Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка7/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


Опис програми (Вища математика – модуль 1, модуль ІІ)

Кінцеві цілі дисципліни:

 • визначати характеристики досліджуваного явища на основі диференціального числення;

 • розраховувати граничні похибки прямих і опосередкованих вимірювань;

 • обчислювати і застосовувати інтегральні характеристики;

 • одержувати розв’язки диференціальних рівнянь;

 • визначати ймовірності випадкових подій;

 • розраховувати і застосовувати ймовірності та характеристики розподілу випадкових величин;

 • визначати і аналізувати емпіричну функцію розподілу та емпіричну функцію щільності розподілу досліджуваної ознаки;

 • оцінювати точкові та інтервальні значення характеристик розподілу досліджуваної ознаки;

 • аналізувати істотність впливу фактора на зміну закону розподілу та характеристик розподілу досліджуваної ознаки;

 • розрахувати і аналізувати кореляцію між ознаками системи;

 • оцінювати параметри моделі функції регресії методом найменших квадратів;

 • застосовувати методи аналізу експертних оцінок.

Досягнення цих цілей дозволить студентам-фармацевтам оволодіти математичними знаннями та вміннями, які необхідні для безпосереднього формування провізора-професіонала своєї справи, а також для вивчення інших навчальних теоретичних і прикладних дисциплін.
Модуль 1. Математичний аналіз. Теорія ймовірностей.

Змістовий модуль 1. Диференціальне числення функції однієї змінної.

Конкретні цілі:

 • Трактувати поняття границі, неперервності, асимптоти, похідної, диференціала функції.

 • Застосовувати диференціальне числення для визначення фізичних характеристик та вирішення задач оптимізації.

 • Застосовувати диференціал функції для лінійної апроксимації, для наближених обчислень та в метрології.

 • Аналізувати функціональну залежність досліджуваної ознаки від фактора на основі повного дослідження функції.


Змістовий модуль 2. Диференціальне числення функції багатьох змінних.

Конкретні цілі:

 • Трактувати поняття частинних похідних, частинних диференціалів, повного диференціала функції багатьох змінних.

 • Застосовувати повний диференціал функції для лінійної апроксимації, для наближених обчислень та в метрології.

 • Застосовувати диференціальне числення функції багатьох змінних для вирішення задач оптимізації.

 • Моделювати взаємозалежність ознак на основі методу найменших квадратів.


Змістовий модуль 3. Інтегральне числення.

Конкретні цілі:

 • Застосовувати основоположні поняття і властивості невизначеного і визначеного інтегралів.

 • Застосовувати методи інтегрування: безпосереднього, заміни змінної, частинами.

 • Застосовувати визначений інтеграл для розрахунку фізичних, хімічних та біофізичних характеристик.

 • Аналізувати інтегральні характеристики медико-біологічних процесів.


Змістовий модуль 4. Диференціальні рівняння.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти основоположні поняття диференціальних рівнянь першого та другого порядку.

 • Визначати розв’язки окремих типів диференціальних рівнянь першого та другого порядку.

 • Застосовувати теорію диференціальних рівнянь для моделювання фізико-хімічних та медико-біологічних процесів.

 • Аналізувати розв’язки диференціальних рівнянь як причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними ознаками.


Змістовий модуль 5. Ймовірності випадкових подій. Аналіз випадкових величин.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти основоположні поняття ймовірностей випадкових подій та випадкових величин.

 • Визначати ймовірності випадкових подій на основі теорем множення та додавання ймовірностей.

 • Засвоїти поняття випадкової величини та способи задання законів розподілу випадкових величин.

 • Трактувати функцію розподілу, функцію щільності розподілу випадкової величини та їх властивості.

 • Інтерпретувати основні характеристики розподілу випадкової величини.

 • Використовувати теорію ймовірностей для аналізу медико-біологічних ознак, які розглядаються як випадкові події чи випадкові величини.


Модуль 2. Біометрія. Теорія статистичних досліджень у фармації та медицині.

Змістовий модуль 6. Основні закони розподілу випадкових величин.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти основні закони розподілу випадкових величин: біномний, Пуассона, рівномірний, експонентний, нормальний.

 • Трактувати досліджувані ознаки як випадкові величини з певним законом розподілу.

 • Використовувати закони розподілу для аналізу досліджуваних ознак, які мають випадковий характер.


Змістовий модуль 7. Граничні закони теорії ймовірностей. Закони розподілу статистик вибірки.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти методологію утворення вибірки з послідовності випадкових величин.

 • Трактувати сумарну та усереднену за вибіркою випадкові величини та їх характеристики.

 • Інтерпретувати закон великих чисел та його прикладне застосування.

 • Інтерпретувати центральну граничну теорему та її прикладне значення.


Змістовий модуль 8. Аналіз варіаційних рядів.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти методологію статистичного висновку.

 • Представляти дані вибірки дискретної ознаки дискретним варіаційним рядом, полігоном, емпіричною функцією розподілу.

 • Представляти дані вибірки неперервної ознаки інтервальним варіаційним рядом, гістограмою, емпіричними функцією та функцією щільності розподілу.

 • Проводити точкове та інтервальне оцінювання характеристик розподілу досліджуваної ознаки за даними вибірки.

 • Оцінювати випадкові похибки сукупності прямих та опосередкованих вимірювань.


Змістовий модуль 9. Статистична перевірка гіпотез.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти основні засади статистичної перевірки гіпотез: формулювання гіпотез; критерій перевірки; помилки першого і другого роду; формулювання статистичного висновку.

 • Проводити перевірку методу аналізу на наявність систематичної похибки.

 • Аналізувати рівність варіацій двох незалежних нормальних ознак.

 • Аналізувати рівність центрів розподілу двох нормальних ознак на основі перевірки статистичних гіпотез.


Змістовий модуль 10. Дисперсійний, кореляційний та регресійний аналіз.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти основні поняття дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізу.

 • Визначати істотність дії рівнів фактора на досліджувану ознаку за допомогою дисперсійного аналізу.

 • Визначати істотність лінійного кореляційного зв’язку між двома ознаками.

 • Оцінювати параметри лінійної моделі регресії досліджуваної ознаки при дії факторної ознаки та аналізувати адекватність моделі.

 • Застосовувати теорію експертного оцінювання для аналізу інформації, яка представлена у шкалі порівнянь.

Оцінювання модуля І

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються бали:«5» – 13 балів,

«4» – 10 балів,

«3» – 8 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні модуля і з якою він допускається до складання підсумкового контролю модуля 72 бали. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Оцінювання модуля ІІ

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються бали:«5» – 13 балів,

«4» – 10 балів,

«3» – 8 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні модуля і з якою він допускається до складання підсумкового контролю модуля 72 бали. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.
Рекомендована література


 1. Свердан П.Л. Вища математика. Математичний аналіз і теорія ймовірностей: Підручник. –К: Знання, 2008. – 450 с.

 2. Свердан П.Л. Біометрія. Теорія наукових досліджень. Підручник. – К: Знання, 2010. – 440 с.


УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯ - 1 рік І семестр
Практичні заняття - 40 год. Кредитів ЕСТS - 3

Самостійна робота - 50 год. Модулів - 1

Разом - 90 год. Змістових модулів - 2

Кінцеві цілі дисципліни :
- Розуміння і оцінювання важливості державного статусу української літературної

мови обізнаності з сучасними проблемами розвитку української мови. • Досконале володіння українською літературною мовою — державною мовою України

 • Вміння визначати й об'єктивно оцінювати місце і роль української літературної мови в Україні, розуміння її значення для подальшого поступу української держави;

 • Правильне трактування існуючих поглядів щодо походження та станів розвитку української мови;

 • Наявність ґрунтовних знань із сучасної української мови (знання теоретичного матеріалу, конкретних правил та вміння підкріпити їх прикладами)

 • Вміння використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання;

 • Уміння використовувати фахову нормативну лексику;

 • Вміння добирати і використовувати українську медичну термінологію;

 • Дотримання рівня культури писемного та усного мовлення;

 • Вміння оппрацьовування наукові тексти, володіти сучасною українською медичною термінологією у науковому та професійно-практичному мовленні; Уміння користуватися різними лексикографічними джерелами.

Володіння технікою укладання тематичного тлумачного міні-словника професійно-фахового спрямування.

 • Дотримання культури професійного мовлення.

 • Оформлення та складання ділових документів загально-офіційного характеру та вузькомедичного змісту.

 • Вироблення професійної мовнокомунікативної компетенції лікаря.


Дисципліна має 1 модуль , який структурується на 2 змістові модулі.
Змістовий модуль № 1. Професійно-фахове мовлення – складова частина

загальнонаціональної мови.
Кінцеві цілі :
- Визначати і трактувати поняття мови як суспільного явища, усвідомлювати її роль

у житті кожної людини, народу та держави. • Правильно трактувати поняття державності мови, місця української мови у державотворчих процесах України.

 • Трактувати поняття "мова" і "мовлення", "мова" і "мислення", "літературна мова", "літературна мовна норма". Помічати і виправляти випадки її порушення.

 • Пояснювати спільне та відмінне між: мовою та мовленням, національною та літературною мовою.

 • Трактувати існуючі точки зору на питання щодо походження української мови; відношення між: мовою та державою;

 • Визначати аспекти проблеми культури мовлення, вміти розпізнавати та виправляти порушення норм культури мовлення.

 • Демонструвати розуміння ролі класиків української мови та літератури у становленні та розвитку української літературної мови;

 • Розуміти поняття "стиль" та "манера висловлювання";

 • Розпізнавати різні стилі української мови. Визначати їх підстилі та проміжні різновиди

 • Вміти визначити окремі жанри у межах конкретного стилю. Визначати основні ознаки різних стилів мовлення.

Змістовий модуль № 2. Документ як основна форма реалізації професійно-ділового мовлення.
Кінцеві цілі :

 • засвоїти поняття "документ", "Діловодство", "документообіг", "Реквізит", "Бланк". "Формуляр";

 • сформувати вміння та навички правильного оформлення документів різного типу, високий рівень грамотного й оперативного укладання основних різновидів професійної документації;

 • навчитися визначати загальні та специфічні функції документів, реквізити документів;

 • демонструвати навики володіння культурою усного та писемного професійного мовлення;

 • активізувати розумову діяльність студентів, урізноманітнювати тексти документів і форми їх укладання.

Оцінювання модуля № 1.

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали :

«5» - 6 б.

«4» - 5 б.

«3» - 4 б

«2» - 0 б.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю 80 балів.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та вразі якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше

76 балів.

Підсумковий модульний контроль зараховується студентові, якщо він оволодів теоретичними та практичними навичками, передбаченими навчальною програмою з дисципліни і набрав не менше 50 балів за виконання теоретичних та тестових завдань.

Список рекомендованої літератури.
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови ( з дод. і допов.) / уклад, і голов. ред. В.Т.Бусел. - К., Ірпінь ВТФ "Перун", 2005. -1728 с.

2.Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. - К.: Либідь, 1993.-368 с.

3.Глущик С. В. та інші. Сучасні ділові папери: Навч. посібник. - 4-те вид., перероб. і допов. -К.: А.С.К., 2002. - 400 с.


 1. Головач Я.С. Зразки оформлення документів : Для підприємства та громадян. - Донецьк, 1997. - 352 с.

 2. Гуць М.В. , Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні : Навч. посібник. - К., 2004. - 336 с.

 3. Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 рр. / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003, № 1546.

7. П.Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2000. - 384 с.

8. Ділова українська мова: Навч. посібник/ О.Д. Горбул, Л.І. Галузинська, Т.І. Ситнік, С.А. Яременко; За ред. О.Д. Горбула. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.-226 с.

9. Дідух Г. Ділове та наукове мовлення у вищій школі. - Тернопіль: ТДПУ, 2000.-144 с.

10.3убков М.Г. Українська мова : Універсальний довідник. - X. : "Школа", 2004. - 49 с.11.3убков М.Г. Сучасна українська ділова мова. - Донецьк, 2005. - 448с.Іноземна мова І рік / 1, 2
Лекції:

-

Кредитів ECTS:

6

Семінари:

-

Модулів:

2

Практичні заняття:

80 год

Змістових модулів:

4

Самостійна робота:

100 годРазом:

180 год


Опис програми (Іноземна мова – модулі 1 і 2)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Інтерпретувати зміст загальнонаукової літератури іноземною мовою.

 2. Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах.


Модуль 1. Інтродуктивний

Змістовий модуль 1. Вища фармацевтична освіта.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти лексичний матеріал, пoв’язаний з даною тематикою.

 • Розвинути навички аналітичного і пошукового читання та перекладу.

 • Утворювати синтаксичні конструкції, використовуючи релевантні граматичні категорії та моделі.

 • Ознайомитись з особливостями фармацевтичної освіти та системою охорони здоров’я в країнах, мова яких вивчається.

 • Вести дискурс на ситуативнозумовлену тематику.

 • Включити засвоєний лексико-граматичний матеріал в активне спілкування.


Змістовий модуль 2. Тіло людини.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти нову лексику з даного розділу та включати її в активне спілкування.

 • Розвинути навички аналітичного і пошукового читання та перекладу.

 • Розрізняти, розуміти і використовувати терміноелементи греко-латинського походження.

 • Розпізнавати та аналізувати релевантні граматичні явища та моделі і включати їх в активне спілкування.

 • Складати діалоги на ситуативнозумовлену тематику.

 • Вести дискурс на ситуативнозумовлену тематику.


Модуль 2. Основний

Змістовий модуль 3. Основи фармацевтичної термінології.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти основні терміни, що відносяться до даної тематики.

 • Диференціювати і аналізувати терміни та терміноелементи греко-латинського походження.

 • Розпізнавати та аналізувати граматичні структури у їх взаємозв’язку з семантичними особливостями тексту.

 • Застосовувати загальну і наукову лексику при виконанні когнітивних завдань.

 • Застосовувати знання, отримані на заняттях з латинської мови, в процесі вивчення англійських термінів.


Змістовий модуль 4. Хімічні елементи.

Конкретні цілі:

 • Засвоїти нову лексику з даного розділу та включати її в активне спілкування.

 • Розвинути навички аналітичного і пошукового читання та перекладу.

 • Розрізняти, розуміти і використовувати терміноелементи греко-латинського походження.

 • Розпізнавати і аналізувати релевантні граматичні явища та моделі, включаючи їх в активне спілкування.

 • Складати діалоги на ситуативнозумовлену тематику.

 • Вести дискурс на ситуативнозумовлену тематику.


Оцінювання модулів 1 і 2.

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються у бали:
Традиційна оцінка

Конвертація у бали
Модуль 1

Модуль 2

5”

6

6

4”

5

5

3”

4

5

2”

0

0


Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та у випадку, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів.

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Рекомендована література:

 1. Barbara Ganson Cohen. Medical Terminology. – G.B.Lipincott Company, Philadelphia. – 1994.

 2. Eric H. Glendinning, Beverly A.S. Holmstrom. English in Medicine. – Cambridge, University Press. – 1998.

 3. Language Access to Medicine. – Ireland. – 1994.

 4. Larousse de la médecine. – Paris, 1971.

 5. Prof. Dr. Klaus – Ulrich Benner Der Korper des Menschen. – Weltbildverlab GmbH. – Augsburg – 1990.

 6. Raymond Murphy. English Grammar in Use. /А self-study reference and practice book for intermediate students/. – Cambridge, University Press. – 1988.

 7. The Mosby Medical Encyclopedia. – New York. – 1996.

 8. Tony O’Brien, Jeffrey Jameson, David Kirvan. Nucleus English for science and technology medicine. – England, Longman. – 1999.

 9. Адамчик М.В. Великий англо-український словник. – Київ, 2007.

 10. Беженарь Г.И., Беженарь В.Ф., Якунчева Е.О. Русско-французский медицинский словарь. – Москва: Русский язык, 1988.

 11. Бенюмович М.С., Ривкін В.А. Новий англо-український медичний словник. – Київ: Арій, 2007.

 12. Бушина Л.М., Елисеева Л.Н., Яцковская В.Я. Пособие по обучению на немецком языке для медицинских вузов. – М., Высшая школа. – 1990.

 13. Григорєва М.В., Володіна В.Д. Deutsch für Pharmaziestudenten- – Харків, Основа. – 1997.

 14. Ивина Т.Н. Английский язык для студентов-фармацевтов. Минск, Высшая школа – 1987.

 15. Ицигсон Л.М. Пособие по немецкой разговорной речи для медицинских вузов. – М., Высшая школа. – 1972.

 16. Костецкая Е.О., Кардашевський В.И. Практическая граматика французского яыка для неязыковых вузов. – Москва, 1983.

 17. Кучумова Н.В. „English for Medical Students” (Module 1). – Львів, 2010.

 18. Лабінська Б.І. Deutsch in der klinischen Pharmazie. – Чернівці, 2006.

 19. Ляшенко М.В. Deutsch fur Medizinstudentet. – К., Вища школа. – 1978.

 20. Матвіїшин В.Г. Французька мова для студентів медичних вузів. – Київ: Вища школа., 1992.

 21. Петров В.И., Чупятова В.С., Цветова М.В. Русско-немецкий словарь-разговорник медицинских терминов и словосочетаний. – М., Русский язык. – 2002.

 22. Петров И.П., Петров Б.Р. Практический русско – французский медицинский розговорник. – Київ: Вища школа, 1997.

 23. Французско-русский медицинский словарь. – Москва: Русский язык, 2003.

 24. Эристави Н.Н. Пособие по французской розговорной речи для медицинских вузов. – Москва: Высшая школа, 1984.

Кафедра латинської мови 1рік / 2 сем.
Лекції Кредитів ECTS 162/4,5

Семінари Модулів 2

Практичні заняття – 80год. Змістових модулів 6

Самостійна робота – 82год.Разом 162 год.
Опис програми (Латинська мова і медична термінологія – модуль 1-2)
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Вміти читати та грамотно писати;

 2. Знати основи граматики (відміни іменників та прикметників, узгодження прикметників з іменниками, дієслова у формах, що вимагає програма, вживання та переклад вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників, займенників та прислівників, що вживаються у фармацевтичній термінології);

 3. Знати принципи утворення номенклатурних назв та термінів у ботанічній фармакогностичній, хімічній номенклатурах та у номенклатурі лікарських засобів;

 4. Вміти перекладати без словника з латинської мови українською та з української латинською фармацевтичні та клінічні терміни, рецепти у повній та скороченій формах будь-якого рівня складності, а також прості речення;

 5. Вміти аналізувати найменування лікарських препаратів та пояснювати значення компонентів слова;

 6. Вміти перекладати клінічні терміни, аналізувати терміноелементи і грецькі дублети;

 7. Знати 1000 лексичних фармацевтичних одиниць та основних словотворчих елементів, що використовуються у назвах препаратів та клінічних термінах;

 8. Знати біля 50-70 крилатих латинських виразів, фармацевтичних та клінічних ідіом.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка