Лекція Поняття агента в ткп. Узагальнена функціональна структура агентаСкачати 80.89 Kb.
Дата конвертації15.04.2017
Розмір80.89 Kb.

2004

Лекція 2. Поняття агента в ТКП. Узагальнена

функціональна структура агента.


2.1. Визначення інтелектуальної системи (агента).
Інтелектуальним називається агент, який здатен діяти автономно та гнучко (flexible) для досягнення поставлених перед ним цілей, при цьому під гнучкістю розуміють:

 

          реактивність (reactivity) або дієвість (від "дієвий"): інтелектуальні агенти здатні сприймати (perceive) оточуюче їх середовище і своєчасно реагувати (respond) на зміни, що відбуваються в середовищі, для досягнення поставлених перед ними цілей; 

          про-активність (pro-activity) або цілеспрямованість: інтелектуальні агенти здатні демонструвати цілеспрямовану (goal-directed) поведінку шляхом виявлення ініціативи (taking the initiative) в досягненні поставлених перед ними цілей;

 

         здантість до спільної діяльності (social ability) або колективність: інтелектуальні агенти здатні взаємодіяти один з одним (і можливо з людиною) для досягнення поставлених перед ними цілей.2.2. Поняття середовища агента. Типи середовища.
2.2.1. Середовище можна розглядати як найближче оточення агента, з яким він безпосередньо взаємодіє (приклади: операційне середовище для програмного агента, задана ділянка марсіанської поверхні для Mars Explorer-а). Складність середовища, в якому функціонує агент, впливає на складність процесу прийняття рішення.
2.2.2. З цієї точки зору середовища можна поділити на типи за наступними класифікаційними ознаками [Russel and Norvig, 1995]:
1. Доступне (accessible) / Недоступне (inaccessible). Доступне середовище – це середовище, в якому агент може отримати повну, точну та найновішу інформацію пр стан середовища. Більшість складних середовищ є недоступними.
2. Детерміноване (deterministic) / Недетерміноване (non-deterministic). Детерміноване середовище – це середовище, в якому кожна дія має один і той самий гарантований результат, тобто відсутня невизначеність відносно того, в який стан перейде середовище після реалізації даної дії агента.
3. Епізодичне (episodic) / Не епізодичне (non-episodic). В епізодичному середовищі ефективність дії агента залежить від кількості окремих епізодів взаємодії з середовищем, яки не охоплені причинно-наслідковими зв’язками. При цьому відсутній взаємозв’язок між продуктивністю дій агента і різними сценаріями розвитку подій. В більш складному не епізодичному середовищі агент має враховувати взаємозв’язок між біжучим та наступним епізодами.
4. Статичне (static) / Динамічне (dynamic). Статичне середовище – це середовище, яке не змінюється, якщо агент не здійснює в ньому ніяких дій. Динамічне середовище – це середовище, в якому протікають деякі процеси, що змінюють стан середовища незалежно від дій агента.
5. Дискретне (discrete) / Неперервне (continuous). Середовище називається дискретним якщо існує постійне обмежене число доступних в цьому середовищі дій та характеристик середовища, що розпізнаються (сприймаються) агентом.
2.3. Узагальнена функціональна структура агента.2.3.1. Узагальнена функціональна структура агента складається з п’яти блоків (рис.1).
S (sense) – сенсорна система; відповідає за отримання інформації про стан середовища, наприклад, у вигляді значень параметрів, що вимірюються давачами сенсорної системи (температура, тиск, радіоактивність), або у вигляді зображень, отриманих за допомогою відеокамери.

C (communicate) – блок інформаційної взаємодії з іншими агентами; забезпечує обмін інформацією заданого змісту та формату з сусідніми агентами.

E (estimate)блок оцінки; формує сигнал програшу або виграшу на основі інформації про біжучий стан середовища та інформації від блока інформаційної взаємодії.

D (decide) – блок прийняття рішеннь; відповідає за вибір наступної дії, виходячи з інформації про успішність попердніх дій (приклад: автомат з лінійною тактикою, який забезпечує сходимість до виграшного рішення в умовах стаціонарного випадкового середовища).

A (actuate)виконавча система; забезпечує виконання (реалізацію) обраних дій (прийнятих рішень) (наприклад, реалізує переміщення агента у просторі в обраному напрямку).
2.4. Формальний опис системи <середовище, колектив>.
В усіх наступних позначеннях верхній індекс задає ідентифікатор {стану, дії}, а нижній індекс – порядковий номер {стану, дії} в часі.
2.4.1. Стани сереовища, дії агента, поведінка.
- E = {e1,e2,….,ek} – множина усіх можливих станів середовища (припускаємо що вона є скінченною),

- Ac = {d1,d2,….,dn} – набір доступних агенту дій (алфавіт дій),

- r – поведінка (набір епізодів взаємодії агента з середовищем):

d0 d1 d2 d3 dv-1r: e0e1 e2 e3 ... ev,
- R – множина усіх можливих скінченних послідовностей (поведінок) для заданих E та Aс,

- RAcR – всі послідовності, які завершуютсья дією агента,

- RЕR - всі послідовності, які завершуються станом середовища.

2.4.2. Середовище, агент, колектив.


- : RAcf (E) - функція відображення (функція середовища), відображає поведінку агента (RAс) у деяку підмножину станів середовища,

- Env = <E, e0, >, cередовище – це трійка <E, e0, >, де E – множина всіх можливих станів середовища, e0 - початковий стан середовища, - функція середовища.

- Ag : RЕAc - модель (функція) агента, відображае попередню історію розвитку подій (RЕ) у наступні дії агента,

- MAS = {Agi}, i = 1,…,N - колектив (багатоагентна система), який складається з N агентів,

- S = <Env, MAS> - загальна система <середовище, колектив>.
2.5. Цільовоа функція агента (agent utility function).
2.5.1. Треба розрізняти функцію оцінки або виграшу (estimation function) та цільову функцію (utility function). Функція оцінки розраховується для кожного біжучого такту взаємодії агента з середовищем, виходячи з сприйнятого агентом стану середовища в цьому такті (функцію оцінки іноді називають відгуком середовища на дію агента). Цільова функція розраховується на основі біжучого значення функції виграшу та значень функції виграшу в попередніх тактах взаємодії. Функція оцінки визначає в який спосіб агент накопичує свій інтегральний ("підсумковий") виграш, на основі якого він приймає рішення про вибір своїх наступних дій.
2.5.2. Звичайний спосіб задання цільової функції полягає в тому, щоб запрограмувати агента, тобто вказати в яких обставинах, яку послідовність дій виконувати (так зване програмне управління). Цей спосіб не підходить, якщо ми маємо справу з непередбачуваними або невідомими наперед обставинами. В цьому випадку нам треба вказати агенту що робити, замість того, щоб вказувати як це робити (в який спосіб). Одним з можливих підходів до цього є непрямий опис задачі за допомогою деякої міри ефективності (задача оптимізації).
2.5.3. Два основних способи визначення функції оцінки (виграшу) як показника ефективності дій агента:
1. Кожному стану середовища (множина E) відповідає деяке числове значення (наприклад, з множини дісних чисел ) показника ефективності. Це значення показує наскільки "добрим" (вигідним) для агента є цей стан середовища. Ця оцінка є локальною за часом.
u1 : E → .
2. Кожній з усіх мжливих поведінок агента (множина R) відповідає деяке числове значення показника ефективності. Ця оцінка є довготерміновою.
u2 : R → .
2.5.4. Цільова функція агента визначає в який спосіб показники ефективності по різних станах середовища або по різних поведінках агента об’єднуються в одну величину, яка враховується блоком прийняття рішень при виборі наступних дій агента.

φ(u)


Ag: RE → Ac
Як правило, перед агентом ставиться завдання максимізувати значення цільової функції φ(u). Вигляд цільової функції обирається розробником в залежності від задачі, для вирішення якої проектується агент.
2.5.5. Приклади цільових функцій (T-біжуча кількість тактів взаємодії з середовищем, uj – показник ефективності дій агента (виграш) в j–му такті взаємодії з середовищем):
1. - агент "зацікавлений" у знаходжені стану середовища з найбільшим uj,

2. - агент "зацікавлений" у максимізації сумарного виграшу,

3. - агент "зацікавлений" у максимізації середнього по часу виграшу.

2.6. Класифікація агентів. Приклади змістовної інтерпретації.


2.6.1. Розглянемо класифікацію автономних агентів (рис.2), запропоновану С.Франкліном (Stan Franklin) та А.Грассером (Art Graesser).

Рис.2. Класифікація агентів [Stan Franklin and Art Graesser, 1996]


2.6.2. Змістовна інтерпретація. Прикладом робототехнічних агентів (robotics agents) можуть бути

- мобільний наземний робот (mobile robot, unmanned ground vehicle (UGV)),

- безпілотний літальний апарат (unmanned flying (air) vehicle (UAV)),

- автономний підводний апарат (autonomous underwater vehicle (AUV)).

2.6.3. Приклади задач, які ставляться перед колективами робототехнічних агентів:


  • виявлення порушника деякого охоронного периметру колективом мобільних роботів, які виконують функції вартових,

  • виявлення замаскованого командного пункту колективом безпілотних літальних апаратів,  • виявлення підводного човна колективом автономних підводних апаратів і т.п.При цьому чітко разрізняють дві дослідницько-конструкторські задачі: розробка конструкції окремого агента (робототехніка) і розробка алгоритмічного забезпечення колективної поведінки агентів (теорія колективної поведінки).


2.6.4. Приклади програмних агентів (software agents):

- агенти розподілених обчислювальних систем,

- агенти програмних систем управління та моніторингу комп’ютерних мереж,

- агенти комп’ютерних ігор.


2.6.5. Приклад класифікації мобільних робототехнічних агентів (mobile robotics agents) за їх можливостями щодо взаємодії між собою (в порядку зростання цих можливостей):
1. Агенти, що не виявляють (не детектують) сусідів і діють в одиночку. Блок C (communicate) відсутній. Вхідні дані містять лише інформацію про стан середовища (блок S (sense)).
2. Агенти, що виявляють (детектують) сусідів, однак не розрізняють їх. Відсутня будь яка додаткова інформація, що пов’язується з сусідами.
3. Агенти, що виявляють (детектують) сусідів і розрізняють їх, пов’язуючи з кожним сусідом деяку додаткову інформацію (наприклад, відстань до j-го сусіда та напрямок на нього).
4. Агенти, що виявляють (детектують) сусідів, розрізняють їх та мають унікальні номери (ідентифікатори) в рамках всього колективу (це, наприклад, різко спрощує процес обміну інформацією).
5. Агенти, що детектують сусідів та розрізняють їх, мають унікальні номери (ідентифікатори) в рамках всього колективу та будують повну матрицю інформаційних зв’язків в колективі (наприклад, у вигляді повної таблиці маршрутизації повідомлень).


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка