Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка2/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

При кредитно-модульній системі організації навчального процесу відсутні екзаменаційні сесії. Тому оцінювання успішності навчання студентів реалізується в процесі систематичного поточного контролю знань на кожному занятті та за результатами підсумкового контролю за кожен модуль.


Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та оцінки підсумкового модульного контролю і виражається за багатобальною (200 балів) шкалою.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.

При оцінюванні кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою, які конвертуються у бали відповідно до вимог навчальної програми з відповідної дисципліни. Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється при підсумковому модульному контролі. Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх виконанні та захисті.

Мінімальна кількість, балів яку повинен набрати студент при вивченні модуля, для допуску до підсумкового модульного контролю вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі. Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, становить 80. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше, ніж 50 балів.

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни.

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки

за шкалою ECTS та за чотирибальною (традиційною в Україні) шкалою
Бали з дисциплін незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну шкалу. Бали шкали ECTS у 4-бальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Студенти, які навчаються за однією спеціальністю, з урахуванням кількості балів, набраних з дисципліни, ранжуються за шкалою ЕСTS таким чином:
Оцінка ECTS

Статистичний показник

А

Найкращі 10 % студентів

В

Наступні 25 % студентів

С

Наступні 30 % студентів

D

Наступні 25 % студентів

E

Останні 10 % студентів

Ранжування з присвоєнням оцінок „А”, „В”, „С”, „D”, „Е” проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. Студенти, які одержали оцінки FX, F (“2”) не вносяться до переліку студентів, що ранжуються, навіть після перескладання модулю. Такі студенти після перескладання автоматично отримують бал „Е”.

Оцінки з дисципліни FX, F (“2”) виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий модульний контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю у додатковий термін, відповідно до затвердженого графіку навчального процесу. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів

Оцінка F виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення модуля.

Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з дисципліни

конвертуються у традиційну 4-ри бальну шкалу за абсолютними критеріями, які наведено нижче у таблиці:


Бали з дисципліни

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

Від 170 до 200 балів

5

Від 140 до 169 балів

4

Від 139 балів до мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

3

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен набрати студент

2

Оцінка ECTS у традиційну шкалу не конвертується, оскільки шкала ECTS та чотирибальна шкала незалежні.Академічний календар

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2012/2013
Осінній семестр 01.09.2012 - 28.01.2012

Зимові канікули 31.12.2012 – 09.01.2013

28.01.2013 -03.02.2013
Весняний семестр 04.02.2013 – 23.06.2013

Літні канікули 24.06.2013 – 31.08.2013


Навчальний план складено з розрахунку 5 років навчання або 300 кредитів ECTS. Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає 60 кредитів (1 тиждень – 1,5 кредити ECTS), 1 кредит ECTS становить 36 академічних годин. Тривалість кожного семестру – 20 тижнів. Навчальний рік має 2160 академічних годин. Студенти проходять навчальну практику 1-3 курсах, виробничу практику на 3-5 курсах загальним обсягом 28,5 кредити.

Загальне навчальне навантаження включає час на проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів.

Тижневе аудиторне навантаження становить в середньому 30 навчальних годин для студента. Обсяг самостійної роботи складає в середньому 50% від загального.

Графік навчального процесу I–V років навчання складається з двох навчальних семестрів. Весь період навчання триває 10 семестрів.

Навчальний план побудовано за кредитно-модульною методологією організації навчального процесу. Вивчення дисциплін структуроване на модулі - логічно завершену частину навчальної програми, практики, що реалізуються відповідними формами організації навчального процесу і закінчуються підсумковим модульним контролем.

Графіком передбачено додатковий термін для завершення вивчення окремих модулів – 1 тиждень після закінчення весняного семестру на I–ІV курсах.

Десятий семестр на V курсі передбачає, крім навчання студента, підготовку до державної атестації та її проведення.

Державна атестація випускників включає стандартизований тестовий та практично орієнтований державні іспити. Стандартизований тестовий державний іспит складається з двох тестових екзаменів „Крок 1” і „Крок 2”. Тестовий екзамен „Крок 1” є інтегрованим екзаменом, який проводиться після 3 курсу і вимірює показники якості фахової компоненти базової вищої освіти. Тестовий екзамен „Крок 2” є складовою державної атестації випускників вищих медичних навчальних закладів і вимірює показники якості фахової компоненти повної вищої медичної освіти. Практично орієнтовані державні іспити проводяться у формі комплексних випускних іспитів.


Загальна інформація


Львів
Місто Львів є обласним центром Львівської області, населення якої становить 2,6 млн. жит., площа – 21,8 тис. кв. км. У місті постійно проживає біля 830 тис. жит., щодня доїжджає з околиць на роботу, відвідує Львів з екскурсіями понад 200 тис. чол.

Як справжній діамант Східної Європи, Львів нагадує музей під відкритим небом, у ньому знаходиться 2000 історичних, архітектурних і культурних пам'яток. Місто було засновано в середині ХІІІ ст. (1256 р.) князем Данилом Галицьким і названо на честь його сина Лева. 

Львів швидко став торговельним та економічним центром регіону. Вигідне розташування міста на перехресті торговельних шляхів з портів Чорного та Балтійського морів, з Києва, Центральної та Західної Європи сприяло його швидкому економічному розвитку. Географічне положення та природні ресурси вабили чужинців: татар, німців, угорців, поляків, литовців, австрійців та шведів. Протягом віків вони приносили сюди свої культуру і традиції, релігію – звідси в архітектурі Львова суміш готики та барокко, ренесансу та романського стилю, рококо та ампіру, сучасної еклектики та конструктивізму. Однак впродовж всієї української культури залишалися у Львові визначальними.Старий Львів – це перш за все площа Ринок, центр і осередок його громадського, економічного і культурного життя. Шість століть історія Львова нерозривно зв’язана з цією порівняно невеликою, майже квадратною площею розміром 142 на 129 м. Тут знаходився магістрат, палаци і будинки значних городян, тут торгували, тут вершили суд і розправу.

З чотирьох сторін площі у 1793 р. на місці колишніх колодязів встановлено фонтани-скульптури: Нептун, Адоніс, Діана і Амфітрита.

Площа Ринок була свідком найбільш важливих міських подій з 1356 року, з часу прийняття Магдебурзького права. Магдебурзьке право – одна з найбільш відомих систем феодального міського права. Воно виникло у ХІІ ст. у німецькому місті Магдебурзі. Юридично закріпило права і свободи міщан, їх право на самоуправління.З прийняттям Магдебурзького права Львів перестав бути залежним від королівської адміністрації, а підпорядкувався безпосередньо королю, інтереси якого репрезентував староста.


Найбільш рання згадка про ратушу відноситься до 1381 р. Тоді це була дерев’яна споруда, завершена високою вежею і галереєю для міського сурмача. Але пожежі не пощадили будівлі. На початку XVII ст. була збудована нова ратуша з високою восьмигранною вежею, увінчаною позолоченим залізним левом. Але ця ратуша не збереглась до наших днів – її вежа завалилась у 1826 р.

Спорудження будівлі, яка зараз здіймається на площі було завершено у 1835 р. за проектом Ю. Маркля, Ф. Третера, А. Вондрашки. Не дивлячись на свою масивність, ратуша органічно ввійшла в архітектурний ансамбль Львова, а її вежа стала символом міста. Висота вежі 65 м. У 1852 р. на ній було встановлено годинник. До нього ведуть 400 сходинок. Діаметр циферблата 3 м, довжина великої стрілки 2м 15 см.Вхід у ратушу стережуть два леви. Вони тримають щити з гербом міста. В основу герба Львова покладена печатка галицьких князів. На гербі – міські ворота з вежами, які свідчать про оборонну могутність Львова, грати воріт підняті – це говорить про гостинність городян, а від непроханих гостей вхід у місто стереже лев.

Сьогодні Львів є скарбницею національних ідей та культури, це економічний, освітній та культурний центр Заходу України. У ньому багато музеїв, картинних галерей, театральних та музичних труп. Величний Львівський театр опери та балету має надзвичайно насичений сезон. У Львові розташовані 12 закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, він має справедливо заслужену репутацію міста з високим рівнем освіти. 

Саме тут знаходиться один з найстаріших у Центральній Європі та перший заснований в Україні університет, медичний факультет якого згодом був реорганізований у Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Проте Львів славиться не лише як культурний та освітній центр, він є також центром розвинутого підприємництва. Завдяки сприятливому економічному середовищу в місті функціонує 166 підприємств, а загалом 333 – у Львівській області. 11% від загальної кількості інвестицій в Україні вкладено в підприємства Львівщини. Їх обсяг щороку зростає.

Спитайте будь-кого, хто побував у Львові хоч раз, він розповість, що вражений незабутніми панорамами міста, його архітектурою, елітарним мистецтвом, колоритом національних традицій багатьох народів та щирою гостинністю. Львів скаже набагато більше сам про себе, ніж про нього написано. Це місто-музей під відкритим небом, де збуваються найзаповітніші бажання; місто, у якому кожна вуличка є живою легендою, що прикрашає сучасність. Кожен, хто хоч раз побував у Львові, знову приїжджає сюди. Напевне, якась магічна сила, неповторні враження приваблюють сюди людей.
Розташування

Львівського національного медичного університету

імені Данила Галицького

Медичний університет


Зупинка трамвайної лінії №7

Практичні інформації


Важливі номери телефонів:


Пожежна охорона 101

Міліція 102

Швидка медична допомога 103

Швидка медична допомога „Богдан” 1556

Довідка міської телефонної мережі 109

Довідка кас авіаквитків 272 75 58

Довідка міжнародних авіаліній 272 78 18

Довідка залізничного вокзалу 1505

Довідка автовокзалу 294

Міськдовідка 274 22 221   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка