Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакетСторінка10/25
Дата конвертації02.04.2017
Розмір5.46 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

Кінцеві цілі дисципліни


 1. Інтерпретувати основні екологічні закони та загальні закономірності взаємодії живих і неживих компонентів екосистеми та популяції людей з навколишнім середовищем.

 2. Розуміти загальні закономірності адаптації організму людини до різних умов довкілля та оцінювати небезпечність забруднення довкілля для здоров’я людини.

 3. Знати нормативно-правові аспекти охорони навколишнього середовища та міжнародні концепції природокористування. Використовувати у практичній діяльності Закони України, що регламентують природоохоронну діяльність.

 4. Прогнозувати, виявляти, оцінювати та корегувати технологічні процеси (рішення) і виробництва, у т.ч. у фармацевтичній галузі, що загрожують довкіллю.

 5. Обґрунтувати заходи запобігання забруднення біосфери, у т.ч. забруднення відходами хіміко-фармацевтичних підприємств.

 6. Застосовувати знання з екології при виконанні своїх професійних обов'язків.


Змістовий модуль 1.Загальні питання та глобальні проблеми екології. Біосфера, екологічні системи.
Конкретні цілі:

а) знати мету, завдання, структуру та методи екології;

б) засвоїти і дати визначення основних понять та термінів екології;

в) знати загальні властивості біосфери, закони термодинаміки;

г) знати роль біогеохімічного кругообігу речовин та енергії у природі;

д) аналізувати результати показників самоочищення водойм.Змістовий модуль 2. Джерела, шляхи та масштаби забруднення навколишнього середовища. Охорона навколишнього середовища. Природоохоронні заходи та нормативно-правові основи захисту навколишнього середовища.
Конкретні цілі:

а) знати основні джерела та шляхи забруднення навколишнього середовища;

б) оцінювати небезпечність викидів шкідливих речовин та стічних вод для навколишнього середовища;

в) оцінювати небезпечність енергетичного забруднення для довкілля;

г) розраховувати ефективність атмосфероохоронних та водоохоронних споруд на хіміко-фармацевтичних підприємствах;

д) проводити екологічну експертизу на хіміко-фармацевтичних підприємствах;

е) знати заходи і методи охорони атмосферного повітря, води і грунту від забруднення.
Змістовий модуль 3. Екологія та здоров’я людини. Урбоекологія.

Конкретні цілі:

а) володіти знаннями про адаптацію людини до змін навколишнього середовища;

б) знати екологічні фактори ризику виникнення захворювань;

в) знати екологічні наслідки урбанізації і вміти пояснювати вплив урбанізації на здоров’я населення;

г) знати можливі побічні впливи лікарських речовин на довкілля та здоров’я людини.
Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються у бали:

“5” – 40 балів,

“4” – 35 балів,

“3” – 25 балів,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля, дорівнює 200 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент для зарахування дисципліни, дорівнює 125 балів.

Рекомендована література

Основна


 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – К. Либідь, 2004.– 408 с.

 3. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 210 с.

 4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Знання, 2000. – 203 с.

 5. Чайка В.Є. Екологія. – Вінниця: «Книга – Вега», 2002.– 408 с.Додаткова:

 1. Даценко І.І. Гігієна і екологія людини / Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 247 с.

 2. Агаджанян Н.А., Торшин В.И. Экология человека. Избранные лекции. – М.: Крук, 1994. – 356 с.

 3. Одум Ю. Экология. – М.: Мир, 1986. т.4. – 372 с.

 4. Захарченко М.П., Гончарук Е.И., Кошелев Н.Ф.,Сидоренко Г.И. Современные проблемы экогигиены. – Ч.1, Киев ‘‘Хрещатик’’, 1993. – 174 с; Ч.2, Киев ‘‘Хрещатик’’, 1993.– 154 с.


Біофізика І рік/ІІ семестрЛекції:

20 год.

Кредитів ECTS:

4,5

Семінари:Модулів:

2

Практичні заняття:

60 год.

Змістових модулів:

10

Самостійна робота:

82 год.Разом:

162 год.
Опис програми (Біофізика – модуль 1, модуль ІІ)

Кінцеві цілі дисципліни:

– пояснювати фізичні основи та біофізичні механізми дії зовнішніх чинників на системи організму людини;

– пояснювати фізичні основи діагностичних і фізіотерапевтичних (лікувальних) методів, що застосовуються у медичній апаратурі;

– трактувати загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі життєдіяльності людини.Досягнення цих цілей дозволить студентам-медикам оволодіти фізичними і біофізичними, фізико-технічними і математичними знаннями та вміннями, які необхідні для безпосередньої підготовки провізора, а також для вивчення інших навчальних теоретичних і клінічних дисциплін у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах.

Модуль 1. Основи загальної біофізики
Змістовий модуль 1. Елементи біомеханіки.
Конкретні цілі:


 • Трактувати основні фізичні поняття та закони біомеханіки.

 • Трактувати механічні моделі в’язко-пружних властивостей біологічних тканин.

 • Визначати модуль Юнга біологічних тканин.Змістовий модуль 2. Термодинаміка біологічних систем.
Конкретні цілі:


 • Трактувати основні положення термодинаміки відкритих біологічних систем.

 • Застосовувати термодинамічний метод вивчення медико-біологічних систем.

 • Трактувати процеси впорядкування у фізичних, хімічних і медико-біологічних системах.

 • Пояснювати значення термодинаміки і синергетики.


Змістовий модуль 3. Біофізичні основи мембранних процесів.
Конкретні цілі:

 • Аналізувати структурні елементи біологічних мембран їх фізичні та динамічні властивості.

 • Пояснювати механізми пасивного та активного транспорту речовин крізь мембранні структури клітин.

 • Трактувати рівняння Фіка, коефіцієнт проникності мембрани, швидкість дифузії, рівняння Нернста-Планка, електрохімічний потенціал, рівняння Теорелла.

 • Аналізувати молекулярну організацію активного транспорту на прикладі роботи Nа+, К+- помпи.

 • Пояснювати іонну природу мембранного потенціалу спокою (рівноважний потенціал Нернста, дифузійний потенціал, потенціал Доннана, стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна-Катца).

 • Трактувати механізм виникнення потенціалу дії, швидкість та особливості його поширення в аксонах.


Змістовий модуль 4. Електричні і магнітні властивості тканин.
Конкретні цілі:


 • Пояснювати фізичні основи дії постійного і змінного електричного полів на організм людини та вирізняти фізіотерапевтичні (лікувальні) методики, що їх використовують.

 • Аналізувати еквівалентні електричні схеми біологічних тканин та крові, дисперсії імпедансу біологічних тканин в нормі і при патології.

 • Зробити висновок про біофізичні механізми взаємодії електричного і магнітного полів з біологічними тканинами.


Змістовий модуль 5. Біологічна дія фізичних чинників.
Конкретні цілі:


 • Трактувати біофізичні механізми дії ультразвуку та інфразвуку на організм людини та пояснювати механізми, що лежать в основі використання ультразвуку у фармації.

 • Пояснювати механізм дії магнітного (постійного і змінного) та електромагнітного полів на біооб’єкти на основі аналізу фізичних та біофізичних процесів, що відбуваються у біологічних тканинах під дією фізичних полів в організмі людини.Змістовий модуль 6. Елементи квантової біофізики.
Конкретні цілі:


 • Пояснювати квантово-механічну модель атома водню (енергетичні стани, квантові числа, принцип Паулі).

 • Трактувати основні види, властивості та застосування люмінесценції.Змістовий модуль 7. Основи біореології. Фізичні основи гемодинаміки.
Конкретні цілі:


 • Трактувати основні фізичні поняття та закони біореології та гемодинаміки.

 • Пояснювати явища поверхневого натягу та в’язкості рідин.

 • Демонструвати навички вимірювання коефіцієнтів поверхневого натягу і в’язкості рідин.

 • Пояснювати фізичні основи методів вимірювання в’язкості крові та методів вимірювання тиску крові і швидкості кровообігу.

 • Трактувати газову емболію як фізичне явище.

Змістовий модуль 8. Елементи біофізики слуху.
Конкретні цілі:


 • Трактувати основні фізичні поняття та закони біоакустики.

 • Пояснювати фізичні основи аудіометрії як методу дослідження слуху.

 • Демонструвати навички роботи з аудіометром.


Змістовий модуль 9. Елементи біофізики зору.
Конкретні цілі:


 • Визначати оптичні характеристики ока та мікроскопа як центрованої оптичної системи.

 • Пояснювати фізичні основи явищ поглинання, розсіяння та дисперсії світла.


Змістовий модуль 10. Моделювання біофізичних процесів.
Конкретні цілі:


 • Засвоїти поняття про моделювання медико-біологічних процесів диференціальними рівняннями.

Застосовувати математичні методи для аналізу і моделювання біофізичних процесів.
Оцінювання модуля І

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються бали:«5» – 10 балів,

«4» – 8 балів,

«3» – 6 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні модуля і з якою він допускається до складання підсумкового контролю модуля 66 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Оцінювання модуля ІІ

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються бали:«5» – 17 балів,

«4» – 14 балів,

«3» – 10 балів,

«2» – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент при вивченні модуля і з якою він допускається до складання підсумкового контролю модуля 70 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.
Рекомендована література

1. Медична і біологічна фізика / За ред. О.В.Чалого, 2-е видання - К. : Книга-плюс, 2005.

2. Тіманюк В.О., Животова О.М. Біофізика: Навч. посіб. для студ. фармац. вищ. навч. закладів. – Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2001.

3. Ємчик Л.Ф., Кміт Я.М. Медична і біологічна фізика: Підруч.-Львів: Світ, 2003.

4. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. – М.: Высш. шк., 2008.

5. Владимиров Ю А., Рошупкин Д.И , Потапенко А.Я., Деев Л.И. Биофизика. – 1983.

6. Біофізика. Підручник для студ. біол., мед. та фіз. вузів / За ред.П.Г.Костюка. К.: Обереги, 2001.

7. Ремизов А.Н, Максина Л.Г. Сборник задач по медицинской и биологической физике: Учеб.пособие. – М.: Дрофа., 2001.


«НАВЧАЛЬНА ПРОПЕДЕВТИЧНА ПРАКТИКА

З АПТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ» 1 рік/2семестр

Спеціальність «Фармація»Лекції -

Семінари -

Практичні заняття 36 год.

Самостійна робота 36 год.

Разом 72 год.


Кредитів ЕСТS - 2

Модулів - 1

Змістових модулів - 2
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Вміти дотримуватися фармацевтичного порядку та санітарного режиму на робочих місцях.

 2. Дозувати та фасувати різні за консистенцією лікарські та допоміжні речовини.

 3. Працювати з ваговимірювальними приладами та іншими засобами малої механізації та утримувати їх в належному стані.

 4. Розважувати та упаковувати порошки, мазі.

 5. Фільтрувати та проціджувати рідкі лікарські форми.

 6. Упаковувати та оформляти до відпуску різні лікарські засоби.


Модуль 1. Навчальна пропедевтична практика з аптечної технології ліків

Змістовий модуль 1. Забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму аптек. Одержання води очищеної. Зберігання лікарських засобів в аптеках. Упакування та маркування лікарських засобів, виготовлених в аптеках.

Конкретні цілі: засвоїти правила техніки безпеки та вимоги до санітарно-протиепідемічного режиму аптек; вимоги до виробничих приміщень аптек, їх прибирання; вимоги до особистої гігієни персоналу; вимоги до одержання води очищеної в аптеці та умов її зберігання; ознайомитись з умовами зберігання лікарських засобів в аптеці; видами тари та упаковки; видами етикеток для оформлення лікарських засобів до відпуску.
Змістовий модуль 2. Загальні технологічні операції при виготовленні різних видів лікарських форм нестерильних та стерильних лікарських засобів в умовах аптек.

Конкретні цілі: ознайомитися з ваговимірювальними приладами, іншими засобами малої механізації, які застосовуються в умовах аптек, технологічними операціями при виготовленні різних видів лікарських форм, фасуванням, пакуванням та оформлення до відпуску виготовлених лікарських засобів; загальними вимогами до стерилізації лікарських засобів та інших об’єктів в умовах аптеки.

Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» - 7 балів

«4» - 6 балів

«3» - 4 бали

«2» - 0 балів


Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля, дорівнює 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість практичних занять у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу і становить 120 (7?17+1).

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність для допуску його до складання підсумкового модульного контролю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість практичних занять у модулі і становить 68 (4?17).
Рекомендована література

 1. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек /За ред. проф. О.І.Тихонова, проф. Т.Г.Ярних. – К.: МОЗ України, 2005. – 98 с.

 2. Вимоги до виготовлення стерильних лікарських засобів в умовах аптек /За ред. проф. О.І.Тихонова, проф. Т.Г.Ярних. – К.: МОЗ України, 2005. – 76 с.

 3. Державна Фармакопея України. – Х.: РІРЕГ, 2001. – 556 с.

 4. Державна Фармакопея України. Доповнення I. – Х.: РІРЕГ, 2004. – 520с.

 5. Державна Фармакопея України. Доповнення 2. – Х.: РІРЕГ, 2008. – 617с.

 6. Державна Фармакопея України. Доповнення 3. - Х.: Державне підприємство „Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, 2009. – 280 с.

 7. Закон України № 123/96 - ВР від 04.04.96 “Про лікарські засоби”.

 8. Наказ МОЗ України № 275 від 15.05.2006 р. “Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”.

 9. Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.1993 р., “Про затвердження Інструкції по організації зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення”.

 10. Наказ МОЗ України № 500 від 20.07.2006 р. “Про затвердження Переліків назв лікарських форм та упаковок для лікарських засобів”.

 11. Наказ МОЗ України № 812 від 17.10.2012 р. „Про затвердження правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптек”.

 12. Постанова КМ України № 906 від 04.10.2010 «Про затвердження форми паспорта аптечного закладу (структурного підрозділу)».

 13. Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Вінниця: “Нова книга”, 2007. – 632 с.

 14. Учебное пособие по аптечной технологии лекарств. Для студ. фармац. вузов и фак. /А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, Е.Е. Богуцкая и др.; Под ред. А.И. тихонова. – Х.: НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 238с.

 15. Сайт МОЗ України: http: // moz.gov.ua.


Курси за виборомАудиторні занаття

30 год.

Кредитів ЕCTS3

2

Самостійна робота

42 год.

Модулів

1

Разом:

72 год.Перелік курсів за вибором
КраєзнавствоПсихологія спілкування


Сучасна цивілізація та культура


Проблема інтелігенції та інтелігентності


Сучасні проблеми молекулярної біології


Європейський стандарт комп’ютерної грамотності


Клітинна біологія


Фізичне виховання та здоров’я


Валеологія


Теорія і практика професійної комунікації


Правознавство


Релігієзнавство

Другий рік навчання


Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ІІ рік / 1
Лекції:

-

Кредитів ECTS:

3,6

Семінари:

-

Модулів:

1

Практичні заняття:

40 год

Змістових модулів:

2

Самостійна робота:

68 годРазом:

108 год


Опис програми (Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – модуль 1


Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Інтерпретувати зміст загальнонаукової літератури іноземною мовою.

 2. Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою в усній та письмовій формах.

Модуль 1: Основний.

Змістовий модуль 1. Лікарські рослини.

Конкретні цілі:

 • Закріпити та активізувати в усному мовленні та письмі вживання лексики з даної тематики.

 • Розвинути та удосконалити навички аналітичного і пошукового читання та перекладу.

 • Формувати уміння визначення пізнавальної цінності тексту, прогнозування змісту, виділення ключових слів теми.

 • Вдосконалити навички складання анотацій текстів та тез повідомлень.

 • Утворювати синтаксичні конструкції, використовуючи релевантні граматичні категорії та моделі.

 • Вдосконалити навички усного діалогічного й монологічного мовлення.

 • Розвивати навички непідготовленого мовлення і аудіювання.

Змістовий модуль 2. Ліки.

Конкретні цілі:


 • Засвоїти нову лексику даного розділу та включати її в активне спілкування.

 • Розрізняти, розуміти і використовувати терміноелементи греко-латинського походження.

 • Розпізнавати і аналізувати релевантні граматичні явища та моделі і включати їх в активне спілкування.

 • Формувати навички итуативно з, пошукового та переглядового читання і перекладу.

 • Удосконалення умінь складання планів, анотацій текстів, тез повідомлень.

 • Розвивати та вдосконалювати навички усного діалогічного та монологічного мовлення на итуативно зумовлену тематику.

 • Вести діалог-опитування, діалог-обмін інформацією, діалог-спонукання до дії та діалог за правилами етикету.

 • Розвивати мовну здогадку та мовленнєву реакцію.

 • Розвивати навички непідготовленого мовлення та аудіювання.


Оцінювання модуля 1.

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються у бали:Традиційна оцінка

Конвертація у бали
Модуль 1

5”

6

4”

5

3”

4

2”

0


Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та у випадку, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів.

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.

Рекомендована література:

 1. Barbara Ganson Cohen. Medical Terminology. – G.B.Lipincott Company, Philadelphia. – 1994.

 2. Eric H. Glendinning, Beverly A.S. Holmstrom. English in Medicine. – Cambridge, University Press. – 1998.

 3. Language Access to Medicine. – Ireland. – 1994.

 4. Larousse de la médecine. – Paris, 1971.

 5. Prof. Dr. Klaus – Ulrich Benner Der Korper des Menschen. – Weltbildverlab GmbH. – Augsburg – 1990.

 6. Raymond Murphy. English Grammar in Use. /А self-study reference and practice book for intermediate students/. – Cambridge, University Press. – 1988.

 7. The Mosby Medical Encyclopedia. – New York. – 1996.

 8. Tony O’Brien, Jeffrey Jameson, David Kirvan. Nucleus English for science and technology medicine. – England, Longman. – 1999.

 9. Адамчик М.В. Великий англо-український словник. – Київ, 2007.

 10. Беженарь Г.И., Беженарь В.Ф., Якунчева Е.О. Русско-французский медицинский словарь. – Москва: Русский язык, 1988.

 11. Бенюмович М.С., Ривкін В.А. Новий англо-український медичний словник. – Київ: Арій, 2007.

 12. Бушина Л.М., Елисеева Л.Н., Яцковская В.Я. Пособие по обучению на немецком языке для медицинских вузов. – М., Высшая школа. – 1990.

 13. Григорєва М.В., Володіна В.Д. Deutsch für Pharmaziestudenten- – Харків, Основа. – 1997.

 14. Ивина Т.Н. Английский язык для студентов-фармацевтов. Минск, Высшая школа – 1987.

 15. Ицигсон Л.М. Пособие по немецкой разговорной речи для медицинских вузов. – М., Высшая школа. – 1972.

 16. Костецкая Е.О., Кардашевський В.И. Практическая граматика французского яыка для неязыковых вузов. – Москва, 1983.

 17. Кучумова Н.В. „English for Medical Students” (Module 1). – Львів, 2010.

 18. Лабінська Б.І. Deutsch in der klinischen Pharmazie. – Чернівці, 2006.

 19. Ляшенко М.В. Deutsch fur Medizinstudentet. – К., Вища школа. – 1978.

 20. Матвіїшин В.Г. Французька мова для студентів медичних вузів. – Київ: Вища школа., 1992.

 21. Петров В.И., Чупятова В.С., Цветова М.В. Русско-немецкий словарь-разговорник медицинских терминов и словосочетаний. – М., Русский язык. – 2002.

 22. Петров И.П., Петров Б.Р. Практический русско – французский медицинский розговорник. – Київ: Вища школа, 1997.

 23. Французско-русский медицинский словарь. – Москва: Русский язык, 2003.

 24. Эристави Н.Н. Пособие по французской розговорной речи для медицинских вузов. – Москва: Высшая школа, 1984.АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ 2 рік 3 семестр

Лекції: 10 год. Кредитів ECTS: 3

Семінари: - Модулів: 1

Практичні заняття: 38 год. Змістових модулів: 4

Самостійна робота: 60 год.

Разом: 108 год.
Опис програми (Аналітична хімія – модуль 1 )
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Вміти застосовувати теоретичні основи аналітичної хімії для аналізу речовин неорганічного та органічного походження ;

 2. Вміти проводити ідентифікацію та кількісне визначення речовин за допомогою хімічних та фізико-хімічних методів аналізу ;

 3. Вміти проводити розділення складних сумішей речовин за допомогою хімічних та фізико-хімічних методів аналізу ;

 4. Вміти застосовувати методи та методики аналітичної хімії для аналізу органічних і неорганічних речовин в лікарських формах, рослинній сировині та в тканинах людського організму


Модуль 1. Якісний аналіз . Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз катіонів І-VI груп.
Змістовий модуль 1. «Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз суміші катіонів І-ІІІ груп»

Конкретні цілі: Засвоїти основні поняття та завдання аналітичної хімії, значення аналітичної хімії у підготовці провізорів. Визначати аналітичні властивості речовин, аналітичних реакцій, вимоги до них. Трактувати чутливість та специфічність аналітичних реакцій. Пояснювати умови їх виконання. Класифікувати методи якісного аналізу за кількістю аналізованої речовини та технікою виконання: мікрокристалоскопічні, краплинні реакції та реакції забарвлення полум'я, тощо. Класифікувати загальні, групові, селективні та специфічні реагенти. Засвоїти дробний та систематичний ходи аналізу. Засвоїти основні положення теорії розчинів сильних електролітів: загальна та активна концентрація іонів, активність іонів, коефіцієнт активності, іонна сила розчинів. Встановлювати залежність хіміко-аналітичних властивостей катіонів від положення елементів у періодичній системі Д.І. Менделєєва. Класифікувати катіони. Пояснювати переваги та недоліки класифікацій. Застосовувати закон діючих мас (ЗДМ) в аналітичній хімії. Пояснювати основні типи рівноваг, які використовуються в аналітичній хімії. Трактувати кислотно-основну класифікацію катіонів. Застосовувати групові реагенти в аналізі катіонів. Визначати катіони І аналітичної групи: NH4+, Na+, K+; II аналітичної групи: Ag+ , Pb+ , Hg22+ ; III аналітичної групи: Ba2+ , Ca2+ , Sr2+ . Пояснювати умови їх виконання.
Змістовний модуль 2 «Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз суміші катіонів ІV-VІ груп»

Конкретні цілі: Засвоїти основні положення теорії розчинів слабких електролітів: ступінь та константа іонізації, їх взаємозв'язок. Розраховувати іонний добуток води. Пояснювати кислотно-основні рівноваги в аналітичній хімії. Засвоїти протолітичні теорії Бренстеда-Лоурі, Ізмайлова та Усановича. Визначати типи протолітів. Трактувати гідролітичні рівноваги в розчинах солей. Розраховувати ступінь та константу гідролізу (сольволізу), рН розчинів різніх типів солей, що гідролізуються. Використовувати реакції гідролізу в аналізі. Застосовувати протолітичні рівноваги у буферних системах. Пояснювати види буферних систем. Розраховувати рН у буферних розчинах і застосовувати буферні системи у якісному аналізі. Пояснювати протолітичні рівноваги в неводних розчинах. Класифікувати розчинники. Визначати константу автопротолізу. Пояснювати диференцюючу та нівелюючу дію розчинників на силу кислот та основ у неводних розчинах. Застосовувати неводні розчинникі в аналізі. Засвоїти окислювально-відновні рівноваги в аналітичній хімії. Застосовувати ЗДМ до окислювально-відновної рівноваги. Трактувати окислювально-відновні потенціали (стандартний, реальний, формальний). Визначати вплив концентрацій реагентів, рН та інших факторів на значення редокс-потенціалів. Засвоїти рівноваги в реакціях комплексоутворення та їх роль аналітичній хімії. Застосовувати ЗДМ до рівноваги комплексоутворення. Розраховувати константи нестійкості та стійкості, встановлювати зв'язок між ними. Розраховувати рівноважні концентрації у розчинах комплексних сполук. Пояснювати вплив різних факторів на зміщення рівноваги у розчинах комплексних сполук. Застосовувати групові реагенти на IV, V, VI аналітичні групи катіонів. Виконувати аналітичні реакції катіонів IV аналітичної групи: Al3+, Zn2+, Cr3+, As3+, As5+, Sn2+, Sn4+; V аналітичної групи: Fe2+, Fe3+, Mg2+,Sb3+, Sb5+, Bi3+; VI аналітичної групи: Hg2+, Cu2+, Cd2+, Co2+, Ni2+.
Змістовий модуль 3. «Теоретичні основи аналітичної хімії. Аналіз суміші аніонів. Екстракція. »

Конкретні цілі: Класифікувати аніони. Застосовувати групові реагенти в аналізі аніонів. Проводити та пояснювати умови виконання реакцій аніонів І групи: SO42-, SO32-, S2O32-, CrO42- (Cr2O72-), BO2- (B4O72-), CO32-, AsO43-, AsO33-, CO32-, C2O42-, PO43-; II групи: Cl-, Br-, I-, S2-; III групи: NO3-, NO2-, CH3COO-, BrO3-; аніонів органічних кислот: винної, бензойної, лимонної та саліцилової. Проводити дробний та систематичний хід аналізу суміші аніонів. Загальна характеристика аніонів і аналітичні класифікації аніонів по групам. Пояснювати особливості аналізу сумішей речовин відомого та невідомого складу. Використовувати екстракцію для ідентифікації та розділення катіонів та аніонів. Засвоїти якісний елементний та функціональний аналіз.
Змістовий модуль 4.«Теоретичні основи аналітичної хімії. Хроматографічні методи»

Конкретні цілі: Оволодіти теорією та практичними навиками визначення речовин газовою та газорідинною хроматографією. Засвоїти теоретичні основи високоефективної рідинної хроматографії та її застосовування в аналізі речовин і сумішей. Використовувати тонкошарову хроматографію для розділення та ідентифікації речовин. Засвоїти теорію іонобмінної хроматографії. Застосовувати метод для розділення речовин і кількісних визначень компонентів сумішей.
Оцінювання модуля 1.

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

«5» - 6 балів

«4» - 5 балів

«3» - 4 балів

«2» - 0 балів

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 балів. Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Рекомендована література

1. Федущак Н.К., Бідниченко Ю.І., Крамаренко С.Ю. та інші. Аналітична хімія. Основи теорії та практика. Вінниця.: Нова книга, 2012 – 636 с.

2. Пономарев В.Д. Аналитическая химия (в двух частях). Ч. 1. Теоретические основы. Качественный анализ. -M.: Высш. школа, 1982.- 288 с.

3. Пономарев В.Д. Аналитическая химия (в двух частях). Ч. 2. Количественный анализ. -M.: Высш. школа, 1982.- 288 с.

4. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика). В 2-х кн. Кн.1. Общие теоретические основы. Качественный анализ. М: Высш.шк., 2001. - 604 с.

5. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика). В 2-х кн. Кн.2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. — M.: Высш. шк., 2001.- 559 с.

6. Васильєв В.П. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 1: Титриметрические и гравиметрические методы анализа. - M.: Дрофа, 2003. - 368 с.

7. Васильєв В.П. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 2: Физико-химические методы анализа. - M.: Дрофа, 2003. - 384 с.

8. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: В 2 кн. - M.: Химия, 1990. -846 с.

9. Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа. - М: Химия. 1973.

- 584 с.

10. Алексеев В.Н. Количественный анализ. - М. Химия, 1972 - 504 с.

11. Практикум по аналитической химии / Под ред. В.Д. Пономарева, Л.И. Ивановой. - M.: Высшая школа, 1983.-288 с.

12. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - M.: Химия, 1989. -448 с.

13. Державна Фармакопея України. - 1-е вид. - Харків: РІРЕГ, 2001. - 556 с.

14. Державна Фармакопея України. -1-е вид. - Харків: РІРЕГ, 2001. - Доповнення 1. -2004. - 520 с.

15. Аналітична хімія: навчальний посібник / О.М. Гайдукевич, В.В. Болотов, Ю.В. Сич та інш. - X.: Основа, Вид-во НФАУ, 2000. - 432 с.

14. Практикум з аналітичної хімії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.В. Болотов, Ю.В. Сич, О.М. Свєчнікова, С.В. Колісник, О.Г. Кизим, Т.В. Жукова, М.А. Зареченський, ТА. Бережна; За заг. ред. В.В. Болотова. - X.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2003.- 240 с.

16. Аналитическая химия в схемах и таблицах: Справочник для студ. фармац. вузов / В.В. Болотов, Т.В. Жукова, Е.Е. Микитенко, Е. М. Свечникова, Ю.В. Сыч, Т.А. Костина, И.Ю. Петухова, В.II. Мороз; Под общ. ред. В.В. Болотова. - X.: Изд-во НФАУ; Золотые страницы, 2002. - 172 с.

17. Кількісний аналіз. Титриметричні методи аналізу / Петренко В.В., Стрілець Л.М., Васюк CO. Дерюгіна Л.І., Дочинець Д.І. - Запоріжжя, 2006. - 215 с.Додаткова

1. Аналитическая химия. Проблеми и подходы. (Лучший зарубежный учебник)/под ред. Р. Кельнер, Ж.-М. Мерме, М. Отто, Г.М. Видмер; под общ. ред. акад. Ю.А. Золотова. - М: Мир «АСТ», 2004 - Т. 1. - 608 с. - Т.2. - 728 с.

2. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Химия. Т. 1,2, 3. - M.: Химия, 1980.

3. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 1. Общие вопросы. Методы разделения / Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и др. Под ред. Ю.А. Золотова. - 2-е изд. - M.: Высш. шк., 1999. -351 с.

4. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 2. Методы химического анализа // Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и др. Под ред. Ю.А. Золотова. - 2-е изд. - M.: Высш. шк., 1999.-494 с.

5. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Задачи и вопросы по аналитической химии. - M.: Мир, 2001.-267 с.

6. Основы аналитической химии. Практическое руководство / В.И. Фадеева, Т.Н.

7. Шеховцова, В.М. Иванов и др.; Под ред. Ю.А. Золотова. - M.: Высш. шк., 2001. - 463 с.

8. Кунце У., Шведт Г. Основы качественного и количественного анализа. - M.: Мир, 1997. - 424 с.

9. Фритц Дж., Шенк Г. Количественный анализ. - М: Мир, 1978. - 557 с.

10. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач/ В.П. Васильев, Л.А. Кочергина, Т.Д. Орлова; Под ред. В.П. Васильева. - 2-е изд. - M.: Дрофа, 2003. - 320 с.

11. Практикум по аналитической химии / В.П. Васильев, Р.П. Морозова, Л.А. Кочергина; Под ред. В.П. Васильева. M.: Химия, 2000. – 328 с.12. Коваленко C.I., Васюк C.O., Портна О.О. Комплексиметрія у фармацевтичному аналізі. - Вінниця, НОВА КНИГА, 2008. - 184 с.Фізична та колоїдна хімія ІI-III рік/ 4-5 семестри
Лекції: 40 год. Кредитів ECTS: 5,5

Семінари: - Модулів: 2

Практичні заняття: 80 год. Змістових модулів: 6

Самостійна робота: 78 год.

Разом: 198 год.
Опис програми (Фізична та колоїдна хімія – модулі 1, 2)
Кінцеві цілі дисципліни:

 1. Інтерпретувати з точки зору хімічної термодинаміки та класифікувати основні хімічні та фазові рівноваги та хімічні процеси для формування цілісного підходу до вивчення хімічних та біологічних процесів

 2. Трактувати загальні закономірності перебігу хімічних реакцій

 3. Трактувати загальні закономірності процесів сорбції

 4. Класифікувати властивості розчинів неелектролітів, електролітів та ВМР

 5. Класифікувати різні типи дисперсних систем

 6. Класифікувати властивості дисперсних систем, їх стійкість

 7. Пояснювати механізм виникнення електродного, дифузійного, мембранного та контактного потенціалів та способи їх визначення


Модуль 1. Фізична хімія
Змістовий модуль 1. Термодинаміка хімічної та фазової рівноваги

Конкретні цілі: Трактувати найважливіші поняття та закони термодинаміки. Аналізувати чинники від яких залежить напрямок хімічних процесів. Трактувати найважливіші поняття та закономірності, які характеризують стан хімічної рівноваги. Аналізувати вплив чинників на стан фазової рівноваги. Інтерпретувати закономірності гомогенної рівноваги для збільшення виходу про­дуктів. Трактувати найважливіші поняття та закони термодинаміки фазової рівноваги. Трактувати можливість та межі застосування термічного аналізу у фармацевтичній практиці. Трактувати найважливіші поняття та закони термодинаміки розчинів електролітів. Аналізувати вплив чинників на процеси у розчинах електролітів. Аналізувати чинники від яких залежить величина рН буферних розчинів. Пояснювати методику та вміти готувати ізотонічні розчини. Аналізувати вплив концентрації розчиненої речовини на осмотичний тиск розчину. Трактувати можливість та межі застосування методів кріоскопії і ебуліоскопії.
Змістовий модуль 2. Кінетика хімічних реакцій та каталіз

Конкретні цілі: Трактувати найважливіші поняття та закони хімічної кінетики. Аналізувати вплив чинників на швидкість хімічних процесів. Класифікувати типи хімічних процесів за кінетичною ознакою. Пояснювати методику визначення константи швидкості хімічної реакції. Інтерпретувати вплив каталізаторів на швидкість хімічних процесів та пояснювати механізм їх дії. Трактувати особливості ферментативного каталізу.
Змістовий модуль 3. Електрохімія

Конкретні цілі: Пояснювати механізм виникнення електричної провідності розчинів електролітів. Трактувати найважливіші характеристики електролітів. Аналізувати чинники від яких залежать різни види електричної провідності. Пояснювати методику визначення опору розчинів електролітів та визначення ступеня та константи йонізації слабких електролітів. Трактувати можливість застосування кондуктометрії для визначення добутку розчинності слабких електролітів. Пояснювати механізм виникнення електродного, дифузійного, мембранного та контактного потенціалів та способи їх визначення. Аналізувати залежність величини різних видів потенціалів від певних чинників. Класифікувати види гальванічних елементів та пояснювати методику визначення їх ЕРС. Пояснювати застосування потенціометрії для визначення кислотності досліджуваних розчинів, константи йонізації електролітів, термодинаміч­них характеристик окисно-відновних реакцій та концентрації досліджуваних електролітів. Пояснювати методику та застосування таких різновидів електрохімічного методу аналізу як полярографія та амперметричне титрування.
Оцінювання модуля 1

При засвоєнні теми традиційні оцінки конвертуються в бали:

„5” – 6 балів,

“4” – 5 балів,

“3” – 4 бали,

“2” – 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 76 балів. Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю теоретичної підготовки не менше 50 балів.


Модуль 2. Колоїдна хімія
Змістовий модуль 4. Фізико-хімія поверхневих та сорбційних явищ. Хроматографія

Конкретні цілі: Трактувати найважливіші поняття про поверхневі явища та закономірності, що описують їх протікання. Аналізувати чинники від яких залежить сорбційні процеси. Використовувати основні положення хімічної термодинаміки для характеристики та аналізу поверхневих явищ. Аналізувати переваги, недоліки та можливість застосування на практиці основних положень теорії адсорбції. Трактувати найважливіші поняття про поверхневі явища на рухомих та нерухомих межах поділу фаз та закономірності, що описують їх протікання. Аналізувати чинники від яких залежить адсорбційні процеси на рухомих та нерухомих межах поділу фаз. Пояснювати методики визначення поверхневий натяг розчинів. Класифікувати адсорбенти. Трактувати найважливіші поняття адсорбція із розчинів електролітів та закономірності, що описують її перебіг. Аналізувати чинники від яких залежить адсорбція із розчинів електролітів. Трактувати найважливіші поняття хроматографічного методу та класифікувати методи за технікою виконання і механізмом процессу. Аналізувати чинники від яких залежить хроматографічне розділення. Пояснювати методики визначати речовини із сумішей методом хроматографії.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка