Лекторій для батьків «Що таке інклюзивна освіта?»Скачати 70.94 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір70.94 Kb.
Лекторій для батьків «Що таке інклюзивна освіта?»

Александрова Т.В., практичний психолог ЗОШ № 1,

Віткалова Н.М., заступник директора ЗОШ № 1

1. Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

2. Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі

3. Основними завданнями інклюзивного навчання є:  • здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня у середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

  • забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;

  • створення освітньо-реабілітаційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів з особливостями психофізичного розвитку;

  • створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими освітніми потребами з іншими учнями;

  • забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;

  • надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.

Відомий письменник Луї Маршалл, розмірковуючи про норму та патологію, схиляється до трактування певної умовності норми, оскільки ті люди, які не виявляють зовнішніх ознак відхилень, досить часто мають грубі внутрішні порушення, невидимі оку.

Дослідження стану впровадження інклюзивної освіти в Україні

Починаючи з 1996 року, Міжнародний фонд "Відродження" спільно з іншими вітчизняними та міжнародними неурядовими організаціями реалізує проекти за напрямом "Інклюзивна освіта". Це тематичні дослідження, конференції, підготовка та підвищення кваліфікації педагогів для роботи в інклюзивних класах, інформаційні й адвокаційні кампанії, створення ресурсних центрів із питань навчання та соціальної адаптації дітей із особливими потребами, видання методичної літератури для вчителів, директорів шкіл тощо.

Зокрема, у грудні 2009 року Україна ратифікувала Конвенцію про права інвалідів, 2010 року Міністерство освіти й науки, молоді та спорту (МОНМС) затвердило Концепцію розвитку інклюзивної освіти в Україні, Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження "Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного й інтегрованого навчання в загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року", а в лютому 2011 року для громадського обговорення на сайті МОНМС опубліковано "Порядок організації інклюзивного навчання дітей із особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах".

Ідея інклюзивного навчання по своїй суті є прогресивна і моральна. Прогресивним і моральним кроком в свій час було відкриття спеціальних шкіл-інтернатів, де діти з особливостями у психофізичному розвитку могли отримати освіту. Проте фактор стагнації, ізоляції дитини, нерівності її можливостей залишав свій відбиток у подальшому житті, тому сьогодні слід зробити наступний крок у напрямку забезпечення рівних можливостей у розвитку дітей з особливими потребами.

Кожна людина, незалежно від стану здоров'я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості освіти здорових людей.

Проведені фахівцями соціально-психологічні дослідження підтверджують переваги інклюзивної освіти, а саме:

1) програми інклюзивної освіти надають можливість дітям і учням з вадами взаємодіяти зі звичайними дітьми, спостерігати за ними, наслідувати їх, отримувати такий соціальний досвід, як і їхні здорові товариші;

2) спільне навчання стає корисним і для дітей без вад, оскільки вони з раннього віку стають чутливими та толерантними до потреб інших, вміють позитивно сприймати не схожих на них людей, у них виявляється вища соціальна відповідальність, більша впевненість у собі, що сприяє їх особистісному розвитку;

3) усі діти в системі інклюзивної освіти отримують підтримку і досвід того, що кожна людина може долати труднощі і перешкоди і, таким чином, досягати значних успіхів.

Основним завданням педагогічного процесу в контексті інклюзивної освіти має стати створення особливої установки щодо «особливої дитини», а саме: в освітньому закладі має домінувати не жаль до такої дитини, а турбота, емпатійність, чуйність і тактовна взаємодія, з одного боку, а з іншого – ставлення до неї як до рівноправного члена колективу.

Психологічна та соціально-педагогічна робота з «особливою дитиною» має спрямовуватися на досягнення головної мети – підготувати її до самостійного життя. Але потрібно слідкувати, щоб допомога та підтримка під час навчання не перевищувала необхідну, інакше дитина стане занадто залежною від неї. Щоб забезпечити загальний успіх справи, слід з повагою ставитись до всіх і вдумливо та наполегливо працювати на користь дитини Інклюзивне навчання та виховання дітей з особливими потребами ставить перед освітнім закладом два серйозних запитання: «Як допомогти їм нормально розвиватись?» і «Як звести до мінімуму можливі негативні наслідки сумісного навчання з іншими дітьми?».

У розв’язанні цих завдань в системі інклюзивної освіти вирішальну роль відіграє, насамперед, психологічна служба кожного конкретного закладу, оскільки саме вона володіє широким спектром психолого-освітніх проблем, які виникають у дітей, їх батьків, учителів та адміністрації.

Система освіти дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

Нині в Україні функціонує 396 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, де навчається 54,1 тис. дітей (за даними Міністерства освіти та науки України). Окрім цього в системі Міністерства освіти і науки України функціонує близько 40 навчально-реабілітаційних центрів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку, 142 спеціальні дошкільні навчальні заклади та 1200 спеціальних груп в дошкільних навчальних закладах загального типу, де навчається близько 45 тис. дошкільників.

У підпорядкуванні Міністерства праці та соціальної політики України функціонує 298 реабілітаційних центрів, з них 208 — центрів ранньої реабілітації дітей з порушеннями розвитку, 90 — центрів медико-соціальної та професійно-трудової реабілітації.

Реабілітаційні послуги діти з обмеженими можливостями здоров'я одержують і в 46 центрах соціально-психологічної реабілітації, підвідомчих Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Водночас в Україні немає повного статистичного державного обліку дітей, які мають порушення психофізичного розвитку, оскільки на заваді міжвідомчі бар'єри, відсутність єдиної категоризації, різні підходи до проведення обліку таких дітей тощо.

В ЗОШ № 1 м. Славутича на обліку 27 дітей, які мають порушення психофізичного розвитку. З них 17 дітей-інвалідів. За станом здоров’я не підлягають навчанню 2 дитини. Решта дітей навчається індивідуально, 15 учнів навчається в загальних класах. З числа учнів, які навчаються індивідуально, двоє дітей не можуть відвідувати школу, навчання здіснюється вдома. Навчання дітей в класах здійснюється за навчальними планами, програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. Учні, які мають порушення психофізичного розвитку, забезпечені підручниками, посібниками з ними проводиться заняття згідно з розкладом, який затверджений директором школи. Учні, які навчаються індивідуально в нашій школі, мають меншу кількість навчальних годин на тиждень.

Наприклад:

Рішення ПМПК


загальна кількість

діти- інваліди

ЛЛК

1-й клас

23 години

10 годин

5

6-й клас

29 годин

14 годин

8

7-й клас

31 година

14 годин

8

8-й клас

34 години

14 годин

8

9-й клас

34 години

14 годин

8

Тому, по можливості, діти з особливими потребами повинні навчатися в загальному класі, відвідувати заходи, класні години, брати участь у житті школи та класу.

Коли діти з особливими освітніми потребами навчаються разом зі здоровими дітьми, у всіх них є рівні можливості досягти успіху. При цьому оцінюються конкретні досягнення дітей, незалежно від їх інтелектуального, фізичного, соціального та емоційного стану.

Все це допоможе дитині з особливими освітніми потребами уникнути ізоляції, сприятиме соціолізації, вони краще будуть підготовлені до життя, навчаться спілкуватися з однолітками, вирішувати різні проблеми.

Нажаль, на сьогодні у школі відсутні можливості для навчання дітей, які пересуваються з допомогою дорослих або на спеціальних колясках.

Процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади набудуть значного поширення і стануть успішними за умови зміни ставлення в суспільстві до цих дітей та до ідеї інклюзії, покращення матеріального забезпечення системи освіти, здійснення необхідної фахової підготовки майбутніх педагогів.Література:

  1. Мазуряк С.В. Методичні рекомендації щодо організаціх та змісту інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс]. / Управління освіти Чернівецької міської ради [сайт] / C.В. Мазуряк.– Режим доступу: http://osvitacv.com/index.php/2011-01-11-15-03-48/inclusive-education/methods/22068-guidelines-on-the-organization-and-content-of-the-inclusive-education-of-children-with-special-educational-needs– Назва з екрану.

  2. Ворон М., Кавун Ю. Інклюзивна освіта: українські реалії. [Електронний ресурс] / Освіта UA / М. Ворон, Ю. Кавун.– Режим доступу: http://osvita.ua/school/school_today/1492/ – Назва з екрану.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка