Лекція з теми „Текстовий процесор Microsoft Word”Скачати 153.44 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір153.44 Kb.

Лекція з теми

Текстовий процесор Microsoft Word”

Вступ

Значна частина інформації, що сприймається людиною, передається у вигляді тексту. Сьогодні робота з текстовими документами найбільш ефективно за допомогою персональних комп'ютерів. Це не тільки, зручно, але й надійно.

Програмне забезпечення, що призначене для обробки документів за допомогою комп'ютера, умовно поділяють на дві категорії: текстові редактори і текстові процесори. Текстові редактори – це прості програми, що виконують найелементарніше редагування тексту. Вони, як правило, не мають розвинених засобів форматування. Класичним прикладом текстового редактора є Windows Notepad (Блокнот). Текстові процесори містять розвинені засоби як для створення, так і для оформлення документів.

У загальносвітовій практиці основними інструментами для підготовки текстових документів є текстові процесори Word компанії Microsoft і Word Perfect фірми Corel. В Україні на даний момент найбільш поширеним є текстовий процесор Microsoft Word. Сьогодні сучасними вважаються версії Word не нижче 7.0. Ця версія була орієнтована на операційну систему Windows 95, і основним її досягненням було те, що вона вже не розглядалась як окремий додаток, а була включена в потужний офісний пакет. Відтоді на процесор Word були покладені функції інтеграції з іншими додатками. Фактично він займає центральне положення і може організувати ефективний обмін даними між різноманітними додатками, що дозволяє автоматизувати розробку офісних документів досить високої складності.

Протягом останніх років поняття документ розширювалось, і Word удосконалювався разом із ним. Зараз Word являє собою повнофункціональну програму редагування текстової і графічної інформації, створення Web-сторінок і обробки документів.

Екранний інтерфейс і настройки процесора Word

Кращий спосіб вивчити нову програму – запустити її і почати працювати з нею. Для запуску процесору Word необхідно виконати команду ПускПрограммыMicrosoft Word або ПускСоздать документ Office і обрати Новый документ на вкладинці Общие діалогового вікна Создать документ Office. На екрані з’явиться вікно процесора Word з відкритим у ньому пустим документом, якому по замовчанню присвоюється ім’я Документ1. Word ХР має так званий SDI інтерфейс – для кожного документа відкривається окреме вікно з меню і панелями інструментів. Управління ведеться за допомогою клавіатури і мишки. Багатьом командам відповідають задані сполучення клавіш – так звані „гарячі” клавіші. Наприклад, скопіювати виділений об’єкт в буфер обміну можна, натисну­вши +, а вирізати – натиснувши +.

Робоче вікно процесора Microsoft Word ХР представлене на Рис.1. Розглянемо коротко основні елементи вікна: рядок меню, панелі інструментів, робоче поле і рядок стану з індикаторами.

Рядок заголовку вікна містить системний значок Word, ім’я завантаженого документа і самої програми, а також три стандартних кнопки керування вікном програми.

Під заголовком вікна знаходиться рядок меню і кнопки управління вікном документа. Меню зі списком команд відкривається натисканням на них лівою кнопкою мишки. Word ХР має інтелектуальне меню, яке показує в першу чергу ті команди, що найчастіше викликались користувачем. Для відображення усіх команд слід навести на подвійну стрілочку під останньою з видимих команд завантаженого документа.

Нижче розташовані панелі інструментів. За замовчуванням ві­дображаються дві панелі: Стандартная і Форматирование. Кнопки па­нелей інструментів дозволяють, не звертаючись до меню, швидко ви­конувати основні команди. Виведення (приховування) панелей інструментів на екран здійснюється командою ВидПанели инструментов. Командою Вид прибирають (встановлюють) горизонтальну вимірювальну лінійку, за допомогою якої можна встановити поля документа, відступи і т. і.
Робоча область – поле, в якому відображується і редагується документ. Зверху і зліва робочу область можуть обмежувати лінійки. Конкретний вигляд робочої області залежить від режиму роботи редактора.

Область задач – поле, в якому відображуються додаткові можливості Word: створення нового документа, буфер обміну, пошук, вставка малюнку та інші. Її візуальне відображення забезпечується командою ВидОбласть задач.

Рядок стану містить інформацію про документ в активному ві­кні. У режимі редагування тексту в ньому відображається положення точки введення (номер сторінки, розділу, рядка, колонки і т.п.) та включені режими (запису виправлень, заміни і т.п.).

Над рядком стану, зліва від горизонтальної смуги прокрутки, знаходяться кнопки режиму перегляду документа: Обычный, Электрон­ного документа, Разметки і Структуры. Звичайний режим використову­ється для введення і редагування документа, він ощадливо витрачає ресурси комп’ютера. У режимі розмітки сторінки документ відобра­жається так, як він буде виведений на друк.

Коротко розглянемо зміст стандартних пунктів рядка меню.


 • Файл – містить команди створення, відкриття, збереження і друку документа.

 • Правка – містить команди роботи з виділеною частиною документа, буфером обміну, а також проводить пошук і заміну частин документа чи відміну проведених змін.

 • Вид – цим меню перемикаються режими відображення документа, наявність панелей інструментів і лінійок, масштаб.

 • Вставка – виконується вставка в документ різних об’єктів із інших додатків.

 • Формат – містить повний набір команд для форматування фрагментів тексту: шрифту, абзаців, списків, фону та ін.

 • Сервис – виконує різноманітні сервісні операції: перевірку орфографії, настройку параметрів програм, автозаміну при введенні тексту та ін.

 • Таблица – містить команди для роботи з документами у табличній формі і редагування таблиць.

 • Окно – дозволяє організувати роботу з декількома документами одночасно.

 • Справка – відкриває доступ до довідкової системи текстового процесора.

Word дозволяє включати 20 панелей інструментів. Як правило, активними є 2 – 3 з них, але на екран може бути виведено до 10 панелей інструментів одночасно. Їх можна закріпити на краях вікна або переміщувати по екрану, як показано на Рис.2.

Користувач може сам створювати нові панелі інструментів. За допомогою команд ВидПанели инструментовНастройка або СервисНастройка.

Зручність при роботі з Word полягає в тому, що більшість команд можна викликати різними способами: через меню, панель інструментів, з контекстного меню або “гарячими клавішами”. Роз­гляд усіх можливих способів виконання операцій є дуже об’ємним, тому візьмемо за основу розгляд виконання команд через меню, дублюючи іноді й елементами керування на панелях інструментів.

Створення нового документа


При запуску Word на екрані з’являється порожній документ Word. Одночасно Word завантажує службовий файл Normal.dot, який по замовчанню є файлом шаблону Пустий документ. У ньому встано­влені стандартні параметри документів Word: шрифти і розміри сим­волів, ширина полів на сторінці тощо. Ці параметри за бажанням мо­жна змінювати. Word дозволяє створювати стандартні документи на основі іншого шаблону, який можна вибрати зі списку команд Созда­ние документа на області задач, яка відкриється по команді ФайлСоздать. Створення документа на основі шаблону є зручнішим для початківців. Крім того, існує ряд документів строго визначеного типу (заява, резюме, офіційний лист, факс і та ін.), а отже, зручніше скористатися готовим стандартом.

Збереження документа


Для збереження документа в папці на диску треба клацнути кнопку Сохранить або виконати команду ФайлСохранить. Якщо до­кумент новий, і ця команда для нього виконується вперше, то з’явиться вікно діалогу Сохранение документа. У ньому слід вказати дисковод, папку, назву і тип файлу. Word присвоює імені файлу із створеним документом розширення .doc. Після збереження документа його назва з’являється в заголовку вікна. Якщо команда Сохранить ви­конується не перший раз або документ завантажувався з диску, то він записується на диск під старою назвою без діалогу.

Якщо необхідно зберегти документ в іншій папці (на іншому диску) або у файлі з іншою назвою, то слід виконати команду ФайлСохранить как. Подальші дії такі ж, як при збереженні нового документа.


Введення і редагування тексту

При введенні тексту з клавіатури кожен уведений відображаєть­ся в точці введення, яка має вигляд вертикальної риски, що блимає. Цю риску називають текстовим курсором. За допомогою мишки ку­рсор можна встановити у будь-яке місце тексту (в тому числі, в сере­дину рядка або слова – вільне введення). Це дає змогу вставляти про­пущені символи, слова, речення. При цьому текст, що вводиться, зсу­ває раніше набраний текст вправо, оскільки за замовчуванням у Word встановлений набір тексту в режимі вставки1.

У процесі введення символів Word автоматично переходить з одного рядка на інший. Тому не слід натискати клавішу <Enter> в кінці кожного рядка! Натискування цієї клавіші закінчує один абзац і починає інший. Отже, абзацом вважається частина документа (текст, графіка, таблиці та інші об’єкти) між двома послідовними натискуваннями клавіші >.

Безпосередньо за текстом абзацу знаходиться прихований сим­вол абзацу, в якому зберігаються відомості про його форматування. Побачити цей та інші приховані символи (пропуски, умовні переноси, символи табуляції та прихований текст) можна, клацнувши кнопку Непечатаемые символы. Якщо випадково символ абзацу усунути, то текст даного абзацу буде оформлений у відповідності з оформленням попереднього абзацу.

При введенні тексту рекомендується дотримуватись таких пра­вил:


 • роботу з документом бажано розпочинати із встановлення параметрів сторінки, розміру і типу шрифту;

 • перед початком набору рекомендується встановити параметри абзацу командою ФорматАбзац;

 • новий абзац не слід починати клавішею ;

 • слова повинні відокремлюватися одним пропуском;

 • знаки пунктуації (крапки, коми та інше) розташовують впритул до попереднього слова, а пропуск ставиться після знаків;

 • якщо фраза береться в дужки (лапки), то не потрібно залишати пропусків між дужками та фразою;

 • тире, на відміну від дефіса, відокремлюється пропусками від сусідніх слів;

 • форматування тексту (центрування заголовків, вирівнювання абзаців, застосування різних обрисів шрифта і т. п.) виконувати після того, як текст набраний та збережений на диску у вигляді файлу.

Примітка!. Слід пам’ятати, що переключення між мовними розкладками клавіатурі здійснюється, як правило, за допомогою комбінацій клавіш + або + , або ж за допомогою індикатора мовної панелі на панелі задач.

Для скасування помилкових дій використовується кнопка Отменить. Якщо після цього з’ясовується, що скасована дія все-таки була правильною, то її можна виконати повторно, якщо клацнути кнопку Вернуть або скористатися однойменними командами пункту меню Правка.

Після введення тексту, в документ вносяться правки, тобто текст редагують. Редагувати документ – значить змінювати, виправляти, коригувати, модифікувати набрану інформацію. Для цього виконують ряд технологічних операцій: переміщення по тексту виділення тексту, його копіювання, переміщення та вилучення, перевірка орфографії. Для швидкого пересування документом використовують смуги прокрутки, курсорні клавіші, команду Перейти та спеціальні комбінації клавіш:Комбінації клавіш

Напрямок пересування курсору

+ 

на один абзац вгору

+ 

на один абзац вниз

+ 

на одне слово ліворуч

+ 

на одне слово праворучна один екран вгоруна один екран внизна початок поточного рядка

+

на початок документана кінець поточного рядка

+

на кінець документа

Виділення тексту при редагуванні зазвичай здійснюється протягуванням миші. Для окремих блоків тексту можуть бути використані інші способи, а саме:

Блок виділення

Спосіб виділення

Слово

Подвійне клацання на слові

Речення

Клацання всередині речення при натиснутій клавіші >

Рядок

Клацання ліворуч від ряду в смузі виділення

Декілька рядків

Розтягнути виділення рядка, не відпускаючи клавішу миші

Абзац

Подвійне клацання ліворуч від абзацу в смузі виділення

Весь документ

Подвійне клацання в смузі виділення або використання команди ПравкаВыделить все

Фрагмент тексту

Клацання на початку і в кінці фрагменту при натиснутій клавіші

Зображення

Клацання в межах зображення

Для зняття виділення достатньо клацнути мишкою за межами виділеного тексту.

Для вилучення символу зліва від курсору використовують клавішу , а справа від курсору – клавішу . Для розбиття рядка (абзацу) на дві частини використовують клавішу , для об’єднання двох рядків розміщують курсор в кінці першого рядка і натискають . Об’єднання рядків є окремим випадком вилучення символу.

Форматування тексту
Форматування шрифтів


Word надає величезну кількість різних способів зміни зовнішнього вигляду тексту як на екрані, так і на папері. Під форматуванням розуміють операції, пов’язані з оформленням тексту та зміною його зовнішнього вигляду. Для форматування тексту використовують комбінації клавіш, команди меню Формат або панелі інструментів Форматирование. Крім того, форматування заголовків або абзаців може бути виконано з використанням різних стилів.

Основні прийоми форматування включають: • вибір і зміну гарнітури шрифту;

 • управління обрисом та кольором шрифту;

 • управління методом вирівнювання;

 • утворення маркірованих та нумерованих списків;

 • управління параметрами абзацу;

 • управління параметрами сторінки;

 • застосування границь і заливок для різних фрагментів тексту (символ, слово, заголовок, абзац, сторінка).

Форматування символів включає в себе такі поняття як:

 • шрифт (вибирається з списку доступних);

 • розмір шрифту (встановлюється в поліграфічних пунктах);

 • обрис шрифту (напівжирний, курсив, підкреслений);

 • підкреслення і закреслення (варіанти вибираються);

 • колір шрифту (вибирається з палітри кольорів);

 • видозміна (утоплений, надрядковий, контур із тінню тощо);

 • інтервал між символами (ущільнений або розріджений).

Форматування символів виконується командою ФорматШрифт або за допомогою пункту Шрифт контекстного меню. У діалоговому вікні Шрифт треба задати потрібні параметри. Найшвидше формату­вати символи із використанням відповідних кнопок панелі інструмен­тів Форматирование. Але слід пам’ятати, що форматування здійсню­ється або на початку роботи з новим документом, або лише із виділеним фрагментом тексту.

Списки


Для покращення сприйняття смислу документа, структурованої подачі тексту або створення нумерованих планів часто використо­вують списки. Вони бувають нумеровані, маркіровані, та багато­рівневі. Word нумерує елементи списку послідовно, зберігаючи порядок нумерації при зміні кількості або порядку слідування елементів списку.

Такі списки можуть бути створені трьома способами: • по мірі введення тексту, використовуючи функцію автоформату Word;

 • використовуючи кнопки Маркеры і Нумерация на панелі інструментів Форматирование;

 • командою Формат Спи­сок із подальшим вибором типу списку.

Для того, щоб змінити параметри списку, слід натиснути кнопку Изменить у вікні Список. Відкриється вікно Изменение маркированного списка (нумерованного або ін.) (рис. 2), яке містить наступні опції.
Знак маркера – призначена для вибору зовнішнього вигляду мар­кера (маркер – нечисловий символ на початку кожного пункту спис­ку). Якщо серед запропонованих символів не виявиться бажаного, то можна вибрати інший, натиснувши кнопку Знак або Рисунок. Атрибути маркера (або номера) встановлюються у стандартному вікні Шрифт, яке викликається натисканням однойменної кнопки.

Положение маркера та Положение текста – регулюють, відповідно, положення маркера та тексту в абзаці.

Як правило, перший рядок вирівнюється по лівому краю, решта зміщується вправо.

Образец – відображує зовнішній вигляд списку, який одержимо із врахуванням вказаних параметрів.

Аналогічні настройки проводять для нумерованого списку, основними параметрами якого є: Формат номера, нумерация (тип номеру), Положение номера, Положение текста.

При роботі із великим (за обсягом сторінок) текстом часто ви­никає потреба повертатися на певне місце. Для автоматизації (при­скорення) пошуку цього місця документа використовують закладки – електронні мітки, які встановлюють командою ВставкаЗакладка.

Форматування колонок


У більшості документів текст форматується в одну колонку, але Word дозволяє створити і декілька колонок. На колонки можна роз­бити текст усього документа або окремих розділів. Програма дозво­ляє настроювати ширину і відстань між колонками. Текст розташо­вується, починаючи із лівої колонки зверху донизу і зліва направо. При редагуванні текст зміщується вздовж усіх колонок. Щоб роз­містити ту чи іншу частину тексту або заголовка на початку колонки, можна вставляти в документ розриви колонок. При створен­ні коло­нок Word автоматично переключається в режим розмітки сторінки, щоб бачити, як виглядає текст у колонках. Використовують два основних способи створення колонок: кнопку Колонки на панелі інструментів Стандартная або команду ФорматКолонки, яка забезпечує більш гнучкий підхід до форматування колонок.

Примітка! На відміну від режиму розмітки сторінки, у режимі Обычный не можна представити текст у декілька колонок: увесь текст виводиться в одній колонці, але відповідної ширини.

Для більш виразного оформлення документів часто використовують обрамлення тексту (усього документа чи його фрагменту) чи заливку кольором за допомогою команди ФорматГраницы и заливка.

Зміст документу

Якщо документ досить великий, то для зручнішої роботи з дру­кованим варіантом створюють зміст із вказуванням номерів сторінок, де розташовані основні розділи. Word дозволяє швидко створювати зміст будь-якого документа, в якому заголовки відформатовані сти­лями заголовків Word. По замовчуванню Word пропонує перелік заголовків різного стилю. Для створення власних стилів заголовків або зміни існуючих використовують команду ФорматСтили и форматирование і виконують настройку параметрів (шрифти, відступи, вирівнювання) вибраного типу заголовка. Заголовки в документі можуть бути одного рівня (і в такому випадку мають єдиний стиль форматування) або утворюють ієрархічну структуруз декількох рівнів заголовків (наприклад, розділ, глава, пункти і т.д.). По команді ВставкаСсылкаОглавление и указатели Word „збирає” текст усіх вказаних рівнів заголовків і представляє їх у вигляді окремого розділу – змісту, який з’являється в попередньо встановленій позиції курсору. У дійсності, зміст представляє собою список гіперпосилань – поле даних, яке можна виділяти, редагувати, форматувати.


Контрольні запитання


 1. Яке призначення текстового процесору Microsoft Word?

 2. Що включає операція форматування тексту?

 3. Які пункти меню містить програма Microsoft Word?

 4. Як у Word увімкнути панелі інструментів і лінійку?

 5. Назвіть призначення лінійки та її елементів.

 6. Як у Word установити параметри сторінки?

 7. Які дії слід виконати, щоб скопіювати текст у новий або існуючий файл?

 8. Як змінити розмір, тип, колір, обрис шрифту?

 9. Які способи вирівнювання тексту існують у Word та як їх застосувати?

 10. Як створити маркований список?

 11. Як розбити текст на колонки?

 12. Яким чином створюється зміст документу?

 13. Як виконати автоматичну заміну слів у тексті?

 14. Які типи об’єктів можна вставити в документ?

 15. Як роздрукувати документ?


Література


 1. Беме Ариберт. MS Office для Windows 98. Первое знакомство. – М.: ИНФРА-М, 1997.

 2. Бортников О. С. Word 2000. 101 совет обо всем. – М.: «Нолидж», 1998.

 3. Васильев Д.В. ІВМ РС. Универсальный справочник пользователя. – М.: “ПРИОР”, 1996.

 4. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере / Под ред. проф. Н.В. Макаровой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 5. Копішинська О.П., Шмиголь Ю.В., Калініченко А.В. Основи роботи у текстовому процесорі Microsoft Word XP:/Навч. посібник для студентів екю спеціальностей вищих закладів освіти.–Полтава, 2006.–96 с

 6. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2000. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

 7. Мансфилд Рон. Word for Windows 95 для профессионалов/ Пер.с англ. – К.: ВЕК+М.:ЭНТРОП, 1997.

 8. Нельсон Стивен Л & Веверка Питер. Полный справочник по Microsoft Office 97/ Пер.с англ. –К.; М.; СПб.: Диалектика, 1997.

 9. О’Хара Шелли. Использование ПК / Пер. с англ. – К.; М.; СПб.: Изд.дом. “Вильямс”, 1998

 10. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 1997.

 11. Ульрих Лаура Анн. Использование Microsoft Word 2000./ Пер. с англ. – К.; М.; СПб.: Изд. дом «Вильямс», 1998.

 12. Microsoft Word 97. Шаг за шагом: Практ.пособ./ Пер.с англ. –М.: Изд-во ЭКОМ, 19981 Самостійно можна активізувати режим заміни командою Сервис→Параметры→Вид. В такому режимі текст, що вводиться всередині документа, замінює попередній текст.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка