Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка6/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Конкретні цілі: Інтерпретувати етапи онтогенезу людини. Визначити особливості ембріонального розвитку людини. Пояснити значення генетичного контролю розвитку організму людини в процесі його ембріогенезу. Співвідносити критичні періоди ембріогенезу людини з її природженими вадами розвитку тератогенного походження. Трактувати значення проблеми диференціювання на молекулярно-генетичному, клітинному та тканинному рівнях організації живого. Продемонструвати значення ембріональної індукції як механізму диференціювання тканин. Застосувати біогенетичний закон у його подальшому трактуванні для визначення онтофілогенетично зумовлених природжених вад розвитку людини. Визначити періодизацію постембріонального розвитку людини. Співвідносити процеси росту та диференціювання в постнатальному періоді індивідуального розвитку людини. Трактувати особливості постнатального періоду індивідуального розвитку людини в зв’язку з її біосоціальною сутністю. Інтерпретувати сучасні теорії та механізми старіння, а також проблеми довголіття людини. Визначити види регенерації й її шляхи. Визначити особливості та значення регенеративних процесів у людини в системі її гомеостазу. Класифікувати види трансплантації тканин у людини. Співвідносити процес трансплантації в людини з системою її імунітету. Співвідносити види пухлин людини залежно від типів пухлинного росту.
Оцінювання Модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:«5» -12

«4» - 10

«3» - 7

«2» - 0

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120 балів.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі , якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

  1. Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.; іл..

  2. Біологія. /За ред. професора Воробця З.Д. Посібник для студентів ВМЗО. Київ: Знання, 2010. – 525 с.

  3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів (Переклад з російської мови к.біол.н. В.О.Мотузного). – К.: Вища школа, Головне видавництво, 1992. – 422 с.; іл.


МОДУЛЬ 2. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя
Змістовий модуль 5. Медико-біологічні основи паразитизму.Медична протозоологія.

Конкретні цілі: Визначити поняття "паразитизм", "паразитарна система", "джерело інвазії", "фактор пере­дачі збудників інвазій". Класифікувати паразитів на облігатних і факультативних, постійних і тимчасових, специ­фічних і неспецифічних, зовнішніх і внутрішніх. Інтерпретувати морфофізіологічні адаптації найпростіших до паразитування. Обґрунтувати приналежність паразитарних хвороб людини до групи трансмісивних і при­родноосередкових. Ідентифікувати остаточних, проміжних, облігатних, факультативних і резервуарних хазяїв найпростіших. Пояснити вплив сучасних всесвітніх міграційних процесів населення на розповсюдження протозойних інвазій в Україні. Визначити методи лабораторної діагностики протозоозів, виходячи з локалізації та життєвих циклів найпростіших. Співвідносити цикли розвитку найпростіших і способи зараження на протозоози з визначенням засобів запобігання захворювання на них. Трактувати біологічні принципи боротьби з трансмісивними та природноосередковими хворобами людини.
Змістовий модуль 6. Медична гельмінтологія.

Конкретні цілі: Пояснити поняття гельмінт, біо- та геогельмінт, гельмінтоз, "аутоінвазія", "аутореінвазія", "ретроінвазія".Трактувати взаємовідносини в біологічній системі ''паразит – хазяїн", та інтерпретувати морфофізіологічні адаптації гельмінтів до паразитування. Пояснити вплив сучасних всесвітніх міграційних процесів населення на розповсюдження гельмінтозів в Україні. Ідентифікувати остаточних, проміжних і резервуарних хазяїв гельмінтів. Визначити методи лабораторної діагностики гельмінтозів, виходячи з локалізації та життєвих циклів гельмінтів. Співвідносити цикли розвитку гельмінтів і способи зараження на гельмінтози з визначенням засобів запобігання захворювання на них. Обґрунтувати приналежність паразитарних захворювань людини до групи трансмісив­них і природноосередкових. Співвідносити поняття "дегельмінтизація" та "девастація".
Змістовий модуль 7. Медична арахноентомологія. Біосфера та людина.

Конкретні цілі: Інтерпретувати поняття про специфічних і механічних переносників збудників інфек­ційних хвороб. Порівняти значення членистоногих як збудників і переносників збудників інфекційних хвороб. Співвідносити значення трансоваріальної та трансфазової передачі збудників інфекційних хвороб із їхньою розповсюдженістю у популяціях людей. Трактувати поняття про біосферу як цілісну природну систему, складовою якої є людство. Інтерпретувати значення екології людини як напрямку в системі біологічних наук, теоретичну основу розробки заходів із охорони природи та здоров’я населення, раціона­льного використання природних ресурсів. Обґрунтувати соціальної та біологічні аспекти адаптації населення до умов життя та формування адаптивних екотипів людей. Пояснити виникнення психологічних конституційних типів людей (“спринтер”, “стайєр”, “мікст”) стосовно адаптації до нових або екстремальних умов середовища. Трактувати антропогенне забруднення довкілля (атмосфери, гідросфери, літосфери) викидами промислового виробництва, транспортних засобів, а та­кож хімікаліями, що використовуються в сільському господарстві, як першопричину виникнення професійних, алергічних й інших захворювань людини.
Оцінювання Модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:«5» -15

«4» - 12

«3» - 9

«2» - 0

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120 балів.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі , якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

  1. Медична біологія / За ред. В.П.Пішака, Ю.І.Бажори. Підручник. Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.; іл..

  2. Біологія. /За ред. професора Воробця З.Д. Посібник для студентів ВМЗО. Київ: Знання, 2010. – 525 с.

  3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів (Переклад з російської мови к.біол.н. В.О.Мотузного). – К.: Вища школа, Головне видавництво, 1992. – 422 с.; іл.


Вища математика І рік/1 семестрЛекції:

20 год.

Кредитів ECTS:

4,5

Семінари:Модулів:

2

Практичні заняття:

60 год.

Змістових модулів:

10

Самостійна робота:

82 год.Разом:

162 год.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка