Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка22/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Конкретні цілі: Навчитись організовувати процес маркетингового дослідження. Оволодіти технологією маркетингового дослідження поведінки споживачів лікарських засобів. Проводити дослідження поведінки покупців на споживчому сегменті фармацевтичного ринку. Моделювати купівельну поведінку організації-споживача на фармацевтичному ринку. Досліджувати кон'юнктуру фармацевтичного ринку. Проводити сегментацію фармацевтичного ринку та позиціонування лікарських засобів. Оцінювати та моделювати ринкові можливості фармацевтичних підприємств. Пояснювати сутність бенчмаркінгу у діяльності фармацевтичних підприємств
Змістовий модуль 6. Комплекс фармацевтичного маркетингу

Конкретні цілі: Характеризувати асортиментну політику фармацевтичних підприємств. Пояснювати сутність етапів життєвого циклу лікарського засобу. Інтерпретувати сутність понять якість та конкурентоспроможність лікарського засобу. Засвоїти сутність товарних знаків та брендів. Характеризувати види упаковки лікарських засобів. Характеризувати чинники ціноутворення та еластичність попиту на лікарські засоби. Оволодіти основними стратегіями ціноутворення на лікарські засоби. Освоїти моделі та методи ціноутворення на лікарські засоби. Вивчити порядок державної реєстрації цін на основні лікарські засоби. Характеризувати варіанти структур каналів розподілу (методів збуту) лікарських засобів. Засвоїти стратегії розподілу лікарських засобів. Оволодіти основними поняттями фармацевтичної логістики. Характеризувати систему маркетингових комунікацій фармацевтичного підприємства. Освоїти сутність основних елементів системи маркетингових комунікацій.
Змістовий модуль 7. Міжнародний маркетинг у фармації.

Конкретні цілі: Характеризувати сутність те середовище міжнародного фармацевтичного маркетингу. Оволодіти методами, формами та концепціями виходу на зовнішній ринок. Знати систему управління міжнародним фармацевтичним маркетингом. Вивчити аспекти формування комплексу міжнародного фармацевтичного маркетингу. Ознайомитися з особливостями діяльності представництв фармацевтичних підприємств. Вивчити принципи персонального продажу лікарських засобів. Ознайомитися з організацією роботи представників фармацевтичних підприємств.
Оцінювання модуля ІІ.

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» - 6 балів,

«4» - 5 балів,

«3» - 4 бали

«2» - 0 балів.Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою, та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність вони набрали не менше 76 балів. Форма проведення підсумкового контролю стандартизована та включає контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. Модуль не зараховано, якщо студент набрав менше 50 балів.
Рекомендована література:

 1. Менеджмент і маркетинг у фармації / Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька. – Київ: Медицина, 2008. – 750 с.

 2. Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: Теоретичні та прикладні засади. - Вінниця: Нова книга, 2004.- 464 с.

 3. Мнушко З.М., Діхтярова Н.М. Менеджмент і маркетинг у фармації. Ч. ІІ Маркетинг у фармації: Підручник для фарм. вузів і факультетів / За ред. З.М. Мнушко. – Харків: Основа, 1999. – 288 с.

 4. Фармацевтичний маркетинг: навчальний посібник / Б. Громовик, Г. Гасюк, Л. Мороз, Н. Чухрай. – Львів: Наутілус, 2000 – 320 с.


Організація та економіка фармацї 3-4 роки/ 5-7семестри
Модуль 1

Лекції: 16 год. Кредитів ECTS: 3

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 42 год. Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 50 год.

Разом: 108 год.
Модуль 2

Лекції: 14 год. Кредитів ECTS: 3

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 38 год. Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 56 год.

Разом: 108 год.
Модуль 3

Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 3,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 70 год. Змістових модулів: 3

Самостійна робота: 46 год.

Разом: 126 год.
Опис програми (Організація та економіка фармації)
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Засвоїти принципи організації фармацевтичного забезпечення населення згідно з вимогами Належної аптечної практики.

 2. Визначати порядок відкриття аптек та їх структурних підрозділів.

 3. Навчитись організовувати приймання, розміщення та зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення в аптечному закладі. Засвоїти принципи ціноутворення на лікарські засоби в Україні.

 4. Засвоїти порядок відпуску лікарських засобів з аптек. Знати основні критерії безрецептурного відпуску лікарських засобів та алгоритми фармацевтичної опіки при відпуску безрецептурних препаратів.

 5. Здійснювати приймання рецептів та відпуск готових і екстемпоральних лікарських засобів. Вивчити правила виписування рецептів та відпуску з аптек контрольованих речовин. Опрацювати особливості пільгового та безкоштовного відпуску лікарських засобів.

 6. Вивчити види внутрішньоаптечного контролю якості ліків. Здійснювати документальне оформлення результатів внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів в аптеці, лікувально-профілактичному закладі та на аптечному складі.

 7. Засвоїти порядок фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів.

 8. Здійснювати документальне оформлення товарних та касових операцій в аптеці. Знати порядок обліку руху інших активів.

 9. Опрацювати Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші законодавчі та нормативно-правові документи, що регламентують організацію обліку та звітності в Україні. Визначати фінансовий результат діяльності та складати документи зовнішної фінансової звітності аптеки.

 10. Проводити експрес-аналіз діяльності аптек за темпами приросту основних показників. Оцінювати ефективність наявних фінансових ресурсів, раціонального використання власних та позикових коштів.


МОДУЛЬ 1. „ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Змістовий модуль 1. Організаційні принципи фармацевтичного забезпечення

Конкретні цілі: Використовувати нормативно-правові акти, які регламентують діяльність підприємств фармацевтичної галузі. Визначати раціональну організаційну структуру аптеки. Розраховувати поточну потребу в лікарських засобах та визначати потенційних постачальників, проводити вхідний контроль лікарських засобів. Знати порядок організації зберігання лікарських засобів в аптеках, утилізації та знищення неякісних лікарських засобів. Засвоїти особливості державного та ринкового підходів до ціноутворення на лікарські засоби.
Змістовий модуль 2. Організація відпуску готових лікарських засобів з аптек

Конктретні цілі: Знати вимоги до безрецептурних препаратів, основні принципи розміщення безрецептурних препаратів в торговому залі аптеки, права та обов’язки провізора з відпуску ліків без рецептів. Засвоїти загальні правила виписування рецептів, термін їх дійсності та зберігання в аптеках. Вивчити особливості виписування та відпуску наркотичних, психотропних, отруйних, сильнодіючих лікарських засобів та прекурсорів, а також комбінованих лікарських засобів із вмістом контрольованих речовин. Засвоїти порядок виписування та відпуску ліків на безоплатних та пільгових умовах.
МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

Змістовий модуль 3. Організація роботи аптек із забезпечення населення лікарськими засобами індивідуального виготовлення

Конктретні цілі: Вивчити правила виписування рецептів на лікарські засоби індивідуального виготовлення. Організовувати робоче місце провізора з прийому рецептів та відпуску ліків. Здійснювати таксування (визначення вартості) різних лікарських форм індивідувльного виготовлення, проводити реєстрацію рецептів на ліки індивідуального виготовлення. Здійснювати предметно-кількісний облік контрольованих речовин при індивідуальному виготовленні лікарських засобів в аптеках.
Змістовий модуль 4. Організація фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів. Внутрішньоаптечний контроль якості лікарських засобів. Оптова торгівля лікарськими засобами

Конктретні цілі: Здійснювати документальне оформлення лабораторно-фасувальних робіт, таксування вимог-замовлень лікувально-профілактичних закладів. Засвоїти види внутрішньоаптечного контролю якості ліків та реєстрацію у відповідних журналах результатів обов’язкових та вибіркових видів контролю. Проводити документальне оформлення надходження та відпуску товарів на аптечному складі
МОДУЛЬ 3. Облік, фінансова звітність та економічний аналіз діяльності аптек

Змістовий модуль 5. Облік товарних та розрахункових операцій в аптеках. Основи бухгалтерського обліку

Конкретні цілі: Здійснювати документальне оформлення руху товарно-матеріальних цінностей в аптеці. Засвоїти основні положення документального оформлення й обліку касових операцій у аптеці, відповідальність та обов’язки касира. Застосовувати РРО у розрахунках зі споживачами. Визначати результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Засвоїти структуру бухгалтерського балансу та його складові частини, а також заємозв’язок бухгалтерських рахунків з фінансовою звітністю. Навчитись відображати господарські операцій у бухгалтерських рахунках. Складати баланс аптеки. Пояснювати зміни в балансі.

Змістовий модуль 6. Облік фінансових результатів діяльності аптек

Конкретні цілі: Опрацювати основні положення щодо нарахування та оподаткування заробітної плати працівників аптек. Визначати доходи, витрати аптеки та фінансовий рузультат діяльності за звітний період. Засвоїти основні підходи до оподаткування результатів діяльності аптек та порядок складання зовнішньої фінансової звітності юридичних та фізичних осіб при звичайній та спрощеній системах оподаткування.
Змістовий модуль 7. Сучасні методи економічного аналізу фінансово-господарської діяльності аптек

Конкретні цілі: Проводити структурний аналіз господарських засобів та джерел їх утворення. Здійснювати порівняльний аналіз темпів приросту показників балансу та звіту про фінансові результати. Засвоїти закони, принципи та методи оцінки фінансової стійкості аптечних підприємств. Набути практичні навички з рейтингового та матричного методів аналізу для оцінки фінансового стану та оцінки конкурентоспроможності аптек за допомогою інтегрального показника. Проводити діагностику ліквідності, платоспроможності та прибутковості аптек. Розпізнавати симптоми можливого виникнення банкрутства аптек.

Оцінювання модулів


Традиційна

оцінка


Конвертація в бали

Модуль 1. «Організація фармацевтичного забезпечення населення»

20 занять +ПМК

Модуль 2. «Організація фармацевтичного забезпечення лікарськими засобами індивідуального виготовлення. Контроль якості та оптова торгівля лікарськими засобами»

18 занять +ПМК

Модуль 3

«Облік, фінансова звітність та економічний аналіз діяльності аптек»34 заняття +ПМК

«5»

6

6

3,5

«4»

5

5

3

«3»

4

4

2

«2»

0

0

0

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.


Оцінювання індивідуальної роботи студента

Бали за індивідуальну роботу можуть набрати студенти, які навчаються на добре та відмінно, займаються у науковому студентському гуртку кафедри, брали участь у факультетських, університетських наукових студентських конференціях та зайняли призові місця за участь в олімпіаді з дисципліни.


Кількість балів, які нараховуються студенту за індивідуальну роботу

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

0 балів

12 балів

4 балиМінімальна кількість балів для допуску до модульного контролю

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

80 балів

72 бали

68 балів

Підсумковий тестовий контроль включає контроль теоретичної та практичної підготовки.

І етап – письмова відповідь на 20 тестових питань формату А.

ІІ етап – вирішення ситуаційних завдань (типових задач діяльності) з перевіркою практичних навичок.Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.
Рекомендована література

 1. Громовик Б.П., Терещук С.І., Чухрай І.Л. Організація та економіка фармації / За ред. проф. Б.П.Громовика та доц. С.І.Терещук. – Вінниця, Нова книга, 2009. – 816 с.

 2. Законодавство України (урядовий портал) Кодекси і закони України, Укази Президента України, Постанови і Декрети Кабінету Міністрів України// http:// zakon.rada.gov.ua/

 3. Нормативні акти Міністерства охорони здоров’я України//http:// mozdocs.kiev.ua


Фармакотерапія з основами фармакокінетики

ІV рік/ 7 семестр
Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 3

Семінари: - Модулів: 2

Практичні заняття: 40 год. Змістових модулів: 10

Самостійна робота: 58 год.

Разом: 108 год.
Опис програми (Фармакотерапія з основами фармакокінетики – модуль І)
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Володіти базовою термінологією з фармакотерапії.

 2. Знати основні симптоми та клінічні ознаки найпоширеніших захворювань органів і систем: серцево-судинної, дихальної, травної.

 3. Уміти трактувати результати обстеження хворого для погодженого з лікарем обґрунтування вибору лікарських засобів для раціональної фармакотерапії.

 4. Уміти використовувати знання про фармакологічні ефекти, механізм дії, фармакокінетику ліків, принципи їх дозування, показання та протипоказання для забезпечення індивідуалізованої ефективної та безпечної фармакотерапії захворювань серцево-судинної, дихальної та травної систем.

 5. Знати принципи раціональної фармакотерапії конкретного хворого виходячи із положень доказової медицини та можливостей впровадження Формулярної системи.

 6. Знати правила та способи введення лікарських засобів, виходячи з технологічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних критеріїв та переваг, особливостей дії з урахуванням віку та стану окремих органів і систем організму хворого.

 7. Вміти надавати термінову медикаментозну допомогу при нападах бронхіальної астми, печінковій кольці, нападах стенокардії.

 8. Знати принципи розрахунку фармакокінетичних параметрів у залежності від особливостей введення лікарських засобів, частоти та тривалості їх застосування.


Модуль 1. Введення у фармакотерапію з основами фармакокінетики. Основи раціональної фармакотерапії. Фармакотерапія хвороб внутрішніх органів.
Змістовий модуль 1. Предмет і завдання фармакотерапії з основами фармакокінетики. Види фармакотерапії. Основи раціональної фармакотерапії.

Конкретні цілі: Знати загальні відомості про етіологію, патогенез, симптоми, синдроми і перебіг хвороби людини. Орієнтуватися в сучасних методах діагностики захворювань, необхідних для проведення раціональної і безпечної фармакотерапії. Характеризувати основні види фармакотерапії: етіотропну, патогенетичну, симптоматичну, замісну, профілактичну. Вміти трактувати сучасний зміст поняття «раціональна фармакотерапія». Знати етапи фармакотерапії, їх зміст. Обґрунтовувати значення та важливість застосування принципів доказової медицини для забезпечення ефективної і безпечної фармакотерапії, а також принципів побудови Національної формулярної системи та її впровадження в лікувально-профілактичних закладах України. Знати основні фармакокінетичні процеси перетворення лікарських засобів в організмі та вміти розраховувати індивідуальні дози залежно від способу і кратності введення. Знати правила фармацевтичної етики і деонтології та дотримувати їх у практичній фармації.Змістовий модуль 2. Фармакотерапія захворювань органів дихання: бронхів та легень, ЛОР-органів.

Конкретні цілі: Пояснювати етіологію, патогенез, класифікацію, клінічні ознаки патології бронхів та легень, ЛОР-органів. Трактувати результати основних методів обстеження хворих для вибору оптимальних лікарських засобів для раціональної фармакотерапії. Пояснювати принципи раціональної фармакотерапії нозологічних одиниць, знати раціональні схеми лікування згідно Протоколів надання медичної допомоги та клінічних настанов при конкретних захворюваннях. Застосовувати клініко-фармакологічні підходи до раціонального вибору лікарських засобів та оцінювати фармакотерапевтичні ефекти. Вміти надавати термінову медикаментозну допомогу при певних критичних станах (розлади дихання, астматичний статус тощо).
Змістовий модуль 3. Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи.

Конкретні цілі: Знати фактори ризику, механізми розвитку, клінічну картину ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, артеріальної гіпертензії. Пояснювати причини, механізми розвитку, клінічні ознаки серцевої недостатності, порушень ритму серця, захворювань судин. Трактувати результати обстеження хворих та обґрунтовувати раціональний вибір лікарських засобів. Пояснювати принципи фармакотерапії нозологічних одиниць, знати раціональні схеми лікування згідно Протоколів надання медичної допомоги та клінічних настанов (рекомендацій). Застосовувати клініко-фармакологічні підходи до раціонального вибору лікарських засобів та оцінювати фармакотерапевтичні ефекти. Вміти надавати термінову медикаментозну допомогу при гострих нападах стенокардії.
Змістовий модуль 4. Фармакотерапія захворювань органів травлення та сечовиділення.

Конкретні цілі: Пояснювати етіологію, патогенез, клінічну картину захворювань органів травлення та сечовиділення. Трактувати результати методів обстеження хворих та застосовувати їх для обґрунтування раціональної фармакотерапії. Пояснювати принципи фармакотерапії нозологічних одиниць, знати раціональні схеми медикаментозного лікування. Застосовувати клініко-фармакологічні підходи до раціонального вибору лікарських засобів та оцінювати фармакотерапевтичні ефекти. Вміти надавати термінову медикаментозну допомогу при ниркових та жовчних кольках.

Змістовий модуль 5. Розрахунок фармакокінетичних параметрів лікарських засобів залежно від способів та кратності введення.

Конкретні цілі: Пояснювати особливості фармакокінетичних процесів лікарських засобів при внутрішньосудинному та позасудинному (пероральному, дом’язовому, ректальному) введенні. Пояснювати принципи моделювання фармакокінетичних процесів в організмі, залежно від швидкості виведення та швидкості і об’єму розподілу лікарських засобів. Опанувати навичками розрахунку фармакокінетичних параметрів лікарських засобів (періоду напіввиведення, констант елімінації та абсорбції, об’єму розподілу, кліренсу, біодоступності) при одно- та багатократному внутрішньосудинному та позасудинному введенні. Опанувати методикою обчислення за методом найменших квадратів для побудови лінії регресії, розрахунку параметрів одно- та двокамерної моделі, залишкової дисперсії, екстраполювання та за рівнянням Батемана. Застосовувати клініко-фармакологічні та біофармацевтичні підходи до раціонального вибору лікарських засобів та оцінювати фармакотерапевтичні ефекти.

Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

“5” – 13 балів,

“4” – 10 балів,

“3” – 7 бали,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 63 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Кукес В.Г., Стародубцев А.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия: учеб. / под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева – 2-е изд. испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 640 с.

 2. Нейко Є.М. Лікування основних захворювань внутрішніх органів. – Івано-Франківськ, 2001. – 318 с.

 3. Рациональная фармакотерапия. Справочник терапевта: рук. для практикуючих врачей: Л.И. Дворецький, П.Р. Абакарова, Н.С. Алексеева и др. – М.: Литтерра, 2007. – 976 с.

 4. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. факультетів / Під ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 644 с.

 5. Фармакотерапия / Под ред. акад. Б.А. Самуры. – Харьков: Прапор; НФАУ, 2000. Т.1. – 672 с., Т.2. – 656 с.


Опис програми (Фармакотерапія з основами фармакокінетики – модуль ІІ)
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Знати основні симптоми та клінічні ознаки найпоширеніших захворювань сполучної тканини та суглобів, ендокринної системи. алергійних станів, гематологічних, онкологічних, неврологічних, психіатричних, інфекційних, шкірних, венеричних, гінекологічних захворювань.

 2. Уміти трактувати результати обстеження хворого для погодженого з лікарем обґрунтування вибору лікарських засобів для раціональної фармакотерапії.

 3. Уміти використовувати знання про фармакологічні ефекти, механізм дії, фармакокінетику ліків, принципи їх дозування, показання та протипоказання для забезпечення індивідуалізованої ефективної та безпечної фармакотерапії.

 4. Знати принципи раціональної фармакотерапії конкретного хворого виходячи із положень доказової медицини та можливостей впровадження Формулярної системи.

 5. Знати основні принципи раціональної фармакотерапії патологічних станів, що розвиваються в результаті терапевтичних, хірургічних, гінекологічних, шкірних, отоларингологічних, офтальмологічних, психічних, інших захворювань та станів, що загрожують життю хворого і вимагають термінового чи планового лікування.

 6. Знати правила та способи введення лікарських засобів, виходячи з технологічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних критеріїв та переваг, особливостей дії з урахуванням віку та стану окремих органів і систем організму хворого.

 7. Вміти надавати термінову медикаментозну допомогу.

 8. Знати принципи розрахунку фармакокінетичних параметрів у залежності від віку, стану пацієнта, супутніх захворювань.


Модуль 2. Фармакотерапія патології систем, органів та патологічних станів
Змістовий модуль 1. Фармакотерапія системних захворювань сполучної тканини та захворювань суглобів, ендокринної системи та алергійних станів.

Конкретні цілі: Пояснювати етіологію, патогенез, клінічні прояви системних захворювань сполучної тканини, суглобів, ендокринних залоз та імунної системи. Трактувати результати методів обстеження хворих та застосовувати їх для обґрунтування раціональної фармакотерапії. Пояснювати принципи фармакотерапії нозологічних одиниць, знати раціональні схеми лікування. Застосовувати клініко-фармакологічні підходи до раціонального вибору лікарських засобів та оцінювати їх клінічну ефективність. Вміти надавати термінову медикаментозну допомогу при анафілактичному шоку, діабетичній комі, гострих проявах ревматоїдного артриту тощо.Змістовий модуль 2. Зміна фармакокінетичних параметрів лікарських засобів залежно від віку, статі, супутніх захворювань, функції органів та систем.

Конкретні цілі: Пояснювати етіологію, патогенез, клінічні прояви захворювань печінки, нирок, серцево-судинної та ендокринної системи, які спричинюють зміну швидкості всмоктування, розподілу, біотрансформації та виведення лікарських речовин при прийманні лікарських засобів. Трактувати результати клініко-лабораторних методів обстеження хворих різного віку та застосовувати їх для розрахунку доз лікарських засобів, вибору найбільш оптимальних фармакотерапевтичних груп для забезпечення раціональної фармакотерапії. Пояснювати принципи фармакотерапії нозологічних одиниць, знати раціональні схеми лікування захворювань у педіатрії та геріатрії. Вміти розраховувати дозу і кратність введення лікарських засобів при порушенні функції нирок та печінки для попередження кумуляції і передозування, уникнення нефротоксичної та гепатотоксичної дії на організм. Прогнозувати передбачувану концентрацію лікарських речовин у разі пропуску дози та розраховувати рівноважну концентрацію лікарських засобів у плазмі крові з метою забезпечення ефективності та безпеки фармакотерапії хронічних захворювань. Застосовувати клініко-фармакологічні та біофармацевтичні підходи до раціонального вибору лікарських засобів та оцінювати їх клінічну ефективність і безпеку.
Змістовий модуль 3. Фармакотерапія в гематології, онкології та неврології.

Конкретні цілі: Пояснювати етіологію, патогенез, клінічні прояви захворювань системи крові та злоякісних новоутворень. Пояснювати причини виникнення, механізми розвитку, клінічні прояви захворювань нервової системи. Трактувати результати основних методів обстеження хворих з метою обґрунтування оптимального вибору лікарських засобів для раціональної фармакотерапії певних захворювань та патологічних станів. Пояснювати принципи фармакотерапії нозологічних одиниць, знати раціональні схеми медикаментозного лікування. Застосовувати клініко-фармакологічні підходи до раціонального вибору лікарських засобів та оцінювати фармакотерапевтичні ефекти, передбачувати, попереджати/усувати побічні ефекти певних лікарських засобів.
Змістовий модуль 4. Фармакотерапія інфекційних, шкірних та венеричних захворювань.

Конкретні цілі: Пояснювати етіологію, патогенез, клінічні прояви інфекційних, шкірних та венеричних захворювань. Трактувати результати основних методів обстеження хворих та застосовувати їх для обґрунтування плану фармакотерапії. Пояснювати принципи фармакотерапії нозологічних одиниць, знати раціональні схеми медикаментозного лікування. Застосовувати клініко-фармакологічні підходи до раціонального вибору лікарських засобів та оцінювати фармакотерапевтичні ефекти, попереджати/усувати побічні ефекти певних лікарських засобів.

Змістовий модуль 5. Фармакотерапія в акушерстві та гінекології, хірургії, анестезіології та реаніматології, при гострих отруєннях.

Конкретні цілі: Обґрунтовувати сучасні підходи до фармакотерапії пацієнтів при захворюваннях, що вимагають обов’язкового хірургічного втручання, анестезіологічного забезпечення та реанімаційних заходів. Пояснювати етіологію, патогенез, клінічні прояви захворювань в акушерстві та гінекології. Трактувати результати основних методів обстеження хворих для обґрунтування оптимального вибору лікарських засобів для раціональної фармакотерапії. Пояснювати принципи фармакотерапії нозологічних одиниць та певних клінічних ситуацій, знати раціональні схеми лікування. Вміти надавати термінову медикаментозну допомогу при отруєннях різної етіології.

Оцінювання модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

“5” – 13 балів,

“4” – 10 балів,

“3” – 7 бали,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 63 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Кукес В.Г., Стародубцев А.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия: учеб. / под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева – 2-е изд. испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 640 с.

 2. Нейко Є.М. Лікування основних захворювань внутрішніх органів. – Івано-Франківськ, 2001. – 318 с.

 3. Рациональная фармакотерапия. Справочник терапевта: рук. для практикуючих врачей: Л.И. Дворецький, П.Р. Абакарова, Н.С. Алексеева и др. – М.: Литтерра, 2007. – 976 с.

 4. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. факультетів / Під ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 644 с.

 5. Фармакотерапия / Под ред. акад. Б.А. Самуры. – Харьков: Прапор; НФАУ, 2000. Т.1. – 672 с., Т.2. – 656 с.


Комп’ютерні технології у фармації ІV рік/ 7 семестр
Лекції: 6 год. Кредитів ECTS: 3

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 44 год. Змістових модулів: 3

Самостійна робота: 58 год.

Разом: 108 год.
Опис програми (комп’ютерні технології у фармації – модуль І)
Кінцеві цілі дисципліни:

 • оволодіти підходами та принципами пошуку спеціалізованої медико-біологічної та хіміко-фармацевтичної інформації

 • знати основні пакети сучаних комп'ютерних програм, які застосовуються в фармації;

 • навчитися користуватися базами даних, спеціалізованої інформації доступними в мережі INTERNET чи на електронних носіях;

 • вміти здійснювати пошук спеціалізованої інформації;

 • ознайомитися з інноваційними технологіями в фармації, і зокрема фармацевтичній та медичній хімії, та їх програмним забезпеченням;

 • засвоїти основні прийоми одержання структурної інформації, побудови баз даних, віртуального скринінгу (молекулярне моделювання, докінг, QSAR-аналіз, оптимізація структури сполук-лідерів, комбінаторна хімія, високоефективний скринінг тощо) та програмного забезпечення для їх реалізації;

 • на основі доступних пакетів комп'ютерних програм;

 • ознайомитися з сучасними лікарськими засобами та структурами-лідерами, які були спроектовані за допомогою комп'ютерних технологій


Модуль 1. Комп’ютерні технології у фармації
Змістовий модуль 1. Основні прийоми та принципи пошуку спеціалізованої інформації з використанням комп’ютерних технологій. Фармація в мережі INTERNET

Конкретні цілі: вивчення підходів та принципів пошуку інформації у мережі INTERNET та їх використання для пошуку спеціалізованої медико-біологічної та хіміко-фармацевтичної інформації; вивчення та практичне використання основних баз даних спеціалізованої інформації (наприклад MEDLINE, Elsevier, espasenet); ознайомлення з представленням фармації у мережі INTERNET;


Змістовий модуль 2. Сучасні підходи та методологія створення інноваційних лікарських засобів (drug design – конструювання ліків).
Конкретні цілі: вивчення підходів та принципів до пошуку та створення інноваційних лікарських засобів; вивчення основних методологічних підходів методології «drug design» (конструювання ліків); опанування навиків роботи з хімічними програмними пакетами;

опанування навиків роботи з програмними пакетами, що використовуються для молекулярного моделювання, докінгу, встановлення кількісної залежності між структурою та дією;


Змістовий модуль 3. Використання комп’ютерних технологій у практичній фармації

Конкретні цілі: вивчення аспектів використання сучасних програмних комплексів у сфері практичної фармації (модульний принцип побудови «складських програм», «зведений прйс лист» тощо) - на прикладі аптеки та гуртової фармацевтичної компанії; вивчити напрямки інтеграції ланок фармацевтичної галузі при використанні комп’ютерних технологій.

Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 8 балів,

“4” – 6,5 балів,

“3” – 4 бали,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Орлов В.Д., Липсон В.В., Иванов В. В. Медицинская химия // Харьков, Фолио.- 2005.- 464 С.

 2. А.А.Рагойша Поиск химической информации в Интернете. Ч. I. Поисковые системы и тематические каталоги: Учеб. пособие для студ. хим. фак. – Мн.: БГУ, 2003.— 87 с.

 3. Рагойша, А. А. Поиск химической информации в Интернете: научные публикации: учеб. пособие для студентов хим. фак. спец. 1-31 05 01 – Мн. : БГУ, 2007. — 71 с.

 4. Bultinck P., De Winter H., Langenaeker W., Tollenaere J.P. Computational Medicinal Chemistry for Drug Discovery // New York.- Marcel Dekker Inc.- 2004.- 684 p.Восьмий семестр
Фармацевтична хімія ІІІ-ІV рік / 5-8 семестри
Лекції: 60 год. Кредитів ECTS: 14,5

Семінари: - Модулів: 5

Практичні заняття: 240 год. Змістових модулів: 19

Самостійна робота: 222 год.

Разом: 522 год.
Опис програми (фармацевтична хімія – модулі І-V)
Кінцеві цілі дисципліни:

 • знати хімічну та фармакологічну класифікацію лікарських засобів

 • засвоїти особливості хімічної структури, фізичні та хімічні властивості лікарських засобів, методи їх добування та синтезу;

 • розуміти взаємозв’язок між хімічною структурою та фармакологічною дією ліків;

 • оволодіти методами якісного та кількісного контролю якості лікарських засобів;

 • знати умови зберігання ліків, особливості застосування їх в медицині та побічні ефекти;


Модуль 1. Неорганічні лікарські засоби
Лекції: 12 год. Кредитів ECTS: 2,75

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 45 год. Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 42 год.

Разом: 99 год.
Змістовий модуль 1. Предмет та завдання фармацевтичної хімії. Загальні методи аналізу лікарських засобів за ДФУ

Конкретні цілі: Засвоїти загальні методи аналізу лікарських засобів та визначення доброякісності лікарських засобів за зовнішнім виглядом, розчинністю та реакцією середовища згідно з вимогами ДФУ. Вміти проводити реакції ідентифікації лікарських засобів за катіонами і аніонами згідно з вимогами ДФУ. Практикувати загальні вимоги ДФУ щодо випробувань на граничний вміст домішок.
Змістовий модуль 2. Неорганічні лікарські засоби.
Конкретні цілі: Засвоїти методи одержання та властивості лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Трактувати загальні вимоги ДФУ до якості лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Вивчити методи аналізу лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Використати хімічні методи для аналізу лікарських засобів неорганічної природи та оцінити якість досліджуваних субстанцій. Пояснювати особливості зберігання лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум і манган.

Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 8,5 балів,

«4» – 7 балів,

«3» – 5 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 6. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 7. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 8. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 9. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 10. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 11. Лекційний матеріал.Модуль 2. Органічні лікарські засоби аліфатичної та аліциклічної структури
Лекції: 8 год. Кредитів ECTS: 2,0

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 33 год. Змістових модулів: 3

Самостійна робота: 31 год.

Разом: 72 год.
Змістовий модуль 3. Фізичні, фізико-хімічні та хімічні методи аналізу органічних лікарських засобів

Конкретні цілі: Вивчити і пояснювати фізичні та фізико-хімічні методи аналізу органічних лікарських засобів. Визначати фізичні константи органічних речовин для ідентифікації та встановлення чистоти лікарських засобів. Використовувати визначення показника заломлення і питомого обертання розчинів лікарських засобів для їх ідентифікації і встановлення чистоти. Використовувати хімічні методи для ідентифікації лікарських засобів органічної структури за аналітико-функціональними групами.
Змістовий модуль 4. Органічні лікарські засоби аліфатичної структури: галогенпохідні аліфатичних вуглеводнів, спирти, альдегіди та вітаміни аліфатичного ряду.
Конкретні цілі: Засвоїти властивості і методи одержання лікарських засобів аліфатичної структури (галогенпохідні аліфатичних вуглеводнів і етерів, спирти, альдегіди, вітаміни аліфатичної будови). Використати хімічні методи для аналізу зазначених груп лікарських засобів аліфатичної структури та оцінити якість досліджуваних субстанцій. Пояснювати особливості зберігання зазначених груп лікарських засобів аліфатичної структури та їх застосування у медицині.
Змістовий модуль 5. Органічні лікарські засоби аліфатичної структури: солі карбонових кислот аліфатичного ряду, етери та естери, аліфатичні амінокислоти та сполуки аліциклічної структури.
Конкретні цілі: Засвоїти властивості лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури (солі карбонових кислот аліфатичного ряду, етери та їх галогенпохідні, естери, амінокислоти аліфатичного ряду та їх похідні, похідні циклоалканів, моно- та біциклічні терпеноїди). Запропонувати методи одержання лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури. Використати хімічні методи для аналізу зазначених груп органічних лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури. Пояснювати особливості зберігання зазначених груп лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури та їх застосування в медицині.
Оцінювання модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 12 балів,

«4» – 10 балів,

«3» – 8 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 80 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Модуль 3. Органічні лікарські засоби ароматичної структури
Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 2,75

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 42 год. Змістових модулів: 4

Самостійна робота: 47 год.

Разом: 99 год.
Змістовий модуль 6. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: феноли, хінони, кислоти, гідроксикислоти, арилаліфатичні кислоти, арилаліфатичні амінокислоти та їх похідні

Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів ароматичної структури, похідних фенолів, хінонів, кислот, гідроксикислот, арилаліфатичних кислот і амінокислот. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних фенолів, хінонів, кислот та амінокислот ароматичного та арилаліфатичного рядів. Пояснювати особливості методів аналізу лікарських засобів ароматичної структури з групи фенолів, хінонів, кислот і їх похідних. Пояснювати особливості зберігання лікарських засобів ароматичної структури (фенолів, хінонів, кислот та їх похідних) та їх застосування у медицині.
Змістовий модуль 7. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: ацильні похідні ароматичних амінів і похідні арилалкіламінів.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Запропонувати методи одержання лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Пояснювати особливості методів аналізу лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів.
Змістовий модуль 8. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: похідні амінокислот, сульфокислот.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних ароматичних амінокислот і сульфокислот. Знати методи синтезу похідних ароматичних амінокислот та сульфокислот. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення амінокислот та сульфокислот ароматичного ряду. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, похідних ароматичних амінокислот та сульфокислот.

Змістовий модуль 9. Антибіотики аліциклічної та ароматичної структури.
Конкретні цілі: Вивчити властивості антибіотиків аліциклічної та ароматичної структури. Знати методи одержання антибіотиків аліциклічної та ароматичної структури. Оволодіти методами і хімізмами реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Оцінювання модуля 3

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 9 балів,

«4» – 7 балів,

«3» – 5 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 65 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Модуль 4. Лікарські засоби глікозидної та стероїдної структур, антибіотики β-лактаміди, похідні гетероциклів з атомами оксигену, фентіазину і піролідину
Лекції: 14 год. Кредитів ECTS: 3,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 60 год. Змістових модулів: 5

Самостійна робота: 52 год.

Разом: 126 год.
Змістовий модуль 10. Синтез лікарських засобів і дослідження їх якості. Лікарські засоби глікозидної структури.

Конкретні цілі: Вивчити методи синтезу лікарських засобів та дослідження їх якості на конкретних прикладах. Охарактеризувати властивості та методи добування цукрів і лікарських засобів глікозидної структури (серцевих глікозидів та антибіотиків-глікозидів). Оволодіти методами аналізу лікарських засобів глікозидної структури. Знати особливості зберігання лікарських засобів глікозидної структури.
Змістовий модуль 11. Стероїдні гормони як лікарські засоби.
Конкретні цілі: Охарактеризувати хімічні ознаки і властивості стероїдних гормонів (андрогенів, естрогенів, гестагенів та кортикостероїдів). Вивчити методи синтезу стероїдних гормонів. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення лікарських засобів з групи стероїдних гормонів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 12. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: похідні амінокислот, сульфокислот.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних гетероциклів з атомами оксигену. Знати методи синтезу лікарських засобів, похідних гетероциклів з атомами оксигену. Оволодіти методами аналізу вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 13. Антибіотики β-лактаміди.
Конкретні цілі: Вивчити властивості антибіотиків, які вміщують β-лактамний цикл (пеніциліни і цефалоспорини). Знати методи одержання антибіотиків β-лактамідів. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 14. Лікарські засоби, похідні фентіазину і піролідину.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних фентіазину і піролідину. Знати методи синтезу лікарських засобів, похідних фентіазину і піролідину. Вивчити і пояснити методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Оцінювання модуля 4

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 6 балів,

«4» – 5 балів,

«3» – 4 бали,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Модуль 5. Лікарські засоби гетероциклічної структури. Експрес-аналіз лікарських форм
Лекції: 16 год. Кредитів ECTS: 3,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 60 год. Змістових модулів: 5

Самостійна робота: 50 год.

Разом: 126 год.
Змістовий модуль 15. Експрес-аналіз лікарських форм.

Конкретні цілі: Оволодіти теоретичними основами методів якісного експрес-аналізу органічних лікарських засобів та їх технологічних форм. Вивчити експрес-аналіз рідких та порошкових лікарських форм, їх методи та прийоми. Оволодіти особливостями кількісного експрес-аналізу рідких лікарських форм, розрахунки молярних мас еквівалентів, перерахункових титрів, факторів перерахунку, кількісного вмісту у відсотках і грамах. Оволодіти особливостями кількісного експрес-аналізу рідких лікарських форм, розрахунки молярних мас еквівалентів, перерахункових титрів, факторів перерахунку, кількісного вмісту у відсотках і грамах.
Змістовий модуль 16. Лікарські засоби, похідні п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 17. Лікарські засоби, похідні піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину. Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 18. Лікарські засоби, похідні піримідину, морфінану, морфану.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піримідину, морфінану, морфану. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідину, морфінану, морфану. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 19. Лікарські засоби, похідні піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темах.
Оцінювання модуля 5

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 6 балів,

«4» – 5 балів,

«3» – 4 бали,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Клінічна фармація ІV рік/ 8 семестр
Лекції: 12 год. Кредитів ECTS: 2,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 43 год. Змістових модулів: 4

Самостійна робота: 35 год.

Разом: 90 год.
Опис програми (Клінічна фармація – модуль ІІ)
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Вміти ідентифікувати відомі лікарські засоби за допомогою міжнародної, торгової, хімічної назви щодо їх приналежності до певної фармакологічної та фармакотерапевтичної групи.

 2. Вміти користування нормативною і довідковою літературою щодо раціонального застосування лікарських засобів.

 3. Вміти визначати необхідні для порівняння властивості ліків та проводити порівняльну характеристику лікарських засобів із урахуванням хімічної будови, механізму дії та фармакологічних властивостей на підставі даних літератури та супровідної документації.

 4. Знати ознаки основних симптомів, які можуть лікуватися за допомогою безрецептурних лыкарських засобыв в межах концепції выдповыдального самолікування (нежить, головний біль, діарея тощо).

 5. Знати та вміти використовувати на практиці основні принципи симптоматичної лікарської терапії захворювань і патологічних станів, при яких можливе відповідальне самолікування.

 6. Вміти використовувати на практиці принципи консультування пацієнтів, лікарів, інших осіб, залучених до фармакотерапевтичного процесу, щодо питань раціонального використання лікарських засобів.

 7. Вміти визначати серед відвідувачів аптеки категорії осіб, які вимагають обов'яз­кової консультації лікаря та осіб, у яких можливе проведення самолікування.

 8. Вміти надавати фармацевтичну опіку, скеровану на пацієнтів, лікарів, інший медичний персонал при застосуванні лікарських засобів.


Модуль 2. Доказова медицина як елемент забезпечення раціональності фармакотерапії. Принципи відповідального самолікування поширених станів. Клініко-фармацевтичні підходи до застосування лікарських засобів в пульмонології та антибактерійних лікарських засобів.
Змістовий модуль 1. Доказова медицина як інструмент забезпечення раціональності фармакотерапії. Основи раціонального самолікування. Фармацевтична опіка при відпуску та застосуванні безрецептурних лікарських засобів.

Конкретні цілі: Вміти трактувати терміни «доказова медицина», «доказова фармація», «доказова фармацевтична опіка». Знати рівні доказовості та обгрунтовувати їх значущість у фармакотерапії. Знати принципи доказового пошуку інформації про лікарські засоби. Вміти здійснювати пошук інформації про лікарські засоби у базах даних доказової медицини. Знати принципи раціонального та безпечного самолікування. Знати основні положення нормативних та законодавчих документів стосовно самолікування та використання безрецептурних лікарських засобів. Набути навичок диференціації безпечних для життя симптомів розладів травлення, порушень діяльності нервової системи, уражень шкіри та місцевих розладів кровообігу, при яких можливе відповідальне самолікування. Засвоїти клініко-фармацевтичну характеристику безрецептурних лікарських засобів для симптоматичного лікування розладів травлення, порушень діяльності нервової системи, уражень шкіри та місцевих розладів кровообігу. Засвоїти алгоритм дії провізора при виборі та відпуску безрецептурного лікарського засобу для симптоматичного лікування розладів травлення, порушень діяльності нервової системи, уражень шкіри та місцевих розладів кровообігу. Набути навичок здійснення фармацевтичної опіки відвідувачів аптек і інформаційної роботи.
Змістовий модуль 2. Клініко-фармацевтичні підходи до застосування лікарських засобів у стоматології та офтальмології.

Конкретні цілі: Знати принципи раціонального та безпечного застосування лікарських засобів у стоматології та офтальмології. Знати основні синдроми та симптоми стоматологічного та офтальмологічного характеру, при яких доцільним є застосування лікарських засобів. Здійснювати оцінку ефективності та безпеки застосування лікарських засобів у стоматології та офтальмології.

Змістовий модуль 3. Клініко-фармацевтичні підходи до застосування лікарських засобів при захворюваннях органів дихання та ЛОР-органів.

Конкретні цілі: Засвоїти основні симптоми і синдроми, характерні для захворювань дихальної системи та ЛОР-органів. Вміти визначати симптоми, при яких можливе відповідальне самолікування. Засвоїти підходи до медикаментозного лікування захворювань органів дихання та ЛОР-органів. Засвоїти клініко-фармацевтичну характеристику сучасних ЛЗ, які застосовуються для лікування захворювань дихальної системи. вміти визначати оптимальні ЛЗ для лікування захворювань дихальної системи. Вміти визначати лікові форми, шляхи введення та режими дозування ЛЗ. Вміти визначати критерії ефективності та безпеки фармакотерапії.
Змістовий модуль 4. Основи раціонального застосування антибактерійних лікарських засобів.

Конкретні цілі: Знати класифікацію та клініко-фармацевтичну характеристику різних груп антибактерійних лікарських засобів. Знати симптоми, синдроми та окремі захворювання, при яких доцільне застосування антибактерійних лікарських засобів. Вміти оцінювати ефективність та безпеку антибактерійних лікарських засобів.
Оцінювання модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

“5” – 8 балів,

“4” – 6 балів,

“3” – 4 бали,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 56 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск 1, випуск 2, випуск 3, випуск 4 / під ред. В.Т. Чумака, В.І. Мальцева, А.М. Морозова, В.Д. Парія, А.В. Степаненко. – К.: Моріон,.

 2. Катцунг Б.Г. Базисная и клиническая фармакология: В 2 т. Том 1. Пер. с англ. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: СПб.: Издательство Бином, Издательство «Диалект», 2007. – 648 с. Том 2. – М.: СПб.: Издательство Бином, Издательство «Диалект», 2008. – 672 с.

 3. Кіцера О. Клінічна оториноларингологія. Львів, 2006. – 531 с.

 4. Кукес В.Г., Стародубцев А.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия: учеб. / под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева – 2-е изд. испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 640 с.

 5. ОТС ТМ: ответственное самолечение. Справочник безрецептурных препаратов / Под ред. И.А. Зупанца, И.С. Чекмана. – Киев: Фармацевт Практик, 2005. – 224 с.

 6. Посохова К.А., Вікторов О.П. Антибіотики (властивості, застосування, взаємодія): Навчальний посібник. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 296 с.

 7. Рациональная антимикробная фармакотерапия: Рук. для практикуючих врачей / В.П. Яковлев, С.В. Яковлев и др.; Под общ. ред.. В.П. Яковлева, С.В. Яковлева. –М.: Литтерра, 2003. –1008 с.

 8. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания: Рук. для практикующих врачей / А.Г. Чучалин, С.Н. Авдеев, В.В. Архипов и др. / Под общ. ред. А.Г. Чучалина. . –М.: Литтерра, 2004. – 874 с.

 9. Рациональная фармакотерапия. Справочник терапевта: рук. для практикуючих врачей: Л.И. Дворецький, П.Р. Абакарова, Н.С. Алексеева и др. – М.: Литтерра, 2007. – 976 с.

 10. Регеда М.С. Запальні захворювання легенів та бронхів. – Львів, 2009. – 206 с.


1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка