Лекція Україна у першій половині ХХ ст. Україна на початку ХХ стСторінка4/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   411 Бойко О.Д. Історія України / О.Д. Бойко; 2е вид., доп. – К.: Вид. центр «Академія», 2001. – С. 286.

22 Державний архів Київської області (далі – ДАКО). – Ф. 183, оп. 1, спр. 2560, арк. 89, 90.

33 ДАКО. – Ф. 2, оп. 222, спр. 216, арк. 11.

44 Приймак О.М. Селянство південної України: соціальна історія кінця ХІХ – початку ХХ століть: монографія / О.М. Приймак. – Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2012. – С. 16–17.

55 Панченко П.П. Аграрна історія України: підруч. / П.П. Панченко, В.А. Шмарчук. – 2ге вид., випр. і доп. – К.: Тво «Знання», КОО, 2000. – С. 79–80.

66 Історія українського селянства. Нариси. У 2х т. – Т. 1. – К.: Наукова думка, 2006. – С. 383.

** Усі дати в лекції подаються за новим стилем (григоріанським календарем), у дужках зазначається дата за старим стилем (за юліанським календарем). В Україні перехід від юліанського до григоріанського календаря відбувся у 1918 р.: 16.02.1918 р. – останній день юліанського календаря, наступний день – 1.03.1918 р. – перший день за григоріанським календарем.

77 Фартучна Г. Студенство Київського університету Св. Володимира в боротьбі за академічні права (1900 – початок 1902 рр.) / Г. Фартучна // Переяславський літопис: зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 2. – С. 68.

88 Шевченко В.Ф. Історія українських політичних партій: навч. посіб. / В.Ф. Шевченко, М.І. Павленко, Г.Г. Потапов. – К.: НАВСУ, 1995. – С. 6.

99 Хрестоматія з історії Української РСР: У 2х т. – К., 1961. – Т. 2. – С. 594.

1010 Див.: Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу / М.С. Грушевський. – К., 1991. – С. 15–17.

1111 Розовик Д. Міграція українського населення Російської імперії на Далекий Схід і Забайкалля у 1850 – 1914 рр. / Д. Розовик // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Вип. 26. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 122.

1212 Макар Ю. Українська діаспора: походження, характер, сучасний стан / Ю. Макар // Наукові записки. Історичні науки. – Вип. 9: Матеріали Другої міжнародної конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження (22–23 травня 2006 р.)» – Острог, 2007. – С. 12

1313 Реєнт О.П. Перша світова війна і Україна / О.П. Реєнт // Енциклопедія історії України: Т. 8: Па – Прик. – К.: Наукова думка, 2011. – С. 162.

1414 Мальков В.Л. Мировые войны ХХ века: Первая мировая война. Исторический очерк / В.Л. Мальков, Г.Д. Шкундин. – Кн. 1. – М.: Наука, 2002. – С. 630.

1515 Лисенко О.Є. Україна у двох світових війнах: воєнна історія й антропологія / О.Є. Лисенко // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – К., 2008. – Вип. 3. – С. 322.

1616 Реєнт О.П. Вказ. праця. – С. 163.

1717 Бойко О.Д. Вказ. праця. – С. 315–316.

1818 Реєнт О.П. Вказ. праця. – С. 166–167.

1919 Уткин А.И. Уинстон Черчилль / А.И. Уткин. М.: Алгоритм, Эксмо, 2002. – С. 178.

2020 Реєнт О. Україна в імперську добу (ХІХ – початок ХХ ст.). – К.: Інт історії України НАН України, 2003. – С. 321, 333.

2121 Шейко В.М. Історія української культури: навч. посіб. / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4е вид. – К.: Знання, 2012. – С. 74–75.

2222 В активній обороні українського в Україні // Матеріали V з’їзду Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. – К., 1997. – С. 3.

2323 Шейко В.М. – Вказ. праця. – С. 75.

2424 Шейко В.М. Вказ. праця. – С. 77.

2525 Українська Центральна Рада (УЦР) // Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії / відп. ред. Ю.І. Римаренко, І.Ф. Курас. – К., 1993. – С. 393.

2626 Привітання до Української Центральної Ради із Золотоноші // Наш рідний край: Хрестоматія з історії Черкащини: У 2х ч. / [Упоряд.: А.І. Кузьмінський, Г.В. Суховершко, В.Я. Чудновський]. – Ч. 2. – К.: Молодь, 1995. – С. 42; Привітання до Української Центральної Ради з Умані. – Там само. – С. 39.

2727 Українська Центральна Рада: документи і матеріали. У 2 т. – Т. 2. – К., 1997. – С. 181–182.

2828 Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: нариси політичної історії / Т. Гунчак. – К.: Либідь, 1993. – С. 116.

2929 Див.: Козій О. Уроки української національної революції / О. Козій // Вітчизна. – 2008. – № 9–10. – С. 131–144.

3030 Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2х т. / Н. Полонська-Василенко – Т. 2. – К., 1993. – С. 480.

3131 Бойко О.Д. Вказ. праця. – С. 337; Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний [пер. з англ. Ю.І. Шевчука; вступ. ст. С.В. Кульчицького]. – К.: Либідь, 1991. – С. 307.

3232 Бойко О. Територія, кордони і адміністративно-територіальний поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918) / О. Бойко // Регіональна історія України: зб. наук. статей. – 2009. – Вип. 3. – С. 219–220.

3333 Див: Захарченко П. Звенигородсько-таращанське повстання на Київщині у 1918 році: погляд із сьогодення / П. Захарченко // Історія України. – 1998. – № 7, 8. – Лютий; Щербатюк В. Звенигородське збройне повстання / В. Щербатюк // Воєнна історія. – 2002. – № 2. – С. 43–53; Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси / Р. Пиріг. – К.: Інт історії України НАН України, 2011. – С. 247–248.

3434 Див.: Сідак В. Національні спецслужби в період революції 1917 – 1921 рр. (невідомі сторінки історії) / В. Сідак. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 1998. – 320 с.

3535 Верстюк В.Ф. Громадянська війна в Україні 1917 – 1921 / В.Ф. Верстюк // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г – Д. – К.: Наукова думка, 2004. – С. 214.

3636 Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух в Україні в 1917 – 1921 роках: українська історіографія: дис… доктора іст. наук: 07.00.06 / В.М. Щербатюк; Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – С. 379–380.

3737 Там само. – С. 325.

3838 Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби / В.Ф. Солдатенко. – К.: Світогляд, 2007. – С. 33, 121.

3939 Щербатюк В.М. Вказ. праця. – С. 160.

4040 Історія Української РСР. У 8-ми т., 10 кн. – Т. 5: Велика Жовтнева соціалістична революція і громадянська війна на Україні (1917 – 1920). – К., 1977. – С. 349.

4141 Солдатенко В.Ф. Осінь 1919 р.: доля об’єднаного фронту / В.Ф. Солдатенко // Укр. істор. журн. – 2009. – № 1. – С. 13.

4242 Слюсаренко П.М. Армія Української Народної Республіки в умовах боротьби за українську державність (вересень 1919 – листопад 1920 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / П.М. Слюсаренко;  Національна академія оборони України. – К., 2006. – С 15.

4343 Щербатюк В.М. Вказ. праця. – С. 371.

4444 Литвин В.М. Історія України: підруч. / В.М. Литвин. – К.: Наукова думка, 2008. – С. 435.

4545 Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис / В.Ф. Солдатенко. – К.: Либідь, 1999. – С. 808.

4646 Литвин М. Історія ЗУНР / М. Литвин, К. Науменко. – Львів: Інт українознавства НАНУ, видавнича фірма «Олір», 1995. – С. 267.

4747 Плав’юк М. Слово до читача // Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі: Статті і матеріали. – Філадельфія – Київ – Вашингтон, 1993. – С. 6; 1992: останній президент УНР передає Кравчуку клейноди [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/videos/2012/01/22/69657/. – Назва з екрана.

4848 Заява Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі // Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі: Статті і матеріали. – Філадельфія – Київ – Вашингтон, 1993. – С. 206.; Український парламентаризм на еміграції. Державний центр УНР: документи і матеріали, 1920 – 1992 / [Упоряд. В. Яблонський]. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2012. – C. 805–806.

4949 Горліс-Горський Ю. Рік в Холодному Яру / Ю. Горліс-Горський  // Літопис Червоної Калини. – 1932. – № 5. – С. 15.

5050 Срібняк І.В. Військова діяльність уряду УНР в Екзилі (1921 – 1923 рр.): дис...канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 1995. – С. 129.

5151 Ленін В.І. Нова економічна політика і завдання політосвіт / В.І. Ленін // ПЗТ. – Т. 44 (червень 1921 – березень 1922). – К.: Вид-во політ. літри України, 1974. – С. 150, 151.

5252 МЗС України – Публікації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive-ua.com/ua/g/gov.ua/2012-06-16_54819_55/МЗС_України_Публікації/ – Назва з екрану.

5353 Бойко О.Д. Історія України / О.Д. Бойко; 2е вид., доп. – К.: Вид. центр «Академія», 2001. – С. 385, 387.

5454 Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний [пер. з англ. Ю.І. Шевчука; вступ. ст. С.В. Кульчицького]. – К.: Либідь, 1991. – С. 335.

5555 Історія України: нове бачення. Навч. посіб. Вид. 2е, доп. і перероб. / [під ред. В.А. Смолія]. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 2000. – С. 307.

5656 Єфіменко Г.Г. Комунізм vs. українське націєтворення в радянській Україні (1917 – 1938 рр.): сприяння, поборювання чи вимушене замирення? / Г.Г. Єфіменко // Укр. істор. журн. – 2012. – № 2. – С. 115.

5757 Історія України: нове бачення. Навч. посіб. Вид. 2е, доп. і перероб. / [під ред. В.А. Смолія]. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 2000. – С. 309.

5858 Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії / Т. Гунчак. – К.: Либідь, 1993. – С. 197.

5959 Лисенко О. Діяльність сільських активістів як один з факторів виникнення селянських повстань весною 1930 р. / О. Лисенко // Історія України: маловідомі імена, події, факти. – 2011. – Вип. 37. – С. 173–177.

6060 Дзюба І. Пастка. Тридцять років зі Сталіним. П’ятдесят років без Сталіна / І. Дзюба. – К.: Криниця, 2003. – С. 51.

6161 Постанова Політбюро ЦК КП(б)У «Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп» від 18 листопада 1932 р. // Голодомор 1932 – 1933 років. Опубліковані документи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fundholodomors.org.ua/Fond/Proekt/32-33/Opubl/Opubl.htm. – Назва з екрана; Конквест Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест. – К.: Либідь, 1993. – С. 6.

6262 Гунчак Т. Вказ. праця. – С. 199.

6363 Український голокост. 1932 – 1933: Свідчення тих, хто вижив / [Упоряд. о. Ю. Мицик]. Т. 1. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. С. 13, 16.


6464 Там само. – Т. 3. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2006. – С. 11.

6565 Див.: Голод 1932 – 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / [кер. кол. упоряд. Р.Я. Пиріг]. – К.: Політвидав України, 1990. – 605 с.

6666 Український голокост. 1932 – 1933: Свідчення тих, хто вижив / [упоряд. о. Ю. Мицик]. – Т. 1. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. – С. 13.

6767 Історія України: нове бачення. Навч. посіб. Вид. 2е, доп. і перероб. / [під ред. В.А. Смолія]. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 2000. – С. 314.

6868 Там само. – С. 315.

6969 Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії / Т. Гунчак. – К.: Либідь, 1993. – С. 201.

7070 Там само. – С. 202, 203.

7171 Жуковський А. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний; НТШ у Львові. – Львів: Вид-во НТШ у Львові, 1992. – С. 106.

7272 Бойко О.Д. Вказ. праця. – С. 429–432.

7373 Наумов А. Причины и предпосылки начала Второй мировой войны в Европе: системный взгляд / А. Наумов // Історична панорама. – 2009. – Вип. 9. – С. 82.

7474 Бойко О.Д. Вказ. праця. – С. 455.

7575 Бойко О.Д. Вказ. праця. – С. 456.

7676 Лисенко О. Історіописання Другої світової війни як самостійна субдисципліна // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси / ред. кол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк та ін.; НАН України. Інтут історії України. – Кн. 1. – К.: Наукова думка, 2011. – С. 20.

7777 Див.: Субтельний О. Україна у Другій світовій війні // Україна: історія / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1991. – С. 392–418.

7878 Лисенко О. Вказ. праця. – Там само.

7979 Професор Олександр Лисенко: «Найбільше трофейного обладнання отримав Донбас» // Українська правда. – 2011. – 9 трав. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/05/9/38272/.– Назва з екрана.

8080 Бойко О.Д. Вказ. праця. – С. 459.

8181 Ніколаєць Ю. Цивільне населення України на початку війни з німецько-фашистськими загарбниками / Ю. Ніколаєць. – К.: Міжнародна фінансова агенція, 1998. – С. 33.

8282 Жуковський А. Вказ. праця. – С. 123.

8383 Див.: Примусові робітники в окупованій Європі в роки Другої світової війни. Науково-практична конференція: зб. наук. праць та матер. – К.: НАВС, 2013. – 100 с.

8484 Жуковський А. – Вказ. праця. – Там само.

8585 Ленартович О.Ю. Збройна боротьба УПА: волинсько-поліський період (березень – грудень 1943 р.) / О.Ю. Ленартович // Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – Вип. 3. – С. 98–106.

8686 Поспєлов А. Системотворення й бойовий досвід Української Повстанської Армії як аналіз існування державної структури без «паралельної держави» / А. Поспєлов // Галичина. – 2008. – № 14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nikp/2008_14/Pospelov.pdf. – Назва з екрана.

8787 Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939 – 1945 рр.) / М.ВКоваль. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 1999. – С. 258–259.

8888 Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси в 3-х т. – Т. 2: Гриневич В.А. Радянський проект для України / В.А. Гриневич, В.М. Даниленко, С.В. Кульчицький, О.Є. Лисенко; Інтут історії України НАН України. – К.: Наукова думка, 2004. – С. 217.

8989 Щербатюк В.М. Корсунь-Шевченківська битва: історична ретроспектива / В.М. Щербатюк // Сторінки воєнної історії України: зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2005. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 149.

9090 Бойко О.Д. Вказ. праця. – С. 485.

9191 Указ Президента України «Про День визволення України від фашистських загарбників» № 836/2009 від 20 жовтня 2009 р.

9292 Гусєв В.І. Історія України: підруч. для інозем. студ. вищ. навч. закл. / В.І. Гусєв, Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, М. Г. Казьмирчук, Г.С. Черевичний; кер. авт. кол. Г.Д. Казьмирчук. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 269, 270, 286, 321.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка