Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Кафедра фтизіатрії та пульмонологіїСкачати 68.83 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір68.83 Kb.


Львівський національний медичний університет

ім. Данила Галицького

Кафедра фтизіатрії та пульмонології

" Затверджую"

Декан ФПДО

К.м.н., доц.. Січкоріз О.Є

«………»…………..» 2009 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Тематичне удосконалення

Актуальні питання туберкульозу


Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Години

  • Лекції 16

  • Групові практичні заняття 47

  • Семінарські заняття 15

  • _____________________________________________________________

В С Ь О Г О 78
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
складена на підставі ТИПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГОРАМИ циклу інтернатури з спеціальності «Пульмонологія та фтизіатрія», затвердженої Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України19 квітня 2006 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Обговорена на засіданні кафедри схвалена Методичною комісією

фтизіатрії і пульмонології ЛНМУ факультету післядипломної освіти

..»….»…………..2009р. Протокол № ЛНМУ

»….»…………..2009р. Протокол №


Зав.кафедри Голова Методичної комісії ФПДО академік Ільницький І.Г. к.м.н., доцент О.Є Січкоріз .


Львів-2009
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

на тематичному циклі “Актуальні питання фтизіатрії

для фтизіатрів, пульмонологів і терапевтів”

(2 тижні)

1.Організація протитуберкульозної допомоги 2 год.

населенню.
2.Рентгенологічні методи дослідження та оцінка 2 год.

їх даних.


3.Патофізіологічні і патоморфологічні розлади 2 год.

при туберкульозі.


4.Невідкладні стани в пульмонології: клініка, 2 год.

діагностика, лікування.


5.Стан і перспективи фтизіопульмонології. 2 год.

Групи ризику.


6.Клініка і діагностика туберкульозу легень. 2 год.
7.Первинні форми туберкульозу: туберкульоз 2 год.

внутрішньогрудних лімфатичних вузлів,

первинний туберкульозний комплекс.
8.Вторинні форми туберкульозу легень. 2 год.

____________________

Всього 16 годин

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

на тематичному циклі “Актуальні питання фтизіатрії

для фтизіатрів, пульмонологів і терапевтів”

(2 тижні)

1.Дослідження функції зовнішнього дихання 3 год.


2.Патофізіологія дихання. 3 год.
3.Дослідження функції серцево-судинної 3 год.

системи (ЕКГ, реографія та ін.).


4.Регіонарна нерівномірність основних 3 год.

легеневих функцій.


5.Імунітет і алергія при туберкульозі. 2 год.
6.Лабораторні методи дослідження 3 год.

при туберкульозі.


7.Хіміотерапія хворих на туберкульоз згідно 3 год.

ДОТС-стратегії.


8.Функціональні і бронхологічні методи 3 год.

дослідження при туберкульозі.


9.Групи диспансерного спостереження. 3 год.

Групи ризику.


10.Лікування хворих з некомпенсованим ЛС. 3 год.

Розгляд хворих.


11.Лікування хворих за ДОТС-стратегією. 3 год.
12.Рентгендіагностика первинного туберкульозу. 3 год.
13.Аномалії і вади розвитку легень. Бронхіти. 3 год.
14.Рентгендіагностика вторинних форм 3 год.

туберкульозу легень.


15.Туберкульоз і рак легень, туберкульоз і 3 год.

ендокринні хвороби.


16.Сучасна класифікація, діагностика і 3 год.

лікування ХОЗЛ та пневмоній.

_______________

Всього 47 годин
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

на тематичному циклі “Актуальні питання фтизіатрії

для фтизіатрів, пульмонологів і терапевтів”

(2 тижні)

1.Туберкулінодіагностика. 3 год.


2.Патогенез туберкульозу. 3 год.
3.Локальні форми первинного туберкульозу. 3 год.

Туберкульозний плеврит.


4.Причини неефективності лікування хворих 3 год.

на туберкульоз легень.


5.Діагностика та диференційна діагностика 3 год.

плевритів.

______________

Всього 15 годин
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Авербах М.М., Литвинов В.И., Гергерт В.Я. и соавт. Иммунологические аспекты легочной патологии. - М.: Медицина, 1980. - 193 с.

2.Александрова А.В. Рентгендиагностика туберкулеза органов дыхания. - М.: Медицина, 1983. -191 с.

3. Беленький М.С. Клиническая туберкулинодиагностика. - К.: Здоров'я, 1984. - 86 с.

4.Беллендир Э.Н. Внелегочный туберкулез. - СПб.: Гиппократ, 2000. - 374 с.

5.Бліхар Є. Фтизіатрія: Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига,

2002. - 372 с.

6.Гольдеман А.Г., Зислин Д.М. Силикотуберкулез как клиническая проблема. - Свердловск: Изд-во Урал, ун-та, 1989. - 175 с.

7.Дужий И.Д. Заболевания плевры: диагностические, хирургические и терапевтические аспекты. — К.: Здоров'я, 1997. — 432 с.

8.Иванюта О.М., Пилипчук Н.С., Назаренко В.Г. и соавт. Туберкулезный менингоэнцефалит. -К.: Здоров'я, 1987.-128 с.

9. Камышан И.С. Туберкулез мочеполовой системы. - Л.: Медицина, 1996. - 159 с.

10.Лайт Р.У. Болезни плевры / Пер. с англ. Е.Г. Федоровой. - М.: Медицина, 1986. - 374 с.

11.Мельник В.П., Ільницький І.Г. Фтизіатрія – Київ-Львів, 2008.- 302 с.

12.Наказ МОЗ Украни № 233 від 29.07.1996 р. Про затвердження інструкції щодо надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз.

13.Наказ МОЗ України № 26 від 14.02.1996 р. Про удосконалення протитуберкульозної служби.

14..Наказ МОЗ України № 33 від 23.02.2000 р. Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я.

15.Наказ МОЗ України № 45 від 06.02.2002 р.Інструкція з бактерюлопчної діагностики туберкульозної інфекції.

16.Наказ МОЗ України № 499 від 28.10.2003 р. Про затвердження інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів.

17.Наказ МОЗ України № 45 від 28.01.2005 р. Протокол надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

18.Наказ МОЗ України № 422 від 27.06.2006 р. Про затвердження Посібника з питань боротьби з туберкульозом на основі міжнародних стандартів з контролю за туберкульозом допомоги хворим на туберкульоз

19.Наказ МОЗ України № 693 від 08.12.2005 р. Про затвердження тимчасових форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення

20.Наказ МОЗ України № 50 від 06.02.2006 р. Про затвердження типових положень про лабораторії і пункти з діагностики туберкульозу та пункти збору мокротиння

21.Наказ МОЗ України № 384 від 9.06.06р. Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

22.Наказ МОЗ України № 385 від 9.06.06р. Про затвердження Інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз

23.Наказ МОЗ України № 128 від 19.03.2007 р. Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія»

24. Палеев Н.Р. Болезни органов дыхания: Руководство для врачей: В 4 томах. - М: Медицина., 1989.-640 с.

25. Перельман М.И., Ефимов Б.П., Бирюков Ю.В. Доброкачественные опухоли легких. - М.: Медицина, 1981.-240 с.

26. Перельман М.И., Корякин В.А., Протопопова Н.М. Туберкулёз: Учебник. - М.: Медицина, 1990. - 304 с.

27. Помельцов Н.Ф. Рентгенологическая диагностика туберкулеза легких. - М.: Медицина, 1971. — 367 с.

28. Путов Н.В. Руководство по пульмонологии. - М.: Медицина, 1984. - 235 с.

29. Рабухин А.Е. Туберкулез органов дыхания у взрослых. - М.: Медицина, 1976. - 328 с.

30. Рачинский СВ. и соавт. Болезни органов дыхания у детей. - М.: Медицина, 1988. - 178 с.

31. Розенштраух Л.С., Рыбакова Н.И., Виннер М.Г. Рентгендиагностика заболеваний органов дыхания: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1987. - 640 с.

32. Рудой Н.М., Чубаков Т. Туберкулез легких и хронический алкоголизм. - М.: Медицина, 1985. -176 с.

33. Савула М.М., Сахелашвілі М.І., Сливка Ю.І. Туберкульоз і вагітність. –Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2007.- 191 с.

34. Саркоидоз: от гипотезы к практике / Под ред. А.А. Визеля. — Казань: Издательство «ФЭН», Академия наук РТ, 2004. — 348 с.

35. Струков А.И., Соловьева М.П. Морфология туберкулеза в современных условиях. - М.: Медицина, 1985.-224 с.

36. Трахтенберг А.Х., Чиссов В.И. Клиническая онкопульмонология. - М.: ГЭОТАР, МЕДИЦИНА, 2000. - 600 с.

37. Фещенко Ю.1., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Панасюк О.В. Туберкульоз позалегеневої локапизацп. - К.: Логос, 1998. - 376 с.

38. Фещенко Ю.1., Мельник В.М. Сучаст методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу. - К.: Здоров'я, 2002. - 904 с.

39. Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії – .- Київ-Львів, 2007- 2-х томах,- 1174 с.

40.Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Кобилянська А.В.Хіміорезистентний туберкульоз Київ: Здоровя, 2003. -133 с.

41. Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М'ясников В.Г. Лікування туберкульозу. - К.: Логос, 1996.-120 с.

42. Фирсова В.А. Туберкулез органов дыхания у детей. - М.: Медицина, 1979. - 231 с.

43. Хоменко А.Г. Туберкулез: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1996. - 496 с.

44. Хоменко А.Г., Швайгер О. Саркоидоз. - М.: Медицина, 1982. - 296 с.

45. Шестерина М.В. Изменения бронхов при туберкулезе. - М.: Медицина, 1976. - 168 с.

46. Янченко Е.Н., Греймер М.С. Туберкулез у детей и подростков: Руководство для врачей. -СПб.: Гиппократ, 1999. - 336 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка