Лемак василь васильовичСторінка1/5
Дата конвертації07.11.2016
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3   4   5
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО


ЛЕМАК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

УДК 340 (437.1/2)/(437.6)
ПРАВОВА РЕФОРМА В ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ В УМОВАХ

ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ І

ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 12.00.01. - ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ


АВТОРЕФЕРАТ

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

ХАРКІВ - 2003

ДИСЕРТАЦІЄЮ Є РУКОПИС

РОБОТА ВИКОНАНА НА КАФЕДРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ: ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР НИЖНИК НІНА РОМАНІВНА, НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ, ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР ЦВІК МАРКО ВЕНІАМІНОВИЧ, НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР КОЗЮБРА МИКОЛА ІВАНОВИЧ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ", ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН;

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР ЗАБІГАЙЛО ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ, ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА


ПРОВІДНА УСТАНОВА: НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ МВС УКРАЇНИ, КАФЕДРА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, М. КИЇВ


ЗАХИСТ ВІДБУДЕТЬСЯ 21 ЖОВТНЯ 2003 Р. О 10 ГОДИНІ НА ЗАСІДАННІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 64.086.02 В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА АДРЕСОЮ: 610024, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 77.
З ДИСЕРТАЦІЄЮ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЯ У БІБЛІОТЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ЗА АДРЕСОЮ: 610024, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 77.

АВТОРЕФЕРАТ РОЗІСЛАНИЙ 20 ВЕРЕСНЯ 2003 Р.
ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ГОНЧАРЕНКО В. Д.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ І ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ДЕМОКРАТІЇ І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ЦІННОЮ ВИСТУПАЄ ПОТРЕБА В ТЕОРЕТИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ ТА ВРАХУВАННІ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ, ПЕРЕДОВСІМ У КРАЇНАХ, ЯКІ ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ ВИРІШУВАЛИ СХОЖІ ДО ВІТЧИЗНЯНИХ СОЦІАЛЬНІ ЗАДАЧІ. ТАКОЮ КРАЇНОЮ ВИСТУПАЛА ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА, А ПІСЛЯ ЇЇ ПРИПИНЕННЯ З 1 СІЧНЯ 1993 Р. - ЧЕХІЯ І СЛОВАЧЧИНА, ДЕРЖАВИ, В ЯКИХ ПРАВОВА РЕФОРМА ПРОВОДИЛАСЯ В ПОДІБНИХ ДО УКРАЇНСЬКИХ СУСПІЛЬНИХ УМОВАХ НА ФОНІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ, РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА.

ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРОБКИ Й ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ Є ТИМ БІЛЬШ ВАЖЛИВИМ ДЛЯ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ, КОЛИ, З ОДНОГО БОКУ, ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПРОЦЕС ЗАКОНОДАВЧОГО ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, А З ІНШОГО - РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УСІХ ЇЇ ОСНОВНИХ НАПРЯМАХ. В ПЕРШУ ЧЕРГУ, ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ ІНІЦІЙОВАНОЇ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ.

НЕОБХІДНО ВИДІЛИТИ ТАКІ АРГУМЕНТИ АКТУАЛЬНОСТІ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ ПРО ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІ СУСПІЛЬСТВО Й ДЕРЖАВУ ТА РОЛЬ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ЇХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЯК ОКРЕМОГО НАПРЯМУ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ЕМПІРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНИ ДОЗВОЛЯЄ ЗРОБИТИ ЦЕ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

2. ПОТРЕБА В УДОСКОНАЛЕННІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ В УКРАЇНІ ЗУМОВЛЮЄ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ І ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ВЛАДНИХ СИСТЕМ КРАЇН ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗОКРЕМА НА ЕТАПІ ЇХ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПУ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ. ЗВЕРНЕМО УВАГУ НА ТОЙ ФАКТ, ЩО В НАШІЙ КРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 2003 Р. ВІДСУТНЄ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НА РІВНІ ЗАКОНІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНО ВСІХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ВИЩОГО І ЦЕНТРАЛЬНОГО РІВНЯ. ЦЕ ВИКЛИКАЄ ТАКОЖ ІНТЕРЕС ДО ТАКИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ЯК ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ Й ПРОТИВАГ МІЖ ПРЕЗИДЕНТОМ, УРЯДОМ І ПАРЛАМЕНТОМ, ДОЦІЛЬНОСТІ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО БІКАМЕРАЛІЗМУ, ОСНОВ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ ДЕРЖАВИ І ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТОЩО. ТОМУ З'ЯСУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВІДПОВІДНОГО ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО ДОСВІДУ В КРАЇНАХ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОПОМОЖЕ УНИКНУТИ ЦІЛОГО РЯДУ ПОМИЛОК У ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ.

3. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ Й ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА ПРАКТИКА ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНИ ВИСТУПАЮТЬ ЦІННИМИ ЩОДО ВИРОБЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА КОНКРЕТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ, ЗОКРЕМА ТАКИХ ЇЇ СКЛАДОВИХ: А) ДЕКОНЦЕНТРАЦІЇ І ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ; Б) РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ; В) УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПОДІЛУ; Г) РЕФОРМИ САМОВРЯДУВАННЯ НА РІВНІ ОБЛАСТІ, РАЙОНУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ВРАХУВАТИ ВКАЗАНИЙ ДОСВІД ВАЖЛИВО ТАКОЖ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГІЇ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕАЛЬНОГО ПОГЛИБЛЕННЯ.

ЗВ'ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ. ДАНА РОБОТА ПРОВОДИЛАСЬ НА КАФЕДРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ І ВИКОНАНА ВІДПОВІДНО ДО ЗВЕДЕНОГО ПЛАНУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ ЗА КОМПЛЕКСНИМ НАУКОВИМ НАПРЯМОМ "ВИКОНАВЧА ВЛАДА: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ" ВІДПОВІДНО ДО НАУКОВОГО ПРОЕКТУ АКАДЕМІЇ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ" (НОМЕР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РК 0199И002827).

МЕТОЮ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Є КОМПЛЕКСНИЙ НАУКОВИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ В УМОВАХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ СОЮЗУ РСР, НЕОБХІДНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ЇЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ НА КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАДАХ ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ.

ПОСТАВЛЕНА МЕТА ДОСЯГАЄТЬСЯ В ХОДІ ВИРІШЕННЯ ТАКИХ ЗАГАЛЬНИХ І КОНКРЕТНИХ ЗАДАЧ:

1) РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА І ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ ЯК НАПРЯМУ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, В ТОМУ ЧИСЛІ З'ЯСУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЇХ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ, РОЗРОБКА СИСТЕМИ КАТЕГОРІЙ І ПОНЯТЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПРОБЛЕМОЮ;

2) РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРАВОВУ РЕФОРМУ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЇЇ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ, ВИРОБЛЕННЯ ТА УТОЧНЕННЯ ВІДПОВІДНОГО ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ;

3) РОЗГЛЯД ТЕХНОЛОГІЇ І ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ СИСТЕМНИХ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ, ЯКІ ПРИЗВЕЛИ ДО ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СУТНОСТІ ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПІСЛЯ "ОКСАМИТОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ", ЇХ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАПРЯМІВ І ЗАСОБІВ; НА БАЗІ АНАЛІЗУ ЗАКОНОДАВЧОГО МАТЕРІАЛУ ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ПРАКТИКИ АНАЛІЗ ПОСЛІДОВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ ОСНОВ ДЕМОКРАТИЧНОГО РЕЖИМУ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДНОЇ СИСТЕМИ, ЗМІНИ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО І КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА;

4) ВИСВІТЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕФОРМИ, ЗАКОНОДАВЧИХ ОСНОВ ПОДІЛУ ЧСФР, З'ЯСУВАННЯ ФАКТОРІВ, КОТРІ СПРИЯЛИ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВИ;

6) РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ У ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ В 1999-2001 РОКАХ В УМОВАХ ПОСТУПОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН ДО ЄВРОАТЛАНТИЧНИХ СТРУКТУР, У ТОМУ ЧИСЛІ ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ, НАПРЯМІВ, ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ, ВПЛИВУ НА ІНШІ НАПРЯМИ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ;

7) АНАЛІЗ СУТНОСТІ РЕФОРМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ДОСЛІДЖУВАНИХ КРАЇНАХ, ЗОКРЕМА ЇХ ТЕОРЕТИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ, ПЕРЕДУМОВ, ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ;

8) РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ РЕФОРМ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ, ЗОКРЕМА, ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО Й ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДІВ (І СУДДІВ), ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОСУДДЯ, ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОРГАНІВ І ПРОКУРАТУРИ (ДЕРЖАВНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА), ФОРМУВАННЯ ЇХ НОВОЇ МОДЕЛІ В СУЧАСНІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ;

9) ВИРОБЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИСНОВКІВ ТА КОНКРЕТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ, ЕФЕКТИВНІШОГО ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЇЇ НАПРЯМІВ.

ОБ'ЄКТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСТУПАЮТЬ ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ В УМОВАХ ЇХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ.

ПРЕДМЕТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСТУПАЮТЬ ТЕОРЕТИЧНІ Й ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛІ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ, ЇЇ СУТНІСТЬ, НАПРЯМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ. АВТОР РОЗГЛЯДАЄ ПРАВОВУ (ДЕРЖАВНО-ПРАВОВУ) РЕФОРМУ ЯК СКЛАДНИЙ БАГАТОВИМІРНИЙ ПРОЦЕС, КОТРИЙ РОЗПОЧАВСЯ В ЛИСТОПАДІ 1989 Р. І ОТРИМАВ ВІДНОСНЕ ЗАВЕРШЕННЯ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. ПРЕДМЕТ ДИСЕРТАЦІЇ РОЗУМІЄТЬСЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРЕДМЕТУ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА З ВІДПОВІДНИМ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИМ АПАРАТОМ І МЕТОДОЛОГІЄЮ ДОСЛІДЖЕННЯ.

ДО ПРЕДМЕТУ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВВІЙШЛИ (СТАЛИ ЙОГО ЕЛЕМЕНТАМИ) ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ, З'ЯСУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗАКОНОДАВЧОГО ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА, АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА, РЕФОРМА СУДІВ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. ПРЕДМЕТ ДИСЕРТАЦІЇ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ НЕ ЛИШЕ ЛОГІЧНОЮ ОБУМОВЛЕНІСТЮ, А Й ХАРАКТЕРОМ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВІДБУВАЛИСЯ В НАЗВАНИХ КРАЇНАХ. АВТОР ВКЛЮЧАЄ ДО ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕ ЛИШЕ ТЕОРЕТИЧНІ, А Й ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ, ЯКІ ВИНИКАЛИ Й ВИРІШУВАЛИСЯ В ХОДІ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. МЕТОДОЛОГІЧНОЮ ОСНОВОЮ ДАНОЇ РОБОТИ СТАЛО КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ АВТОРОМ СУКУПНОСТІ УНІВЕРСАЛЬНИХ, ЗАГАЛЬНОНАУКОВИХ ТА СПЕЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ. У ДИСЕРТАЦІЇ ВРАХОВАНО СУЧАСНИЙ ТИП НАУКОВОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ТА НАУКОВУ ПАРАДИГМУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОЗНАВЧОЇ НАУКИ.

НА СВІТОГЛЯДНОМУ МЕТОДОЛОГІЧНОМУ РІВНІ АВТОР ВИХОДИТЬ ІЗ ТАКИХ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНИХ І ЗАКРІПЛЕНИХ У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНІ ЦІННОСТЕЙ, ЯК ПРІОРИТЕТ ЛЮДИНИ, ЇЇ ПРАВ І ІНТЕРЕСІВ ЯК ВИЩОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ, ДЕМОКРАТІЇ, ПРАВОВОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ, ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА. ЧЕРЕЗ ЇХ ПРИЗМУ ОЦІНЮЮТЬСЯ СКЛАДНІ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ЯВИЩА В ЇХ РОЗВИТКУ ТА БАГАТОФАКТОРНІЙ ДЕТЕРМІНАЦІЇ.

ПРИ ВИЗНАЧЕННІ МЕТОДОЛОГІЇ ДИСЕРТАЦІЇ АВТОР ВРАХОВУЄ СКЛАДНІСТЬ І НЕОДНОРІДНІСТЬ САМОГО ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ, НЕОБХІДНІСТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕЛЕМЕНТНОМУ СКЛАДУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ'ЄКТА. ТОМУ ОСНОВУ МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ ПРОБЛЕМ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ, ЇЇ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ, СТАНОВИВ СИСТЕМНИЙ ПІДХІД. ЗАВДЯКИ ЙОМУ ДИСЕРТАНТ РОЗГЛЯДАЄ ПРАВОВУ РЕФОРМУ ЧЕРЕЗ РЕАЛІЗАЦІЮ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМНОСТІ ЯК РУХУ ВІД ЦІЛОГО ДО ЧАСТИНИ, ВІД СИСТЕМИ ДО ЕЛЕМЕНТІВ. КРІМ ТОГО, ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДОЗВОЛИЛО ВИДІЛИТИ СТРУКТУРНІ РІВНІ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ, ВИРОБИТИ ТЕОРЕТИЧНУ МОДЕЛЬ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ ЯК СИСТЕМИ, ВРАХУВАТИ ВЛАСТИВІ ЇЙ ПРОТИРІЧЧЯ.

ВИЯВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦІЛОГО РЯДУ ІНШИХ НАУКОВИХ МЕТОДІВ. ВОНА ВИСТУПАЄ ДИНАМІЧНИМ СОЦІАЛЬНИМ ЯВИЩЕМ І ДЛЯ З'ЯСУВАННЯ ЇЇ ГЕНЕЗИСУ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ МЕТОД, ОБОВ'ЯЗКОВОЮ ВИМОГОЮ ЯКОГО Є АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ В КОНТЕКСТІ КОНКРЕТНОЇ ІСТОРИЧНОЇ СИТУАЦІЇ, ЕТАПІВ ЙОГО РОЗВИТКУ, ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА НЬОГО НА КОЖНОМУ ЕТАПІ.

ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБУМОВЛЮЄ ШИРОКЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОГО МЕТОДУ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯКОГО, НА ДУМКУ АВТОРА, ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ФАКТОРІВ ЯК СПОРІДНЕНІСТЬ ОБ'ЄКТІВ ПОРІВНЯННЯ, СТУПІНЬ ЗРІЛОСТІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОСВІДОМОСТІ, ТРАДИЦІЇ СУСПІЛЬСТВА ТА КОНТЕКСТ ЙОГО ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛОМ. ДО ПРЕДМЕТУ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ АВТОР ВІДНОСИВ, У ПЕРШУ ЧЕРГУ, ТАКІ ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇН ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕФОРМУВАННЯ КОТРИХ ВИСТУПАЄ ОСОБЛИВО АКТУАЛЬНИМ ДЛЯ УКРАЇНИ.

ОСОБЛИВІСТЮ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ВИСТУПАЄ ПОЄДНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО І ЕМПІРИЧНОГО РІВНІВ ПІЗНАННЯ. ГОЛОВНИМ ДЛЯ АВТОРА ВИСТУПАЄ ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ, ПРОТЕ ПІД ЧАС РОЗКРИТТЯ ТЕМИ АВТОР ВИХОДИВ ІЗ НЕОБХІДНОСТІ ЙОГО ДОПОВНЕННЯ АНАЛІЗОМ ЕМПІРИЧНИМ. НА ДУМКУ ДИСЕРТАНТА, ІГНОРУВАННЯ ОСТАННЬОГО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДОСЛІДНИКА ДО ПОМИЛКОВИХ ВИСНОВКІВ. НЕОБХІДНО, ЩОБ ОБ'ЄКТОМ ПІЗНАННЯ ВИСТУПАЛИ НЕ ЛИШЕ ІДЕАЛЬНІ МОДЕЛІ, ВІДОБРАЖЕНІ В НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ, А Й РЕАЛЬНИЙ ОБ'ЄКТ - СКЛАДОВА ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ. САМЕ НА ЦІЙ СТАДІЇ ПІЗНАННЯ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕВІРКИ І ДОПОВНЕННЯ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ВІДОМОСТЯМИ І ВРАЖЕННЯМИ, ОТРИМАНИМИ АВТОРОМ У ПРОЦЕСІ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВИВЧЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ЇХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР, ВИВЧЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЦИХ КРАЇН. НАРЕШТІ, ПОЄДНАННЯ ДАНИХ РІВНІВ ПІЗНАННЯ ДОЗВОЛИТЬ ДОВЕСТИ ДО СУБ'ЄКТІВ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЗНАННЯ ПРО ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА КОНКРЕТНІ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ЗРАЗКИ, ПОДІЇ І ФАКТИ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ КРАЇН, ЯКІ ДОСЛІДЖУЮТЬСЯ.

ТЕОРЕТИЧНУ БАЗУ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЯТЬ ПРАЦІ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ-ПРАВОЗНАВЦІВ А. ЗАЙЦЯ, М. КОЗЮБРИ, В. ОПРИШКА, П. РАБІНОВИЧА, В. СЕЛІВАНОВА, В. СКРИПНЮКА, В. ТАЦІЯ, Ю. ТОДИКИ, М. ЦВІКА, В. ШАПОВАЛА, РОСІЙСЬКИХ ВЧЕНИХ С. АЛЕКСЄЄВА, В. НЕРСЕСЯНЦА, Ю. ТИХОМИРОВА, В. ЧЕТВЕРНІНА ТА В. ЧИРКІНА, А ТАКОЖ ЧЕСЬКИХ І СЛОВАЦЬКИХ НАУКОВЦІВ-ЮРИСТІВ В. КНАППА, М. ЧІЧА, В. ЦІБУЛКИ ТА Я. ФІЛІПА.

ІНФОРМАЦІЙНОЮ І ЕМПІРИЧНОЮ ОСНОВОЮ РОБОТИ СТАЛИ ЗАКОНОДАВЧІ ТА ІНШІ НОРМАТИВНІ АКТИ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ, ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, ІНШИХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН, ДОКУМЕНТИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ, ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА, СТАТИСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ.

НАУКОВА НОВИЗНА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЯГАЄ В ТОМУ, ЩО В НЬОМУ ВПЕРШЕ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ЗДІЙСНЕНО КОМПЛЕКСНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ. ОСОБИСТИМ ВНЕСКОМ АВТОРА Є РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ЯК ОКРЕМОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ У ВКАЗАНИХ КРАЇНАХ. ЗОКРЕМА, АВТОРОМ ДОСЛІДЖЕНО СУТНІСТЬ ТАКОЇ РЕФОРМИ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ, СТУПІНЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, З'ЯСОВАНО ДЕТЕРМІНУЮЧІ ЇЇ ФАКТОРИ ТА СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ.

ДО ОСНОВНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ НАЛЕЖАТЬ:

1) НА ОСНОВІ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ РОЗРОБЛЕНО ТА КОРИГОВАНО ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ, ПОВ'ЯЗАНИЙ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯМ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ, ЗОКРЕМА:

ЗРОБЛЕНО ВИСНОВОК ПРО ТЕ, ЩО ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО - ЦЕ ОСОБЛИВА СОЦІАЛЬНА СПІЛЬНІСТЬ, КОТРА ПОСТАЛА ПІСЛЯ ПАДІННЯ ТОТАЛІТАРНОГО СОЦІАЛІЗМУ, ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ПЕРЕХІДНИМ СТАНОМ, ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ ДИНАМІКИ, НЕСТАБІЛЬНІСТЮ ОСНОВНИХ ІНСТИТУТІВ І СТРУКТУРИ ЗАГАЛОМ І ОДНОЧАСНО МОДЕРНІЗУЄТЬСЯ У НАПРЯМІ ДО ВТІЛЕННЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ (НАРОДОВЛАДДЯ, ПРАВ ЛЮДИНИ, РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ);

ЗРОБЛЕНО ВИСНОВОК ПРО ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНУ МОДЕРНІЗАЦІЮ ЯК ОСОБЛИВУ МОДЕЛЬ "НАЗДОГАНЯЮЧОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ", КОТРА ПОЛЯГАЄ В СИСТЕМНОМУ, ЦІЛЕСПРЯМОВАНОМУ РЕФОРМУВАННІ ОСНОВ СУСПІЛЬНОГО І ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ ТОТАЛІТАРНОГО СОЦІАЛІЗМУ, СТАНОВЛЕННІ ПОЛІТИЧНОЇ Й ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ, ЗАСНОВАНОЇ НА ПРИНЦИПАХ ДЕМОКРАТІЇ І РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ;

ЗРОБЛЕНО ВИСНОВОК ПРО ТЕ, ЩО ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНА ДЕРЖАВА - ЦЕ ДЕРЖАВА, КОТРА ЗДІЙСНЮЄ МОДЕРНІЗАЦІЮ СВОЄЇ СУТНОСТІ У НАПРЯМІ ВІД ТОТАЛІТАРНОГО СОЦІАЛІЗМУ ДО ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА, ЗАСНОВАНОГО НА ПРИНЦИПАХ ДЕМОКРАТІЇ ТА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ; З ОГЛЯДУ НА ТИП ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕНО ЇХ КЛАСИФІКАЦІЮ НА: А) ДЕРЖАВИ, В ЯКИХ ПРОВАДИТЬСЯ АЗІАТСЬКА МОДЕЛЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ; Б) СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ. ОСТАННІ, В СВОЮ ЧЕРГУ, ТАКОЖ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ДВІ ГРУПИ: ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКІ ТА ПОСТРАДЯНСЬКІ;

ЗРОБЛЕНО ВИСНОВОК ПРО ТЕ, ЩО ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРИЗВЕЛА ДО ІНТЕНСИВНИХ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ: ІЗ 30 ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ДЕРЖАВ 22 ОТРИМАЛИ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПІСЛЯ 1991 Р.;

2) ТЕОРЕТИЧНО РОЗРОБЛЕНО СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ ТА З'ЯСОВАНО ЇЇ ПОНЯТІЙНИЙ СКЛАД, ЗОКРЕМА:

СФОРМУЛЬОВАНО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, СПРЯМОВАНОЇ НА СИСТЕМНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЮРИДИЧНИХ ЗАСОБІВ СУТНОСТІ ДЕРЖАВИ, ЇЇ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ, ПРАВОВИХ ОСНОВ СТОСУНКІВ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ ТА ОКРЕМИМИ ІНДИВІДАМИ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ТА ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ; ОБҐРУНТОВАНО ПОЗИЦІЮ АВТОРА ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ "ПРАВОВА РЕФОРМА" І "ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА РЕФОРМА";

РОЗКРИТО ПОНЯТІЙНИЙ СКЛАД КАТЕГОРІЇ "ПРАВОВА РЕФОРМА", В ТОМУ ЧИСЛІ ТАКІ ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІ ПОНЯТТЯ ЯК НАПРЯМИ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ, ЇЇ СУБ'ЄКТ ТА ОБ'ЄКТ;

3) УПЕРШЕ ПОДАНО ТЕОРЕТИКО-ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА СУТТЄВО ДОПОВНЕНО НАУКОВО ВСТАНОВЛЕНУ СИСТЕМУ СОЦІАЛЬНИХ ФАКТІВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ В УМОВАХ ІСНУВАННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ОЗНАК ТА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ; ОБҐРУНТОВАНО ВИСНОВОК ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ;

4) УПЕРШЕ ДОСЛІДЖЕНО СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ В ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ В ПРОЦЕСІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА, ПОДАНО ЇХ ТЕОРЕТИЧНУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ТА З'ЯСОВАНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ;

5) УПЕРШЕ ЗДІЙСНЕНО КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, ПРОВЕДЕНИХ У ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ В 1999-2001 РОКАХ, СПРЯМОВАНИХ НА АДАПТАЦІЮ КОНСТИТУЦІЙНИХ СИСТЕМ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ, ЗОКРЕМА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ВИРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ ОСОБИ;

6) УПЕРШЕ ПРОАНАЛІЗОВАНО ЗМІСТ РЕФОРМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КРАЇНАХ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗОКРЕМА ЇХ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ, СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ НИМИ, ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НАПРЯМИ, ПОСЛІДОВНІСТЬ ЕТАПІВ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІСТЬ ІЗ СУМІЖНИМИ ВИДАМИ РЕФОРМ, СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ; ЗРОБЛЕНО ВИСНОВОК ПРО ОРГАНІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК ЦІЄЇ РЕФОРМИ З КОНСТИТУЦІЙНОЮ РЕФОРМОЮ;

7) УПЕРШЕ ДОСЛІДЖЕНО СУТНІСТЬ РЕФОРМ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ, ЗОКРЕМА ЗМІН У СТАТУСІ СУДДІВ, ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ, СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ І ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОКУРАТУРИ В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ, ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; ЗРОБЛЕНО ВИСНОВОК ПРО ЗАКОНОМІРНОСТІ В РЕФОРМУВАННІ ВКАЗАНИХ ОРГАНІВ, ВИРОБЛЕНО КОНКРЕТНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ;

8) ПОДАНО СИСТЕМНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОГЛИБЛЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ, ЗОКРЕМА ЩОДО: ВИРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ДОКУМЕНТУ, ПОКЛИКАНОГО УЗГОДИТИ РІЗНІ НАПРЯМИ ПРАВОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ЇЇ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ; СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОЮ РЕФОРМОЮ; ПЕРШОЧЕРГОВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ, ЇЇ ЗАВДАНЬ І ЗМІСТУ; ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ РІЗНИХ НАПРЯМІВ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ ЗІ ЗМІНАМИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ.

ВИКЛАДЕНІ НАУКОВІ ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕКОНЛИВО ЗАСВІДЧУЮТЬ, ЩО АВТОРОМ УПЕРШЕ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ ПРОВЕДЕНЕ СПЕЦІАЛЬНЕ СИСТЕМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНІ В УМОВАХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ. ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИ МАЮТЬ ВАЖЛИВЕ ТЕОРЕТИЧНЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ, ОСКІЛЬКИ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИРІШИТИ ВАЖЛИВУ НАУКОВУ ПРОБЛЕМУ - СТВОРИТИ ТЕОРЕТИЧНЕ ЗНАННЯ ПРО РОЛЬ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ ТА ВИРОБИТИ НА ОСНОВІ НЬОГО НАЦІОНАЛЬНУ МОДЕЛЬ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ ПОЛЯГАЄ В МОЖЛИВОСТІ, З ОДНОГО БОКУ, ГЛИБШЕ ЗРОЗУМІТИ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ, А, З ІНШОГО, - ВИКОРИСТАТИ ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ДЛЯ З'ЯСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖУТЬ ЗНАЙТИ ЗАСТОСУВАННЯ В ТАКИХ СФЕРАХ:

1) У НАУКОВІЙ - РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЇ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ ПОДАЛЬШИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОМУ СВІТІ, ПРИЧОМУ НЕ ЛИШЕ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ, А Й ІНШИХ РЕГІОНІВ, ЗОКРЕМА КРАЇН-ЧЛЕНІВ СНД, БАЛТІЙСЬКИХ ДЕРЖАВ;

2) У ПРАВОТВОРЧІЙ - ЗАКОНОДАВЦІ ТА ПРЕДСТАВНИКИ ІНШИХ ПРАВОТВОРЧИХ ОРГАНІВ МОЖУТЬ СКОРИСТАТИСЯ НИМИ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕННЯ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ, А САМЕ: А) ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОВЕДЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕФОРМИ, СПРЯМОВАНОЇ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ, В ПЕРШУ ЧЕРГУ, НОВОГО КОНСТИТУЦІЙНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН МІЖ ВИЩИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНОЇ МОДЕЛІ, СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І ДЕПУТАТСЬКОЇ БІЛЬШОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ; Б) ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО І СТАБІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТІВ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ; В) ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ, ЇЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО І ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; Г) ДЛЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ ТА РЕФОРМУВАННЯ МІЛІЦІЇ І ПРОКУРАТУРИ;

3) У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІЙ - ЗДОБУТКИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ЮРИСТІВ, ЗОКРЕМА В ХОДІ ЧИТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА, ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.

ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК ЗДОБУВАЧА. ДИСЕРТАЦІЯ Є САМОСТІЙНО ВИКОНАНОЮ НАУКОВОЮ ПРАЦЕЮ, РЕЗУЛЬТАТОМ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АВТОРА. ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ПУБЛІКАЦІЙ У СПІВАВТОРСТВІ (З БІЛОУСОМ В., ГОРІНЕЦЬКИМ Й., НИЖНИК Н., ТКАЧУКОМ П.), СПІВАВТОРИ НАДАЛИ ДОПОМОГУ У ПОШУКУ ЧАСТИНИ ЕМПІРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЙОГО ТЕОРЕТИЧНОМУ АНАЛІЗІ, ВОДНОЧАС ЗДОБУВАЧ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ АВТОРСЬКИЙ ПРІОРИТЕТ ЩОДО ТИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ І ВИСНОВКІВ ДАНИХ РОБІТ, ЯКІ ВИКОРИСТАНІ У ДИСЕРТАЦІЇ. МОНОГРАФІЯ, КОТРА НАПИСАНА У СПІВАВТОРСТВІ З ПРОФЕСОРОМ НИЖНИК Н., МІСТИТЬ ВИДІЛЕННЯ АВТОРСТВА РОЗДІЛІВ.

АПРОБАЦІЯ, ПУБЛІКАЦІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ. ДИСЕРТАЦІЮ ОБГОВОРЕНО НА СПІЛЬНОМУ ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТА КАФЕДРИ ПРАВА І ЗАКОНОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РОБОТИ ДОПОВІДАЛИСЯ НА ЗУСТРІЧІ-КРУГЛОМУ СТОЛІ "УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ І ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ" (УЖГОРОД, 1997), НА ТРЬОХ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, ПРОВЕДЕНИХ СПІЛЬНО КАФЕДРОЮ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ УЖНУ ТА КАФЕДРОЮ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КОШИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. П. ШАФАРИКА У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ (КОШИЦЕ - 1996, КОШИЦЕ - 1997, УЖГОРОД - 1998), МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ" (УЖГОРОД, 2000), НА ЩОРІЧНИХ ПІДСУМКОВИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.

У 2002 Р. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ РОБОТИ ДОПОВІДАЛИСЯ АВТОРОМ В ХОДІ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ: "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ" (ТРАВЕНЬ 2002, КИЇВ, УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ) ТА "ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ВИБОРИ І РЕФЕРЕНДУМ: ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ" (ЛИСТОПАД 2002, КИЇВ, ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ). АВТОР БРАВ УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ДИСЕРТАНТОМ ПРИ РОЗРОБЦІ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ, ЧИТАННІ ЛЕКЦІЙ ТА ПРОВЕДЕННІ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ПО КУРСАХ "ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА" ТА "ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН" В УЖГОРОДСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка