Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка24/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Конкретні цілі: Навчитись організовувати процес маркетингового дослідження. Оволодіти технологією маркетингового дослідження поведінки споживачів лікарських засобів. Проводити дослідження поведінки покупців на споживчому сегменті фармацевтичного ринку. Моделювати купівельну поведінку організації-споживача на фармацевтичному ринку. Досліджувати кон'юнктуру фармацевтичного ринку. Проводити сегментацію фармацевтичного ринку та позиціонування лікарських засобів. Оцінювати та моделювати ринкові можливості фармацевтичних підприємств. Пояснювати сутність бенчмаркінгу у діяльності фармацевтичних підприємств
Змістовий модуль 6. Комплекс фармацевтичного маркетингу

Конкретні цілі: Характеризувати асортиментну політику фармацевтичних підприємств. Пояснювати сутність етапів життєвого циклу лікарського засобу. Інтерпретувати сутність понять якість та конкурентоспроможність лікарського засобу. Засвоїти сутність товарних знаків та брендів. Характеризувати види упаковки лікарських засобів. Характеризувати чинники ціноутворення та еластичність попиту на лікарські засоби. Оволодіти основними стратегіями ціноутворення на лікарські засоби. Освоїти моделі та методи ціноутворення на лікарські засоби. Вивчити порядок державної реєстрації цін на основні лікарські засоби. Характеризувати варіанти структур каналів розподілу (методів збуту) лікарських засобів. Засвоїти стратегії розподілу лікарських засобів. Оволодіти основними поняттями фармацевтичної логістики. Характеризувати систему маркетингових комунікацій фармацевтичного підприємства. Освоїти сутність основних елементів системи маркетингових комунікацій.
Змістовий модуль 7. Міжнародний маркетинг у фармації.

Конкретні цілі: Характеризувати сутність те середовище міжнародного фармацевтичного маркетингу. Оволодіти методами, формами та концепціями виходу на зовнішній ринок. Знати систему управління міжнародним фармацевтичним маркетингом. Вивчити аспекти формування комплексу міжнародного фармацевтичного маркетингу. Ознайомитися з особливостями діяльності представництв фармацевтичних підприємств. Вивчити принципи персонального продажу лікарських засобів. Ознайомитися з організацією роботи представників фармацевтичних підприємств.
Оцінювання модуля ІІ.

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» - 6 балів,

«4» - 5 балів,

«3» - 4 бали

«2» - 0 балів.Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою, та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність вони набрали не менше 76 балів. Форма проведення підсумкового контролю стандартизована та включає контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. Модуль не зараховано, якщо студент набрав менше 50 балів.
Рекомендована література:

 1. Менеджмент і маркетинг у фармації / Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька. – Київ: Медицина, 2008. – 750 с.

 2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: Теоретичні та прикладні засади. - Вінниця: Нова книга, 2004.- 464 с.

 3. Мнушко З.М., Діхтярова Н.М. Менеджмент і маркетинг у фармації. Ч. ІІ Маркетинг у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів / За ред. З.М. Мнушко. – Харків: Основа, 1999. – 288 с.

 4. Фармацевтичний маркетинг: навчальний посібник / Б. Громовик, Г. Гасюк, Л. Мороз, Н. Чухрай. – Львів: Наутілус, 2000 – 320 с.Токсикологічна хімія IV рік / 8семестр


Лекції:


10 год.


Кредитів : 2,0

Семінари:

-
Практичні заняття:

30 год.

Модулів: 1

Самостійна робота:

32 год.
Разом:

72 год.

Змістових модулів: 2


Опис програми ( Токсикологічна хімія – модуль І)
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Проаналізувати дані з навчальної і спеціальної літератури при вирішенні професійних завдань, пов’язаних з судово-токсикологічним аналізом та експрес-діагностикою гострих отруєнь;

 2. Запропонувати методи виділення і аналізу отрут, виходячи з їх природи, характеру і стану об’єкта дослідження;

 3. Складати план та вибирати оптимальний хід хіміко-токсикологічного дослідження;

 4. Проводити виділення отруйних речовин та їх метаболітів з об’єктів біологічного походження (ізолювання, очищення, концентрування);

 5. Проводити виявлення і кількісне визначення виділених отрут за допомогою хімічних, біохімічних і фізико-хімічних методів дослідження;

 6. Оцінювати одержані результати з урахуванням обставин справи: токсикокінетика, зберігання в трупі, проведення медичних заходів при детоксикації, вікові, статеві та інші фактори;

 7. Аналізувати та інтерпретувати отримані при дослідженні результати;

 8. Робити правильні висновки при комбінованих отруєннях;

 9. Проводити експрес-аналіз гострих інтоксикацій з метою надання кваліфікованої медичної допомоги;

 10. Проводити диференціальну діагностику гострих отруєнь;

 11. Визначати тактику профілактичних заходів та невідкладної допомоги.

 12. Задокументовувати проведення судово-токсикологічних досліджень (ведення робочого журналу, написання акту судово-токсикологічного дослідження).


Модуль 1. Основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. Групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних об’єктів водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі), дистиляцією з водяною парою (леткі речовини) та мінералізацією (метали). Основні закономірності поведінки цих груп отруйних речовин в організмі: токсикодинаміка, токсикокінетика та розподіл в тканинах організму. Методи виділення із об’єктів дослідження та методи аналізу цих отрут. Методи детоксикації при отруєннях.
Змістовий модуль 1. Основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. Основні закономірності поведінки отруйних речовин в організмі. Складання плану судово-токсикологічного дослідження. Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних об’єктів водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі) та отрут, які ізолюються з біологічного матеріалу дистиляцією з водяною парою (леткі речовини).

Конкретні цілі: Знати основи токсикології, токсикодинаміки, токсикокінетики, токсикометрії. Знати види токсичної дії та визначення токсичних доз. Визначити предмет токсикологічної хімії, засвоїти основні розділи токсикологічної хімії, особливості хіміко-токсикологічного аналізу, порядок проведення та документацію судово-токсикологічних (хіміко-токсикологічних) експертиз. Засвоїти визначення понять «отрута», «отруєння», класифікації отрут та отруєнь; Засвоїти загальні закономірності поведінки отруйних речовин різних груп в організмі (шляхи надходження, розподіл, кумуляція, виведення, метаболізм). Продемонструвати проведення зовнішнього огляду та попередніх випробувань об’єкта на прикладі модельних біологічних рідин. Засвоїти метод виділення мінеральних кислот, лугів та деяких солей (нітратів та нітритів) з біологічного матеріалу та виявлення вказаних речовин в діалізатах. Засвоїти методи детоксикації при отруєннях леткими речовинами, мінеральними кислотами, лугами та їх солями.

Засвоїти загальну характеристику груп летких речовин та пестицидів, використання в народному господарстві та медицині, основні закономірності поведінки в організмі (шляхи надходження, розподіл, кумуляція, виведення, метаболізм, токсичність), специфічні антидоти при отруєннях зазначеними речовинами. Засвоїти особливості проведення виділення летких речовин методом дистиляції з водяною парою. Продемонструвати виявлення та ідентифікацію летких речовин в дистилятах і фосфоровмісних пестицидів в екстрактах хімічнім, біохімічним та ТШХ методами. Засвоїти особливості газохроматографічного аналізу летких речовин, зокрема спиртів (в т.ч. «сивушних» олій) в сечі та крові методом парофазного аналізу (газової екстракції). Засвоїти загальні принципи інтерпретації результатів судово-токсикологічних досліджень.


Змістовий модуль 2. Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу мінералізацією (метали).

Конкретні цілі: Засвоїти загальну характеристику металів, їх хіміко-токсикологічне значення (токсичність та використання в народному господарстві та медицині). Засвоїти особливості методів мінералізації та деструкції біологічних об’єктів при досліджені на метали. Продемонструвати проведення аналізу мінералізату та деструктату на наявність металів. Продемонструвати кількісне визначення металів в мінералізаті екстракційно-фотоколориметричним методом.
Оцінювання Модуля 1

Загальна кількість балів за Модуль 1 вираховується, як сума балів за поточну успішність, за підсумковий модульний контроль та за індивідуальну роботу (ІДРС) студента.

Поточна навчальна успішність оцінюється за 4-ри бальною шкалою, яка конвертується у бали таким чином:


«5» -

12 балів

«4» -

10 балів

«3» -

7 балів

«2» -

0 балів

Максимальна кількість балів поточного контролю Модуля 1 – 120 балів.

Мінімальний бал допуску студента до підсумкового модульного контролю 1 – 70 балів, отриманих за поточний контроль. Мінімальний бал зарахування ПМК-І – 50 балів.


Рекомендована література

 1. Крамаренко В.Ф. Токсикологічна хімія. – К.: Вища школа, 1995. – 424 с.

 2. Крамаренко В.Ф. Туркевич Б.М. Анализ ядохимикатов. – М.:Химия, 1978. – 264 с.

 3. Крамаренко В.Ф. Химико-токсикологический анализ. Практикум. - К: Вища школа, 1982. - 272 с.

 4. Ніженковська І.В., Вельчинська О.В., Кучер М.М. Токсикологічна хімія. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 372 с.

 5. Загальна характеристика токсичних речовин, діагностика і лікування за гострих отруєнь. / Панасенко О.І., Каплаушенко А.Г., КучерМ.М. та ін. – Запоріжжя: Карат, 2011. – 432 с.

 6. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия - М.: МЕДпресс-информ, 2009 - 400 с.

 7. Токсикологическая химия: Учебник для вузов / Т.В. Плетенева, Е.М. Саломатин, А.В. Сыроежкин и др. – М.: ТЭОТАР-Медиа, 2005. – 512 с.

Токсикологічна хімія V рік / 9семестр


Лекції:


20 год.


Кредитів : 4,0

Семінари:

-
Практичні заняття:

40 год.

Модулів: 2

Самостійна робота:

84 год.
Разом:

144 год.

Змістових модулів: 4


Опис програми ( Токсикологічна хімія – модулі ІІ, ІІІ )
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Проаналізувати дані з навчальної і спеціальної літератури при вирішенні професійних завдань, пов’язаних з судово-токсикологічним аналізом та експрес-діагностикою гострих отруєнь;

 2. Запропонувати методи виділення і аналізу отрут, виходячи з їх природи, характеру і стану об’єкта дослідження;

 3. Складати план та вибирати оптимальний хід хіміко-токсикологічного дослідження;

 4. Проводити виділення отруйних речовин та їх метаболітів з об’єктів біологічного походження (ізолювання, очищення, концентрування);

 5. Проводити виявлення і кількісне визначення виділених отрут за допомогою хімічних, біохімічних і фізико-хімічних методів дослідження;

 6. Оцінювати одержані результати з урахуванням обставин справи: токсикокінетика, зберігання в трупі, проведення медичних заходів при детоксикації, вікові, статеві та інші фактори;

 7. Аналізувати та інтерпретувати отримані при дослідженні результати;

 8. Робити правильні висновки при комбінованих отруєннях;

 9. Проводити експрес-аналіз гострих інтоксикацій з метою надання кваліфікованої медичної допомоги;

 10. Проводити диференціальну діагностику гострих отруєнь;

 11. Визначати тактику профілактичних заходів та невідкладної допомоги.

 12. Задокументовувати проведення судово-токсикологічних досліджень (ведення робочого журналу, написання акту судово-токсикологічного дослідження).


Модуль 2. Група отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу полярними розчинниками (підкисленою водою та підкисленим етиловим спиртом, а також полярними органічними розчинниками, які змішуються з водою) - лікарські речовини та отрути природного походження (отрути рослин, грибів, тварин і комах). Експрес-аналіз гострих інтоксикацій лікарськими речовинами (алкалоїдами і їх синтетичними аналогами) та отрутами природного походження. Основні закономірності поведінки цих груп отруйних речовин в організмі: токсикодинаміка, токсикокінетика та розподіл в тканинах організму. Методи виділення із об’єктів дослідження та методи аналізу цих отрут. Методи детоксикації при отруєннях.
Змістовий модуль 3. Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу підкисленою водою або підкисленим етиловим спиртом, а також полярними органічними розчинниками, які змішуються з водою (лікарські речовини та отрути природного походження - отрути рослин, грибів, тварин і комах).

Конкретні цілі: Засвоїти хіміко-токсикологічне значення вказаної групи отрут, особливості поведінки в організмі (шляхи надходження, всмоктування та розподіл, виведення, метаболізм, збереження в живому організмі та тілі трупів, токсична дія, наявність специфічних антидотів). Продемонструвати виділення з біологічного матеріалу лікарських речовин та провести очищення отриманої витяжки за допомогою екстракційного та хроматографічних методів. Продемонструвати виявлення ряду лікарських речовин, що мають найбільше хіміко-токсикологічне значення, у біологічних рідинах за допомогою хімічних реакцій. Продемонструвати визначення чутливості та специфічності хімічних реакцій, що використовуються при хіміко-токсикологічних дослідженнях Продемонструвати виявлення речовин вказаної групи в очищених витяжках за допомогою хімічних реакцій та ТШХ. Засвоїти особливості використання імуноферментного методу при експрес-аналізі сечі на опіати. Продемонструвати кількісне визначення речовини вказаної групи фотоколориметричним методом. Продемонструвати виділення отрут грибів з об’єктів біологічного походження та провести аналіз витяжки. Оцінювати отримані результати хіміко-токсикологічних досліджень зі встановлення групової або індивідуальної приналежності отруйних речовин.
Змістовий модуль 4. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій лікарськими речовинами (алкалоїдами і їх синтетичними аналогами) та отрутами природного походження.

Конкретні цілі: Засвоїти токсикологічну характеристику та хіміко-токсикологічне значення барбітуратів, фенотіазинів, 1,4-бензодіазепінів, опіатів та канабіноїдів, особливості їх поведінки в організмі (шляхи надходження, всмоктування та розподіл, виведення, метаболізм, збереження в організмі та трупі, токсична дія, наявність специфічних антидотів). Вміти виконувати попередні випробування (скринінґ) вказаних груп отруйних речовин для виявлення в крові, сечі, слині, волоссі та в інших об’єктах. Вміти проводити ТШХ-скринінґ лікарських речовин в біологічних рідинах. Мати навички правильного складання плану судово-токсикологічного аналізу при експрес-діагностиці гострих отруєнь. Вміти виділяти речовини цих груп із об’єктів біологічного походження. Продемонструвати виділення з біологічного матеріалу речовин вказаної групи настоюванням з водою, підкисленою оксалатною кислотою (за методом О.О. Васильєвої) та очищення отриманої витяжки за допомогою екстракційного та ТШХ методів. Вміти виявляти дані речовини за допомогою хімічних, фізико-хімічних та імуноферментних методів. Засвоїти особливості використання імуноферментного методу при експрес-аналізі сечі на опіати. Продемонструвати виявлення речовин вказаної групи в очищених витяжках за допомогою хімічних реакцій та ТШХ. Вміти проводити кількісне визначення цих отрут, виділених із біологічних об’єктів дослідження. Продемонструвати кількісне визначення речовин даної групи фотоколориметричним методом. Вміти передбачати напрямки метаболізму речовин з метою вживання заходів для запобігання негативного впливу «летального» синтезу на організм потерпілого. Вміти спрогнозувати вплив отрут на організм у соматогенній фазі отруєння і запропонувати ефективні методи детоксикації організму. Вміти прогнозувати вплив комбінованих отруєнь на стан потерпілого та на хід проведення хіміко-токсикологічного дослідження. Мати навики проведення диференціальної експрес-діагностики гострих отруєнь. Оцінювати отримані результати хіміко-токсикологічних досліджень зі встановлення групової або індивідуальної приналежності лікарських речовин. Мати навички правильної інтерпретації результатів аналізу.
Оцінювання Модуля 2

Загальна кількість балів за Модуль 2 вираховується, як сума балів за поточну успішність, за підсумковий модульний контроль та за індивідуальну роботу (ІДРС) студента.

Поточна навчальна успішність оцінюється за 4-ри бальною шкалою, яка конвертується у бали таким чином:


«5» -

10 балів

«4» -

8 балів

«3» -

6 балів

«2» -

0 балів

Максимальна кількість балів поточного контролю Модуля 2 – 120 балів.

Мінімальний бал допуску студента до підсумкового модульного контролю 2 – 72 бали, отриманих за поточний контроль. Мінімальний бал зарахування ПМК-І – 50 балів.


Модуль 3. Групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу органічними розчинниками (пестициди чи отрутохімікати), які потребують особливих методів виділення (фториди, кремнійфториди, бром, йод) та отрути, які досліджуються безпосередньо в біологічних тканинах (карбону (ІІ) оксид чи чадний газ). Основні закономірності поведінки цих груп отруйних речовин в організмі: токсикодинаміка, токсикокінетика та розподіл в тканинах організму. Методи виділення із об’єктів дослідження та методи аналізу цих отрут. Методи детоксикації при отруєннях.
Змістовий модуль 5. Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу органічними розчинниками - пестициди (отрутохімікати).

Конкретні цілі: Знати фізичні і хімічні властивості пестицидів та механізми токсичної дії на організм людей. Засвоїти токсикологічні властивості ФОП, їх біотрансформацію в організмі людей і тварин та шляхи виведення їх із організму. Знати правила перевезення, зберігання, відпуску і використання пестицидів і гербіцидів. Засвоїти техніку безпеки при використанні пестицидів у побуті. Знати розподіл пестицидів на групи залежно від їхньої хімічної будови та основні класифікації пестицидів. Знати залежність токсичності ФОП для теплокровних від хімічної будови і структури молекули. Засвоїти способи виділення різних груп пестицидів із біологічного матеріалу і рідин організму. Засвоїти методи очищення та концентрування витяжок, які містять пестициди. Знати принцип біологічної проби на ФОП. Вміти виявляти ФОП за допомогою хімічних, фізико-хімічних та ензимних методів. Вміти проводити кількісне визначення ФОП.
Змістовий модуль 6. Токсикологічна характеристика та методи хіміко-токсикологічного аналізу групи отруйних речовин, які потребують особливих методів виділення (фториди, кремнійфториди, бром, йод), або визначаються безпосередньо в біологічному матеріалі - карбону (ІІ) оксид (чадний газ).

Конкретні цілі: Знати токсичні властивості та механізм токсичної дії чадного газу. Засвоїти хімічний, спектроскопічний, та УФ-спектрофотометричний методи виявлення та визначення карбон (ІІ) оксиду (чадного газу) в крові. Засвоїти методи виділення фторидів, кремнійфторидів, брому, йоду з біологічного матеріалу, виявлення та визначення вказаних речовин при судово-токсикологічних дослідженнях. Знати способи надання першої допомоги при отруєннях чадним газом.
Оцінювання Модуля 3

Загальна кількість балів за Модуль 3 вираховується, як сума балів за поточну успішність, за підсумковий модульний контроль та за індивідуальну роботу (ІДРС) студента.Поточна навчальна успішність оцінюється за 4-ри бальною шкалою, яка конвертується у бали таким чином:

«5» -

15 балів

«4» -

12 балів

«3» -

9 балів

«2» -

0 балів

Максимальна кількість балів поточного контролю Модуля 3 – 120 балів. Мінімальний бал допуску студента до підсумкового модульного контролю 3 –72 бали, отриманих за поточний контроль. Мінімальний бал зарахування ПМК-І – 50 балів.
Рекомендована література

 1. Крамаренко В.Ф. Токсикологічна хімія. – К.: Вища школа, 1995. – 424 с.

 2. Крамаренко В.Ф. Туркевич Б.М. Анализ ядохимикатов. – М.:Химия, 1978. – 264 с.

 3. Крамаренко В.Ф. Химико-токсикологический анализ. Практикум. - К: Вища школа, 1982. - 272 с.

 4. Ніженковська І.В., Вельчинська О.В., Кучер М.М. Токсикологічна хімія. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 372 с.

 5. Загальна характеристика токсичних речовин, діагностика і лікування за гострих отруєнь. / Панасенко О.І., Каплаушенко А.Г., КучерМ.М. та ін. – Запоріжжя: Карат, 2011. – 432 с.

 6. Вергейчик Т.Х. Токсикологическая химия - М.: МЕДпресс-информ, 2009 - 400 с.

 7. Токсикологическая химия: Учебник для вузов / Т.В. Плетенева, Е.М. Саломатин, А.В. Сыроежкин и др. – М.: ТЭОТАР-Медиа, 2005. – 512 с.

штрихова стрілка вправо 21
Модуль 3. Групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу органічними розчинниками (пестициди чи отрутохімікати), які потребують особливих методів ізолювання (фториди, кремнійфториди, бром, йод) та отрути, які досліджуються безпосередньо в біологічних тканинах (карбону (ІІ) оксид чи чадний газ). Основні закономірності поведінки цих груп отруйних речовин в організмі: токсикодинаміка, токсикокінетика та розподіл в тканинах організму. Методи виділення із об’єктів дослідження та методи аналізу цих отрут. Методи детоксикації при отруєннях.

Кількість навчальних годин/кредитів – 72 / 2,0
загнутий кут 35

ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА ЛАБОРАТОРНА

ДІАГНОСТИКА 3 курс  6 семестр
Лекції: 30 год. Кредитів ECTS: 3

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 30 год. Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 48 год.

Разом: 108 год.

Опис програми (Функціональна та лабораторна діагностика - модуль 1)
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Сформувати системні знання про сучасні лабораторні і функціональні методи дослідження і можливості їх використання в практичній діяльності клінічного провізора;

 2. Засвоїти загальні принципи інтерпретації результатів клініко-лабораторного обстеження хворого;

 3. Засвоїти основні принципи та закономірності змін клініко-лабораторних показників під впливом різноманітних ліків для контролю за дією лікарських препаратів з метою підвищення ефективності та безпечності лікарської терапії;

 4. Вивчення основних клініко-лабораторних методів дослідження біологічних рідин (кров, сеча, харкотиння);

 5. Ознайомлення з основними клініко-лабораторними ознаками найбільш поширених захворювань в клініці внутрішніх хвороб;

 6. Вивчення типових змін клініко-лабораторних аналізів під впливом лікарських засобів, що можуть свідчить про розвиток побічної дії ліків;

 7. Засвоєння принципів використання даних клініко-лабораторних досліджень з метою оцінки ефективності та безпечності застосування лікарських препаратів;

 8. Придбання необхідних теоретичних знань та навичок для використання даних клініко-лабораторних досліджень під час здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів.


Модуль 1. Лабораторна та функціональна діагностика
Змістовий модуль 1. «Клінічні дослідження крові, сечі, калу та харкотиння»

Конкретні цілі: ознайомлення з основними сучасними клініко-лабораторними методами обстеження. Роль клінічних, лабораторно-інструментальних та функціональних методів дослідження хворого як критеріїв ефективності та безпечності лікарської терапії. Шляхи можливого впливу ліків на лабораторні показники. Значення лабораторної і функціональної діагностики у практичній діяльності клінічного провізора при здійсненні фармацевтичної опіки.

Клінічне дослідження системи крові. Клінічне дослідження системи гемостазу. Імуногематологічне дослідження крові. Методи дослідження системи виділення Клінічне дослідження системи харкотиння. Клінічне дослідження калу.


Змістовий модуль 2. «Функціональна діагностика»

Конкретні цілі: ознайомлення з основними сучасними методами функціональних досліджень: Функціональне дослідження шлункового та дуоденального вмісту. Функціональні методи дослідження серцево-судинної системи. Рентгенологічні методи дослідження Ультразвукове дослідження печінки, жовчовивідної системи, підшлункової залози, селезні, нирок, січового міхура, наднирників, простати, матки, лімфатичної системи, щитовидної залози, молочної залози.
Оцінювання модуля 1.

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» - 8 балів

«4» - 7 балів

«3» - 5 балів

«2» - 0 балів

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту. Якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Базарнова М.А., Воробьев А.И., Баркаган З.С. и др. Руководство по клинической лабораторной диагностике. Ч. 1-2. Учебное пособие / Под ред. М.А.Базарновой, А.И.Воробьева. - К.: Вища школа, 1991. - 615 с.

 2. Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. - СПб., 1999. - 128 с.

 3. Зупанец И.А., Прописнова В.В., Мисюрева С.В., Брунь Л.В., Отришко И.А. Лабораторная и функциональная диагностика: Основы электрокардиографии (методические указания к практическим занятиям для студентов фармацевти ческих ВУЗов). - Харьков: НФАУ, 2002.

 4. Клінічні лабораторні методи дослідження: Навч. посіб. / І.А.Зупанець, В.Ф.Москаленко, С.В.Місюрьова та ін.; За ред. І.А.Зупанця, В.Ф.Москаленка. -X.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. - 178 с.

 5. Клінічні лабораторні методи дослідження: Навч. посіб./ Ї.А.Зупанець, В.Ф.Москаленко, С.В.Місюрьова та ін.; За ред. І.А.Зупанця, В.Ф.Москаленка. - X.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001. - 178 с.

 6. Козинец Г.И. Интерпретация анализов крови и мочи. - СПб, 1997. - 128 с,

 7. Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник / Под ред. В.В.Меньшикова. - М.: Медицина, 1987. - 368 с.

 8. Методичні вказівки для студентів з навчальних занять

 9. Методичні вказівки для студентів з самостійної позааудиторної роботи

 10. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. - М.: Медицина, 1987.-256 с.

 11. Орлов В.Н. Пособие по электрокардиографии. - М.: Медицина 1984. – 528 с.

 12. Передерни В.Г., Хмелевский Ю.Г., Коноплева Л.Ф. и др. Клиническая оценка биохимических показателей при заболеваниях внутренних органов. - К.: Здоров'я, 1993.- 192 с.

 13. Посібник із клінічної лабораторної діагностики. Частина 1-2 / Під ред. М.А.Базарновой. - Київ: Вища школа, 1991. - 352 с.

 14. Чиркин А.А., Окороков А.Н., Гончарик Диагностический справочник терапевта - 2-е изд. – Минск: Беларусь 1993-668 с.


Курси за виборомАудиторні занаття

60 год.

Кредитів ЕCTS3

4,0

Самостійна робота

84 год.

Модулів

1

Разом:

144 год.Перелік курсів за вибором


1.

Теорія пізнання та фармація

2.

Етичні проблеми у фармації
3.

Основи соціальної психології
4.

Фізичне виховання та здоров’я
5.

Побічна дія ліків
6.

Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії
7.

Функціональна біохімія
8.

Фактори і механізми фармакологічної активності і токсичності ліків на етапах фармакокінетики
9.

Дерматологія
10.

Психологія
11.

Економічна теорія
12.

Іноземна мова (друга)
13.

Іноземна мова за професійним спрямуванням
14.

Основи християнської етики та моралі
П’ятий рік навчання
Дев’ятий семестрМЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ 4-5 роки/7-9 семестри


Лекції: 20 год. Кредитів ECTS: 5,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 80 год. Змістових модулів: 4

Самостійна робота: 98 год.

Разом: 198 год.


Опис програми (Менеджмент та маркетинг у фармації – модуль І)


Кінцеві цілі дисципліни:

1. Інтерпретувати, відповідно до рівнів, структуру управління фармацевтичною службою України.3. Пояснювати взаємозв'язок внутрішніх змінних (цілі, структура, завдання, технології, люди) фармацевтичних організацій.

 1. Характеризувати взаємозв'язки фармацевтичної організації та її зовнішнього сере­довища (постачальники, споживачі, конкуренти та ін.).

 2. Описувати суб’єкти фармацевтичного підприємництва та аналізувати умови їх господарювання.

 3. Знати порядок державної реєстрації, ліцензування та припинення діяльності фармацевтичного підприємства.

 4. Вміти застосовувати загальні функції менеджменту (планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання) для здійснення конкретних.

 5. Аналізувати особливості використання методів фармацевтичного менеджменту.

 6. Аналізувати управлінські ситуації та приймати управлінські рішення щодо здійснення господарської діяльності фармацевтичного підприємства.

 7. Налагоджувати ефективні комунікативні процеси, використовуючи організаційні і міжособові комунікації.

 8. Пояснювати основні засади керівництва фармацевтичною організацією.

 9. Аналізувати причини конфліктів та стресів як об’єктів керівництва.

 10. Володіти засадами управління трудовими відносинами усередині фармацевтичної організації.

 11. Інтерпретувати особливості сучасного фармацевтичного ринку та сутність основних маркетингових концепцій.

 12. Застосовувати основні функції менеджменту в забезпеченні маркетингової діяльності фармацевтичного підприємства.Модуль І. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегративна функція менеджменту.
Змістовий модуль 1. Менеджмент і фармацевтична організація

Конкретні цілі: Засвоїти сутність сучасних управлінських теорій. Характеризувати етапи розвитку менеджменту. Визначати рівні управління. Визначати характерні риси організацій. Характеризувати колективи (групи) працівників в організації. Класифікувати чинники впливу на організацію. Засвоїти сутність підприємництва у фармації. Засвоїти порядок реєстрації та ліцензування підприємницької діяльності. Інтерпретувати підприємницькі ризики, банкрутств та припинення підприємницької діяльності.

Змістовий модуль 2. Етапи процесу управління фармацевтичною організацією

Конкретні цілі: Засвоїти сутність та взаємозв'язок функцій менеджменту. Вміти класифікувати функції менеджменту. Характеризувати планування та організування як загальні функції менеджменту. Інтерпретувати мотивування, контролювання та регулювання як загальні функції менеджменту. Засвоїти сутність методів фармацевтичного менеджменту. Класифікувати методи фармацевтичного менеджменту. Характеризувати методи фармацевтичного менеджменту за впливом на керовану систему. Засвоїти сутність стандартів фармацевтичного управління. Навчитись класифікувати управлінські рішення. Засвоїти сутність управлінських рішень. Освоїти сутність комунікацій та інформації у менеджменті. Використовувати навички діловодства у діяльності фармацевтичних організацій. Освоїти основні засади керівництва та лідерства. Характеризувати конфлікти і стреси як об'єкти керівництва.
Змістовий модуль 3. Кадровий фармацевтичний менеджмент

Конкретні цілі: Засвоїти правове забезпечення трудових відносин. Засвоїти особливості здійснення трудової діяльності (робочий час і час відпочинку). Оволодіти особливостями мотивування праці, гарантій та компенсацій в процесі трудової діяльності. Інтерпретувати правове регулювання праці, трудової дисципліни та трудових суперечок.
Змістовий модуль 4. Управління фармацевтичним маркетингом

Конкретні цілі: Здійснювати характеристику фармацевтичного ринку. Інтерпретувати сутність та розвиток маркетингових концепцій. Характеризувати складові маркетингової діяльності. Навчитись опрацьовувати стратегію та тактику фармацевтичного маркетингу.

Освоїти принципи маркетингового контролювання. Пояснювати чинники маркетингового середовища фармацевтичної фірми.


Оцінювання модуля І.

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» - 3 бали,

«4» - 2,5 балів,

«3» - 2 бали

«2» - 0 балів.Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою, та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність вони набрали не менше 78 балів. Форма проведення підсумкового контролю стандартизована та включає контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. Модуль не зараховано, якщо студент набрав менше 50 балів.
Рекомендована література:

 1. Менеджмент і маркетинг у фармації / Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька. – Київ: Медицина, 2008. – 750 с.

 2. Менеджмент у фармації / О.Є.Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г.Мельник. - Вінниця: Нова книга, 2005.- 448 с.

 3. Мнушко 3.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації, ч.І. Менеджмент у фармації: Підручник для фарм. вузів та факультетів/ За ред. 3.М. Мнушко. - X.: Основа, 1998.- 255 с.Лекції: 20 год. Кредитів ECTS: 4

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 40 год. Змістових модулів: 3

Самостійна робота: 84 год.

Разом: 144 год.


Опис програми (Маркетинг у фармації – модуль ІІ)Кінцеві цілі дисципліни:


 1. Пояснювати види та етапи маркетингових досліджень.

 2. Володіти технологією маркетингового дослідження фармацевтичного ринку.

 3. Моделювати закономірності фармацевтичного ринку та поведінку споживачів лікарських засобів.

 4. Аналізувати маркетинг-мікс фармацевтичного підприємства.

 5. Аналізувати продуктовий асортимент фармацевтичної фірми, життєвий цикл лікарських засобів та розробляти стратегії фірми на різних етапах життєвого циклу ліків.

 6. Інтерпретувати моделі та методи ціноутворення на лікарські засоби.

 7. Характеризувати особливості ціноутворення на лікарські засоби.

 8. Аналізувати стан ринку лікарських засобів за співвідношенням попиту і пропозиції, прогнозувати його.

 9. Складати схеми каналів розподілу (збуту) фармацевтичної продукції.

 10. Інтерпретувати стратегії розподілу лікарських засобів.

 11. Оцінювати елементи системи маркетингових комунікацій фармацевтичного підприємства.

 12. Моделювати використання різних елементів системи маркетингових комунікацій у діяльності фармацевтичної фірми.

 13. Пояснювати сутність міжнародного фармацевтичного маркетингу, методи, форми та концепції виходу на зовнішній фармацевтичний ринок.

 14. Аналізувати комплекс міжнародного фармацевтичного маркетингу.

 15. Інтерпретувати особливості роботи представництв фармацевтичних фірм.Змістовий модуль 5. Комплексне дослідження фармацевтичного ринку

Конкретні цілі: Навчитись організовувати процес маркетингового дослідження. Оволодіти технологією маркетингового дослідження поведінки споживачів лікарських засобів. Проводити дослідження поведінки покупців на споживчому сегменті фармацевтичного ринку. Моделювати купівельну поведінку організації-споживача на фармацевтичному ринку. Досліджувати кон'юнктуру фармацевтичного ринку. Проводити сегментацію фармацевтичного ринку та позиціонування лікарських засобів. Оцінювати та моделювати ринкові можливості фармацевтичних підприємств. Пояснювати сутність бенчмаркінгу у діяльності фармацевтичних підприємств
Змістовий модуль 6. Комплекс фармацевтичного маркетингу

Конкретні цілі: Характеризувати асортиментну політику фармацевтичних підприємств. Пояснювати сутність етапів життєвого циклу лікарського засобу. Інтерпретувати сутність понять якість та конкурентоспроможність лікарського засобу. Засвоїти сутність товарних знаків та брендів. Характеризувати види упаковки лікарських засобів. Характеризувати чинники ціноутворення та еластичність попиту на лікарські засоби. Оволодіти основними стратегіями ціноутворення на лікарські засоби. Освоїти моделі та методи ціноутворення на лікарські засоби. Вивчити порядок державної реєстрації цін на основні лікарські засоби. Характеризувати варіанти структур каналів розподілу (методів збуту) лікарських засобів. Засвоїти стратегії розподілу лікарських засобів. Оволодіти основними поняттями фармацевтичної логістики. Характеризувати систему маркетингових комунікацій фармацевтичного підприємства. Освоїти сутність основних елементів системи маркетингових комунікацій.
Змістовий модуль 7. Міжнародний маркетинг у фармації.

Конкретні цілі: Характеризувати сутність те середовище міжнародного фармацевтичного маркетингу. Оволодіти методами, формами та концепціями виходу на зовнішній ринок. Знати систему управління міжнародним фармацевтичним маркетингом. Вивчити аспекти формування комплексу міжнародного фармацевтичного маркетингу. Ознайомитися з особливостями діяльності представництв фармацевтичних підприємств. Вивчити принципи персонального продажу лікарських засобів. Ознайомитися з організацією роботи представників фармацевтичних підприємств.
Оцінювання модуля ІІ.

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» - 6 балів,

«4» - 5 балів,

«3» - 4 бали

«2» - 0 балів.Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою, та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність вони набрали не менше 76 балів. Форма проведення підсумкового контролю стандартизована та включає контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. Модуль не зараховано, якщо студент набрав менше 50 балів.
Рекомендована література:

 1. Менеджмент і маркетинг у фармації / Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька. – Київ: Медицина, 2008. – 750 с.

 2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: Теоретичні та прикладні засади. - Вінниця: Нова книга, 2004.- 464 с.

 3. Мнушко З.М., Діхтярова Н.М. Менеджмент і маркетинг у фармації. Ч. ІІ Маркетинг у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів / За ред. З.М. Мнушко. – Харків: Основа, 1999. – 288 с.

 4. Фармацевтичний маркетинг: навчальний посібник / Б. Громовик, Г. Гасюк, Л. Мороз, Н. Чухрай. – Львів: Наутілус, 2000 – 320 с.


Клінічна фармація V рік/ 9 семестр
Лекції: 30 год. Кредитів ECTS: 6

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 110 год. Змістових модулів: 7

Самостійна робота: 76 год.

Разом: 216 год.
Опис програми (Клінічна фармація – модуль ІІІ)
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Вміти ідентифікувати відомі лікарські засоби за допомогою міжнародної, торгової, хімічної назви щодо їх приналежності до певної фармакологічної та фармакотерапевтичної групи.

 2. Вміти користування нормативною і довідковою літературою щодо раціонального застосування лікарських засобів.

 3. Вміти визначати необхідні для порівняння властивості ліків та проводити порівняльну характеристику лікарських засобів із урахуванням хімічної будови, механізму дії та фармакологічних властивостей на підставі даних літератури та супровідної документації.

 4. Знати та використовувати на практиці підходи до медикаментозного лікування найбільш поширених захворювань;

 5. Вміти використовувати на практиці принципи консультування пацієнтів, лікарів, інших осіб, залучених до фармакотерапевтичного процесу, щодо питань раціонального використання лікарських засобів.

 6. Вміти визначати серед відвідувачів аптеки категорії осіб, які вимагають обов'яз­кової консультації лікаря та осіб, у яких можливе проведення самолікування.

 7. Вміти надавати фармацевтичну опіку, скеровану на пацієнтів, лікарів, інший медичний персонал при застосуванні лікарських засобів.


Модуль 3. Оцінка ефективності та безпеки застосування лікарських засобів при різних патологічних процесах. Роль фармацевтичної опіки.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка