Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка16/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25

Опис програми ( біологічна хімія – складається з 2-х модулів)


Кінцеві цілі дисципліни

 1. підготовку спеціалістів-провізорів, які володіють значним обсягом теорети­чних та практичних знань відносно хімічних основ життя: хімічного складу органічних сполук і природи метаболічних процесів, що відбуваються в орга­нізмі людини;

 2. формування знань про будову сполук, що входять до складу живих організ­мів та взаємозв'язок з їх біохімічними функціями;

 3. формування сучасного уявлення про принципи структурної організації осно­вних класів біомакромолекул - білків, нуклеїнових кислот та ін.;

 4. формування знань закономірностей вивільнення, акумуляції та споживання енергії в біологічних системах;

 5. формування знань про основні метаболічні шляхи в організмі, їх взаємо­зв'язок і молекулярні механізми регуляції;

 6. формування знань молекулярних основ передачі генетичної інформації, біо­синтезу білка та механізмів їх регуляції;

 7. ознайомлення з сучасними методами біохімічної діагностики стану метабо­лізму організма;

 8. створення бази уявлень про необхідну терапію патологічних станів фармацевтичними препаратами;

 9. формування навичок наукового аналізу та узагальнення явищ та фактів, що спостерігаються;

 10. забезпечення теоретичної бази для вивчення інших медико-біологічних дис­циплін: фармакології, фармакотерапії з фармакокінетикою, клінічної фарма­кології та окремих фармацевтичних дисциплін.

Модуль 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів та його регуляція
Змістовий модуль 1. Вступ до біохімії. Прості та складні білки. Ферменти

Конкретні цілі:


Аналізувати стан та перспективи розвитку біохімії, використання її досягнень в клінічній та промисловій фармації;

Засвоїти етапи та закономірності становлення біохімії як фундаментальної медико-біологічної науки та навчальної дисципліни;

Пояснювати амінокислотний склад, структурну організацію, фізико- хімічні властивості, методи виділення та очистки білків;

Трактувати чисельні функції та біологічні властивості білків та пепти­дів;

Пояснювати класифікацію та характеристику простих і складних білків, значення окремих представників;

Пояснювати хімічну природу ферментів та їх властивості як біокаталі- заторів, а також класифікацію, номенклатуру ферментів й специфічність їх дії;

Засвоїти принципи визначення активності ферментів у біологічних рідинах;

Трактувати кінетику ферментативних реакцій;

Аналізувати гіпотези механізму дії ферментів, стадії ферментативного каталізу, види інгібування роботи ферментів;

Характеризувати основи ензимопатологій, ензимодіагностики, ензимотерапії;

Пояснювати застосування ферментів та інгібіторів ферментів як фармацевтичних препаратів при певних патологічних станах.
Змістовий модуль 2. Загальні уявлення про обмін речовин та енергії

Конкретні цілі:

Трактувати біохімічні закономірності перебігу обміну речовин: катаболічні, анаболічні, амфіболічні шляхи метаболізму;

Трактувати біохімічні закономірності функціонування циклу трикарбонових кислот, його анаплеротичні реакції та амфіболічну сутність;

Пояснювати біохімічні механізми регуляції процесів анаболізму та катаболізму;

Пояснювати біохімічні механізми регуляції циклу трикарбонових кислот та його ключову роль в обміні речовин та енергії;

Трактувати роль біологічного окислення, тканинного дихання та окисного фосфорилювання в генерації АТФ за аеробних умов;

Аналізувати порушення синтезу АТФ за умов дії на організм людини патогенних факторів хімічного, фізичного, біологічного походження;

Пояснювати дію деяких фармацевтичних препаратів як інгібіторів або роз’єднувачів тканинного дихання та окисного фосфорилювання.


Змістовий модуль 3. Метаболізм вуглеводів та його регуляція

Конкретні цілі:

Аналізувати склад і будову вуглеводів, їх класифікацію;

Пояснювати біологічне значення вуглеводів, їх розповсюдження, а також етапи перетравлення оліго- та полісахаридів в різних відділах шлунково-кишкового тракту. Шляхи використання глюкози в органах і тканинах;

Трактувати механізми перетворення вуглеводів в анаеробних та аеробних умовах; хімізм цих перетворень;

Трактувати поняття нормоглікемія, гіпер-, гіпоглікемія, глюкозурія як нормальні та патологічні стани обміну глюкози;

Аналізувати зміни рівня глюкози крові, механізми його гормональної регуляції (інсулін, глюкагон, адреналін), патологічні прояви порушень обміну глюкози: цукровий діабет, голодування;

Пояснювати роль негормональних цукрознижуючих препаратів та препаратів інсуліну.
Змістовий модуль 4. Метаболізм ліпідів та його регуляція

Конкретні цілі:

Пояснювати хімічну будову, класифікацію, біологічні функції простих та складних ліпідів;

Пояснювати особливості перетравлення ліпідів та функцію жовчних кислот у механізмі перетравлення та всмоктування ліпідів у шлунково-кишковому тракті;

Засвоїти класифікацію, склад, функцію ліпопротеїнів плазми крові та методи їх дослідження;

Засвоїти біохімічні закономірності внутрішньоклітинного метаболізму ліпідів: катаболізм та біосинтез жирних кислот, кетонових тіл, триацилгліцеролів, фосфоліпідів;

Трактувати біохімічні закономірності біосинтезу холестеролу та його біотрансформації: етерифікація, утворення жовчних кислот, стероїдних гормонів, вітаміну Д3;

Аналізувати гормональну регуляцію ліпідного обміну та його взаємозв’язок з обміном вуглеводів;

Вміти пояснювати біохімічні основи виникнення та розвитку порушень обміну ліпідів та використання фармацевтичних засобів в їх корекції.


Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:"відмінно" - 9 балів,

"добре" – 7 балів,

"задовільно" - 5 бали,

"незадовільно" - 0 балів.
Максимальна кількість балів за поточну діяльність студента – 117.

Студент допускається до підсумкового контролю засвоєння модулю 1 при виконанні всіх вимог навчальної програми та за умов, якщо за поточне оцінювання та за контроль засвоєння змістових модулів він набрав не менше 65балів (5х13=65).

Модуль зараховується студентові, якщо при підсумковому модульному контролі він набрав не менше 50 балів.
Модуль 2. Біохімічні основи проліферації, міжклітинних комунікацій органів і тканин людини. Основи фармацевтичної біохімії

Змістовий модуль 5. Обмін простих та складних білків. Біохімічні аспекти молекулярної біології та генетики

Конкретні цілі:

Пояснювати перетравлення білків на різних етапах у відділах шлунково-кишкового тракту; гнитя білків у товстому кишечнику. Роль катепсинів у оновленні тканинних білків;

Аналізувати шляхи використання вільних амінокислот в організмі людини;

Трактувати процеси трансамінування, дезамінування, декарбоксилювання амінокислот; етапи біосинтезу сечовини;

Пояснювати етапи перетравлення хромо- і нуклеопротеїнів у ШКТ людини;

Трактувати перебіг процесів розпаду та синтезу гему хромопротеїнів, а також азотистих основ (нуклеозидів, нуклеотидів) нуклеїнових кислот;

Аналізувати характер порушень при жовтяницях, порфіріях і подагрі в організмі людини;

Трактувати молекулярно-біологічні закономірності збереження та передачі генетичної інформації, роль ферментних систем, що забезпечують напівконсервативний механізм реплікації ДНК у прокаріотів та еукаріотів;

Пояснювати механізми функціонування ферментної системи транскрипції РНК;

Знати механізми функціонування білок-синтезуючої системи за участю ферментів активації амінокислот, ініціації, елонгації та термінації біосинтезу поліпептидних ланцюгів;

Аналізувати наслідки геномних, хромосомних та генних мутацій, механізми дії найбільш поширених мутагенів, біологічне значення та механізми репарації ДНК (репарація УФ-індукованих генних мутацій).
Змістовий модуль 6. Молекулярні механізми дії гормонів та вітамінів

Конкретні цілі:

Пояснювати значення ендокринної системи для організму людини, а також класифікацію, хімічну природу і властивості гормонів;

Трактувати механізми модифікуючої дії гормонів на метаболічні процеси в клітинах-мішенях;

Аналізувати характер регулюючого впливу гормонів гіпоталамусу, гіпофізу та епіфізу, а також гормонів периферичних ендокринних залоз на органи та тканини-мішені;

Трактувати використання природних гормонів та їх синтетичних аналогів як фармпрепаратів з метою лікування порушень функцій ендокринних залоз;

Пояснювати значення вітамінів для організму людини, їх класифікацію та номенклатуру, хімічну будову;

Аналізувати вплив жиророзчинних вітамінів на біохімічні процеси в органах і тканинах;

Пояснювати ознаки гіпо- та авітамінозів;

Трактувати ліповітаміни як фармпрепарати;

Аналізувати вплив водорозчинних вітамінів на обмін речовин як кофакторів для багатьох ферментів;

Пояснювати клінічні прояви недостатності гідровітамінів, а також використання антивітамінів в медицині;

Трактувати гідровітаміни та їх похідні як фармпрепарати.


Змістовий модуль 7. Основи фармацевтичної біохімії та біохімії тканин

Конкретні цілі:

Засвоїти особливості хімічного складу та біохімічні функції печінки;

Пояснювати роль печінки в обміні речовин та в біотрансформації ксенобіотиків;

Аналізувати фази біологічної трансформації органічних сполук - ксенобіотиків на основі їх структури і фізико-хімічних властивостей;

Аналізувати біохімічні показники крові та сечі в нормі та патології.
Оцінювання модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:"відмінно" - 9 балів,

"добре" – 7 балів,

"задовільно" - 5 бали,

"незадовільно" - 0 балів.
Максимальна кількість балів за поточну діяльність студента – 108.

Студент допускається до підсумкового контролю засвоєння модулю 2 при виконанні всіх вимог навчальної програми та за умов, якщо за поточне оцінювання та за контроль засвоєння змістових модулів він набрав не менше 60 балів (12х5=60).Модуль зараховується студентові, якщо при підсумковому модульному контролі він набрав не менше 50 балів.
Рекомендована література

Основна:

 1. Біологічна хімія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл./ Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська та ін.. – Харків: Основа, 2000.- 678с.

 2. Практикум з біологічної хімії. За ред. О.Я. Склярова.-К.: Здоров’я, 2002.- 298с.

 3. Губський Ю. І. Біоорганічна хімія. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. — 464 с.

Додаткова:

 1. Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія людини. Підручник .-Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.-744 с.

 2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф.. Биологическая химия. – М.: Медицина, 1998.- 704с.

 3. Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами. Под редакцией
  Е.С. Северина, А.Я. Николаева. М.:ГЭОТАР - Мед., 2001.- 448 с.

 4. Марри Р., Греннер Д., Мейес Л., Родуєлл В. Биохимия человека: В 2 т. — М.:Мир, 1993. —т. 1—381 с.;т.2 —414с.Фармацевтична хімія ІІІ-ІV рік / 5-8 семестри
Лекції: 60 год. Кредитів ECTS: 14,5

Семінари: - Модулів: 5

Практичні заняття: 240 год. Змістових модулів: 19

Самостійна робота: 222 год.

Разом: 522 год.
Опис програми (фармацевтична хімія – модулі І-V)
Кінцеві цілі дисципліни:

 • знати хімічну та фармакологічну класифікацію лікарських засобів

 • засвоїти особливості хімічної структури, фізичні та хімічні властивості лікарських засобів, методи їх добування та синтезу;

 • розуміти взаємозв’язок між хімічною структурою та фармакологічною дією ліків;

 • оволодіти методами якісного та кількісного контролю якості лікарських засобів;

 • знати умови зберігання ліків, особливості застосування їх в медицині та побічні ефекти;


Модуль 1. Неорганічні лікарські засоби
Лекції: 12 год. Кредитів ECTS: 2,75

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 45 год. Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 42 год.

Разом: 99 год.
Змістовий модуль 1. Предмет та завдання фармацевтичної хімії. Загальні методи аналізу лікарських засобів за ДФУ

Конкретні цілі: Засвоїти загальні методи аналізу лікарських засобів та визначення доброякісності лікарських засобів за зовнішнім виглядом, розчинністю та реакцією середовища згідно з вимогами ДФУ. Вміти проводити реакції ідентифікації лікарських засобів за катіонами і аніонами згідно з вимогами ДФУ. Практикувати загальні вимоги ДФУ щодо випробувань на граничний вміст домішок.
Змістовий модуль 2. Неорганічні лікарські засоби.
Конкретні цілі: Засвоїти методи одержання та властивості лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Трактувати загальні вимоги ДФУ до якості лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Вивчити методи аналізу лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум та манган. Використати хімічні методи для аналізу лікарських засобів неорганічної природи та оцінити якість досліджуваних субстанцій. Пояснювати особливості зберігання лікарських засобів, що вміщують галогени, оксиген, сульфур, нітроген, вісмут та карбон, бор та алюміній, магній та кальцій, барій, цинк та меркурій, купрум, аргентум, ферум і манган.

Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 8,5 балів,

«4» – 7 балів,

«3» – 5 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 6. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 7. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 8. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 9. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 10. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 11. Лекційний матеріал.Модуль 2. Органічні лікарські засоби аліфатичної та аліциклічної структури
Лекції: 8 год. Кредитів ECTS: 2,0

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 33 год. Змістових модулів: 3

Самостійна робота: 31 год.

Разом: 72 год.
Змістовий модуль 3. Фізичні, фізико-хімічні та хімічні методи аналізу органічних лікарських засобів

Конкретні цілі: Вивчити і пояснювати фізичні та фізико-хімічні методи аналізу органічних лікарських засобів. Визначати фізичні константи органічних речовин для ідентифікації та встановлення чистоти лікарських засобів. Використовувати визначення показника заломлення і питомого обертання розчинів лікарських засобів для їх ідентифікації і встановлення чистоти. Використовувати хімічні методи для ідентифікації лікарських засобів органічної структури за аналітико-функціональними групами.
Змістовий модуль 4. Органічні лікарські засоби аліфатичної структури: галогенпохідні аліфатичних вуглеводнів, спирти, альдегіди та вітаміни аліфатичного ряду.
Конкретні цілі: Засвоїти властивості і методи одержання лікарських засобів аліфатичної структури (галогенпохідні аліфатичних вуглеводнів і етерів, спирти, альдегіди, вітаміни аліфатичної будови). Використати хімічні методи для аналізу зазначених груп лікарських засобів аліфатичної структури та оцінити якість досліджуваних субстанцій. Пояснювати особливості зберігання зазначених груп лікарських засобів аліфатичної структури та їх застосування у медицині.
Змістовий модуль 5. Органічні лікарські засоби аліфатичної структури: солі карбонових кислот аліфатичного ряду, етери та естери, аліфатичні амінокислоти та сполуки аліциклічної структури.
Конкретні цілі: Засвоїти властивості лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури (солі карбонових кислот аліфатичного ряду, етери та їх галогенпохідні, естери, амінокислоти аліфатичного ряду та їх похідні, похідні циклоалканів, моно- та біциклічні терпеноїди). Запропонувати методи одержання лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури. Використати хімічні методи для аналізу зазначених груп органічних лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури. Пояснювати особливості зберігання зазначених груп лікарських засобів аліфатичної та аліциклічної структури та їх застосування в медицині.
Оцінювання модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 12 балів,

«4» – 10 балів,

«3» – 8 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 80 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Модуль 3. Органічні лікарські засоби ароматичної структури
Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 2,75

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 42 год. Змістових модулів: 4

Самостійна робота: 47 год.

Разом: 99 год.
Змістовий модуль 6. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: феноли, хінони, кислоти, гідроксикислоти, арилаліфатичні кислоти, арилаліфатичні амінокислоти та їх похідні

Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів ароматичної структури, похідних фенолів, хінонів, кислот, гідроксикислот, арилаліфатичних кислот і амінокислот. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних фенолів, хінонів, кислот та амінокислот ароматичного та арилаліфатичного рядів. Пояснювати особливості методів аналізу лікарських засобів ароматичної структури з групи фенолів, хінонів, кислот і їх похідних. Пояснювати особливості зберігання лікарських засобів ароматичної структури (фенолів, хінонів, кислот та їх похідних) та їх застосування у медицині.
Змістовий модуль 7. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: ацильні похідні ароматичних амінів і похідні арилалкіламінів.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Запропонувати методи одержання лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Пояснювати особливості методів аналізу лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, ацильних похідних ароматичних амінів та похідних арилалкіламінів.
Змістовий модуль 8. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: похідні амінокислот, сульфокислот.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних ароматичних амінокислот і сульфокислот. Знати методи синтезу похідних ароматичних амінокислот та сульфокислот. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення амінокислот та сульфокислот ароматичного ряду. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, похідних ароматичних амінокислот та сульфокислот.

Змістовий модуль 9. Антибіотики аліциклічної та ароматичної структури.
Конкретні цілі: Вивчити властивості антибіотиків аліциклічної та ароматичної структури. Знати методи одержання антибіотиків аліциклічної та ароматичної структури. Оволодіти методами і хімізмами реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Оцінювання модуля 3

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 9 балів,

«4» – 7 балів,

«3» – 5 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 65 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Модуль 4. Лікарські засоби глікозидної та стероїдної структур, антибіотики β-лактаміди, похідні гетероциклів з атомами оксигену, фентіазину і піролідину
Лекції: 14 год. Кредитів ECTS: 3,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 60 год. Змістових модулів: 5

Самостійна робота: 52 год.

Разом: 126 год.
Змістовий модуль 10. Синтез лікарських засобів і дослідження їх якості. Лікарські засоби глікозидної структури.

Конкретні цілі: Вивчити методи синтезу лікарських засобів та дослідження їх якості на конкретних прикладах. Охарактеризувати властивості та методи добування цукрів і лікарських засобів глікозидної структури (серцевих глікозидів та антибіотиків-глікозидів). Оволодіти методами аналізу лікарських засобів глікозидної структури. Знати особливості зберігання лікарських засобів глікозидної структури.
Змістовий модуль 11. Стероїдні гормони як лікарські засоби.
Конкретні цілі: Охарактеризувати хімічні ознаки і властивості стероїдних гормонів (андрогенів, естрогенів, гестагенів та кортикостероїдів). Вивчити методи синтезу стероїдних гормонів. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення лікарських засобів з групи стероїдних гормонів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 12. Органічні лікарські засоби ароматичної структури: похідні амінокислот, сульфокислот.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних гетероциклів з атомами оксигену. Знати методи синтезу лікарських засобів, похідних гетероциклів з атомами оксигену. Оволодіти методами аналізу вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 13. Антибіотики β-лактаміди.
Конкретні цілі: Вивчити властивості антибіотиків, які вміщують β-лактамний цикл (пеніциліни і цефалоспорини). Знати методи одержання антибіотиків β-лактамідів. Пояснювати методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 14. Лікарські засоби, похідні фентіазину і піролідину.
Конкретні цілі: Вивчити властивості лікарських засобів, похідних фентіазину і піролідину. Знати методи синтезу лікарських засобів, похідних фентіазину і піролідину. Вивчити і пояснити методики і хімізми реакцій ідентифікації і кількісного визначення вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Оцінювання модуля 4

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 6 балів,

«4» – 5 балів,

«3» – 4 бали,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.Модуль 5. Лікарські засоби гетероциклічної структури. Експрес-аналіз лікарських форм
Лекції: 16 год. Кредитів ECTS: 3,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 60 год. Змістових модулів: 5

Самостійна робота: 50 год.

Разом: 126 год.
Змістовий модуль 15. Експрес-аналіз лікарських форм.

Конкретні цілі: Оволодіти теоретичними основами методів якісного експрес-аналізу органічних лікарських засобів та їх технологічних форм. Вивчити експрес-аналіз рідких та порошкових лікарських форм, їх методи та прийоми. Оволодіти особливостями кількісного експрес-аналізу рідких лікарських форм, розрахунки молярних мас еквівалентів, перерахункових титрів, факторів перерахунку, кількісного вмісту у відсотках і грамах. Оволодіти особливостями кількісного експрес-аналізу рідких лікарських форм, розрахунки молярних мас еквівалентів, перерахункових титрів, факторів перерахунку, кількісного вмісту у відсотках і грамах.
Змістовий модуль 16. Лікарські засоби, похідні п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних п’ятичленних гетероциклів з атомами нітрогену. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 17. Лікарські засоби, похідні піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину. Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піридину, тропану, хіноліну, ізохіноліну, хінуклідину. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 18. Лікарські засоби, похідні піримідину, морфінану, морфану.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піримідину, морфінану, морфану. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідину, морфінану, морфану. Оволодіти методами якісного і кількісного аналізу вказаних лікарських засобів. Знати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темі.
Змістовий модуль 19. Лікарські засоби, похідні піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну.
Конкретні цілі: Охарактеризувати властивості лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Вивчити методи синтезу лікарських засобів, похідних піримідино-тіазолу, ізоалоксазину, пурину, піразину, птеридину, дибензазепіну і бенздіазепіну. Пояснювати особливості зберігання і застосування лікарських засобів, наведених у темах.
Оцінювання модуля 5

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» – 6 балів,

«4» – 5 балів,

«3» – 4 бали,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 531 с.

 2. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 1. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520 с.

 3. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 2. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008. – 620 с.

 4. Державна фармакопея України. – 1-е вид. – Доповнення 3. – Х.: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.

 5. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби). Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2003. – 464 с.

 6. Фармацевтична хімія / П.О. Безуглий, І.С. Гриценко, І.В. Українець та ін.: за ред. П.О. Безуглого. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 551 с.

 7. Туркевич М.М. Фармацевтична хімія. – Київ: Вища школа, 1973. – 495 с.

 8. В.Г. Беликов. Фармацевтическая химия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2008. – 615 с.

 9. Фармацевтическая химия: за ред. А.П. Арзамасцева. – 3-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 635 с.

 10. Г.А. Мелентьева. Фармацевтическая химия. – М.: Медицина, 1976. Т 1. – 480 с.

 11. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. – М.: «Новая волна», 2010. – 1216 с.

 12. Лекційний матеріал.


Опис програми (Мікробіологія з основами імунології– модуль ІІ)

Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 2,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 30 год. Змістових модулів: 4

Самостійна робота: 50 год.

Разом: 90 год.
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Інтерпретувати біологічні властивостізбудників бактеріальних інфекцій та закономірності їх взаємодії з макроорганізмом, з популяцією людини та зовнішнім середовищем.

 2. Визначати методи мікробіологічної діагностики, етіотропної терапії та специфічної профілактики бактеріальних інфекцій.

 3. Інтерпретувати біологічні властивості фітопатогенних мікроорганізмів.

 4. Визначити методи мікробіологічної діагностики хвороб рослин, етіотропної терапії та профілактики інфекцій, викликаних фітопатогенними мікроорганізмами.

 5. Визначити методи мікробіологічного контролю лікарської сировини та готових лікарських форм.

 6. Аналізувати якісний та кількісний склад рослинної сировини, готових лікарських форм і робити висновок про їх безпечність.

 7. Визначати методи мікробіологічної, вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та профілактики опортуністичних інфекцій.Модуль 2. Спеціальна, клінічна, екологічна та санітарна мікробіологія. Фітопатогенні мікроорганізми.

Змістовний модуль 14. Патогенні прокаріоти та еукаріоти.

Конкретні цілі: Інтерпретувати біологічні властивості бактерій – збудників інфекційних хвороб та особливості біології інших прокаріотів (спірохет, мікоплазм, хламідій, рикетсій).Пояснювати патогенетичні закономірності інфекційних процесів, викликаних патогенними прокаріотами та еукаріотами (грибами, найпростішими), а також гельмінтами).Визначати методи мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань. Визначати методи етіотропної терапії та профілактики захворювань, викликаних патогенними прокаріотами та еукаріотами.

Змістовний модуль 15. Основи клінічної мікробіології.

Конкретні цілі: Інтерпретувати біологічні властивості патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів.Визначати методи мікробіологічної, вірусологічної діагностики, етіотропної терапії та профілактики опортуністичних і внутрішньолікарняних інфекцій. Визначати методи профілактики та лікування опортуністичних інфекцій. Обгрунтовувати протиепідемічні заходи. Визначати методи профілактики госпітальних інфекцій.
Змістовний модуль 16. Екологія мікроорганізмів. Санітарна мікробіологія та вірусологія. Мікрофлора зовнішнього середовища.

Конкретні цілі: Трактувати поняття „санітарно-показові мікроорганізми" та роль їх як індикатора при оцінці ступеню контамінації патогенними мікроорганізмами об'єктів зовнішнього середовища: води, грунту та повітря.Аналізувати якісний та кількісний склад мікрофлори води, грунту, повітря і робити висновки про їх безпечність в епідемічному відношенні.Інтерпретувати санітарно-вірусологічні та бактеріологічні критерії оцінки санітарного стану водних об'єктів, грунту та повітря закритих приміщень.Інтерпретувати санітарно-бактеріологічні критерії оцінки повітря, приміщень, посуду, обладнання, змивів з рук персоналу аптек та фармацевтичних виробництв.

Змістовний модуль 17. Фітопатогенні мікроорганізми.

Конкретні цілі: Інтерпретувати ознаки мікробного ураження рослин.Визначити методи мікробіологічної діагностики хвороб рослин, етіотропної терапії та профілактики інфекцій, викликаних фітопатогенними мікроорганізмами.Визначити методи мікробіологічного контролю лікарської сировини та готових лікарських форм.Аналізувати якісний та кількісний склад рослинної сировини, готових лікарських форм і робити висновок про їх безпечність.

Оцінювання модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 13 балів,

“4” – 10 балів,

“3” – 7 балів,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 63 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

1. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. -М., 2005.- 736 с.

2. Воробьев А.А.-Медицинская микробиология, вирусология и иммунология.-М.,2008.- 702 с.

3. Данилейченко В.В., Федечко Й.М., Корнійчук О.П. Мікробіологія з основами імунології. – Медицина, 2009. – 391 с.

4. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. - С.-П., 998. – 580 с.

5. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. Практична мікробіологія. – Тернопіль., “Укрмедкнига”. – 2004. – 440 с.

6. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія (під ред. акад. Широбокова В.П.). – Вінниця., “Нова книга”. – 2011. – 951 с.

7. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія (під ред. проф. Данилейченка В.В.). – Львів, “Глобус”. – 2002. – 345 с.
Фармакогнозія ІІІ рік/5 семестр
Лекції:

22 год.

Кредитів ECTS:

4,5

Семінари:

-

Модулів:

1

Практичні заняття:

84 год.

Змістових модулів:

3

Самостійна робота:

56 год.Разом:

162 год.


Опис програми (Фармакогнозія – модуль 1)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Визначити поняття лікарська рослина (ЛР), лікарська рослинна сировина (ЛРС), біологічно активні речовини(БАР),

 2. Засвоїти поняття тотожності ( ідентичності) та доброякісності ЛРС,

 3. Пояснювати методи заготівлі, сушіння, зберігання ЛРС в залежності від морфологічних груп та класів БАР,

 4. Застосувати характеристику лікарських рослин і ЛРС у професійній діяльності;

 5. Розробити план заходів, щодо раціональної заготівлі сировини;

 6. Застосувати знання хімічного складу ЛРС при збиранні, зберіганні та аналізі сировини рослинного і тваринного походження та препаратів;

 7. Зробити висновок про якість сировини на основі результатів фармакопейного аналізу;

 8. Інтерпретувати зв'язок хімічної будови БАР з фармакологічною дією.

 9. Розробити інформаційні листки, робити доповіді для лікарів та надавати консультації населенню з питань, пов’язаних з ЛР, сировиною та препаратами природного походження.


Модуль 1. Методи фармакогностичного аналізу ЛРС. ЛР і ЛРС рослинного і тваринного походження, що вміщують вуглеводи, глікозиди, ліпіди, білки, вітаміни, органічні кислоти та ізопреноїди.
Змістовий модуль 1. Загальна частина фармакогнозії. ЛР і ЛРС, що вміщують полісахариди, тіо- та ціаноглікозиди, органічні кислоти. Сировина рослинного і тваринного походження, яка містить вуглеводи, ліпіди, пептиди, білки та вітаміни.

Конкретні цілі: засвоїти загальні питання фармакогнозії як спеціальної дисципліни у підготовці фахівця фармації; застосувати знання хімічного складу ЛРС та морфологічних особливостей при заготівлі, зберіганні та аналізі сировини рослинного і тваринного походження та препаратів; засвоїти фізико–хімічні властивості вуглеводів, глікозидів, органічних кислот, білків, пептидів та вітамінів, методи їх виділення, очистки, ідентифікації у сировині; ідентифікувати ЛРС, що містить полісахариди, глікозиди, ліпіди, вітаміни, органічні кислоти методами макро- , мікроскопічного та хімічного аналізу; ідентифікувати діючі речовини у ЛРС хроматографічними методами; відрізняти ЛРС від можливих домішок; аналізувати жирні олії фармакопейними методами; використати методи аналізу жирних олій у професійній діяльності; визначити доброякісність ЛРС фармакопейними методами аналізу; визначити чистоту ЛРС фармакопейними методами аналізу.
Змістовий модуль 2. ЛР і ЛРС, що вміщують монотерпенові глікозиди, гіркоти та ефірні олії.

Конкретні цілі: застосувати знання хімічного складу сировини природного походження при зберіганні та аналізі сировини та препаратів; засвоїти фізико–хімічні властивості, методи виділення, очистки, ідентифікації іридоїдів з сировини; засвоїти фізико–хімічні властивості та методи отримання ефірних олій; визначення їх вмісту у ЛРС; ідентифікувати ЛРС, що містить іридоїди, гіркоти, ефірні олії методами макро- , мікроскопічного та хімічного аналізу; ідентифікувати діючі речовини у сировині хроматографічними методами; визначити показник гіркоти; відрізнити ЛРС від морфологічно подібних видів; аналізувати ефірні олії фармакопейними методами; визначити доброякісність ЛРС, що містить іридоїди, гіркоти, ефірні олії фармакопейними методами аналізу; визначити чистоту ЛРС фармакопейними методами.
Змістовий модуль 3. ЛР і ЛРС, що вміщують тритерпеноїди, стероїди, сапоніни і кардіоглікозиди. Природні джерела гормонів.

Конкретні цілі: засвоїти фізико–хімічні властивості, методи виділення, очистки, ідентифікації тритерпеноїдів, стероїдів, сапонінів і кардіоглікозидів з рослинної та тваринної сировини; ідентифікувати ЛРС, що містить тритерпеноїди, стероїди, сапоніни і кардіоглікозиди за методами макро-, мікроскопічного та хімічного аналізу; ідентифікувати діючі речовини у ЛРС хроматографічними методами; відрізняти ЛРС від можливих домішок; визначати доброякісність ЛРС, що містить тритерпеноїди, стероїди, сапоніни і кардіоглікозиди фармакопейними методами аналізу; визначати чистоту ЛРС фармакопейними методами аналізу.
Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 6 балів,

„4” – 5 балів,

„3” – 4 бали,

„2” – 0 балів.Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120. Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 80 балів. Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав не менше 50 балів.

Рекомендована література

 1. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 1-е вид. – Доповнення 3. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с

 2. Державна Фармакопея України: 1-е видання. – Харків: видавнича група «РІРЕГ». Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», – 2001. – 531 с.

 3. Державна Фармакопея України: 1-е видання. – Харків: видавнича група «РІРЕГ». Доповнення 1. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», – 2004. – 520 с.

 4. Державна Фармакопея України: 1-е видання. – Харків: видавнича група «РІРЕГ». – Доповнення 2. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2008. – 548 с.

 5. Ковальов В.М., Павлій О.І., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин / За ред. проф. В.М. Ковальова. – Харків: Прапор, вид-во НФАУ, 2000.-704 с.

 6. Мінарченко В.М., Тимченко І.А. Атлас лікарських рослин України (хронологія, ресурси та охорона). – К.:Фітосоціоцентр, 2002. – 172с.

 7. Практикум по фармакогнозии: Учеб.пособие для студентов вузов / В.Н.Ковалев, Н.В.Попова, В.С.Кисличенко и др. – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы,2003. – 512 с

 8. Середа П.І., Максютіна Н.П., Давтян Л.Л. Фармакогнозія. Лікарська рослинна сировина та фітозасоби. / За загальною редакцією проф. П.І. Середи. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2006. – 352с.

 9. Солодовниченко Н.М., Журавльов М.С., Ковальов В.М. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати: Навч.посіб.з фармакогнозії з основами біохімії лікар.рослин для студ.вищих фарм.навч.закладів ІІІ-IV рівнів акред. (2-е вид.) – Х.: Вид-во НФаУ; МТК-книга, 2003. – 408 с.

 10. Фармакогнозия. Атлас. /Под ред. Н.И. Гринкевич, Е.Я. Ладыгиной. - М.: Медицина, 1989. – 512 с.


Етика та деонтологія у фармації 3 рік/ 5

семестр
Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 1,5

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 10 год. Змістових модулів: 1

Самостійна робота: 34 год.

Разом: 54 год.


Опис програми (Етика та деонтологія у фармації – модуль І)


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Засвоїти основні поняття фармацевтичної етики, фармацевтичної деонтології, категорії моралі.

 2. Використати висновки матеріалів ВООЗ про роль провізорів, принципи Етичного Кодексу провізорів України в своїй професійній діяльності.

 3. Поєднати принципи GРР з основними вимогами етики та деонтології у фармації.

 4. Визначити правила спілкування із колегами, хворими, ін.

 5. Засвоїти алгоритми спілкування із споживачами ЛП.

 6. Розглянути напрями мотивації в діяльності клінічного провізора.

 7. Проілюструвати прикладами зміст критеріїв ВООЗ щодо просування ЛП на ринок.

 8. Трактувати ключові питання реклами ЛП.

 9. Зробити висновок про значення біоетики як сучасного напрямку медицини та фармації.


Модуль 1.

Змістовий модуль 1 ( 5 тем занять)

Конкретні цілі:

 1. Проілюструвати прикладами етичні та неетичні взаємовідношення: лікар – хворий – провізор – колега, медичний представник.

 2. Пояснити вимоги мовної та психологічної культури ділового спілкування.

 3. Трактувати невербальні засоби в діловій мовній практиці.

 4. Визначати ситуаційні моральні аспекти в фармації і медицині та вірно їх вирішувати.

 5. Ідентифікувати поняття „ лікарська таємниця ” та „ право пацієнта самостійно вирішувати питання, пов’язані з хворобою ”.

 6. Підтвердити надійність складової іміджу організації – корпоративної культури.

 7. Розглянути ефективність диференційованого підходу до споживачів ЛП.

 8. Вибрати методи контролю якості обслуговування споживачів ЛП.

 9. Вирізнити особливості стилів керівництва.

 10. Проаналізувати модель конфлікту та шляхи його подолання.

11. Засвоїти значення управлінської етики.

 1. Створити структуру Етичного Кодексу аптечного підприємства, ЛПЗ.

 2. Засвоїти поняття і основні ознаки колективу.

 3. Засвоїти ознаки етичних відносин в колективі.Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 30 балів,

“4” – 24 балів,

“3” – 18 бали,

“2” – 0 балів.


Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 бали. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література
1. Фармацевтичний етичний кодекс України.

2. Фармацевтическая этика и деонтология. Тексти лекций. Мнушко З. Н, Дихрярева Н.М.,

Чернобровая Н.В., Хименко С.В. НФАУ: Золотые страницы, 2002.-88с.

3. Міжнародні етичні принципи фармацевтів // Еженедельник Аптека.- 2001. №20

4. Закон України «Про захист прав споживачів».

5. Закон України «Про рекламу».

6. Кодекс маркетингової практики, www.apteka.ua


АПТЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 3курс/5-6 семестр

Спеціальність «Фармація»


Лекції 40 год.

Семінари -

Практичні заняття 160 год.

Самостійна робота 124 год.

Разом 324 год.


Кредитів ЕСТS - 7,5 + 1,5 (9)

Модулів з дисципліни - 2

Модуль «Курсова робота» - 1

Змістових модулів - 4

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання/

семестр


Види

контролю

Всього

год / кредитів

Аудиторних


СРС

Лекцій


Лаборатор них занять

Модуль 1


135/3,7522


84


29ІІІ/V

поточний та підсумковий модульний контроль

Модуль 2


135/3,75


18


76


41


ІІІ/ VІ

поточний та підсумковий модульний контроль

Модуль

«Курсова робота»


54/1,5

-

-

54

ІІІ/V- VІ

поточний та підсумковий модульний контроль

Разом

324/9

40


160

124

Кінцеві цілі дисципліни:


 1. Вміти перевіряти правильність оформлення рецептів, визначати сумісність інгре­дієнтів.

 2. Використовувати нормативну, довідкову і навчальну літературу для вирішення професійних завдань.

 3. Працювати з рецептурними і ручними терезами; відважувати сипкі, в’язкі речовини і рідини.

 4. Готувати порошки з різними за властивостями речовинами; користуватися дозаторами та іншими засобами малої механізації; визначати якість по­рошків та оформляти до відпуску.

 5. Готувати концентровані розчини для бюреткової системи.

 6. Дозувати рідкі засоби мірними приладами; калібрувати емпіричні крапле міри.

 7. Готувати водні розчини лікарських речовин масооб’ємним методом.

 8. Застосовувати особливі технологічні прийоми для приготування розчинів деяких лікарських речовин.

 9. Готувати розчини на неводних розчинниках (етиловому спирті, гліцерині, оліях).

 10. Готувати краплі, суспензії, емульсії, розчини ВМС і захищених колоїдів.

 11. Підбирати необхідні стабілізатори для гетерогенних систем.

 12. Готувати водні витяжки з лікарської рослинної сировини і з використанням екстрактів-концентратів.

 13. Користуватися засобами малої механізації (бюреткові дозатори, інфундирні апарати тощо).

 14. Підбирати мазеві основи і вводити лікарські речовини в мазі.

 15. Готувати ректальні, вагінальні і уретральні супозиторії методом викачування і виливання.

 16. Забезпечувати і дотримувати асептичні умови при готуванні лікарських засобів.

 17. Готувати ін’єкційні розчини лікарських речовин різних за хімічною при­родою.

 18. Готувати очні лікарські засоби.

 19. Дозувати антибіотики та готувати лікарські засоби з ними.

 20. Здійснювати всі види внутрішньо-аптечного контролю приготованих лікарських засобів.

 21. Оформляти приготовані лікарські засоби до відпуску.

 22. Контролювати дотримання санітарного і фармацевтичного режиму.

МОДУЛЬ 1 Виготовлення лікарських засобів в аптеках відповідно до вимог належної аптечної практики. Тверді лікарські засоби. Рідкі лікарські засоби.

Змістовий модуль 1. Загальні питання виготовлення лікарських засобів в аптеці. Тверді лікарські засоби.

Конкретні цілі: Ознайомитись з основними положеннями належної аптечної практики (GPP). Навчитися вірно розуміти та формулювати основні терміни технології лікарських засобів; дотримуватись правил фармацевтичного порядку і техніки безпеки в аптеці та лабораторії кафедри технології ліків; користуватися Державною фармакопеєю України та іншими нормативними документами, які регламентують склад, умови і правила приготування, оцінку якості та відпуск лікарських засобів з аптек. Навчитися працювати з технічними терезами 2-го класу точності (ручними і рецептурними), дозувати рідини за об’ємом та краплями, калібрувати нестандартний краплемір. Навчитися готувати прості і складні порошки з лікарськими речовинами, що відрізняються фізико-хімічними властивостями та прописаною кількістю, отруйними і сильнодіючими, барвними, пахучими та важкоподрібнюваними лікарськими речовинами, екстрактами (сухими, густими, розчинами густих екстрактів), оцінювати їх якість та оформляти до відпуску.
Змістовий модуль 2. Рідкі лікарські форми

Конкретні цілі: Навчитись готувати водні рідкі лікарські засоби масо-об’ємним методом. Навчитись готувати водні розчини важко- i малорозчинних, легкоокислюваних та комлексоутворюючих лікарських речовин. Навчитися готувати концентровані розчини лікарських речовин, оцінювати їх якість і оформляти до використання. Навчитися готувати рідкі лікарські форми з використанням концентрованих розчинів та сухих речовин. Навчитись готувати розчини фармакопейних рідин, неводні розчини, краплі різного складу, суспензії, емульсії, настої і відвари з лікарської рослинної сировини та оцінювати їх якість i оформляти до відпуску.
МОДУЛЬ 2. М’які лікарські форми. Супозиторії. Стерильні лікарські форми. Фармацевтичні несумісності.

Змістовий модуль 3. М’які лікарські засоби для зовнішнього застосування. Супозиторії.

Конкретні цілі: Навчитися готувати гомогенні мазі (розчини, сплави) з урахуванням фізико-хімічних властивостей інгредієнтів, суспензiйнi, емульсiйнi мазi та багатофазні комбіновані мазі з різними за фiзико-хiмiчними властивостями лiкарськими речовинами, що вiдрiзняються процентним вмiстом; оцінювати їх якість і оформляти до відпуску. Навчитись готувати креми та лініменти різних дисперсних систем. Навчитися готувати супозиторiї з рiзними лiкарськими речовинами на рiзних основах методами викачування та виливання, оцiнювати їх якiсть i оформляти до вiдпуску.
Змістовий модуль 4. Стерильні лікарські засоби. Фармацевтичні несумісності.

Конкретні цілі:Навчитися готувати розчини для iн’єкцiй, з урахуванням фiзико-хiмiчних властивостей лікарських речовин; ізотонічні iнфузiйнi розчини, розчини з термолабільними речовинами, очні лікарські форми та лікарські засоби з антибіотиками (краплі, примочки, промивання, мазі, супозиторії i присипки), оцінювати їх якість i оформляти до відпуску. Навчитися готувати лікарські форми за утрудненими прописами з використанням особливих прийомів та розпізнавати несумісні поєднання компонентів, обумовлені фізичними процесами та хімічними реакціями.

.

МОДУЛЬ «Курсова робота»

Конкретні цілі: поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні дисципліни; навчитися здійснювати пошук необхідної інформації, аналізувати її і викорис­товувати при виконанні курсової роботи та у практичній діяльності; робити короткі реферати з використаної літератури; знайомитися з елементами науково-дослідної роботи; оформляти результати своїх науково-практичних досліджень у вигляді пись­мового звіту - курсової роботи; оформляти перелік використаної літератури.

Оцінювання модуля 1 і модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» - 6 балів

«4» - 5 балів

«3» - 4 бали

«2» - 0 балів


Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля, дорівнює 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість практичних занять у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу і становить 120 (6?20) – при вивченні модуля 1 та 108 (6?18) - при вивченні модуля 2.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність для допуску його до складання підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість практичних занять у модулі і становить 80 (4?20) - при вивченні модуля 1 та 72 (4?18) - при вивченні модуля 2.

Оцінювання модуля «Курсова робота»

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» - 180-200 балів

«4» - 140-179 балів

«3» - 110-139 бали

«2» - 0 балів

Оцінка за курсову роботу визначається шляхом оцінювання рівня виконання курсової роботи (поточної навчальної діяльності студента) та захисту курсової роботи (підсумкового модульного контролю). Рівень виконання курсової роботи оцінюється за чо­тирибальною шкалою („відмінно", „добре", „задовільно", „незадовільно") і конвертується у бали за кредитно-модульною системою наступним чином:

Традиційна оцінка

Конвертація у бали

«5»

120

«4»

90

«3»

60

«2»

0

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за виконання курсової роботи, дорівнює 120 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за виконання курсової роботи для допуску до його до захисту складає - 60.

Захист курсової роботи оцінюється за чо­тирибальною шкалою („відмінно", „добре", „задовільно", „незадовільно") і конвертується у бали за кредитно-модульною системою наступним чином:
Традиційна оцінка

Конвертація у бали

«5»

80

«4»

65

«3»

50

«2»

0
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка