Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка15/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25


Рекомендована література

 1. Державна фармакопея України/ Державне підприємство “Науково-експертний фармакопейний центр”- 1-е вид.- Харків: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

 2. Державна Фармакопея України. Доповнення I. – Х.:РІРЕГ, 2004. – 520с.

 3. Державна Фармакопея України. Доповнення II. – Х.: Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний центр», 2008.- 620 с.

 4. Державна фармакопея України. 1-е вид. - Доповнення 3. - Х: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009.- 280 с.

 5. Закон України «Про лікарські засоби» № 123/96-ВР від 4.04.96.

 6. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек / Під ред. акад. АНТКУ проф. О.І.Тихонова і проф. Т.Г.Ярних // Київ, МОЗ України. – 2005. – 98 с.

 7. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек / Під ред. акад. АНТКУ проф. О.І.Тихонова і проф. Т.Г.Ярних // Київ, МОЗ України. – 2005. – 76 с.

 8. Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.93 р. «Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення».

 9. Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2006 р. “Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог замовлень”.

 10. Наказ МОЗ України № 197 від 07.09.93 р. “Про затвердження Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем”.

 11. Наказ МОЗ України № 812 від 17.10.2012 р. „Про затвердження правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптек”.

 12. Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006 р. «Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів».

 13. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Вінниця: “Нова книга”, 2007. – 640 с.Фізична та колоїдна хімія ІI-III рік/ 4-5 семестри
Лекції: 40 год. Кредитів ECTS: 5,5

Семінари: - Модулів: 2

Практичні заняття: 80 год. Змістових модулів: 6

Самостійна робота: 78 год.

Разом: 198 год.
Опис програми (Фізична та колоїдна хімія – модулі 1, 2)
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Інтерпретувати з точки зору хімічної термодинаміки та класифікувати основні хімічні та фазові рівноваги та хімічні процеси для формування цілісного підходу до вивчення хімічних та біологічних процесів

 2. Трактувати загальні закономірності перебігу хімічних реакцій

 3. Трактувати загальні закономірності процесів сорбції

 4. Класифікувати властивості розчинів неелектролітів, електролітів та ВМР

 5. Класифікувати різні типи дисперсних систем

 6. Класифікувати властивості дисперсних систем, їх стійкість

 7. Пояснювати механізм виникнення електродного, дифузійного, мембранного та контактного потенціалів та способи їх визначення


Модуль 1. Фізична хімія
Змістовий модуль 1. Термодинаміка хімічної та фазової рівноваги

Конкретні цілі: Трактувати найважливіші поняття та закони термодинаміки. Аналізувати чинники від яких залежить напрямок хімічних процесів. Трактувати найважливіші поняття та закономірності, які характеризують стан хімічної рівноваги. Аналізувати вплив чинників на стан фазової рівноваги. Інтерпретувати закономірності гомогенної рівноваги для збільшення виходу про­дуктів. Трактувати найважливіші поняття та закони термодинаміки фазової рівноваги. Трактувати можливість та межі застосування термічного аналізу у фармацевтичній практиці. Трактувати найважливіші поняття та закони термодинаміки розчинів електролітів. Аналізувати вплив чинників на процеси у розчинах електролітів. Аналізувати чинники від яких залежить величина рН буферних розчинів. Пояснювати методику та вміти готувати ізотонічні розчини. Аналізувати вплив концентрації розчиненої речовини на осмотичний тиск розчину. Трактувати можливість та межі застосування методів кріоскопії і ебуліоскопії.
Змістовий модуль 2. Кінетика хімічних реакцій та каталіз

Конкретні цілі: Трактувати найважливіші поняття та закони хімічної кінетики. Аналізувати вплив чинників на швидкість хімічних процесів. Класифікувати типи хімічних процесів за кінетичною ознакою. Пояснювати методику визначення константи швидкості хімічної реакції. Інтерпретувати вплив каталізаторів на швидкість хімічних процесів та пояснювати механізм їх дії. Трактувати особливості ферментативного каталізу.
Змістовий модуль 3. Електрохімія

Конкретні цілі: Пояснювати механізм виникнення електричної провідності розчинів електролітів. Трактувати найважливіші характеристики електролітів. Аналізувати чинники від яких залежать різни види електричної провідності. Пояснювати методику визначення опору розчинів електролітів та визначення ступеня та константи йонізації слабких електролітів. Трактувати можливість застосування кондуктометрії для визначення добутку розчинності слабких електролітів. Пояснювати механізм виникнення електродного, дифузійного, мембранного та контактного потенціалів та способи їх визначення. Аналізувати залежність величини різних видів потенціалів від певних чинників. Класифікувати види гальванічних елементів та пояснювати методику визначення їх ЕРС. Пояснювати застосування потенціометрії для визначення кислотності досліджуваних розчинів, константи йонізації електролітів, термодинаміч­них характеристик окисно-відновних реакцій та концентрації досліджуваних електролітів. Пояснювати методику та застосування таких різновидів електрохімічного методу аналізу як полярографія та амперметричне титрування.
Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 6 балів,

“4” – 5 балів,

“3” – 4 бали,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Модуль 2. Колоїдна хімія
Змістовий модуль 4. Фізико-хімія поверхневих та сорбційних явищ. Хроматографія

Конкретні цілі: Трактувати найважливіші поняття про поверхневі явища та закономірності, що описують їх протікання. Аналізувати чинники від яких залежить сорбційні процеси. Використовувати основні положення хімічної термодинаміки для характеристики та аналізу поверхневих явищ. Аналізувати переваги, недоліки та можливість застосування на практиці основних положень теорії адсорбції. Трактувати найважливіші поняття про поверхневі явища на рухомих та нерухомих межах поділу фаз та закономірності, що описують їх протікання. Аналізувати чинники від яких залежить адсорбційні процеси на рухомих та нерухомих межах поділу фаз. Пояснювати методики визначення поверхневий натяг розчинів. Класифікувати адсорбенти. Трактувати найважливіші поняття адсорбція із розчинів електролітів та закономірності, що описують її перебіг. Аналізувати чинники від яких залежить адсорбція із розчинів електролітів. Трактувати найважливіші поняття хроматографічного методу та класифікувати методи за технікою виконання і механізмом процессу. Аналізувати чинники від яких залежить хроматографічне розділення. Пояснювати методики визначати речовини із сумішей методом хроматографії.

Змістовий модуль 5. Дисперсні системи та їх властивості


Конкретні цілі: Аналізувати електрокінетичні явища: електрофорез, електроосмос, потенціал протікання, потенціал зсідання. Трактувати методику вимірювання величини електрокінетичного потенціалу і встановлення знаку заряду гранул колоїдних частинок. Інтерпретувати теоретичні основи світлорозсіювання в золях та навчитись експериментально визначати концентрацію золів за допомогою нефелометра та фотоелектроколориметра. Пояснювати методику визначення форми, розмірів та міцелярної маси колоїдних частинок. Пояснювати методику визначення порогу коагуляції електролітів та захисного числа ВМР. Трактувати методи одержання та властивості аерозолів, порошків, суспензій, емульсій та колоїдних ПАР. Трактувати практичне використання колоїдних систем та вивчених явищ у фармації, біології, медицині та ін.
Змістовий модуль 6. Фізико-хімія ВМР

Конкретні цілі: Інтерпретувати основні методи одержання ВМР, їх будову та властивості. Пояснювати методику визначення ступеня набрякання, ІЕТ поліелектролітів за набряканням. Інтерпретувати вплив різних чинників на процес набрякання. Інтерпретувати методику вимірювання в’язкості розчинів ВМР, визначення молекулярної маси полімерів та ізоелектричної точки білків віскозиметричним методом. Трактувати механізм драглювання та явища тиксотропії, висолювання, коацервації та синерезису.
Оцінювання модуля 2

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 6 балів,

“4” – 5 балів,

“3” – 4 бали,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

 1. Фізична і колоїдна хімія/ За ред. В.І.Кабачного, – Харків: Прапор, 1999. – 368с.

 2. Біофізична та колоїдна хімія/ А.С.Мороз, Л.П.Яворська, Д.Д.Луцевич та ін.– Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 600 с.

 3. Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия. – М.: Высшая школа, 1990.– 487 с.

 4. Красовский И.В., Вайль Е.И., Безуглый В.Д. Физическая и коллоидная химия. – Киев: Вища школа, 1983. – 345 с.

 5. Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закладів / В.I.Кабачний, В.П.Колєснік, Л.Д.Грицан та ін.; За ред. В.I.Кабачного.- Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004.– 200с.

 6. Практикум по физической и коллоидной химии/ Под ред. К.И. Евстратовой. – М.: Высшая школа, 1990. – 255 с.

 7. Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач: Навч. посібник для студ. вищ. фармац. закладів освіти / В.І.Кабачний, Л.К.Осіпенко, Л.Д.Грицан та ін.; За ред. В.І.Кабачного.– Вид-во НФАУ:Золоті сторінки, 2001.– 208с.

 8. Сборник тестовых заданий по физической и коллоидной химии. Учеб. пособие для студ. высш. фармац. учеб. заведений / В.И.Кабачный, Л.Д.Грицан, Л.К.Осипенко, Т.А.Томаровская, Я.А.Лабузова, В.П.Колесник. Под ред. проф. В. И. Кабачного. – Х.: Изд-во НФаУ, 2007. – 224 с.

 9. Захарченко В.Н Коллоидная химия.– М.: Высшая школа, 1989. – 238с.

 10. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии.– М.: Химия, 1988.– 464с.

БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ 3 рік/ 5-6 семестри

(для студентів фармацевтичного факультету

спеціальність “Фармація”


Лекції: 40 Кредитів ESTS: 6

Семінари: - Модулів: 2

Практичні заняття: 80 Змістових модулів 7

Самостійна робота: 96

Разом: 216


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Вид контролю

Всього годин/

кредитів

Аудиторних

СРС

Лекц.

Практ. занять
216/6

40

80

96
Модуль I
Змістових модулів – 4

108/3

22

42

50

Підсумковий тестовий

контроль. Контроль практичних навичок.Модуль II

Змістових модулів – 3108/3

18

38

46

Підсумковий тестовий

контроль. Контроль практичних навичок.1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка