Лекція Грошові розрахунки підприємствСкачати 236.13 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір236.13 Kb.


Тема 4. Грошові розрахунки підприємств (4 год.)

Лекція 5. Грошові розрахунки підприємств.

Сутність і призначення грошових розрахунків в господарській діяльності підприємств. Порядок відкриття поточних та інших рахунків підприємствами у банках. Види грошових розрахунків: готівкові і безготівкові.


Семінар 5. Грошові розрахунки підприємств.

 1. Сутність і призначення грошових розрахунків в господарській діяльності підприємств.

 2. Організація і форми готівкових та безготівкових розрахунків на підприємствах.

3. Розрахунково-платіжна дисципліна. Санкції в системі грошових розрахунків.
Рекомендована література [1, 2, 3, 4, 5,16, 27, 28]
Завдання для самостійної роботи студента (4 годин)

1.Оформити, у відповідності до встановлених правил, платіжні доручення, платіжні вимоги -доручення, чек на зняття готівки в банківській установі, платіжний чек.2.Сутність клірингових розрахунків.

3.Підготувати претензію за несвоєчасну сплату коштів постачальнику. Рекомендована література [1, 2, 3, 4, 5,16, 27, 28]Тема 4. Грошові розрахунки підприємств
Лекція 5. Грошові розрахунки підприємств. 2 год., практичних 2 год.


 1. Сутність і призначення грошових розрахунків в господарській діяльності підприємств.

 2. Порядок відкриття поточних та інших рахунків підприємствами у банках

 3. Види грошових розрахунків: готівкові і безготівкові.


 1. Сутність і призначення грошових розрахунків в господарській діяльності підприємств.

Підприємство є відкрита система, яка взаємодіє з навколишнім середовищем. Підприємства вважаються відкритими системами, тому що вони працюють на вхід і вихід і контактують з навколишнім середовищем. До входу належить купівля ресурсів: робочої сили, сировини, основних засобів або по іншому активів підприємства. До виходу належить реалізація товарів, робіт, послуг, що виготовлені на підприємстві. Відносини, що формуються на вході і виході опосередковуються через грошові розрахунки, тому для господарської діяльності підприємств грошові розрахунки є засобом взаємозв’язку між самим підприємством і зовнішнім середовищем.

Міждисциплінарні зв’язки. Згадайте,яка формула обігу капіталу.(політична економія) Як називаються основний і оборотний капітал в навчальних дисциплінах Економіка підприємств і Бухгалтерський облік.?

Грошові розрахунки підприємств – це обмінні відносини між юридичними і фізичними особами, що здійснюються шляхом оплати, за товари, роботи і послуги.Міждисциплінарні зв’язки В якій частині балансу відображаються розрахунки підприємств?

Виконання більшості господарських операцій суб'єктів під­приємництва пов'язане з грошовими розрахунками. Підставою для здійснення грошових розрахунків є наявність спеціальних документів: рахунків, рахунків-фактур, договорів, угод, кон­трактів, актів виконаних робіт, послуг, накладні тощо.

Сукупність усіх грошових розрахунків і платежів підприєм­ства називають його грошовим обігом.

Грошовий обіг - це виявлення сутності грошей у русі. Він охоплює процеси розподілу й обміну. На обсяг і структуру грошового обороту на підприємстві справляють вплив стадії виробництва та споживання. Тривалий виробничий процес, який потребує збільшення виробничих запасів, призводить до збільшення платежів, пов'язаних з їх придбанням. Зростання трудомісткості продукції збільшує платежі, пов'язані з оплатою праці. Прямі і зворотні зв'язки між виробництвом і споживанням здійснюються через стадії розподілу й обміну за допомогою грошового обігу.

Особливе місце займає грошовий обіг у процесі реалізації продукції. За товарного виробництва продукт окремого виробника, призначений для споживання іншим суб'єктом господарювання, може дійти до споживача і дати право виробнику на отримання іншого продукту тільки після його оплати. Під час реалізації перевіряється відповідність між обсягом і структурою виробництва та суспільною потребою в них.

Ефективність функціонування економіки в цілому і кожного окремого підприємства значною мірою залежить від організації розрахунків.

В основу організації розрахунків підприємств покладено такі принципи:

Перший принцип безготівкових розрахунків стосується обов'язкового зберігання підприємствами та установами грошових коштів на рахунках в установах банку (за винятком перехідних залишків у касі). Правовою базою для реалізації цього принципу є угода між підприємством і банком щодо розрахунково-касового обслуговування.

Другий принцип полягає в тому, що підприємствам надано право вибору установи банку для відкриття усіх видів поточних рахунків.

Третій принцип - принцип самостійного (без участі банків) вибору підприємствами форми розрахунків та закріплення їх у своїх договорах та угодах. Установи банків можуть тільки пропонувати своїм клієнтам застосовувати ту чи іншу форму розрахунків, ураховуючи специфіку діяльності та конкретні умови, які можуть скластися в процесі розрахунків.

Четвертий принцип - кошти з рахунка підприємства списуються за розпорядженням його власника.

П'ятий принцип стосується відкриття рахунків. Поточні рахунки підприємствам - суб'єктам підприємницької діяльності відкривають установи банків тільки за умови повідомлення про це податкового органу.

Шостий принцип полягає в терміновому здійсненні платежів. Момент здійснення платежу має бути максимально наближеним до часу відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг.

Сьомий принцип: платежі здійснюються в межах залишків коштів на рахунках платника або в межах наданого банківського кредиту.

Восьмий принцип: розрахунки між суб'єктами підприємницької діяльності можуть здійснюватись готівкою. При цьому постачальник - отримувач коштів повинен суму отриманої готівки провести через касову книгу і повернути її в повному обсязі на свій рахунок у банк. Використання готівки, пов'язане з виплатою заробітної плати, премій, винагород, матеріальної допомоги, дивідендів, провадиться тільки через її отримання з кас банків. Такий порядок дає змогу контролювати своєчасну сплату податків, внесків та інших обов'язкових платежів, розмір яких залежить від фонду оплати праці.

До особливого виду розрахунків належать операції в іноземній валюті:

- між юридичними особами - резидентами та юридичними особами - нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями;

- між юридичними особами - резидентами на території України, за умови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

- між юридичними особами - нерезидентами та юридичними особами - резидентами через юридичних осіб - резидентів-посередників відповідно до договорів (контрактів, угод), які укладено відповідно до чинного законодавства України;

- інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства України;

- операції на міжбанківському валютному ринку України;

- оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та пластикових карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

- виплата готівкової іноземної валюти та платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов'язані з відрядженнями;

- здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті;

- виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластиковими картками фізичним особам (резидентам та нерезидентам);

- купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами (резидентами та нерезидентами);

- виплата авторських гонорарів і платежі за користування авторськими правами;

- перерахування коштів на проведення міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;

- оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють в Україні;

- перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

- платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів;

- виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

- переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо);

- інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному законодавству України.

Від правильної організації грошових розрахунків у цілому залежить оперативність їх здійснення, а отже, і фінансовий стан суб'єктів господарю-вавня. Одним із головних факторів нормалізації розрахунків у народному господарстві є запровадження єдиних розрахункових правил, які визначаються відповідними нормативними актами.

 1. Порядок відкриття поточних та інших рахунків підприємствами у банках

За загальним правилом (ст. 380 ЦК) платежі за зобов'язаннями між організаціями провадяться у порядку безготівкових розрахунків через кредитні установи, в яких зазначені організації зберігають свої кошти.

З цією метою банки мають право відкривати своїм клієнтам поточні і вкладні (депозитні) і кредитні рахунки.

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей та для здійснення усіх видів операцій за цим рахунком відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Платник може розпоряджатися грошима, що зберігаються на його поточному рахунку, за допомогою «платіжних інструментів» зокрема платіжної картки.

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент відповідно до умов договору.

Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних) та поточних рахунків визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками.

Зарахування грошей на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі, так і шляхом переказу грошей у безготівковій формі з інших рахунків.

Так, відповідно до Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті , що затверджена Постановою НБУ № 22 від 21.01.04р., поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України.

Поточні бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, установам, організаціям, які утримуються за рахунок бюджетів.

До поточних рахунків також належать:

а) рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або рішеннями Кабінету Міністрів України;

б) карткові рахунки (картрахунки), що відкриваються відповідно до вимог цієї Інструкції. Операції за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених Інструкцією та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

Вкладний (депозитний) рахунок призначений для розмі­щення тимчасово вільних коштів підприємства на депозити банку на встановлений термін (або без зазначення такого тер­міну) з нарахуванням відсотків відповідно до депозитної угоди.

Депозитні рахунки відкриваються підприємствам усіх форм власності, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні рахунки підприємств та їх відокремлених підрозділів перераховуються з поточного рахунка і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунка юридичної особи або її відокремленого підрозділу забороняється.

Нараховані проценти за депозитами підприємств та їх відокремлених підрозділів відповідно до умов депозитного договору можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту.

Кредитний рахунок відкривають для обліку кредитів, на­даних підприємству установою банку шляхом оплати розра­хункових документів чи переказу коштів на поточний раху­нок позичальника відповідно до умов кредитної угоди.

Установи банків відкривають спеціальні рахунки підприємствам, що використовують найману працю, за умови надання ними копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки.

Для відкриття поточних і бюджетних рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

а) заяву на відкриття рахунка встановленого зразка. Заяву підписує керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо у штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, яка виконує обов'язки головного бухгалтера, то заяву підписує лише керівник;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);

в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують.

Установа банку, в якій відкриваються поточні рахунки, ставить відмітку про відкриття такого рахунка на тому примірнику статуту (положення), на якому стоїть оригінал відмітки про взяття підприємства на облік у податковому органі, після чого цей Примірник повертається власникові рахунка;

г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

д) картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів, засвідчену нотаріально або вищестоящою організацією у встановленому порядку.

У картку включається також зразок відбитка печатки, присвоєної підприємству;

е) копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідний документ;

є) копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

ж) документ, що підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціальних страхових внесків, або його копію, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.

При відкритті поточних рахунків відокремленим підрозділам підприємств до установи банку, в якій відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, подаються такі документи:

а) заяву на відкриття поточного рахунка встановленого зразка. Заяву підписують керівник та головний бухгалтер відокремленого підрозділу. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, яка виконує обов'язки головного бухгалтера, то заяву підписує лише керівник;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

в) копію належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчену нотаріально чи органом, що створив відокремлений підрозділ.

Установа банку, в якій відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, ставить відмітку про відкриття такого рахунка на тому примірнику положення про відокремлений підрозділ, на якому стоїть оригінал відмітки про взяття підрозділу на облік у податковому органі, після чого цей примірник повертається власникові рахунка;

г) картку з відбитком печатки та зразками підписів службових осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством та відповідними документами підприємства надано право розпорядження рахунком та підпису розрахункових документів. Зразки підписів та повноваження службових осіб засвідчуються нотаріально або керівником підприємства;

д) клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які виділяються у процесі приватизації) до банку, в якому відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунка із зазначенням місцезнаходження підприємства, його ідентифікаційного номера, номера основного поточного рахунка та банку, в якому він відкритий, а також податкового органу, в якому підприємство перебуває на обліку;

е) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

є) копії документів про взяття на податковий облік юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, та відокремленого підрозділу (від податкового органу за місцезнаходженням цього підрозділу), засвідчені податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

ж) копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку.

Наведений вище перелік документів є загальним. Для окремих видів підприємств законодавством передбачено подання додаткових документів (наприклад, для орендного - нотаріально засвідченої копії договору оренди); інші підприємства звільнені від подання певних документів (так, статут не подається повним та командитним товариствами, фермерським господарством, бюджетними установами та організаціями).

Відкриваючи рахунок підприємству банк самостійно, протягом трьох днів, повідомляє про це податковий орган за місцем реєстрації під­приємства. Операції на рахунку здійснюються після того, як банк отримав повідомлення з податкового органу про взяття рахунку на облік. Про відкриття другого, третього і наступних поточних рахунків підприємству, у національній валюті, банк протягом трьох днів з дня його відкриття також повідомляє по­даткові органи.

Бюджетні рахунки відкриваються на підставі платіжного доручення фінансового органу, органу Державного казначейства України, відповідного розпорядника бюджетних коштів з наданням в установу банку картки із зразками підписів та відбитком печатки. У разі якщо в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, надання картки не обов'язкове.

Рахунки юридичним особам - нерезидентам відкриваються у порядку, передбаченому розділом 4 Інструкції.

Рахунок типу "П" відкривається уповноваженим банком постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, створеним у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

Для відкриття рахунка типу "П" постійному представництву до уповноваженого банку подаються такі документи:

- клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття постійному представнику рахунка типу "П";

- заява про відкриття рахунка;

- копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва в уповно-важеному органі державної влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

- копія легалізованої довіреності на здійснення представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

- копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, якій належить постійне представництво, засвідчена нотаріально;

- копія дозволу центрального банку відповідної країни на відкриття рахунку типу "П" постійному представництву юридичної особи-нерезидента на території України, засвідчена нотаріально, якщо наявність цього дозволу передбачена договорами, які укладені на рівні урядів та/або центральних банків України та іноземної країни, юридичною особою якою є цей нерезидент, та набрали чинності у встановленому порядку;

- картка із зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена нотаріально.

Рахунок типу "П" використовується відповідно до правил, встановлених для поточних рахунків резидентів України (у тому числі для нарахування та зарахування на рахунок відсотків за залишком коштів на цьому рахунка, якщо таке нарахування передбачено договором між банком та власником рахунка), крім випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Наявні кошти з рахунка типу "П" можуть бути використані постійним представництвом юридичної особи - нерезидента для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з метою її перерахування тільки на:

а) рахунок юридичної особи - нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво, на суму-коштів:

- отриманих внаслідок здійснення в Україні операцій купівлі-продажу товарів (робіт, послуг);

- нарахованих та зарахованих відсотків за розміщеними депозитами та за залишком коштів на цьому рахунку;

- залишку на рахунку (після сплати обов'язкових податків та платежів) у разі припинення діяльності на території України, що підтверджується відповідними документами;

б) власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України для використання на:

- оплату праці працівників-нерезидентів;

- виплату коштів на відрядження за кордон;

- представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України.

Здійснення інвестицій в Україні, інших операцій, що заборонені чинним законодавством України з цього виду рахунків, не дозволяється. Розміщення коштів на депозитних рахунках в установах банків України здійснюється з рахунка типа "П" з наступним поверненням коштів та нарахованих відсотків на зазначений рахунок.

У разі здійснення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, викликаної змінами назви, організаційно-правової форми, форми власності, власник рахунка зобов'язаний подати до установи банку заяву, нову копію свідоцтва про державну реєстрацію і зміни до установчих документів, засвідчені у встановленому порядку.

Законодавством України встановлено спеціальний порядок відкриття рахунків в іноземній валюті.

Відповідно до п. 6. 1.1 Інструкції банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на поточні та депозитні (вкладні).

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у межах чинного законодавства України у безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним законодавством України.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті підприємство-резидент подає уповноваженому банку ті самі документи, що і для відкриття поточного рахунка в національній валюті.

Відкриття поточного рахунка в іноземній валюті відокремленому підрозділу юридичної особи - резиденту здійснюється уповноваженим банком на підставі нотаріально засвідчених копій документів, необхідних для відкриття відокремленому підрозділу поточного рахунка в національній валюті.


 1. Види грошових розрахунків: готівкові і безготівкові

Розмежування грошового обігу на безготівковий і готівковий є інструментом регулювання грошової маси в державі. Більша частина грошового обігу припадає на безготівкові розрахунки, які охоплюють всі сфери господарських відносин підприємств. Грошовий обіг на кожному підприємстві відбувається за напрямками:

- забезпечення процесу виробництва (закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, виплата заробітної плати);

- реалізація продукції (робіт, послуг), тобто відшкодування витрат і формування доходів;

- сплата податків, обов'язкових відрахувань і зборів;

- забезпечення спільної діяльності підприємств;

- отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам.

Розрахунок безготівковийплатіж, здійснюваний на підставі розрахункових документів шляхом переказів грошей з рахунку на рахунок в банках без використання грошових купюр.

Безготівкові грошові розрахунки класифікують на підставі таких основних ознак (рис. 1):


Рис. 1. Класифікація безготівкових розрахунків підпри­ємства

а) за видами господарських операцій:

— грошові розрахунки за товарними операціями (за прода­ну продукцію, виконані роботи, надані послуги);

— грошові розрахунки за нетоварними операціями (із кредитними установами, бюджетом);

б) за місцезнаходженням банківських установ, що обслуго­вують розрахунки: • місцеві — грошові розрахунки, за умови, що банк, який перераховує гроші, і банк, який їх отримує, розміщені в одному місті;

 • міжміські — грошові розрахунки, коли зазначені банки розміщені в різних містах;

- міжнародні — грошові розрахунки, коли ці банки розміщені в різних державах;

в) за фактом здійснення оплати: • попередня чи авансова оплата продукції, товарів, робіт чи послуг;

 • оплата після реалізації продукції (післяплата);

г) за умовою оплати угоди:

 • акцептна форма розрахунків передбачає попередню зго­ду (акцепт) платника на оплату;

 • безакцептна форма розрахунків не передбачає такої зго­ди;

ґ) за джерелами походження коштів, що їх використовують для розрахунків:

 • грошові розрахунки власними коштами підприємства;

 • грошові розрахунки за рахунок кредитів та інших пози­чених коштів;

 • грошові розрахунки за кошти клієнта (у випадку посередницької діяльності).

Для здійснення безготівкових розрахунків підприємства відкривають в установах банків на договірній основі поточні рахунки. Порядок відкриття банківських рахунків розглянуто нами у другому питанні. Підприємство може відкрити один і більше поточних рахунків у національній та інших валютах.

Крім поточних, підприємства та їхні відокремлені підрозді­ли можуть відкривати вкладні (депозитні) та кредитні рахунки.

Для здійснення грошових розрахунків у іноземній валюті підприємство може відкрити валютні рахунки. Для відкриття рахунку в іноземній валюті потрібно подати ті ж документи, що й для відкриття рахунків у національній валюті.

Розрахунок готівковий - оплата вартості товару, роботи, послуги до або в момент переходу товаророзпорядчих документів до покупця з використанням грошових купюр.

В Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» приведено визначення розрахункової операції - приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Для здійснення готівкових розрахунків підприємства ви­користовують готівку (в національній або іноземній валюті), яку зберігають у касі. Максимальну суму грошових коштів, яка може постійно зберігатися в касі (ліміт готівки), підприєм­ство встановлює самостійно. Ліміт готівки затверджується на­казом керівника підприємства. Зі зміною умов господарської діяльності підприємства (обсягу касових оборотів, порядку здачі касового виторгу, періодичності інкасації готівки тощо) сума ліміту готівки в касі може бути змінена. Порядок розрахунку ліміту каси приведено в п. 7.23 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою НБУ № 627 від 15.12.2004 р.

Усю готівку понад встановлений ліміт підприємства зобо­в'язані здавати в банк. Встановлений ліміт можна перевищу­вати тоді, коли готівка отримана підприємством для виплати заробітної платні, заохочень, допомоги, компенсацій, пенсій, стипендій, відряджень, дивідендів. Таке перевищення підпри­ємства можуть допускати лише протягом трьох робочих днів з отримання готівки, а підприємства залізничного транспорту та морських портів — протягом п'яти днів. Після закінчення цього терміну суму невикористаної готівки наступного робочо­го дня повертають у банк.

Найчастіше готівка надходить у касу підприємства з бан­ківських рахунків або як готівковий виторг за продану про­дукцію, виконані роботи чи надані послуги. Надходження і ви­давання грошей з каси оформляють касовими документами: прибуткові і видаткові касові ордери. На підприємствах, що застосовують реєстратори розрахункових операцій (касові апарати) для розрахунків з покупцями використають чеки. В кінці дня формується Z – звіт на підставі якого оформляють прибутковий касовий ордер.

Для готівкових розрахунків між підприємствами дозволяється використовувати не більше 10 000 грн. за день.

Підприємства самостійно обирають форми розрахунків, які відрізняються одна від одної особливостями фінансових відно­син, способами платежу та організацією документообігу.

Рекомендована література
І.Василик О.Д. Теорія фінансів. — К.: Знання, 2000. – 416 с.


 1. Крутик А. Б., Хайкин М. М. Основы финансовой деятельности предприятия: Учебник. — СПб.: Бизнес-пресса, 1999. — 445 с.

 2. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Постанова НБУ № 22 від 21.01.2004р. // rada.gov.ua

 3. Податковий кодекс № 2755VІ від 02.12. 2010 року// rada.gov.ua

 4. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Постанова НБУ N 637 від 15.12.2004р. // rada.gov.ua

 5. Положення про переказний і простий вексель Постанова ЦВК і РНК СРСР
  № 104/1341 від 07.08. 1937 р. // rada.gov.ua

 6. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" Наказ Міністерства фінансів України № 91 від 26.04.2000р. // rada.gov.ua

 7. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг – Закон України № 265/95-ВР від 06.07.95р. // rada.gov.ua

 8. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки Указ президента України № 436/95 від 12.06.1995р.// rada.gov.ua

 9. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2006. – 231 с.

 10. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств. — К.: МАУП, 2004. – 328 с.

 11. Сизоненко В.О. Фінансовий менеджмент. - К.: ЮЦ «Київський університет», 2006. -1144 с.

 12. Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності: Підручник. - К.: Знання України. - 2003. -255 с.

 13. Финансовый менеджмент. Теория и практика / Под ред. Е. С. Стояновой. — М.: Перспектива, 1997.-564 с.

 14. Финансы предприятий / Под ред М. В. Романовского. — СПб.: Бизнес-пресса, 2000. -502 с.

13. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. // rada.gov.ua

Приклад розрахунку ліміту залишку готівки в касі

Додаток до наказу № 1 від 13.01.2013р. ТОВ «КЦККЗ «Іріда»
РОЗРАХУНОК

встановлення ліміту залишку готівки в касі

ТОВ «Київський центр контактної корекції зору «Іріда»

м. Київ вул. проф. Підвисоцького 19 оф. 1


1. Касові обороти

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|N з/п | Найменування показників | Фактично за три будь-які місяці поспіль три | | | з останніх дванадцяти, що передують строку

| | | встановлення |(перегляду) ліміту каси

|-----+----------------------------------+----------------------------------------------------------------------|

| 1 |Готівкова виручка (надходження до| ІУ квартал 2012р.

| |кас, крім сум, що одержані з |

| |банків) | 169108 грн

|-------+---------------------------------------------+---------------------------------------------------------|

| 2 |Середньоденні надходження (рядок |

| | 1розділити на кількість робочих | 60

| |днів підприємства за три місяці) |

|------+----------------------------------------------+--------------------------------------------------------|

| 3 |Виплачено готівкою на різні |

| |потреби, а також на відрядження |

| |(крім виплат, пов'язаних з |

| |оплатою праці, пенсій, стипендій |

| |дивідендів) |

|-------+---------------------------------------------+----------------------------------------------------------|

| 4 |Середньоденна видача готівки |

| |(рядок 1 розділити на кількість | 2818,50

| |робочих днів підприємства за три |

| |місяці) |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|5 Ліміт залишку готівки в |

|касі | 2800,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|6 Строки здавання готівкової | щоденно

|виручки (готівки) |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства Головний (старший) бухгалтер
"14" січня 2013 року "14" січня 2013 року
М.П.

Зразок векселя


Чек на отримання готівки з поточного рахунку підприємства в касу.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка