Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка17/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України/ Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”- 1-е вид.- Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

 2. Державна Фармакопея України. Доповнення I. – Х.:РІРЕГ, 2004. – 520с.

 3. Державна Фармакопея України. Доповнення II. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008.- 620 с.

 4. Державна фармакопея України. 1-е вид. - Доповнення 3. - Х: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009.- 280 с.

 5. Закон України «Про лікарські засоби» № 123/96-ВР від 4.04.96.

 6. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек / Під ред. акад. АНТКУ проф. О.І.Тихонова і проф. Т.Г.Ярних // Київ, МОЗ України. – 2005. – 98 с.

 7. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек / Під ред. акад. АНТКУ проф. О.І.Тихонова і проф. Т.Г.Ярних // Київ, МОЗ України. – 2005. – 76 с.

 8. Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.93 р. «Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення».

 9. Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2006 р. “Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог замовлень”.

 10. Наказ МОЗ України № 197 від 07.09.93 р. “Про затвердження Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем”.

 11. Наказ МОЗ України № 812 від 17.10.2012 р. „Про затвердження правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптек”.

 12. Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006 р. «Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів».

 13. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Вінниця: “Нова книга”, 2007. – 640 с.

БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ 3 рік/ 5-6 семестри

(для студентів фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація”


Лекції: 40 Кредитів ESTS: 6

Семінари: - Модулів: 2

Практичні заняття: 80 Змістових модулів 7

Самостійна робота: 96

Разом: 216


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Вид контролю

Всього годин/

кредитів

Аудиторних

СРС

Лекц.

Практ. занять
216/6

40

80

96
Модуль I
Змістових модулів – 4

108/3

22

42

50

Підсумковий тестовий

контроль. Контроль практичних навичок.Модуль II

Змістових модулів – 3108/3

18

38

46

Підсумковий тестовий

контроль. Контроль практичних навичок.Опис програми ( біологічна хімія – складається з 2-х модулів)


Кінцеві цілі дисципліни

 1. підготовку спеціалістів-провізорів, які володіють значним обсягом теорети­чних та практичних знань відносно хімічних основ життя: хімічного складу органічних сполук і природи метаболічних процесів, що відбуваються в орга­нізмі людини;

 2. формування знань про будову сполук, що входять до складу живих організ­мів та взаємозв'язок з їх біохімічними функціями;

 3. формування сучасного уявлення про принципи структурної організації осно­вних класів біомакромолекул - білків, нуклеїнових кислот та ін.;

 4. формування знань закономірностей вивільнення, акумуляції та споживання енергії в біологічних системах;

 5. формування знань про основні метаболічні шляхи в організмі, їх взаємо­зв'язок і молекулярні механізми регуляції;

 6. формування знань молекулярних основ передачі генетичної інформації, біо­синтезу білка та механізмів їх регуляції;

 7. ознайомлення з сучасними методами біохімічної діагностики стану метабо­лізму організма;

 8. створення бази уявлень про необхідну терапію патологічних станів фармацевтичними препаратами;

 9. формування навичок наукового аналізу та узагальнення явищ та фактів, що спостерігаються;

 10. забезпечення теоретичної бази для вивчення інших медико-біологічних дис­циплін: фармакології, фармакотерапії з фармакокінетикою, клінічної фарма­кології та окремих фармацевтичних дисциплін.

Модуль 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів та його регуляція
Змістовий модуль 1. Вступ до біохімії. Прості та складні білки. Ферменти

Конкретні цілі:


Аналізувати стан та перспективи розвитку біохімії, використання її досягнень в клінічній та промисловій фармації;

Засвоїти етапи та закономірності становлення біохімії як фундаментальної медико-біологічної науки та навчальної дисципліни;

Пояснювати амінокислотний склад, структурну організацію, фізико- хімічні властивості, методи виділення та очистки білків;

Трактувати чисельні функції та біологічні властивості білків та пепти­дів;

Пояснювати класифікацію та характеристику простих і складних білків, значення окремих представників;

Пояснювати хімічну природу ферментів та їх властивості як біокаталі- заторів, а також класифікацію, номенклатуру ферментів й специфічність їх дії;

Засвоїти принципи визначення активності ферментів у біологічних рідинах;

Трактувати кінетику ферментативних реакцій;

Аналізувати гіпотези механізму дії ферментів, стадії ферментативного каталізу, види інгібування роботи ферментів;

Характеризувати основи ензимопатологій, ензимодіагностики, ензимотерапії;

Пояснювати застосування ферментів та інгібіторів ферментів як фармацевтичних препаратів при певних патологічних станах.
Змістовий модуль 2. Загальні уявлення про обмін речовин та енергії

Конкретні цілі:

Трактувати біохімічні закономірності перебігу обміну речовин: катаболічні, анаболічні, амфіболічні шляхи метаболізму;

Трактувати біохімічні закономірності функціонування циклу трикарбонових кислот, його анаплеротичні реакції та амфіболічну сутність;

Пояснювати біохімічні механізми регуляції процесів анаболізму та катаболізму;

Пояснювати біохімічні механізми регуляції циклу трикарбонових кислот та його ключову роль в обміні речовин та енергії;

Трактувати роль біологічного окислення, тканинного дихання та окисного фосфорилювання в генерації АТФ за аеробних умов;

Аналізувати порушення синтезу АТФ за умов дії на організм людини патогенних факторів хімічного, фізичного, біологічного походження;

Пояснювати дію деяких фармацевтичних препаратів як інгібіторів або роз’єднувачів тканинного дихання та окисного фосфорилювання.


Змістовий модуль 3. Метаболізм вуглеводів та його регуляція

Конкретні цілі:

Аналізувати склад і будову вуглеводів, їх класифікацію;

Пояснювати біологічне значення вуглеводів, їх розповсюдження, а також етапи перетравлення оліго- та полісахаридів в різних відділах шлунково-кишкового тракту. Шляхи використання глюкози в органах і тканинах;

Трактувати механізми перетворення вуглеводів в анаеробних та аеробних умовах; хімізм цих перетворень;

Трактувати поняття нормоглікемія, гіпер-, гіпоглікемія, глюкозурія як нормальні та патологічні стани обміну глюкози;

Аналізувати зміни рівня глюкози крові, механізми його гормональної регуляції (інсулін, глюкагон, адреналін), патологічні прояви порушень обміну глюкози: цукровий діабет, голодування;

Пояснювати роль негормональних цукрознижуючих препаратів та препаратів інсуліну.
Змістовий модуль 4. Метаболізм ліпідів та його регуляція

Конкретні цілі:

Пояснювати хімічну будову, класифікацію, біологічні функції простих та складних ліпідів;

Пояснювати особливості перетравлення ліпідів та функцію жовчних кислот у механізмі перетравлення та всмоктування ліпідів у шлунково-кишковому тракті;

Засвоїти класифікацію, склад, функцію ліпопротеїнів плазми крові та методи їх дослідження;

Засвоїти біохімічні закономірності внутрішньоклітинного метаболізму ліпідів: катаболізм та біосинтез жирних кислот, кетонових тіл, триацилгліцеролів, фосфоліпідів;

Трактувати біохімічні закономірності біосинтезу холестеролу та його біотрансформації: етерифікація, утворення жовчних кислот, стероїдних гормонів, вітаміну Д3;

Аналізувати гормональну регуляцію ліпідного обміну та його взаємозв’язок з обміном вуглеводів;

Вміти пояснювати біохімічні основи виникнення та розвитку порушень обміну ліпідів та використання фармацевтичних засобів в їх корекції.


Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:"відмінно" - 9 балів,

"добре" – 7 балів,

"задовільно" - 5 бали,

"незадовільно" - 0 балів.
Максимальна кількість балів за поточну діяльність студента – 117.

Студент допускається до підсумкового контролю засвоєння модулю 1 при виконанні всіх вимог навчальної програми та за умов, якщо за поточне оцінювання та за контроль засвоєння змістових модулів він набрав не менше 65балів (5х13=65).

Модуль зараховується студентові, якщо при підсумковому модульному контролі він набрав не менше 50 балів.
Модуль 2. Біохімічні основи проліферації, міжклітинних комунікацій органів і тканин людини. Основи фармацевтичної біохімії

Змістовий модуль 5. Обмін простих та складних білків. Біохімічні аспекти молекулярної біології та генетики

Конкретні цілі:

Пояснювати перетравлення білків на різних етапах у відділах шлунково-кишкового тракту; гнитя білків у товстому кишечнику. Роль катепсинів у оновленні тканинних білків;

Аналізувати шляхи використання вільних амінокислот в організмі людини;

Трактувати процеси трансамінування, дезамінування, декарбоксилювання амінокислот; етапи біосинтезу сечовини;

Пояснювати етапи перетравлення хромо- і нуклеопротеїнів у ШКТ людини;

Трактувати перебіг процесів розпаду та синтезу гему хромопротеїнів, а також азотистих основ (нуклеозидів, нуклеотидів) нуклеїнових кислот;

Аналізувати характер порушень при жовтяницях, порфіріях і подагрі в організмі людини;

Трактувати молекулярно-біологічні закономірності збереження та передачі генетичної інформації, роль ферментних систем, що забезпечують напівконсервативний механізм реплікації ДНК у прокаріотів та еукаріотів;

Пояснювати механізми функціонування ферментної системи транскрипції РНК;

Знати механізми функціонування білок-синтезуючої системи за участю ферментів активації амінокислот, ініціації, елонгації та термінації біосинтезу поліпептидних ланцюгів;

Аналізувати наслідки геномних, хромосомних та генних мутацій, механізми дії найбільш поширених мутагенів, біологічне значення та механізми репарації ДНК (репарація УФ-індукованих генних мутацій).
Змістовий модуль 6. Молекулярні механізми дії гормонів та вітамінів

Конкретні цілі:

Пояснювати значення ендокринної системи для організму людини, а також класифікацію, хімічну природу і властивості гормонів;

Трактувати механізми модифікуючої дії гормонів на метаболічні процеси в клітинах-мішенях;

Аналізувати характер регулюючого впливу гормонів гіпоталамусу, гіпофізу та епіфізу, а також гормонів периферичних ендокринних залоз на органи та тканини-мішені;

Трактувати використання природних гормонів та їх синтетичних аналогів як фармпрепаратів з метою лікування порушень функцій ендокринних залоз;

Пояснювати значення вітамінів для організму людини, їх класифікацію та номенклатуру, хімічну будову;

Аналізувати вплив жиророзчинних вітамінів на біохімічні процеси в органах і тканинах;

Пояснювати ознаки гіпо- та авітамінозів;

Трактувати ліповітаміни як фармпрепарати;

Аналізувати вплив водорозчинних вітамінів на обмін речовин як кофакторів для багатьох ферментів;

Пояснювати клінічні прояви недостатності гідровітамінів, а також використання антивітамінів в медицині;

Трактувати гідровітаміни та їх похідні як фармпрепарати.


Змістовий модуль 7. Основи фармацевтичної біохімії та біохімії тканин

Конкретні цілі:

Засвоїти особливості хімічного складу та біохімічні функції печінки;

Пояснювати роль печінки в обміні речовин та в біотрансформації ксенобіотиків;

Аналізувати фази біологічної трансформації органічних сполук - ксенобіотиків на основі їх структури і фізико-хімічних властивостей;

Аналізувати біохімічні показники крові та сечі в нормі та патології.
Оцінювання модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:"відмінно" - 9 балів,

"добре" – 7 балів,

"задовільно" - 5 бали,

"незадовільно" - 0 балів.
Максимальна кількість балів за поточну діяльність студента – 108.

Студент допускається до підсумкового контролю засвоєння модулю 2 при виконанні всіх вимог навчальної програми та за умов, якщо за поточне оцінювання та за контроль засвоєння змістових модулів він набрав не менше 60 балів (12х5=60).Модуль зараховується студентові, якщо при підсумковому модульному контролі він набрав не менше 50 балів.
Рекомендована література

Основна:

 1. Біологічна хімія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл./ Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська та ін.. – Харків: Основа, 2000.- 678с.

 2. Практикум з біологічної хімії. За ред. О.Я. Склярова.-К.: Здоров’я, 2002.- 298с.

 3. Губський Ю. І. Біоорганічна хімія. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. — 464 с.

Додаткова:

 1. Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія людини. Підручник .-Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.-744 с.

 2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф.. Биологическая химия. – М.: Медицина, 1998.- 704с.

 3. Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами. Под редакцией
  Е.С. Северина, А.Я. Николаева. М.:ГЭОТАР - Мед., 2001.- 448 с.

 4. Марри Р., Греннер Д., Мейес Л., Родуєлл В. Биохимия человека: В 2 т. — М.:Мир, 1993. —т. 1—381 с.;т.2 —414с.


Фармацевтична хімія ІІІ-ІV рік / 5-8 семестри
Лекції: 60 год. Кредитів ECTS: 14,5

Семінари: - Модулів: 5

Практичні заняття: 240 год. Змістових модулів: 19

Самостійна робота: 222 год.

Разом: 522 год.
Опис програми (фармацевтична хімія – модулі І-V)
Кінцеві цілі дисципліни:

 • знати хімічну та фармакологічну класифікацію лікарських засобів

 • засвоїти особливості хімічної структури, фізичні та хімічні властивості лікарських засобів, методи їх добування та синтезу;

 • розуміти взаємозв’язок між хімічною структурою та фармакологічною дією ліків;

 • оволодіти методами якісного та кількісного контролю якості лікарських засобів;

 • знати умови зберігання ліків, особливості застосування їх в медицині та побічні ефекти;


Модуль 1. Неорганічні лікарські засоби
Лекції: 12 год. Кредитів ECTS: 2,75

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 45 год. Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 42 год.

Разом: 99 год.
Змістовий модуль 1. Предмет та завдання фармацевтичної хімії. Загальні методи аналізу лікарських засобів за ДФУ

Конкретні цілі: Засвоїти загальні методи аналізу лікарських засобів та визначення доброякісності лікарських засобів за зовнішнім виглядом, розчинністю та реакцією середовища згідно з вимогами ДФУ. Вміти проводити реакції ідентифікації лікарських засобів за катіонами і аніонами згідно з вимогами ДФУ. Практикувати загальні вимоги ДФУ щодо випробувань на граничний вміст домішок.
Змістовий модуль 2. Неорганічні лікарські засоби.
Конкретні цілі: Засвоїти методи одержання та властивості лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Трактувати загальні вимоги ДФУ до якості лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Вивчити методи аналізу лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Використати хімічні методи для аналізу лікарських засобів неорганічної природи та оцінити якість досліджуваних субстанцій. Пояснювати особливості зберігання лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум і манган.

Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 8,5 балів,

«4» – 7 балів,

«3» – 5 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 6. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 7. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 8. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 9. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 10. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 11. Лекційний матеріал.Модуль 2. Органічні лікарські засоби аліфатичної та аліциклічної структури
Лекції: 8 год. Кредитів ECTS: 2,0

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 33 год. Змістових модулів: 3

Самостійна робота: 31 год.

Разом: 72 год.
Змістовий модуль 3. Фізичні, фізико-хімічні та хімічні методи аналізу органічних лікарських засобів

Конкретні цілі: Вивчити і пояснювати фізичні та фізико-хімічні методи аналізу органічних лікарських засобів. Визначати фізичні константи органічних речовин для ідентифікації та встановлення чистоти лікарських засобів. Використовувати визначення показника заломлення і питомого обертання розчинів лікарських засобів для їх ідентифікації і встановлення чистоти. Використовувати хімічні методи для ідентифікації лікарських засобів органічної структури за аналітико-функціональними групами.
Змістовий модуль 4. Органічні лікарські засоби аліфатичної структури: галогенпохідні аліфатичних вуглеводнів, спирти, альдегіди та вітаміни аліфатичного ряду.
Конкретні цілі: Засвоїти властивості і методи одержання лікарських засобів аліфатичної структури (галогенпохідні аліфатичних вуглеводнів і етерів, спирти, альдегіди, вітаміни аліфатичної будови). Використати хімічні методи для аналізу зазначених груп лікарських засобів аліфатичної структури та оцінити якість досліджуваних субстанцій. Пояснювати особливості зберігання зазначених груп лікарських засобів аліфатичної структури та їх застосування у медицині.
Змістовий модуль 5. Органічні лікарські засоби аліфатичної структури: солі карбонових кислот аліфатичного ряду, етери та естери, аліфатичні амінокислоти та сполуки аліциклічної структури.
Конкретні цілі: Засвоїти властивості лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури (солі карбонових кислот аліфатичного ряду, етери та їх галогенпохідні, естери, амінокислоти аліфатичного ряду та їх похідні, похідні циклоалканів, моно- та біциклічні терпеноїди). Запропонувати методи одержання лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури. Використати хімічні методи для аналізу зазначених груп органічних лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури. Пояснювати особливості зберігання зазначених груп лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури та їх застосування в медицині.
Оцінювання модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 12 балів,

«4» – 10 балів,

«3» – 8 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 80 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Модуль 3. Органічні лікарські засоби ароматичної структури
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка