Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка23/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

“Промислова технологія лікарських засобів” 4 курс/7-8 семестр


Спеціальність «Фармація»

Лекції 40 год.

Семінари -

Практичні заняття 80 год.

Самостійна робота 96 год.

Разом 216 год.


Кредитів ЕСТS - 4,5 + 1,5 (6)

Модулів з дисципліни - 2

Модуль «Курсова робота» - 1

Змістових модулів - 5


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання/

семестр

Види контролю


Усього,

год / кредитівАудиторних

СРС


Лекцій


Лаборатор- них занять

Модуль 1


81/2,2520


40


214/VІІ

поточний та підсумковий модульний контроль

Модуль 2


81/2,25


20


40


21


4/VІІІ

поточний та підсумковий модульний контроль

Модуль

«Курсова робота»
54/1,5

-

-

54

4/ VІІ-VІІІ

поточний та підсумковий модульний контроль

Разом

216/6

40


80

96
Кінцеві цілі дисципліни:

    1. Знати принципи і правила належної виробничої практики.

    2. Користуватися нормативною документацією, довідковою науковою літературою.

    3. Ідентифікувати вид лікарської форми.

    4. Вивчити основні фізико-хімічні та фармако-технологічні властивості речовин, які впливають на технологію виробництва препаратів.

    5. Вміти обґрунтовувати основні теоретичні підходи до виготовлення лікарських засобів в промислових умовах.

    6. Набути навички щодо удосконалення технологічного процесу, вміти оцінювати втрати та вихід готового продукту, складати матеріальний баланс та блок-схему виробництва.

    7. Використовувати передовий досвід фармацевтичних виробників.

    8. Проводити контроль якості напівпродуктів та готових продуктів.Модуль 1. Загальні питання фармацевтичної технології лікарських засобів. Нормативно-технічна документація. Тверді, рідкі та м′які лікарські засоби. Лікарські засоби для ректального та вагінального застосування

Змістовий модуль 1 Нормативно-технічна документація. Матеріальний баланс. Тверді лікарські засоби

Конкретні цілі: засвоїти основні поняття та терміни фармацевтичної технології лікарських засобів; знати основні напрямки державного нормування виробництва лікарських засобів; ознайомитись з категоріями, структурою нормативної документації та промисловим виробництвом препаратів згідно правил належної виробничої практики (GMP); орієнтуватися в структурі та змісті ДФ України та іншої нормативної документації, що регламентує виробництво лікарських препаратів; освоїти основні положення нормативних документів, які регламентують склад лікарських засобів, якість вихідних речовин і виготовлених лікарських засобів; технологію, умови виготовлення та зберігання готових лікарських засобів; вміти складати рівняння матеріального балансу, розраховувати вихід, втрати, розхідний коефіцієнт на різних стадіях технологічного процесу; знати характеристику, класифікацію твердих лікарських засобів, вимоги ДФ України; користуватися ДФ України та іншими чинними нормативними документами для пошуку необхідної інформації з питань виготовлення твердих лікарських засобів; розраховувати кількості інгредієнтів для виготовлення твердих лікарських засобів різного складу; вибирати та обґрунтовувати оптимальну технологію твердих лікарських засобів відповідно до складу; здійснювати основні технологічні стадії виготовлення твердих лікарських засобів; вміти складати технологічні блок-схеми виробництва готових твердих лікарських засобів; здійснювати контроль якості твердих лікарських засобів відповідно до вимог чинної нормативної документації.
Змістовий модуль 2. Рідкі лікарські засоби промислового виробництва

Конкретні цілі: користуватися ДФ України та іншими чинними нормативними документами для пошуку необхідної інформації з питань виготовлення гомогенних і гетерогенних рідких лікарських засобів (РЛЗ); розраховувати кількості лікарських і допоміжних речовин для виготовлення РЛЗ; вибирати та обґрунтовувати оптимальний варіант технології РЛЗ з урахуванням фізико-хімічних властивостей інгредієнтів; засвоїти теоретичні основи одержання водних та неводних розчинів у промислових умовах; здійснювати основні технологічні операції і стадії виготовлення РЛЗ; підбирати відповідні таро-закупорювальні засоби з урахуванням фізико-хімічних властивостей інгредієнтів; зійснювати контроль якості виготовлених РЛЗ відповідно до вимог чинної нормативної документації.
Змістовий модуль 3. М’які лікарські засоби промислового виробництва. Лікарські засоби для ректального та вагінального застосування

Конкретні цілі: знати характеристику та класифікацію м’яких лікарських засобів для зовнішнього застосування, лікарських засобів для вагінального та ректального застосування, їх класифікацію, вимоги за ДФ України; користуватися ДФ України та іншими чинними нормативними документами для пошуку необхідної інформації щодо технології та контролю якості м’яких лікарських засобів та супозиторіїв; знати теоретичні основи та виробничі процеси одержання мазей, лініментів та інших м’яких лікарських засобів у промислових умовах; вибирати та обґрунтовувати раціональну технологію м’яких лікарських засобів та супозиторіїв відповідно до їх складу та медичного призначення; здійснювати основні технологічні операції при виготовленні м’яких лікарських засобів та супозиторіїв; вміти складати технологічні блок-схеми промислового виробництва м’яких лікарських засобів та лікарських засобів для вагінального і ректального застосування; здійснювати контроль якості м’яких лікарських засобів та лікарських засобів для вагінального і ректального застосування відповідно до вимог чинної нормативної документації.

Модуль 2. Лікарські засоби. Що вимагають асептичних умов виготовлення. Засоби з рослинної і тваринної сировини. Екстракційні лікарські засоби. Лікарські засоби, що знаходяться під тиском

Змістовий модуль 4. Лікарські засоби, що вимагають асептичних умов виготовлення

Конкретні цілі: знати сучасні вимоги належної виробничої практики щодо виробництва стерильних та асептично виготовлених лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах; користуватися ДФ України та іншими чинними нормативними документами для пошуку необхідної інформації щодо забезпечення належних умов виготовлення та контролю якості стерильних і асептично виготовлених лікарських засобів; розраховувати кількості лікарських і допоміжних речовин для виготовлення стерильних та асептично виготовлених лікарських засобів; здійснювати основні технологічні операції при виготовленні стерильних та асептично виготовлених засобів; визначати режими стерилізації лікарських засобів з урахуванням фізико-хімічних властивостей лікарських речовин; вміти складати технологічні блок-схеми промислового виробництва стерильних та асептично виготовлених лікарських засобів; здійснювати постадійний контроль якості стерильних та асептично виготовлених лікарських засобів; вміти раціонально добирати технологічне обладнання та упакування.
Змістовий модуль 5. Засоби з рослинної і тваринної сировини. Екстракційні препарати. Лікарські засоби, що знаходяться під тиском

Конкретні цілі: користуватися ДФ України та іншими чинними нормативними документами для пошуку необхідної інформації з питань виготовлення екстракційних препаратів; вміти теоретично обґрунтовувати вибір методу екстрагування лікарської рослинної сировини; засвоїти принципи технології екстракційних препаратів; здійснювати контроль якості екстракційних препаратів відповідно до вимог чинної нормативної документації; вивчити основні методи виробництва препаратів із свіжої рослинної сировини і біогенних стимуляторів; засвоїти принципи виробництва гормональних, ферментних препаратів і методи їх очистки; знати характеристику лікарських засобів, що знаходяться під тиском, їх класифікацію, вимоги за ДФ України; користуватися ДФ України та іншими чинними нормативними документами для пошуку необхідної інформації щодо технології та контролю якості лікарських засобів, що знаходяться під тиском; знати основні підходи до виробництва та контролю якості аерозольних препаратів; вміти проводити розрахунки та складати технологічні блок-схеми виробництва аерозольних препаратів; вміти раціонально добирати технологічне обладнання та упакування; вміти складати робочі прописи і технологічні блок-схеми виробництва різних препаратів.
Модуль «Курсова робота»

Конкретні цілі: закріплення та поглиблення знань, які студенти одержали на лекціях, лабораторних заняттях та під час самостійної роботи. Курсова робота є продовженням вивчення класичного курсу технології ліків і її виконання надає студентам навички пошуку, аналізу та систематизації наукової інформації.

Оцінювання модуля 1 і модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» - 13 балів

«4» - 10 балів

«3» - 8 балів

«2» - 0 балів


Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля 1 і 2, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу (ІСРС) і становить 120 балів (9х13+3).

Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати для зарахування модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем і становить 72 (9?8).

Оцінювання модуля «Курсова робота»

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» - 180-200 балів

«4» - 140-179 балів

«3» - 110-139 бали

«2» - 0 балів

Оцінка за курсову роботу визначається шляхом оцінювання рівня виконання курсової роботи (поточної навчальної діяльності студента) та захисту курсової роботи (підсумкового модульного контролю). Рівень виконання курсової роботи оцінюється за чо­тирибальною шкалою („відмінно", „добре", „задовільно", „незадовільно") і конвертується у бали за кредитно-модульною системою наступним чином:

Традиційна оцінка

Конвертація у бали

«5»

120

«4»

90

«3»

60

«2»

0

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за виконання курсової роботи, дорівнює 120 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за виконання курсової роботи для допуску до його до захисту складає - 60.

Захист курсової роботи оцінюється за чо­тирибальною шкалою („відмінно", „добре", „задовільно", „незадовільно") і конвертується у бали за кредитно-модульною системою наступним чином:
Традиційна оцінка

Конвертація у бали

«5»

80

«4»

65

«3»

50

«2»

0Рекомендована література

 1. Державна Фармакопея України. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 556 с.; Доповнення 1, 2004. – 520 с.; Доповнення 2, 2008. – 617 с.; Доповнення 3, 2009. – 280 с. ; Доповнення 4, 2011.

 2. Закон України «Про лікарські засоби» № 123/96-ВР від 4.04.96.

 3. Настанова 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація. – К.: МОРІОН. – 2003. – 42 с.

 4. Настанова 42-3.1:2004. Настанови з якості. Лікарські засоби. Фармацевтична розробка. - Київ, 2004. – 16 с.

 5. Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2010 Лікарські засоби. Належна виробнича практика / М. Ляпунов, О. Безугла, О. Соловйов та ін. – Київ: МОЗ України, 2010. – 169 с.

 6. Муравьев И. А. Технология лекарств. В 2-х томах . - 3-е изд. - М.: Медицина, 1980. - Т.2. - 704 с.

 7. Практикум з промислової технології лікарських засобів / Під ред. О.А.Рубан. – Х.: НФаУ, 2011. – 342 с.

 8. Промислова технологія ліків: підручник. У 2-х т. / В.І. Чуєшов, М.Ю. Чернов, Л.М. Хохлова [та ін.]; під ред. В.І. Чуєшова. – Харків: Основа, Вид-цтво УкрФА, 2003. – Т.1. – 560 с.; Т.2. – 704 с.

 9. Промышленная технология лекарств: Учебник. В 2-х т./ В.И.Чуешов, М.Ю.Чернов, Л.М.Хохлова и.др.; Под ред. В.И.Чуешова. - Харьков: Основа, Вид-цтво УкрФА, 1999. -Т.1. - 560 с.; Т.2. -704 с.

 10. Руководство к лабораторным занятиям по заводской технологии лекарственных форм. Под ред. А.И.Тенцовой. – М.: Медицина, 1986. – 210с.

 11. Технология лекарственных препаратов промишленного производства: Учебное пособие / Д.И. Дмитриевский. Л.И. Богуславская, Л.М. Хохлова и др. – Часть 1. Основные процессы и аппараты в фармацевтическом производстве. Экстракционные препараты. – Х.: Изд-во НФаУ, 2005. – 128 с.

 12. Технология лекарственных препаратов промишленного производства: Учебное пособие / Д.И. Дмитриевский. Л.И. Богуславская, Л.М. Хохлова и др. – Часть 2. Препараты для парентерального применения. Твердые и мягкие лекарственные формы. – Х.: Изд-во НФаУ, 2006. – 164 с.

 13. Технология лекарственных форм: Учебник. В 2-х томах. Том 2/ Р.В.Бобылев, Г. П. Грядунова, Л.А.Иванова и др., Под ред. Л.А.Ивановой. – М.: Медицина, 1991. – 544 с.

 14. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва: Навчальний посібник / Д.І. Дмитрієвський. Л.І. Богуславська, Л.М. Хохлова та ін.; Ред. Д.І. Дмитрієвський. – Вид. 2-е. - Вінниця: Нова книга, 2008. – 280 с.
МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ 4-5 роки/7-9 семестри


Лекції: 20 год. Кредитів ECTS: 5,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 80 год. Змістових модулів: 4

Самостійна робота: 98 год.

Разом: 198 год.


Опис програми (Менеджмент та маркетинг у фармації – модуль І)


Кінцеві цілі дисципліни:

1. Інтерпретувати, відповідно до рівнів, структуру управління фармацевтичною службою України.3. Пояснювати взаємозв'язок внутрішніх змінних (цілі, структура, завдання, технології, люди) фармацевтичних організацій.

 1. Характеризувати взаємозв'язки фармацевтичної організації та її зовнішнього сере­довища (постачальники, споживачі, конкуренти та ін.).

 2. Описувати суб’єкти фармацевтичного підприємництва та аналізувати умови їх господарювання.

 3. Знати порядок державної реєстрації, ліцензування та припинення діяльності фармацевтичного підприємства.

 4. Вміти застосовувати загальні функції менеджменту (планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання) для здійснення конкретних.

 5. Аналізувати особливості використання методів фармацевтичного менеджменту.

 6. Аналізувати управлінські ситуації та приймати управлінські рішення щодо здійснення господарської діяльності фармацевтичного підприємства.

 7. Налагоджувати ефективні комунікативні процеси, використовуючи організаційні і міжособові комунікації.

 8. Пояснювати основні засади керівництва фармацевтичною організацією.

 9. Аналізувати причини конфліктів та стресів як об’єктів керівництва.

 10. Володіти засадами управління трудовими відносинами усередині фармацевтичної організації.

 11. Інтерпретувати особливості сучасного фармацевтичного ринку та сутність основних маркетингових концепцій.

 12. Застосовувати основні функції менеджменту в забезпеченні маркетингової діяльності фармацевтичного підприємства.Модуль І. Менеджмент у фармації. Маркетинг як інтегративна функція менеджменту.
Змістовий модуль 1. Менеджмент і фармацевтична організація

Конкретні цілі: Засвоїти сутність сучасних управлінських теорій. Характеризувати етапи розвитку менеджменту. Визначати рівні управління. Визначати характерні риси організацій. Характеризувати колективи (групи) працівників в організації. Класифікувати чинники впливу на організацію. Засвоїти сутність підприємництва у фармації. Засвоїти порядок реєстрації та ліцензування підприємницької діяльності. Інтерпретувати підприємницькі ризики, банкрутств та припинення підприємницької діяльності.

Змістовий модуль 2. Етапи процесу управління фармацевтичною організацією

Конкретні цілі: Засвоїти сутність та взаємозв'язок функцій менеджменту. Вміти класифікувати функції менеджменту. Характеризувати планування та організування як загальні функції менеджменту. Інтерпретувати мотивування, контролювання та регулювання як загальні функції менеджменту. Засвоїти сутність методів фармацевтичного менеджменту. Класифікувати методи фармацевтичного менеджменту. Характеризувати методи фармацевтичного менеджменту за впливом на керовану систему. Засвоїти сутність стандартів фармацевтичного управління. Навчитись класифікувати управлінські рішення. Засвоїти сутність управлінських рішень. Освоїти сутність комунікацій та інформації у менеджменті. Використовувати навички діловодства у діяльності фармацевтичних організацій. Освоїти основні засади керівництва та лідерства. Характеризувати конфлікти і стреси як об'єкти керівництва.
Змістовий модуль 3. Кадровий фармацевтичний менеджмент

Конкретні цілі: Засвоїти правове забезпечення трудових відносин. Засвоїти особливості здійснення трудової діяльності (робочий час і час відпочинку). Оволодіти особливостями мотивування праці, гарантій та компенсацій в процесі трудової діяльності. Інтерпретувати правове регулювання праці, трудової дисципліни та трудових суперечок.
Змістовий модуль 4. Управління фармацевтичним маркетингом

Конкретні цілі: Здійснювати характеристику фармацевтичного ринку. Інтерпретувати сутність та розвиток маркетингових концепцій. Характеризувати складові маркетингової діяльності. Навчитись опрацьовувати стратегію та тактику фармацевтичного маркетингу.

Освоїти принципи маркетингового контролювання. Пояснювати чинники маркетингового середовища фармацевтичної фірми.


Оцінювання модуля І.

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» - 3 бали,

«4» - 2,5 балів,

«3» - 2 бали

«2» - 0 балів.Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою, та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність вони набрали не менше 78 балів. Форма проведення підсумкового контролю стандартизована та включає контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. Модуль не зараховано, якщо студент набрав менше 50 балів.
Рекомендована література:

 1. Менеджмент і маркетинг у фармації / Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька. – Київ: Медицина, 2008. – 750 с.

 2. Менеджмент у фармації / О.Є.Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г.Мельник. - Вінниця: Нова книга, 2005.- 448 с.

 3. Мнушко 3.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації, ч.І. Менеджмент у фармації: Підручник для фарм. вузів та факультетів/ За ред. 3.М. Мнушко. - X.: Основа, 1998.- 255 с.Лекції: 20 год. Кредитів ECTS: 4

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 40 год. Змістових модулів: 3

Самостійна робота: 84 год.

Разом: 144 год.


Опис програми (Маркетинг у фармації – модуль ІІ)Кінцеві цілі дисципліни:


 1. Пояснювати види та етапи маркетингових досліджень.

 2. Володіти технологією маркетингового дослідження фармацевтичного ринку.

 3. Моделювати закономірності фармацевтичного ринку та поведінку споживачів лікарських засобів.

 4. Аналізувати маркетинг-мікс фармацевтичного підприємства.

 5. Аналізувати продуктовий асортимент фармацевтичної фірми, життєвий цикл лікарських засобів та розробляти стратегії фірми на різних етапах життєвого циклу ліків.

 6. Інтерпретувати моделі та методи ціноутворення на лікарські засоби.

 7. Характеризувати особливості ціноутворення на лікарські засоби.

 8. Аналізувати стан ринку лікарських засобів за співвідношенням попиту і пропозиції, прогнозувати його.

 9. Складати схеми каналів розподілу (збуту) фармацевтичної продукції.

 10. Інтерпретувати стратегії розподілу лікарських засобів.

 11. Оцінювати елементи системи маркетингових комунікацій фармацевтичного підприємства.

 12. Моделювати використання різних елементів системи маркетингових комунікацій у діяльності фармацевтичної фірми.

 13. Пояснювати сутність міжнародного фармацевтичного маркетингу, методи, форми та концепції виходу на зовнішній фармацевтичний ринок.

 14. Аналізувати комплекс міжнародного фармацевтичного маркетингу.

 15. Інтерпретувати особливості роботи представництв фармацевтичних фірм.Змістовий модуль 5. Комплексне дослідження фармацевтичного ринку
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка