчальну діяльність

  120

  Підсумковий контроль засвоєння модуля ІІ

  80

  РАЗОМ сума балів

  200


  Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: “5” – 6 балів, “4” – 5 балів, “3” – 4 бали, “2” – 0 балів.

  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120

  (6 х 19) + 6

  Студент допускається до підсумкового модульного контролю (в 1-му та 2-му модулях) при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів (кількість занять - 19; за кожне заняття студент повинен набрати не менше ніж 4 бали).

  Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.

  Р Е К О М Е Н Д О В А Н А Л І Т Е Р А Т У Р А  1. Світлична Є.І., Толок І.О. Латинська мова: підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005.- 400с.

  2. Латинська мова./ За ред. А.Г.Ступінської. - Львів: Вид. при Львів.ун-ті видавнич. об’єднання “Вища шк.”, 1986.-257с.

  3. Паласюк Г.Б., Чолач В.В. Латинська мова: Підручник. – Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2000. – 344 с.

  4. Краковецька Г.О., Бобирьов В.М., Бєляєва О.М. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. - К.: Здоров’я, 1999. – 358с.

  5. Латинский язык и основы медицинской терминологии./ Под общ. ред. М.Н.Чернявского – Минск: Вышейш. шк., 1989.- Изд. 2-е, перераб. и доп.- 277с.


  Неорганічна хімія І рік/ 1-2 семестри
  Лекції: 40 год. Кредитів ECTS: 8,5

  Семінари: - Модулів: 2

  Практичні заняття: 160 год. Змістових модулів: 9

  Самостійна робота: 106 год.

  Разом: 306 год.
  Опис програми (Неорганічна хімія – модулі 1, 2)
  Кінцеві цілі дисципліни:

  1. Класифікувати та називати неорганічні сполуки

  2. Трактувати загальні закономірності, що лежать в основі будови речовин

  3. Класифікувати властивості розчинів неелектролітів та електролітів

  4. Інтерпретувати та класифікувати основні типи йонної, кислотно-основної та окисно-відновної рівноваги та хімічних процесів для формування цілісного підходу до вивчення хімічних та біологічних процесів

  5. Класифікувати хімічні властивості та перетворення неорганічних речовин

  6. Трактувати загальні закономірності, що лежать в основі застосування неорганічних речовин у фармації та медицині


  Модуль 1. Загальна хімія
  Змістовий модуль 1. Атомно-молекулярне вчення і основні закони хімії

  Конкретні цілі: Засвоїти основні поняття і закони хімії та застосовувати їх для розв’язання відповідних задач. Класифікувати прості та складні речовини залежно від їх складу та хімічної будови. Пояснювати хімічні властивості речовин певного класу за допомогою хімічних реакцій. Продемонструвати знання номенклатури неорганічних сполук на конкретних прикладах.
  Змістовий модуль 2. Будова речовини і періодичний закон Д.І.Менделєєва

  Конкретні цілі: Засвоїти основні положення сучасної квантово-механічної теорії будови атома. Застосувати значення квантових чисел та правила і принципи, що визначають послідовність заповнення електронами атомних орбіталей, для зображення електронних і електроно-графічних формул атомів та йонів елементів. Засвоїти сучасне визначення періодичного закону. Трактувати періодичність зміни атомних радіусів, енергії іонізації, спорідненості до електрона, електронегативності і хімічних властивостей простих речовин і сполук елементів на основі електронної будови їх атомів. Засвоїти основні поняття сучасної теорії хімічного зв’язку. Класифікувати типи хімічного зв’язку, пояснювати властивості речовин у залежності від типу зв’язку у молекулі. У залежності від типу міжмолекулярної взаємодії пояснювати властивості речовин у різних агрегатних станах.
  Змістовий модуль 3. Розчини. Властивості розчинів

  Конкретні цілі: Визначати тип розчину та розрізняти його компоненти. Трактувати механізм розчинення, електролітичної дисоціації та гідролізу речовин. Застосувати закони Дальтона та Сеченова для обчислення розчинності газів у рідинах. Розрахувати масову частку, молярну, моляльну концентрації, мольну частку, молярну концентрацію еквівалента та титр за вказаними значеннями маси розчиненої речовини, об’єм розчину або розчинника. Вміти готувати розчин з певною масовою часткою, молярною, моляльною концентрацією, молярною концентрацією еквіваленту або титром. Трактувати правило змішування розчинів з різною масовою часткою і застосувати його на практиці. Розрахувати молярну масу речовини за законом Рауля і Вант-Гоффа.
  Змістовий модуль 4. Елементи хімічної термодинаміки та кінетики. Рівновага в розчинах електролітів

  Конкретні цілі: Розрахувати користуючись законом Гесса значення ентальпій хімічних реакцій, процесів розчинення речовини, дисоціації кислот та основ. Трактувати можливість самочинного перебігу хімічних реакцій та пояснювати термодинамічну стійкість хімічних сполук, користуючись значеннями ентропії та енергії Гіббса. Пояснювати можливість перебігу хімічних реакцій залежно від природи реагуючих речовин та наявності каталізатора. Застосовувати закон дії мас, рівняння Арреніуса і емпіричне правило Вант-Гоффа для обчислення швидкості гомогенних і гетерогенних реакцій. Застосовувати закон дії мас до рівноважних процесів. Трактувати напрямок зміщення рівноваги хімічної реакції за принципом Ле Шательє. Класифікувати електроліти за величиною ступеня дисоціації. Застосувати закон дії мас до рівноважних процесів дисоціації слабких електролітів, води, малорозчинних електролітів, використовувати табличні дані величин Кдис, ДР для визначення концентрації відповідних йонів. Розрахувати за законом розведення Освальда ступінь дисоціації, константу дисоціації, концентрацію слабкого електроліту та кислотність середовища. Розрахувати розчинність малорозчинного електроліту за величиною добутку розчинності, визначити умови осадження і розчинення цієї сполуки. Трактувати основні положення теорії сильних електролітів.
  Змістовий модуль 5. Основні типи хімічних реакцій

  Конкретні цілі: Застосувати закон дії мас до рівноважного процесу гідролізу середніх, кислих солей і солей, утворених багатозарядним катіоном або аніоном і запропонувати для них вираз для константи гідролізу та формулу для її розрахунку. Розрахувати ступінь і константу гідролізу, концентрацію солі та кислотність середовища. Аналізувати чинники, які впливають на зміщення рівноваги реакцій гідролізу. Засвоїти основні поняття окисно-відновних процесів. Аналізувати окисно-відновні властивості простих речовин і сполук елементів залежно від їх положення у періодичній системі та ступеня окиснення. Застосувати метод електронного балансу та електронно-іонний метод для знаходження коефіцієнтів у рівняннях окисно-відновних реакцій. Визначати тип окисно-відновної реакції. Розрахувати еквівалент і еквівалентну масу окисника та відновника. Розрахувати ЕРС окисно-відновної системи та визначати напрямок перебігу ОВР. Застосувати координаційну теорію Вернера для вивчення будови і складу комплексних сполук. Аналізувати електронну будову атомів елементів з метою встановлення їх здатності до комплексоутворення. Класифікувати комплексні сполуки за зарядом комплексного йону, природою ліганду, кислотністю водного розчину та кількістю і характером атомів комплексоутворювача. Називати комплексні сполуки. Визначати вид ізомерії комплексних сполук. Застосувати метод валентних зв’язків для пояснення механізму утворення хімічного зв’язку в комплексних сполуках. Запропонувати вираз для Кнест комплексної сполуки. За значенням цієї величин трактувати її поведінку в розчині. Наводити приклади використання комплексних сполук у фармацевтичному аналізі та медицині.
  Оцінювання модуля 1

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  „5” – 6 балів,

  “4” – 5 балів,

  “3” – 4 бали,

  “2” – 0 балів.

  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

  Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


  Модуль 2. Неорганічна хімія
  Змістовий модуль 6. Органогенні та біогенні елементи. Людина і біосфера

  Конкретні цілі: Класифікувати хімічні елементи за різними критеріями. Трактувати зв’язок між біологічною роллю біогенних елементів та формою знаходження їх в організмі. Трактувати на основі вчення В. Вернадського поняття ­– біосфера, ноосфера. Пояснювати закономірності міграції хімічних елементів у біосфері.
  Змістовий модуль 7. Гідроген та s-елементи (типові метали)

  Конкретні цілі: Трактувати зміну величин атомних радіусів, енергії іонізації, електронегативності s- елементів та відновних властивостей простих речовин із зростанням їх атомного номеру. Порівняти умови одержання, стійкість та хімічні властивості оксидів, пероксидів, надпероксидів, гідридів і гідроксидів s-елементів залежно від їх положення у періодичній системі елементів.Пояснювати хімічні властивості простих речовин і сполук s-елементів за допомогою рівнянь хімічних реакцій. Трактувати явище амфотерності на прикладі взаємодії берилію та його оксиду і гідроксиду з кислотами та лугами. Пояснювати твердість води та методи її усунення. Трактувати окисно-відновну двоїстість гідроген пероксиду. Запропонувати реакції якісного виявлення катіонів лужних і лужноземельних металів. Запропонувати приклади використання сполук s-елементів у фармаці та медицині.
  Змістовий модуль 8. р-Елементи ІІІ – VІІІ групи періодичної системи елементів

  Конкретні цілі: Пояснювати закономірність зміни атомних радіусів, енергії іонізації, спорідненості до електрона, електронегативності р-елементів із зростанням їх атомного номеру в підгрупі та періоді. Запропонувати можливі ступені окиснення та пояснити хімічну активність простих речовин р-елементів залежно від конфігурації валентних електронів. Трактувати збуджений стан атомів та гібридизацію їх атомних орбіталей і форму молекул на прикладі утворення відповідних сполук. Трактувати підсилення металічних властивостей простих речовин р-елементів у підгрупі та зменшення у періоді із зростанням заряду ядра їх атомів. Пояснювати хімічні властивості простих речовин та сполук р-елементів за допомогою рівнянь хімічних реакцій. Порівняти умови одержання, стійкість та хімічну активність оксидів, гідрогенпохідних, галогенидів, гідроксидів і солей залежно від ступеню окиснення та положення р-елементів у періодичній системі. Аналізувати здатність сполук р-елементів до участі в реакціях комплексоутворення. Пояснювати окисно-відновні та кислотно-основні властивості сполук р-елементів залежно від ступеня окиснення елементу. Пояснювати методи добування та хімічні властивості полімерних кислот та їх солей. Запропонувати реакції якісного виявлення катіонів і аніонів р-елементів. Запропонувати прості речовини і сполуки р-елементів, які застосовують у фармацевтичному аналізі та медицині.
  Змістовий модуль 9. d-елементи І–VІІІ груп періодичної системи елементів

  Конкретні цілі: Трактувати на основі електронної будови атомів d-елементів їх змінну ступінь окиснення, здатність до комплексоутворення, зменшення хімічної активності порівняно з s- та p-елементами. Пояснювати хімічні властивості простих речовин та сполук d-елементів за допомогою рівнянь відповідних хімічних реакцій. Пояснювати залежність кислотно-основних і окисно-відновних властивостей оксидів, гідроксидів і солей d-елементів від ступеня окиснення елементу. Пояснювати за допомогою рівнянь хімічних реакцій утворення d-елементами катіонних, аніонних і нейтральних комплексів. Аналізувати здатність до гідролізу солей d-елементів. Запропоновувати реакції якісного виявлення катіонів і аніонів, що містять d-елементи. Трактувати біологічну роль d-елементів у організмі та запропонувати прості речовини і сполуки d-елементів, які застосовують у медичній та фармацевтичній практиці. Аналізувати хімічну активність певного металу залежно від положення у періодичній системі, а також у електрохімічному ряді напруг металів.

  Оцінювання модуля 2

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  „5” – 6 балів,

  “4” – 5 балів,

  “3” – 4 бали,

  “2” – 0 балів.

  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

  Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


  Рекомендована література

  1. Левітін Є.Я., Бризицька А.М., Клюєва Р.Г. Загальна та неорганічна хімія. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с.

  2. Практикум з загальної та неорганічної хімії / Є.Я.Левітін, Р.Г.Клюєва, А.М.Бризицька та ін. – Харків: Основа, 1998. – 119 с.

  3. Загальна та неорганічна хімія: У 2-х ч./О.М.Степаненко, Л.Г.Рейтер, В.М.Ледовских, С.В.Іванов. – К.: Пед. Преса, 2002.– Ч. І.– 520 с.;– Ч.ІІ.–

  4. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. – К.:Вища шк., 1991. – 431 с.

  5. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. – К.: Перун, 1998. – 480 с.

  6. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая шк., 2001. – 743 с.

  7. Скопенко В.В., Григор’єва В.В. Найважливіші класи неорганічних сполук. – К.: Либідь, 1996. – 152 с.

  8. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – 25-е изд., стереотип. – Л.: Химия, 1987. – 272 с.

  9. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науковий-експертний фармакопейний центр». – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001.– 556 с.


  Інформаційні технології у фармації І рік/ 2 семестр
  Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 3

  Семінари: - Модулів: 1

  Практичні заняття: 50 год. Змістових модулів: 3

  Самостійна робота: 48 год.

  Разом: 108 год.
  Опис програми (Інформаційні технології у фармації – модуль І)
  Кінцеві цілі дисципліни:

  1. Визначати можливості застосування інформаційних технологій та засобів комп'ютерної техніки у медицині та фармації.

  2. Демонструвати навички роботи з персональним комп’ютером та пошуку медико-біологічної та фармацевтичної інформації з використанням інформаційних технологій.

  3. Використовувати інструментарій інформаційних технологій для розв’язання задач у фармації.

  4. Використовувати спеціальне фахове програмне забезпечення.

  5. Використовувати сучасні комп’ютерні комунікаційні технології.


  Модуль 1. Основи інформаційних технологій та комп’ютерна обробка даних у фармації.
  Змістовий модуль 1. Базові поняття інформаційних технологій у фармації.

  Конкретні цілі: Інтерпретувати основні поняття інформаційних технологій у медицині та фармації. Аналізувати роль інформації, інформаційних та комп’ютерних технологій у медицині та фармації. Трактувати особливості застосування прикладного програмного забезпечення для обробки біологічних, медичних, фармацевтичних даних та інформації. Демонструвати уміння використовувати основні медичні та фармацевтичні ресурси Internet
  Змістовий модуль 2. Основні напрямки використання інформаційних технологій у фармації

  Конкретні цілі: Демонструвати вміння використовувати технічні можливості комп’ютерної техніки та офісного програмного забезпечення для автоматизації роботи з документами. Інтерпретувати типи інформаційних систем в галузі охорони здоров’я. Трактувати особливості застосування спеціального фахового програмного забезпечення.
  Змістовий модуль 3. Комп’ютерна обробка даних: бази даних, типи даних, обробка даних у фармації.

  Конкретні цілі: Класифікувати інформаційні моделі предметної області. Інтерпретувати основні поняття та категорії баз даних. Демонструвати уміння використання систем управління базами даних при обробці медико-біологічних та фармацевтичних даних. Здійснювати роботу з фармацевтичними базами даних. Формулювати вимоги до вмісту, структури та інтерфейсу фармацевтичної бази даних.
  Оцінювання модуля 1

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  “5” – 7 балів,

  “4” – 5 балів,

  “3” – 3 бали,

  “2” – 0 балів.

  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

  Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 48 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


  Рекомендована література

  1. Інформаційні технології у фармації: підручник / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко,
   Л.О. Кухар та ін.; за ред. І.Є. Булах. – К.:Медицина, 2008.-224с.

  2. Булах І.Є., Лях Ю.Є., Марценюк В.П., Хаїмзон І.І. Медична інформатика. Підручник для студентів II курсу медичних спеціальностей. Тернопіль, ТДМУ, “Укрмедкнига” 2008.-316с.

  3. Медична інформатика в модулях: практикум / І.Є.Булах, Л.П.Войтенко, М.Р.Мруга та ін.; за ред. І.Є.Булах. –К.: Медицина, 2009.-208 с.

  4. Лазарев Н.И., Вельма С.В. Практикум по информационным технологиям в фармации (на основе интенсивных методик обучения): Учеб. пособие для студентов фармацевт. вузов.- Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002.- 264 с.

  ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ (спеціальність «Фармація»

  1 рік / 2 семестр

  Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 1,5

  Семінари: - Модулів: 1

  Практичні заняття: 10 год. Змістових модулів: 3

  Самостійна робота: 34 год.

  Разом: 54 год.
  Опис програми (Основи екології – модуль 1)
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка