Лекція з «Кримінального права» (назва навчальної дисципліни) тема 3 " Актуальні проблеми злочинів проти життя та здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканності особи"Сторінка1/4
Дата конвертації06.11.2016
Розмір0.62 Mb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра кримінального права


З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Начальник кафедри

кримінального права,

доктор юридичних наук,

професор, полковник міліції

А.В. Савченко

“___”______________ 2015 р.

ЛЕКЦІЯ

з «Кримінального права»

(назва навчальної дисципліни)


ТЕМА 3

Актуальні проблеми злочинів проти життя та здоров’я,статевої свободи та статевої недоторканності особи”

(номер і назва теми)

Навчальний час 2 години
Для підготовки фахівців:

навчально-наукового інституту заочного навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” спеціальності “Правознавство” (7.03040101)

(назва навчально-наукового інституту)
Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри “___” ___________ 2015 р., протокол № ____.

КИЇВ – 2015

План лекції

Вступ


1. Поняття, загальна характеристика й види злочинів проти життя та здоров’я особи.

2. Актуальні проблеми деяких злочинів проти життя та здоров’я особи:

2.1. Умисне вбивство (ст. 115 КК).

2.2. Умисні вбивства за пом’якшуючих обставин (статті 116–118 КК).

2.3. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК).

2.4. Катування (ст. 127 КК).

2.5. Зараження венеричною хворобою (ст. 133 КК).

2.6. Залишення в небезпеці (ст. 135 КК).

3. Актуальні проблеми зґвалтування (ст. 152 КК).

4. Актуальні проблеми насильницького задоволення статевої пристра­сті неприродним способом (ст. 153 КК). 1. Актуальні проблеми примушування до вступу в статевий зв'язок (ст. 154 КК).

6. Актуальні проблеми статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст. 155 КК).

7. Актуальні проблеми розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК).Висновок
Список рекомендованих джерел:

 1. Актуальні проблеми кримінального права : навч. посіб. / В.М. Попович, П.А. Трачук, А.В. Андрушко, С.В. Логін. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 256 с.

 2. Гриневич В. Практичні аспекти відмежування тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого сталася смерть, від вбивства через необерженість // Юридичний журнал. – 2002. – №3.– С.88-90.

 3. Дідківська Н. Співвідношення різновидів умисного вбивства // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №5.– С.65-72.

 4. Дідківська Н.А. Окремі питання караності умисних убивств з Кримінальним кодексом України // Адвокат. – Київ. – 2005. – №6.– С.23-27.

 5. Дідківська Н.А. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (особливості змісту окремих ознак та деякі питання кваліфікації)//Вісник Верховного Суду України. – 2005. – №1.– С.40-45.
 6. Дудоров О.О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності / О.О. Дудоров; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ, ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. 352 с.


 7. Іванова Є. Проблемні питання кримінальної відповідальності за свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України; ТОВ “Гарантія”. – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 130-133.

 8. Карпа Ю. Окремі питання кваліфікації вбивств за Кримінальним кодексом України від 5 квітня 2001 р. // Львівський інститут внутрішніх справ / Вісник. ‒ Львів. – 2003. – №2(1). – С.235-237.

 9. Кримінальна відповідальність за зґвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом : монографія / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, Д. П. Москаль, М. В. Сийплокі ; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Джужи. – Ужгород : ТОВ «ІВА», 2012. – 272 с.

 10. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах) : посібник / Савченко А. В., Шуляк Ю. Л. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 312 с.

 11. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / [За ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського]. – К. : Істина, 2011. – 1121 с.

 12. Кримінальне право України. Особлива частина : Підручник / Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко, М.І. Мельник, та ін., Заг. ред. М.І. Мельника, В.А. Клименко, 3-те вид., переробл. та доповн. – К.: Атіка, 2009. – 744 с.

 13. Кримінальне право України. Особлива частина. Альбом схем: Навч. посіб /[В.Я. Горбачевський, І.А. Вертилецька, О.В. Микитчик, В.С. Плугатир, М.В. Плугатир]. – К.: Алерта, 2015. – 576 с.

 14. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник /[Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, О.О. Володіна, О.В. Євдокімова, І.О. Зінченко, В.А. Ломако, М.І. Панов, Ю.А. Пономаренко, В.Я. Тацій, В.П. Тихий, В.І. Тютюгін, О.В. Харітонова]; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. - [вид. 5-те, перероб. та допов.]. – Х.: Право, 2015. – 528 с.

 15. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація – 4‒те вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2010 – 608с.

 16. Кримінальне право України: Практикум: нов. посіб. / Заг. ред. С.С. Яценка. – 3-те вид., перероб. і доповн – К. – Алерта; КНТ; Центр учбової літератури, 2010 – 640с.

 17. Кримінальне право. (Загальна частина) : підручник / [А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук та ін.]; за заг. ред. О. М. Бандурки; МВС України, Харків. націон. ун-т внутр. справ. – Х.: Вид-во ХНУВС, 2011. – 378 с.

 18. Кримінальний кодекс України : [науково-практичний коментар] / Відп. ред. Є. Л. Стрельцов. – [8-те вид., перероб. та доповн.]. – Х. : Одіссей, 2012. – 904 с.

 19. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред.. В.Я.Тація, В.П.Пшонки, В.І.Борисова, В.І.Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х.: Право, 2013. Т.2 : Особлива частина / Ю.В.Баулін, В.І.Борисов, В.І.Тютюгін та ін. – 2013. – 1040 с.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка