Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка20/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Ідентифікувати лікарські рослини та морфологічно близькі види в природі;

 • Засвоїти принципи культивування ЛР на основі належної практики GACP при догляді за посівами ЛР;

 • Організувати заготівлю ЛРС з використанням знань про терміни заготівлі з урахуванням фази вегетації ЛР;

 • Провести сушіння ЛРС відповідно до фізико-хімічних властивостей її біологічно активних речовин;


 • Засвоїти методи стандартизації та зберігання ЛРС згідно нормативної документації;
 • Складати рекомендації щодо раціонального використання заростей ЛР.


  Модуль 1. Сировинна база лікарських рослин України: дикорослі та культивовані ЛР, номенклатура, ідентифікація в природі, заготівля, визначення запасів ЛРС, раціональне природокористування.
  Змістовий модуль 1. Сировинна база ЛР: дикорослі та культивовані ЛР.

  Конкретні цілі: ідентифікувати ЛР лісу, степу, луків, водоймищ та прилеглих територій; відрізняти ЛР від морфологічно близьких видів рослин; ознайомитися з методами інтродукції та культивування ЛР, прийомами відтворення природних заростей ЛР; ознайомитися з асортиментом культивованих рослин бази практики; отримати основні навички з догляду за посівами ЛР; фіксувати у щоденнику характеристику ЛР та ЛРС, з якими ознайомилися під час практики; гербаризувати та належним чином оформити гербарні зразки ЛР та морфологічно близьких рослин.
  Змістовий модуль 2. Заготівля ЛРС. Раціональне природокористування.

  Конкретні цілі: сформувати вміння заготівлі ЛРС первинної обробки та доведенню її до стандартного стану; зібрати, висушити, упакувати, маркувати зразки ЛРС згідно з індивідуальним завданням; провести товарознавчий аналіз зразку сировини; виявляти зарості ЛР у природних фітоценозах; надати рекомендацій щодо раціонального природокористування.
  Оцінювання модуля 1

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  „5” – 12 балів,

  „4” – 10 балів,

  „3” – 7 бали,

  „2” – 0 балів.  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів. Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав не менше 50 балів.
  Рекомендована література

  1. Закон України “Про рослинний світ” // Відомості Верховної Ради. - 1999. - № 22-23.

  2. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» // Відомості Верховної Ради України. -2003. - N 13, ст.92 (Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005. – ВВР. – 2005. - N 17, N 18-19, ст.267; N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009. – ВВР. - 2010. - N 9, ст.76.

  3. Зелена книга України /Під загальною редакцією члена кореспондента НАН України Я.П.Дідуха. – К.: Альтерпрес, 2009. – 448с.

  4. Ковальов В.М, Павлій О.І., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин. – Х.: Прапор, 2000. – 704 с.

  5. Лесные травянистые растения. Биология и охрана: Справочник / Алексеев Ю.Е., Вахрамеева М.Г., Денисова Л.В., Никитина С.В. - М.: Агропромиздат, 1988. - 223 с.

  6. Луговые травянистые растения. Биология и охрана. / Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. - М.: Агропромиздат, 1990. - 183 с.

  7. Наказ МОЗ №179 від 03.10.95 «Про затвердження Інструкції про виробничу практику студентів медичного, лікувального, педіатричного, медико-профілактичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів ІІІ -ІV рівнів акредитації».

  8. Наказ МОН від 08.04.93 №93 “Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих начальних закладів України”

  9. Определитель высших растений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.Т. Котов и др. – К.: Наук. думка, 1987. – 548 с.

  10. Практикум по фармакогнозии: Учебное пособие для студ.вузов /В.Н.Ковалев, Н.В.Попова, В.С.Кисличенко и др. – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. – 512 с.

  20.Червона книга України. Рослинний світ. - К.: Українська енциклопедія, 1996. - 608 с.

  Курси за вибором  Аудиторні занаття

  60 год.

  Кредитів ЕCTS3

  4,0

  Самостійна робота

  84 год.

  Модулів

  1

  Разом:

  144 год.  Перелік курсів за вибором


  1.

  Теорія пізнання та фармація

  2.

  Етичні проблеми у фармації
  3.

  Основи соціальної психології
  4.

  Фізичне виховання та здоров’я
  5.

  Побічна дія ліків
  6.

  Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії
  7.

  Функціональна біохімія
  8.

  Фактори і механізми фармакологічної активності і токсичності ліків на етапах фармакокінетики
  9.

  Дерматологія
  10.

  Психологія
  11.

  Економічна теорія
  12.

  Іноземна мова (друга)
  13.

  Іноземна мова за професійним спрямуванням
  14.

  Основи християнської етики та моралі


  Четвертий рік навчання
  Сьомий семестр
  Фармацевтична хімія ІІІ-ІV рік / 5-8 семестри
  Лекції: 60 год. Кредитів ECTS: 14,5

  Семінари: - Модулів: 5

  Практичні заняття: 240 год. Змістових модулів: 19

  Самостійна робота: 222 год.

  Разом: 522 год.
  Опис програми (фармацевтична хімія – модулі І-V)
  Кінцеві цілі дисципліни:

  • знати хімічну та фармакологічну класифікацію лікарських засобів

  • засвоїти особливості хімічної структури, фізичні та хімічні властивості лікарських засобів, методи їх добування та синтезу;

  • розуміти взаємозв’язок між хімічною структурою та фармакологічною дією ліків;

  • оволодіти методами якісного та кількісного контролю якості лікарських засобів;

  • знати умови зберігання ліків, особливості застосування їх в медицині та побічні ефекти;


  Модуль 1. Неорганічні лікарські засоби
  Лекції: 12 год. Кредитів ECTS: 2,75

  Семінари: - Модулів: 1

  Практичні заняття: 45 год. Змістових модулів: 2

  Самостійна робота: 42 год.

  Разом: 99 год.
  Змістовий модуль 1. Предмет та завдання фармацевтичної хімії. Загальні методи аналізу лікарських засобів за ДФУ

  Конкретні цілі: Засвоїти загальні методи аналізу лікарських засобів та визначення доброякісності лікарських засобів за зовнішнім виглядом, розчинністю та реакцією середовища згідно з вимогами ДФУ. Вміти проводити реакції ідентифікації лікарських засобів за катіонами і аніонами згідно з вимогами ДФУ. Практикувати загальні вимоги ДФУ щодо випробувань на граничний вміст домішок.
  Змістовий модуль 2. Неорганічні лікарські засоби.
  Конкретні цілі: Засвоїти методи одержання та властивості лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Трактувати загальні вимоги ДФУ до якості лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Вивчити методи аналізу лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Використати хімічні методи для аналізу лікарських засобів неорганічної природи та оцінити якість досліджуваних субстанцій. Пояснювати особливості зберігання лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум і манган.

  Оцінювання модуля 1

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  «5» – 8,5 балів,

  «4» – 7 балів,

  «3» – 5 балів,

  «2» – 0 балів.

  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

  Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


  Рекомендована література

  1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

  2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

  3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

  4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

  5. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

  6. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

  7. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

  8. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

  9. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

  10. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

  11. Лекційний матеріал.  Модуль 2. Органічні лікарські засоби аліфатичної та аліциклічної структури
  Лекції: 8 год. Кредитів ECTS: 2,0

  Семінари: - Модулів: 1

  Практичні заняття: 33 год. Змістових модулів: 3

  Самостійна робота: 31 год.

  Разом: 72 год.
  Змістовий модуль 3. Фізичні, фізико-хімічні та хімічні методи аналізу органічних лікарських засобів

  Конкретні цілі: Вивчити і пояснювати фізичні та фізико-хімічні методи аналізу органічних лікарських засобів. Визначати фізичні константи органічних речовин для ідентифікації та встановлення чистоти лікарських засобів. Використовувати визначення показника заломлення і питомого обертання розчинів лікарських засобів для їх ідентифікації і встановлення чистоти. Використовувати хімічні методи для ідентифікації лікарських засобів органічної структури за аналітико-функціональними групами.
  Змістовий модуль 4. Органічні лікарські засоби аліфатичної структури: галогенпохідні аліфатичних вуглеводнів, спирти, альдегіди та вітаміни аліфатичного ряду.
  Конкретні цілі: Засвоїти властивості і методи одержання лікарських засобів аліфатичної структури (галогенпохідні аліфатичних вуглеводнів і етерів, спирти, альдегіди, вітаміни аліфатичної будови). Використати хімічні методи для аналізу зазначених груп лікарських засобів аліфатичної структури та оцінити якість досліджуваних субстанцій. Пояснювати особливості зберігання зазначених груп лікарських засобів аліфатичної структури та їх застосування у медицині.
  Змістовий модуль 5. Органічні лікарські засоби аліфатичної структури: солі карбонових кислот аліфатичного ряду, етери та естери, аліфатичні амінокислоти та сполуки аліциклічної структури.
  Конкретні цілі: Засвоїти властивості лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури (солі карбонових кислот аліфатичного ряду, етери та їх галогенпохідні, естери, амінокислоти аліфатичного ряду та їх похідні, похідні циклоалканів, моно- та біциклічні терпеноїди). Запропонувати методи одержання лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури. Використати хімічні методи для аналізу зазначених груп органічних лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури. Пояснювати особливості зберігання зазначених груп лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури та їх застосування в медицині.
  Оцінювання модуля 2

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  «5» – 12 балів,

  «4» – 10 балів,

  «3» – 8 балів,

  «2» – 0 балів.

  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

  Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 80 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


  Рекомендована література

  1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

  2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

  3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

  4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

  5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

  6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

  7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

  8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

  9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

  10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

  11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

  12. Лекційний матеріал.  Модуль 3. Органічні лікарські засоби ароматичної структури
  Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 2,75

  Семінари: - Модулів: 1

  Практичні заняття: 42 год. Змістових модулів: 4

  Самостійна робота: 47 год.

  Разом: 99 год.
  Змістовий модуль 6. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: феноли, хінони, кислоти, гідроксикислоти, арилаліфатичні кислоти, арилаліфатичні амінокислоти та їх похідні

  Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів ароматичної структури, похідних фенолів, хінонів, кислот, гідроксикислот, арилаліфатичних кислот і амінокислот. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних фенолів, хінонів, кислот та амінокислот ароматичного та арилаліфатичного рядів. Пояснювати особливості методів аналізу лікарських засобів ароматичної структури з групи фенолів, хінонів, кислот і їх похідних. Пояснювати особливості зберігання лікарських засобів ароматичної структури (фенолів, хінонів, кислот та їх похідних) та їх застосування у медицині.
  Змістовий модуль 7. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: ацильні похідні ароматичних амінів і похідні арилалкіламінів.
  Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Запропонувати методи одержання лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Пояснювати особливості методів аналізу лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів.
  Змістовий модуль 8. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: похідні амінокислот, сульфокислот.
  Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних ароматичних амінокислот і сульфокислот. Знати методи синтезу похідних ароматичних амінокислот та сульфокислот. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення амінокислот та сульфокислот ароматичного ряду. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, похідних ароматичних амінокислот та сульфокислот.

  Змістовий модуль 9. Антибіотики аліциклічної та ароматичної структури.
  Конкретні цілі: Вивчити властивості антибіотиків аліциклічної та ароматичної структури. Знати методи одержання антибіотиків аліциклічної та ароматичної структури. Оволодіти методами і хімізмами реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
  Оцінювання модуля 3

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  «5» – 9 балів,

  «4» – 7 балів,

  «3» – 5 балів,

  «2» – 0 балів.

  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

  Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 65 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


  Рекомендована література

  1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

  2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

  3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

  4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

  5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

  6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

  7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

  8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

  9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

  10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

  11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

  12. Лекційний матеріал.  Модуль 4. Лікарські засоби глікозидної та стероїдної структур, антибіотики β-лактаміди, похідні гетероциклів з атомами оксигену, фентіазину і піролідину
  Лекції: 14 год. Кредитів ECTS: 3,5

  Семінари: - Модулів: 1

  Практичні заняття: 60 год. Змістових модулів: 5

  Самостійна робота: 52 год.

  Разом: 126 год.
  Змістовий модуль 10. Синтез лікарських засобів і дослідження їх якості. Лікарські засоби глікозидної структури.

  Конкретні цілі: Вивчити методи синтезу лікарських засобів та дослідження їх якості на конкретних прикладах. Охарактеризувати властивості та методи добування цукрів і лікарських засобів глікозидної структури (серцевих глікозидів та антибіотиків-глікозидів). Оволодіти методами аналізу лікарських засобів глікозидної структури. Знати особливості зберігання лікарських засобів глікозидної структури.
  Змістовий модуль 11. Стероїдні гормони як лікарські засоби.
  Конкретні цілі: Охарактеризувати хімічні ознаки і властивості стероїдних гормонів (андрогенів, естрогенів, гестагенів та кортикостероїдів). Вивчити методи синтезу стероїдних гормонів. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення лікарських засобів з групи стероїдних гормонів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
  Змістовий модуль 12. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: похідні амінокислот, сульфокислот.
  Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних гетероциклів з атомами оксигену. Знати методи синтезу лікарських засобів, похідних гетероциклів з атомами оксигену. Оволодіти методами аналізу вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
  Змістовий модуль 13. Антибіотики β-лактаміди.
  Конкретні цілі: Вивчити властивості антибіотиків, які вміщують β-лактамний цикл (пеніциліни і цефалоспорини). Знати методи одержання антибіотиків β-лактамідів. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
  Змістовий модуль 14. Лікарські засоби, похідні фентіазину і піролідину.
  Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних фентіазину і піролідину. Знати методи синтезу лікарських засобів, похідних фентіазину і піролідину. Вивчити і пояснити методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
  Оцінювання модуля 4

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  «5» – 6 балів,

  «4» – 5 балів,

  «3» – 4 бали,

  «2» – 0 балів.

  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

  Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


  Рекомендована література

  1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

  2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

  3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

  4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

  5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

  6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

  7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

  8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

  9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

  10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

  11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

  12. Лекційний матеріал.  Модуль 5. Лікарські засоби гетероциклічної структури. Експрес-аналіз лікарських форм
  Лекції: 16 год. Кредитів ECTS: 3,5

  Семінари: - Модулів: 1

  Практичні заняття: 60 год. Змістових модулів: 5

  Самостійна робота: 50 год.

  Разом: 126 год.
  Змістовий модуль 15. Експрес-аналіз лікарських форм.

  Конкретні цілі: Оволодіти теоретичними основами методів якісного експрес-аналізу органічних лікарських засобів та їх технологічних форм. Вивчити експрес-аналіз рідких та порошкових лікарських форм, їх методи та прийоми. Оволодіти особливостями кількісного експрес-аналізу рідких лікарських форм, розрахунки молярних мас еквівалентів, перерахункових титрів, факторів перерахунку, кількісного вмісту у відсотках і грамах. Оволодіти особливостями кількісного експрес-аналізу рідких лікарських форм, розрахунки молярних мас еквівалентів, перерахункових титрів, факторів перерахунку, кількісного вмісту у відсотках і грамах.
  Змістовий модуль 16. Лікарські засоби, похідні п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену.
  Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
  Змістовий модуль 17. Лікарські засоби, похідні піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину.
  Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину. Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
  Змістовий модуль 18. Лікарські засоби, похідні піримідину, морфінану, морфану.
  Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піримідину, морфінану, морфану. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідину, морфінану, морфану. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
  Змістовий модуль 19. Лікарські засоби, похідні піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну.
  Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темах.
  Оцінювання модуля 5

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  «5» – 6 балів,

  «4» – 5 балів,

  «3» – 4 бали,

  «2» – 0 балів.

  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

  Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


  Рекомендована література

  1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

  2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

  3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

  4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

  5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

  6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

  7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

  8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

  9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

  10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

  11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

  12. Лекційний матеріал.

  Фармакологія 3 рік

  Семестр 5-6

  Лекції 40 год Кредитів ECTS 9.5

  Семінари - Модулів 2

  Практичні заняття 160 год Змістових модулів 6

  Самостійна робота 142 год

  Опис програми (Фармакологія – модуль1,2)
  Кінцеві цілі дисципліни:


  1. визначати групову належність лікарських засобів згідно сучасних класифікацій;

  2. надавати фармакологічну характеристику* традиційним та новим лікам, логічно пов’язувати механізм дії з фармакодинамікою, фармакодинаміку з показаннями, а побічні ефекти з протипоказаннями до застосування ліків;

  3. - в залежності від особливостей фармакокінетики ліків визначати кратність прийому лікарського засобу, його добову, курсову дози;

  4. - знати показання та протипоказання до застосування лікарських засобів;

  5. - обґрунтовувати адекватну лікарську форму відповідно до шляхів введення лікарських засобів;

  6. визначати прояви побічної дії ліків, симптоми передозування сильнодіючими та отрутними лікарськими засобами, знати методи їх попередження та принципи лікування;

  7. коректувати лікарські рецепти;

  8. прогнозувати наслідки взаємодії ліків при їх комбінованому введенні, ліків та компонентів їжі, ліків та алкоголю;

  9. проводити пошук фармакологічної інформації у сучасних довідниках, наукових та фахових періодичних виданнях;

  10. надавати порівняльну характеристику лікарським засобам за показниками ефективності, безпеки, механізму дії, показанням до застосування тощо.


  *Фармакологічна характеристика включає механізм дії, фармакологічні ефекти (головні, побічні), показання та протипоказання до застосування, разові дози та лікарські форми ліків.
  Модуль 1. Медична рецептура. Загальна фармакологія. Засоби, які впли­вають на функції нервової системи.
  Лекції 20 год Кредитів ECTS 4.9

  Семінари - Модулів 1

  Практичні заняття 76 год Змістових модулів 3

  Самостійна робота 80 год


  Змістовий модуль 1. Медична рецептура. Загальна фармакологія.

  Конкретні цілі:

  • оцінити правильність заповнення рецептурного бланку;

  • засвоїти правила прописування твердих, м’яких, рідких лікарських форм;

  • проаналізувати та засвоїти поняття „лікарська субстанція”, „лікарська форма”, „лікарський препарат”;

  • оцінити роль та значення фармакології у процесі розробки та впровадження лікарського засобу;

  • засвоїти основні фармакологічні терміни та принципи класифікації ліків (фармакологічну „азбуку”);

  • засвоїти види дії та шляхи введення ліків у організм людини;

  • узагальнити та проаналізувати основні етапи фармакокінетики лікарських засобів;

  • засвоїти основні механізми реалізації фармакологічної дії ліків;

  • узагальнити та проаналізувати явища, які виникають при повторному та комбінованому введенні лікарських засобів;

  • засвоїти класифікацію доз та принципи дозування ліків в залежності від віку, маси тіла, площі поверхні людини та ін. факторів;

  • проводити контроль за правильністю прописування доз;

  • проаналізувати основні фактори ризику виникнення побічної дії ліків;

  • засвоїти принципи та форми фармакологічного нагляду

  Змістовий модуль 2. Лікарські засоби, які впливають на функції периферичної нервової системи.

  Конкретні цілі:

  • узагальнити класифікацію ліків, які впливають на аферентний та еферентний відділи нервової системи та протиалергійних лікарських засобів;

  • засвоїти фармакологічну характеристику ліків, які впливають на периферичну нервову систему та протиалергійних лікарських засобів;

  • засвоїти фармакологічну логіку між механізмом дії, фарма­кодинамікою та показаннями до застосування ліків, які впливають на периферичну нервову систему та протиалергійних лікарських засобів;

  • надавати порівняльну характеристику лікарським засобам в кожній фармакологічній групі за силою та тривалістю фармакологічної дії;

  • пояснювати фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості лікарських засобів, які впливають на периферичну нервову систему та протиалергійних лікарських засобів в залежності від їх хімічної будови, шляхів введення та особливостей дозування;

  • проаналізувати можливі механізми розвитку побічної дії ліків, які регулюють функції периферичного відділу нервової системи, фармакологічних коректорів алергії;

  • розуміти основні прояви побічної дії та ознаки передозування (отруєння) препаратами медіаторного типу дії та засвоїти алгоритм надання першої медичної допомоги;

  • оцінювати співвідношення ризик/користь при застосуванні лікарських засобів, які впливають на аферентний та еферентний відділи периферичної нервової системи, протиалергійних лікарських засобів;

  • узагальнити фармакодинамічні та фармакокінетичні особливості лікарських засобів, які впливають на периферичну нервову систему, та антиалергічних засобів, для надання інформації лікарям та пацієнтам з питань дозування, взаємозамінності та умов раціонального застосування нових та традиційних ліків цих груп;

  • аналізувати та проводити корекцію рецептів на лікарські препарати, які регулюють функції периферичної нервової системи та протиалергійні лікарські засоби.

  Змістовий модуль 3. Лікарські засоби, які впливають на функції центральної нервової системи.

  Конкретні цілі:

  • узагальнити класифікацію ліків, які впливають ЦНС ;

  • засвоїти фармакологічну характеристику ліків, які впливають на ЦНС;

  • засвоїти фармакологічну логіку між механізмом дії, фарма­кодинамікою та показаннями до застосування ліків, які впливають на ЦНС;

  • відрізняти нейротропну та психотропну дію лікарських засобів;

  • надавати порівняльну характеристику лікарським засобам в кожній фармакологічній групі за силою та тривалістю фармакологічної дії;

  • пояснювати фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості лікарських засобів, які впливають на ЦНС в залежності від їх хімічної будови, шляхів введення та особливостей дозування;

  • проаналізувати можливі механізми розвитку побічної дії ліків, які регулюють функції ЦНС, фармакологічних коректорів болю та запалення;

  • розуміти основні прояви побічної дії та ознаки передозування (отруєння) ліками (речовинами) наркотичної дії, снодійними засобами, спиртом етиловим та засвоїти алгоритм надання першої медичної допомоги;

  • оцінювати співвідношення ризик/користь при застосуванні лікарських засобів, які впливають на ЦНС;

  • узагальнити фармакодинамічні та фармакокінетичні особливості лікарських засобів, які впливають на ЦНС, для надання інформації лікарям та пацієнтам з питань дозування, взаємозамінності та умов раціонального застосування нових та традиційних ліків цих груп;

  • аналізувати та проводити корекцію рецептів на лікарські препарати, які регулюють функції ЦНС.


  Оцінювання модуля 1

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  «5» - 3,5 балів,

  «4» - 3 бали,

  «3» - 2 бали,

  «2» - 0 балів.

  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120 балів.

  Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 64 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичкамиі набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів


  Модуль 2. Лікарські засоби, які впливають на функції виконавчих органів, обмін речовин, запалення та імунну систему. Хіміотерапевтичні лікарські засоби.
  Лекції 20 год Кредитів ECTS 4.6

  Семінари - Модулів 1

  Практичні заняття 84 год Змістових модулів 3

  Самостійна робота 62 год


  Змістовий модуль 4. Лікарські засоби, які впливають на функції обмін речовин, запалення та імунну систему.

  Конкретні цілі:

  • узагальнити та проаналізувати основні шляхи фармакологічного впливу на обмін речовин, запалення та імунну систему;

  • проаналізувати класифікацію лікарських засобів, які впливають на на обмін речовин, запалення та імунну систему;

  • засвоїти фармакологічну логіку між механізмом дії, фарма­кодинамікою та показаннями до застосування ліків, які впливають на на обмін речовин, запалення та імунну систему;

  • вміти надавати фармакологічну характеристику лікарським засобам відповідних фармакологічних груп ліків, які впливають на на обмін речовин, запалення та імунну систему;

  • надавати порівняльну характеристику лікарським засобам, які впливають на обмін речовин, запалення та імунну систему органів за силою та тривалістю фармакологічної дії;

  • пояснювати фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості лікарських засобів в залежності від їх хімічної будови, шляхів введення та особливостей дозування для надання інформації лікарям та пацієнтам з питань дозування, взаємозамінності та умов раціонального застосування нових та традиційних ліків цих груп;

  • розуміти основні прояви побічної дії та ознаки передозування ліків, які впливають на обмін речовин, запалення та імунну систему;

  • оцінювати співвідношення ризик/користь при застосуванні лікарських засобів, які впливають на обмін речовин, запалення та імунну систему;

  • аналізувати та проводити корекцію рецептів на лікарські препарати, які впливають на обмін речовин, запалення та імунну систему.

  Змістовий модуль 5. Лікарські засоби, які впливають на функції виконавчих органів.

  Конкретні цілі:

  - узагальнити та проаналізувати основні шляхи фармакологічного впливу на функції виконавчих органів;

  • проаналізувати класифікацію лікарських засобів, які впливають на функції виконавчих органів;

  • засвоїти фармакологічну логіку між механізмом дії, фарма­кодинамікою та показаннями до застосування ліків, які впливають на функції виконавчих органів;

  • вміти надавати фармакологічну характеристику лікарським засобам відповідних фармакологічних груп ліків, які впливають на функції виконавчих органів;

  • надавати порівняльну характеристику лікарським засобам, які впливають на функції виконавчих органів за силою та тривалістю фармакологічної дії;

  • пояснювати фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості лікарських засобів в залежності від їх хімічної будови, шляхів введення та особливостей дозування для надання інформації лікарям та пацієнтам з питань дозування, взаємозамінності та умов раціонального застосування нових та традиційних ліків цієї групи;

  • розуміти основні прояви побічної дії та ознаки передозування ліків, які впливають на функції внутрішніх органів;

  • інтерпретувати поняття „кардіостимулювальна” та „кардіо­тонічна” дія;

  • узагальнити класифікацію та фармакологічні особливості антидотів;

  • оцінювати співвідношення ризик/користь при застосуванні лікарських засобів, які впливають на функції внутрішніх органів;

  • аналізувати та проводити корекцію рецептів на лікарські препарати, які впливають на функції внутрішніх органів.


  Змістовий модуль 6. Хіміотерапевтичні лікарські засоби.

  Конкретні цілі:

  • узагальнити та проаналізувати сучасні класифікації лікарських засобів, які використовуються для лікування онкологічних та інфекційних захворювань, антисептиків та дезінфектантів;

  • інтерпретувати поняття „тип дії” та „спектр дії” хіміоте­рапевтичних засобів, „чутливість” та „резистентність” пухлин­них клітин та мікроорганізмів, „суперінфекція”, „постанти­біотичний ефект”, „дисбіоз”;

  • пояснювати механізм дії та надавати фармакологічну характе­ристику хіміотерапевтичним лікарським засобам;

  • обгрунтовувати принципи комбінованого застосування хіміотерапевтичних лікарських засобів різних груп;

  • вміти формулювати показання до застосування антимікробних лікарських засобів відповідно до чутливості збудників;

  • обгрунтовувати принципи комбінованого застосування анти­біотиків різних груп;

  • проаналізувати основні фактори ризику виникнення побічної дії хіміотерапевтичних лікарських засобів;

  • засвоїти правила раціональної антибіотикотерапії з метою попередження побічної дії та розвитку антибіотикоре­зистентності;

  • надавати фармакологічну характеристику та визначати умови раціонального використання антисептичних і дезінфікуючих лікарських засобів;

  • визначати показання до застосування фармакологічних коректорів побічної дії цитостатиків та ін. хіміотерапевтичних засобів;

  • оцінювати співвідношення ризик/користь при застосуванні протимікробних лікарських засобів;

  • проводити корекцію рецептів на хіміотерапевтичні лікарські препарати;

  • узагальнити класифікацію та фармакологічні особливості антидотів.


  Оцінювання модуля 2

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  «5» - 3,5 балів,

  «4» - 3 бали,

  «3» - 2 бали,

  «2» - 0 балів.

  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120 балів.

  Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 64 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні підсумкового тестового контролю не менше 50 балів.


  Рекомендована література
  1. Дроговоз С. М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, сту–денту: Підручник – довідник. – Х.: Видавничий центр “ХАІ”, 2009. – 480 с.

  2. Фармакологія: Підручник / І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, В. А. Казак Л.І. та ін. За ред. І. С. Чекмана. – К.: Вища школа, 2011. – 598 с.

  3. Скакун М. П., Посохова К.А. Фармакологія: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 740 с.

  4. Харкевич Д. А. Фармакология: Учебник. – 8-е изд., перераб., доп. и испр. – М.: ГЭОТАР–Медиа, 2005. – 736 с.

  5. Дроговоз С.М. – Фармакологія «Cito!»: Підручник / За редакцією С.М. Дроговоз. – Х.: СІМ, 2009. – 232 с.

  6. Фармакология: Руководство для внеаудиторной и аудиторной работы студентов / С. М. Дроговоз, И.М. Рыженко, В.П. Вереитинова и др. Под. Ред. С. М. Дроговоз. – Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2002. – 272 с.

  7. Самостійна работа студентів з фармакології: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.М. Дроговоз, І.М. Риженко, С.Ю. Штриголь та ін. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 112 с.

  8. Дроговоз С.М. – Фармакология на ладонях: Учебное пособие. – Х.: «ПП «Плеяда», 2011. – 112 с.  9. Побочное действие лекарств: учебник-справочник / [С.М. Дроговоз, А.П. Гудзенко, Я.А. Бутко, В.В. Дроговоз]. Х.: «СИМ», 2010. – 480 с.

  Клінічна фармація ІV рік/ 7 семестр
  Лекції: 14 год. Кредитів ECTS: 2

  Семінари: - Модулів: 1

  Практичні заняття: 37 год. Змістових модулів: 3

  Самостійна робота: 21 год.

  Разом: 72 год.
  Опис програми (Клінічна фармація – модуль І)
  Кінцеві цілі дисципліни:

  1. Дотримуватися правил фармацевтичної етики та деонтології; вирішувати комплекс задач, які пов’язані з взаємовідносинами між лікарем та пацієнтом.

  2. Вміти ідентифікувати відомі лікарські засоби за допомогою міжнародної, торгової, хімічної назви щодо їх приналежності до певної фармакологічної та фармакотерапевтичної групи.

  3. Вміти користування нормативною і довідковою літературою щодо раціонального застосування лікарських засобів.

  4. Вміти визначати необхідні для порівняння властивості ліків та проводити порівняльну характеристику лікарських засобів із урахуванням хімічної будови, механізму дії та фармакологічних властивостей на підставі даних літератури та супровідної документації.

  5. Знати принципи збору лікарського анамнезу хворого.

  6. Вміти встановлювати взаємозв’язок між фізико-хімічними, фармакокінетичними та фармакологічними параметрами лікарських засобів (біодоступність, шлях введення, можливість проникнення через гісто-гематичні бар’єри тощо).

  7. Вміти передбачати можливі взаємодії (фізичної, хімічної, фармакологічної, фармакодинамічної) ліків, ліків та харчових продуктів для оптимізації комбінованої терапії, з урахуванням фармакологічних властивостей лікарських засобів та особливості клінічної патології; виявляти несумісності ліків.

  8. Вміти використовувати знання для обгрунтування переваг та недоліків тієї чи іншої лікової форми лікарських засобів різних фармакологічних груп з урахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакологічних особливостей ліків, а також анатомо-фізіологічних особливостей хворого (вік, стать, фізичний стан та ін.).

  9. Вміти використовувати на практиці принципи консультування пацієнтів, лікарів, інших осіб, залучених до фармакотерапевтичного процесу, щодо питань раціонального використання лікарських засобів.

  10. Вміти визначати серед відвідувачів аптеки категорії осіб, які вимагають обов'яз­кової консультації лікаря та осіб, у яких можливе проведення самолікування.

  11. Вміти надавати фармацевтичну опіку, скеровану на пацієнтів, лікарів, інший медичний персонал при застосуванні лікарських засобів.

  12. Знати принципи інформування лікарів про випадки нераціонального застосування ліків.

  13. Знати алгоритм реєстрація побічної дії лікарських засобів та принципи функціонування системи фармаконагляду в Україні.


  Модуль 1. Основні положення клінічної фармації та фармацевтичної опіки. Принципи раціонального застосування лікарських засобів у хворих різних категорій.
  Змістовий модуль 1. Предмет і завдання клінічної фармації. Концепція фармацевтичної опіки. Клінічні випробування лікарських засобів.

  Конкретні цілі: Знати основні завдання клінічної фармації. Вміти трактувати сучасний зміст поняття «фармацевтична опіка», «доказова фармацевтична опіка». Вміти обгрунтовувати роль чинників, що впливають на ефективність і безпеку лікарських засобів. Знати загальні відомості про етіологію, патогенез, симптоми, синдроми і перебіг хвороби людини. Орієнтуватися в сучасних методах діагностики захворювань, необхідних для проведення раціональної і безпечної фармакотерапії. Знати принципи проведення клінічних досліджень лікарських засобів. Вміти інтерпретувати результати дослідження біоеквівалентності та біодоступності лікарських засобів.
  Змістовий модуль 2. Побічна дія лікарських засобів. Зміна фармакотерапевтичного ефекту лікарських засобів при застосуванні комбінацій ліків. Лікова хвороба.

  Конкретні цілі: Знати класифікацію побічних ефектів лікарських засобів, особливості їх проявів. Вміти трактувати терміни «побічна дія лікарських засобів», побічна реакція лікарських засобів», «лікозалежна проблема». Вміти попереджувати побічну дію лікарських засобів. Знати принципи корекції побічних ефектів лікарських засобів. Вміти обгрунтовувати зміни фармакотерапевтичного ефекту лікарських засобів при використання комбінацій ліків. Оцінювати можливість виникнення лікової хвороби при застосуванні ліків.

  Змістовий модуль 3. Основи раціонального застосування лікарських засобів у хворих різних вікових категорій. Оцінка ефективності та безпеки лікарських засобів при різних станах.

  Конкретні цілі: Оцінювати зміни фармакокінетики та фармакодинаміки залежно від віку та стану пацієнта. Знати правила застосування лікарських засобів у хворих із захворюваннями нирок та печінки. Вміти оцінювати ефективність та безпеку лікарських засобів у педіатричній практиці. Обгрунтовувати доцільність та раціональність застосування лікарських засобів у хворих похилого віку. Знати принципи раціонального застосування лікарських засобів під час вагітності та лактації.
  Оцінювання модуля 1

  При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

  “5” – 13 балів,

  “4” – 10 балів,

  “3” – 7 бали,

  “2” – 0 балів.

  Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

  Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 63 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


  Рекомендована література

  1. Взаимодействие лекарств и эффективноcть фармакотерапии /Л.В.Деримедведь, И.М.Перцев, Е.В.Шуванова и др./ Под ред. И.М.Перцева. – Харьков: Мегаполис, 2001. – 784 с.

  2. Катцунг Б.Г. Базисная и клиническая фармакология: В 2 т. Том 1. Пер. с англ. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: СПб.: Издательство Бином, Издательство «Диалект», 2007. – 648 с. Том 2. – М.: СПб.: Издательство Бином, Издательство «Диалект», 2008. – 672 с.

  3. Кукес В.Г., Стародубцев А.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия: учеб. / под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева – 2-е изд. испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 640 с.

  4. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск 1, випуск 2, випуск 3, випуск 4 / під ред. В.Т. Чумака, В.І. Мальцева, А.М. Морозова, В.Д. Парія, А.В. Степаненко. – К.: Моріон,.

  5. Рациональная фармакотерапия. Справочник терапевта: рук. для практикуючих врачей: Л.И. Дворецький, П.Р. Абакарова, Н.С. Алексеева и др. – М.: Литтерра, 2007. – 976 с.

 • 1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


  База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка