Лекція 5 Філософія Нового Часу І Освіти Розвиток принципів наукового пізнання у європейській філософії XVII століттяСкачати 209.62 Kb.
Дата конвертації31.12.2016
Розмір209.62 Kb.ЛЕКЦІЯ 5
Філософія Нового Часу і Освіти

Розвиток принципів наукового пізнання

у європейській філософії XVII століття|віку|

(ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ)

1. Соціально-економічна характеристика XVII століття|віку|.

2. Ф.Бекон - засновник|фундатор| емпіризму.

3. Система раціоналізму Р. Декарта.

4. Т.Гоббс: єдність емпіричних і раціональних методів пізнання.

5. Пантеїзм Б.Спинозы.

6. Г.Лейбніц про «передвстановлену|установлену| гармонію миру|світу|».

Суспільний|громадський| прогрес, визначуваний глибокими економічними причинами, все більшою мірою виявляє необхідність розвитку наукового пізнання і науки в цілому|загалом|. Інтереси виробництва і військової|воєнної| справи|речі| привертають пильну увагу до діяльності учених, керівників держав, нових соціальних шарів суспільства|товариства|, пов'язаних з промисловістю, торгівлею, мореплаванням|мореплавством|, освоєнням нових територій і т.д. Бурхливий, стрибкоподібний розвиток знань, виникнення нового експериментально-математичного методу наукових досліджень дало право назвати|накликати| XVII віка|повіки| - століттям|віком| першої наукової революції. Саме в цей час створюються перші системи наукового пізнання, всесторонньо|всебічно,усебічно| обговорюються можливості|спроможності| людського розуму, співвідношення досвідченого|дослідного| і раціонального в пізнавальному процесі. Філософія, орієнтована на науку, переосмислює онтологічні, гносеологічні, соціальні, ціннісно-смислові, методологічні та інші аспекти розгляду миру|світу|.1. Соціально - економічна характеристика XVII століття|віку|

Символами суспільного|громадського| прогресу в XVII столітті|віці| стають перші буржуазні революції в Нідерландах (кінець XVI - почало|розпочало,зачало| XVII вв|.) і Англії (середина XVII в.). Під впливом революційних перетворень відбуваються|походять| радикальні зміни в економіці, політиці, соціальних відносинах, свідомості людей. Мануфактурне виробництво, швидке зростання|зріст| світової торгівлі, мореплавання|мореплавство|, інтереси військової|воєнної| справи|речі| і т.д. багато в чому визначили основний вектор розвитку науки. Все більш виявляється потреба в наукових дослідженнях, що мають прикладне, практичне значення: заповзятливий купець і допитливий учений втілюють|уособлюють| ідеал людини.

Правлячі круги|кола| передових європейських держав, прагнучи до військового|воєнного| і економічного панування, надають|роблять,виявляють,чинять| заступництво ученим і підтримку науково-дослідної діяльності. Державна політика по відношенню до науки виявляється в утворенні академій наук, наукових суспільств|товариств| і т.д. Особливо значну роль в європейській науці XVII століття|віку| зіграло знамените Лондонське королівське суспільство|товариство| (що остаточно оформилося під заступництвом Карла II в 60-х рр. XVII в.) і що існує|наявний| по теперішній час. Членами цього суспільства|товариства| були|з'являлися,являлися| Роберт Бойль — основоположник хімії і фізики нового часу і Ісаак Ньютон — великий фізик і математик, автор теорії руху небесних тіл. Майже одночасно в Парижі за участю Кольбера (першого міністра Людовика XIV) відкрилася|відчинилася| природно-научна Академія.

У науці XVII століття|віку| разом з|поряд з,поряд із| успіхами дослідно-експериментальних досліджень, активно розвиваються математичні формалізовані методики, що приводить|призводить,наводить| до появи алгебри, створення|створіння| диференціального і інтегрального числень|обчислень|, аналітичної геометрії. Дослідно-експериментальний і математичний напрями|направлення| в науковому дослідженні виникли ще в епохи Відродження, проте|однак| в новий час вони все більш об'єднуються в одному експериментально-математичному методі пізнання.

Провідною галуззю знання стає механіка - наука про рух тіл, що зіграла величезне методологічне значення у формуванні філософсько-світоглядних поглядів XVII століття|віку|.

Зв'язок філософії з|із| соціальним середовищем|середою|, що породжує її, не був опосередкований тільки через різні форми природознавства. Значною залишалася роль релігійного світогляду, що грає активну роль в соціальних рухах, що є|з'являється,являється| офіційною державною ідеологією. Крім того, обмеженість механістичного світогляду нерідко|незрідка| вимушувала|змушувала| передових мислителів XVII століття|віку| звертатися|обертатися| до божественної всемогутності, «першопоштовху», «світового розуму» і т.д., що характерне|вдача| для наукової творчості Г.Галілея, Р.Декарта, І.Ньютона, Т.Гоббса і багатьох інших. Через це співвідношення матеріалізму і ідеалізму, теїзму і атеїзму в даний період не носить характеру|вдачі| жорсткої взаємовиключної альтернативи «або... або». «Двомірне» бачення проблеми не дозволяє пізнати різноманіття живого|жвавого| реального процесу становлення наукового пізнання. Філософські переконання, що намагаються|пробують| погоджувати|узгоджувати| нову природничонаукову картину миру|світу| з|із| гіпотезою про існування трансцендентної, внеприродной| особи|особистості| творця одержали|отримали| назву - деизма|. Як і в епоху Відродження велике розповсюдження|поширення| має концепція «двох істин» - «божественної» і «природної». У середньовічній філософії вона виявлялася як протистояння номіналізму і реалізму.

У даний період з новою силою розвернулася полеміка про те, що є|з'являється,являється| основою справжнього знання - розум або досвід|дослід|. У новий час ці два напрями|направлення| приймають форму емпіризму і раціоналізму.

2. Ф. Бекон - засновник|фундатор| емпіризму

Френсис Бекон (1561-1626) - родоначальник матеріалістичного напряму|направлення| в англійській філософії. Лорд-канцлер при королі Якові I, по своїх політичних пристрастях - прихильник|прибічник| «нового дворянства», пов'язаного з розвитком буржуазних відносин, розвитком виробництва, торгівлі, мореплавання|мореплавства|. Головний філософський твір|добуток| «Новий органон|» (1625) протистоїть «Органону|» Арістотеля - символу старої схоластичної умоглядної науки. Головним завданням|задачею| науки Ф.Бекон проголошує збільшення влади людини над природою в цілях вдосконалення людського життя. «Знання – сила» - ось|от| в чому полягає пафос науки.

Для успішного здійснення наукою своїх функцій необхідна, на думку Ф.Бекона, реформи наукового методу: звернення до емпіричного досвіду|досліду| і досягнення істини за допомогою індукції, в основі якої лежить експеримент і очищення розуму від помилок («ознак» або «ідолів»).

Відповідно до цієї концепції наука повинна здійснювати практичні цілі по вивченню законів природи, властивостей явищ і речей через досвід|дослід|, експеримент. Існують два види дослідів: плодоносні і світлоносні. Перші приносять безпосередню користь, тобто носять прикладний характер|вдачу|, другі пов'язані з теоретичними дослідженнями. Абсолютно|цілком| необгрунтованими вважаються|лічаться| думки і поняття схоласти, що спираються|обпираються| на логіку, силогізму Арістотеля. Ф.Бекон пропонує абсолютно інший шлях|колію,дорогу| формування загальних|спільних| понять - індукцію, тобто рух думки|гадки| від приватного до загального|спільного|: на основі окремих досвідчених|дослідних| даних в результаті|унаслідок,внаслідок| систематизації досягається істина у формі загального|спільного| висновку|виведення|.

Помилки розуму виникають з|із| особливостей людського пізнання, мови|язика|, мислення і підрозділяються: на «ідоли» роду - помилки, що виникають з|із| недосконалості органів чуття взагалі, «ідоли» ринку - з|із| неправильного вживання|вжитку,використання| слів і понять, «ідолів» театру - з|із| некритичного проходження|дотримання| авторитетам.

Дійсний метод дослідження, що полягає в розумовій переробці матеріалу досвідченого|дослідного|, представленого|уявленого| експериментом, Ф.Бекон образно порівнював з|із| діяльністю бджоли, що переробляє нектар в мед.

У «Новій Атлантиді» розглядається|розглядується| утопічний прообраз «технократичного суспільства|товариства|» - концепції, що набула широкого поширення в XX столітті|віці|.3. Система раціоналізму Р.Декарта

Рене Декарт (1596-1650) - французький філософ, математик, фізик, фізіолог, представник класичного раціоналізму. Висунув ряд|лаву,низку| основоположних ідей у області аналітичної геометрії, сформулював поняття змінної величини і функції, позначення, алгебри, розглядав|розглядував| причини руху небесних тіл, вперше|уперше| ввів|запровадив| поняття про рефлекс (психологія) – це далеко не повний|цілковитий| перелік наукових інтересів ученого.

Ставив завдання|задачу| створення|створіння| наукового методу пізнання, що протистоїть схоластиці. У своїй роботі «Міркування про метод...» виступив|вирушив| з|із| вимогою перегляду всієї колишньої традиції наукового дослідження. Але|та| на відміну від Ф.Бекона, який звертався|обертався| до досвіду|досліду|, експерименту, Р.Декарт аппелировал| до розуму, самосвідомості.

У основі філософії Картезія лежить дуалізм душі і тіла, «мислячої» і «протяжної» субстанції, які створені богом і підтримуються його могутністю. Механістична межа його світогляду виявляється в затвердженні розгляду миру|світу| як сукупності різних механізмів - «рослина - такий же механізм, як і годинник».

Головним засобом|коштом| досягнення достовірних знань вважав|лічив| інтуїцію і дедукцію. Під інтуїцією розумілася здатність|здібність| формулювати початкові|вихідні| теоретичні положення|становища|, що не вимагають доказів, по типу математичних аксіом. Ці положення|становища| і є|з'являються,являються| «опорними» пунктами процесу пізнання, спираючись|обпираючись| на які розум методом дедукції, тобто від загального|спільного| до приватного, приходить до збагнення істини. Можливість|спроможність| пізнання, таким чином, поміщена|ув'язнена| в існуванні «природжених|уроджених,вроджених| ідей», тобто завдатків інтелекту до формування в певних умовах аксіоматичних положень|становищ|. Декарт розробляє правила, які забезпечують досягнення істини«правила методу»:

  • за істинними рахувати такі положення|становища|, які не викликають|спричиняють| анінайменших сумнівів;

  • розчленовувати складну проблему на частини|на шматки|, приватні проблеми;

  • методично переходити від доведеного до недоведеного;

  • не допускати ніяких|жодних| пропусків в логічному ланцюзі|цепі| дослідження.

Картезій виходив з прагнення побудувати|спорудити| єдину систему наукових знань у протилежність існуючим зборам|зібранням| випадкових істин. У основі такої системи повинно знаходиться|перебуває| найбільш достовірне і очевидне положення|становище|. Методологічною установкою для визначення цього положення|становища| виступає|вирушає| радикальний сумнів в істинності всього існуючого світу. Але|та| сумнів - це акт мислення, який є|з'являється,являється| достовірним і сам по собі не підлягає сумніву. Тому Декарт стверджує, що безумовне основоположення всього знання і миру|світу| поміщене|ув'язнене| в безпосередній достовірності свідомості – «Мислю, отже, існую» (Cogito ergo sum). «Природне світло» розуму виявляє достовірне існування вищого розуму - бога: з|із| «бог мислимо (мною)» витікає «бог є». Бог і є|з'являється,являється| вищим гарантом достовірності знання і миру|світу|, безмежних|необмежених| можливостей|спроможностей| людського розуму.

4. Т.Гоббс: Єдність емпіричних і раціональних методів пізнання

Томас Гоббс (1588-1679) — найбільший англійський і європейський матеріаліст XVII століття|віку|. Синтез бэконовского| емпіризму і картезіанського раціоналізму став найголовнішим завданням|задачею| його філософських досліджень. Будучи|з'являючись,являючись| таким, що продовжує і систематизатором| учення|навчання,вчення| Бекона, Гоббс на відміну від нього глибоко розуміє першорядне|первинне| значення математичного знання, лежаче в основі раціоналістичних побудов|шикувань|; якщо на перших ступенях|рівнях| пізнання верховенство належить плотському|чуттєвому| пізнанню, то подальші|наступні| узагальнення вимагають раціонально-математичних прийомів і методів обробки матеріалу. Прагнення зближувати протилежні виведення своїх попередників видно|показно| в тлумаченні центрального поняття - досвіду|досліду|. Т.Гоббс -последовательный номіналіст. Існують тільки|лише| одиничні|поодинокі| речі, а загальні|спільні| поняття лише імена речей. Тому є|наявний| два роди досвіду|досліду|: перший - знання про речі через сприйняття, інший - про імена речей. Якщо в першому випадку сприйняття носить емпіричний характер|вдачу|, то джерелом другого є|з'являється,являється| розум, який здатний|здібний| іменувати речі і правильно, тобто раціонально застосовувати імена - поняття. Замість проблеми інтуїції висував, таким чином, проблему дефініції (визначення імен). Спираючись|обпираючись| на ідеї номіналізму, одного з теоретичних джерел механістичного матеріалізму нового часу, заперечував природжені|уроджені,вроджені| ідеї Декарта, поняття субстанції, як духовної, так і матеріальної.

У суспільствознавчій доктрині розвиває ідеї Гуго Гроция (1583-1645) - нідерландського правознавця і філософа. У своїй праці «Левіафан» Т.Гоббс розглядає|розглядує| розвиток людського суспільства|товариства| від природної свідомості, де «людина людині вовк», до цивільного|громадянського| стану, який фундирувався|засновувався| шляхом суспільного|громадського| договору.5. Пантеїзм Б.Спінози

Бенедикт Спіноза (1632-1677), пантеїстично ототожнюючи природу з|із| богом, створює моністичну концепцію про єдину субстанцію, яка протистоїть дуалізму Декарта. Субстанція існує як початок і причина всього сущого, є|з'являється,являється| причиною самої себе (causa sui). Невід'ємними якостями субстанції (атрибутами) є|з'являються,являються| мислення і протяг. Окремі речі і ідеї представляють|уявляють| її модуси, тобто одиничні|поодинокі| прояви|вияви|, які не володіють субстанциональностью|. У цьому виявляється крайній реалізм (у середньовічному значенні) учення|навчання,вчення| Б.Спінози, що становить основу його, доведеного до логічного завершення пантеїзму.

Вчення про субстанцію, що декларує абсолютну тотожність бога і природи, душі і тіла, духовного і матеріального дозволяє Б.Спінозе розвинути і затвердити одне з основоположних положень|становищ| раціоналізму: порядок|лад| і зв'язок ідей відповідає порядку|ладу| і зв'язку речей. Оскільки людина - частина|частка| природи і всі його дії включені в систему світової закономірної детерміації і визначені ними, остільки «воля і розум - одне і те ж». Звідси відоме визначення свободи як «пізнаної необхідності». Мир|світ| як єдина система може бути по суті зрозуміли за допомогою геометричного методу. Основні праці: «Богословсько-політичний трактат», «Етика», «Основи філософії Декарта».6. Г.Лейбніц про «передвстановлену|установлену| гармонію миру|світу|»

Готфрід Лейбніц (1646-1716) - німецький філософ-ідеаліст, математик, фізик, винахідник, мовознавець. Автор оригінальної філософської системи, двадцятирічної творчої еволюції, що склалася у результаті, в процесі якої були перероблені ідеї Демокріта, Платона, Августина, Декарта, Гоббса і інших.

Реальний світ, по Лейбніцу, складається з незліченної безлічі духовних утворень - монад (гр. monos - єдине, одиниця), кожна з яких володіє субстанциональными| якостями (неподільна, самодостаточна|). Верховною монадою є|з'являється,являється| бог, що і забезпечує передвстановлену|установлену| гармонію миру|світу|, його цілісність, загальний зв'язок і постійний розвиток. Суттю|сутністю,єством| будь-якої матеріальної освіти|утворення| є|з'являється,являється| монада або система монад. Кожна монада володіє, по-перше, уявленням|виставою,поданням,представленням| або сприйняттям, що робить|чинить| можливим віддзеркалення|відображення,відбиття| нею всього різноманіття макрокосму і, по-друге, прагненням, що забезпечує рух, розвиток універсуму. У вченні про монади (монадологии|) розглядаються|розглядуються| проблеми діалектики, нерозривного зв'язку матерії і руху, співвідношення необхідності і випадковості, концепції розвитку та інші.

У теорії пізнання Лейбніц розрізняє «істини розуму», що містять в собі загальний, необхідний несуперечливий зміст|вміст,утримання| (істини логіко-математичного типа) і "істини факту", що відносяться до досвіду|досліду|, а, отже, більш менш випадкові, вероятностны|. У співвідношенні цих істин глибоко розкривається діалектика пізнання: під впливом досвіду|досліду| розум все більш розкриває свої можливості|спроможності| (передуючі досвіду|досліду|) в збагненні істини. Кінець кінцем|зрештою|, дійсне мислення визначається тим, про що мислять, тобто структурою об'єкту, а не суб'єктивним пристроєм|устроєм| розуму|глузду|.

Прихильники|прибічники| емпіризму і раціоналізму XVII століття|віку| затверджували можливість|спроможність| пізнання буття мисленням. Вперше|уперше| сумнів в цій концепції виникає у|в,біля| Дж.Локка (1632-1704), потім в XVIII в. вона піддається різкій критиці Д.Юмом.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Філософія. Курс лекцій. Навч. Посібник / І.В.Бичко, В.Г.Табачковський та ін. – К.: Либідь, 1994.

2. Нарській І.С. західно-європейська філософія XVII століття|віку|. Навчальний посібник. М.: Вища школа, 1974.

3. Таранов П.С. Анатомія мудрості: 120 філософів: У 2-х т. Сімферополь: Реноме. 1997. – Т.2.

4. Гоббс Т. Левіафан. Пер. з анг|.- К.: Дух і літера, 2000.

5. Лейбніц Г. Соч. у 4-х т. М.: Думка|гадка|, 1982.

6. Бекон Ф. Соч. у 2-х т. М.: Думка|гадка|, 1972.

7. Декарт Р. Ізбранниє твори|добутки|. М.: Госполітіздат, 1950.

8. Спіноза Б. Избранное/Пер. З|із| голл|. і лати.- Мн|.: ТОВ “Попурі”, 1999.- 592 с.

9. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st016.shtmlФілософські ідеї Освіти

1. Загальна|спільна| характеристика Освіти.

2. Почало|розпочало,зачало| просвіти у Франції. Вольтер, Ж.Ж.Руссо.

3. Розвиток ідей емпіризму. Д.Локк, англійські і французькі матеріалісти

XVIII в. Трансформація сенсуалізму — Д.Берклі, Д.Юм.Освіта - загальна|спільна| назва різних, часто|частенько| суперечливих|суперечних| напрямів|направлень| політичної, соціальної, філософської думки|гадки|, характерних|вдача| для періоду зміцнення капіталістичних відносин і підготовки ряду|лави,низки| буржуазних революцій і особливо Великої французької революції. Просвітницький|освітній| рух в XVIII в. охоплює головні європейські країни - Францію, Англію, Німеччину|Германію|, передові ідеї проникають також і до Росії.

Діячі Освіти боролися за встановлення «царства розуму», політичні свободи і цивільна|громадянська| рівність. Головним засобом|коштом| досягнення поставленої мети вони вважали|лічили| розповсюдження|поширення| знань про природу і суспільство|товариство|. Активно виступали|вирушали| проти|супроти| політичних інститутів феодальної держави, у тому числі і церкви.

Одним з важливих|поважних| напрямів|направлень| розвитку філософії даного періоду є|з'являється,являється| обгрунтування істинності людського знання. З|із| позитивним рішенням|розв'язанням,вирішенням,розв'язуванням| цієї традиційної проблеми метафізики багато філософів пов'язували успіх в здійсненні просвітницьких|освітніх| ідеалів.

1. Загальна|спільна| характеристика Освіти

Філософія і ідеологія Освіти представляють|уявляють| особливий період в історичному розвитку європейської думки|гадки| XVIII століття|віку|. Успадковувавши|наслідуючи| традиції мислителів минулого Р.Декарта, Б.Спінози, Г.Лейбніца, Т.Гоббса і інших, відповідаючи на виклик свого часу, просвітителі|просвітники| найважливішою умовою досягнення «царства розуму» вважали|лічили| розповсюдження|поширення| знань.

Проблеми науки і філософії стають предметом обговорення в освічених шарах суспільства|товариства|. Велике значення діячі Освіти надають освіті монархів, государів, керівників держав, вважаючи|гадаючи|, що освічені|просвічені| правителі обов'язково упровадять|запровадять,впровадять| принципи розуму в повсякденне життя своїх підданих.

Ідейний перебіг Освіти відображав|відбивав| процес становлення і зміцнення капіталістичних суспільних|громадських| відносин. Демографічний вибух, зростання|зріст| міст, розвиток комунікацій, прогрес технологій, промисловості, банківської справи|речі|, ускладнення соціальних зв'язків ухвалюють остаточний вирок феодальним структурам старого порядку|ладу|. Духовне життя суспільства|товариства| у все більшому ступеню|мірі| починає|розпочинає,зачинає| спиратися|обпиратися| на досягнення природознавства, передової філософії, загальнолюдського досвіду|досліду|. Якщо в епоху Відродження і Нового часу філософи постійно зверталися|оберталися| до трансцендентної істоти, його всемогутності для дозволу корінних проблем філософії і, зокрема, пізнання, то багато просвітителів|просвітників| закликають|призивають| до самостійності мислення, постійно аппелируют| до суверенності і незалежності розуму. Як глибоко помітив И.Кант: «...Sapere aude! - май мужність користуватися власним розумом|глуздом|! - такий... девіз Освіти» /Кант Іммануїл. Соч. у 6 т. М.: Думка|гадка|, 1966. Т.6. С.27/.

Антиклерикальна, антихристиянська критика поєднується|сполучається| у|в,біля| мислителів Освіти з|із| критикою метафізичних переконань своїх попередників: розум звільнявся|визволявся| не тільки|не лише| від релігійних постулатів, але і від «наддослідних» метафізичних гіпотез.

Передова буржуазна філософія, що обгрунтовує необхідність демократичних перетворень була представлена|уявлена| в двох основних формах: деистической| і матеріалістичної. Дєїсти, відкидаючи схоластику, викриваючи догмати християнського віровчення, розглядали|розглядували| бога як розумну першопричину миру|світу|, а «природну релігію» як соціальний регулятор|регулювальник| історичного розвитку. Матеріалісти XVIII століття|віку| виходили з критики деизма| з позицій передового природознавства, використовували ідеї і концепції Коперника, Галілея, Ньютона і інших.

Батьківщиною Освіти по праву вважається|лічиться| Англія, що раніше інших встала на шлях|колію,дорогу| буржуазних соціальних перетворень. Величезну роль у формуванні філософської і суспільно- політичній думці|гадці| Освіти зіграли ідеї Джона Локка (1632-1704) - англійського філософа-просвітителя|просвітника| і політичного мислителя. Основний твір|вигадування| Д.Локка «Досвід|дослід| про людський розум» сучасники порівнювали по своїй значущості для філософії з|із| фізикою Ньютона для природознавства. Програмні положення|становища| «Досвіду|досліду|...», над яким автор працював більше двадцяти років, розділялися просвітителями|просвітниками| різних країн.

2. Почало|розпочало,зачало| просвіти у Франції. Вольтер, Ж.Ж.Руссо

Вольтер (Франсуа Марі Аруе) (1694-1778) - французький філософ, письменник і публіцист, що здобув загальноєвропейську славу як просвітителя|просвітника| і войовничого антиклирикала|. Його переслідувачі (двічі полягав до Бастілію) і його ж прихильності і уваги шукали багато монархів Європи.

У «Досвіді|досліді| про загальну історію і про вдачі і дух народу» розвивав ідеї суспільного|громадського| прогресу. Гарячі симпатії до народу і відверта ворожнеча до тих, що його пригноблюють поєднувалася|сполучалася| з|із| концепцією «освіченого|просвіченого| абсолютизму».

Шлях|колія,дорога| до суспільного|громадського| ідеалу пов'язував з освіченим|просвіченим| монархом.

Послідовна і непримиренна боротьба Вольтера проти|супроти| церкви, кривавих злочинів інквізиції не поєднувалася|сполучалася| з|із| атеїстичними поглядами: виступаючи|вирушаючи| проти|супроти| історичних релігій і, перш за все|передусім|, проти|супроти| християнства, був|з'являвся,являвся| прихильником|прибічником| віри в єдиного і абстрактного бога. Існування караючого і винагороджуючого бога було необхідне, на його думку, для дотримання моральних норм, обгрунтування сенсу|змісту,рації| життя. Звідси - «якби бога не було, його треба б було вигадати». В цілому|загалом| розділяв погляди деизма|.

У теорії пізнання Вольтер критично відносився до дедуктивно-раціоналістичного методу Декарта, Спінози, Лейбніца і був|з'являвся,являвся| за його словами «завзятым| поклонником|прихильником,залицяльником| Локка». Основним джерелом знань вважав|лічив| відчуття|почуття|, відчуття (сенсуалізм) - «нам дано вважати|лічити|, вимірювати|виміряти|, спостерігати; майже все інше - химери». У природознавстві розділяв погляди Ньютона. Філософські погляди викладені в таких творах|добутках|, як «Філософські листи», «Основи філософії Ньютона», «Філософський словник», «Досвід|дослід| про загальну історію і про вдачі і дух народів» та інші.

З|із| вимогами майнової і соціальної рівності, загальній справедливості виступав|вирушав| Жан Жак Руссо (1712-1778) - один з найбільш радикально настроєних|налагоджених| просвітителів|просвітників|. У своїх творах|добутках| «Міркування про походження і підстави нерівності між людьми», «Про суспільний|громадський| договір, або Принципи політичного права» і інших затверджував, що причина нерівності корениться в приватній власності, висловлював глибокі думки про джерело відчуження людини і шляхи|колії,дороги| його подолання|здолання|. Головною метою|ціллю| суспільних|громадських| перетворень повинно було стати відносно рівний майновий розподіл між людьми (теорія эгалитаризма|). У політичному ученні|навчанні,вченні| розвивав думку|гадку| про неправомірність державної влади, що зневажає природні права народу і обгрунтував необхідність її скидання озброєним шляхом|колією,дорогою|. Суспільний|громадський| ідеал бачив в республіканському пристрої|устрої|. Ідеї Руссо потім були сприйняті Робесп'єром і його однодумцями, які ставили завдання|задачу| їх практичного втілення в ході французької революції.

У світогляді розділяв ідеї деизма| і розглядав|розглядував| християнство як якнайгіршу|щонайгіршу,найгіршу| з|із| релігій, прагнув створити так звану «цивільну|громадянську|» релігію для обгрунтування морально-| правових норм. У теорії пізнання абсолютизував роль чуттєвості, зменшував|умаляв| роль теоретичного мислення як і всієї науки в цілому|загалом|.

3. Розвиток ідей емпіризму. Д.Локк, англійські і французькі матеріалісти XVIII століття|віку|. Трансформація сенсуалізму - Д.Берклі, Д.Юм

Вище вже наголошувалася роль Д.Локка (1632-1704) в розвитку ідей Освіти. Головний зміст|вміст,утримання| теоретичних робіт мислителя - розробка емпіричної теорії пізнання і ідейно-політичної доктрини лібералізму.

У теорії пізнання продовжив традиції англійського емпіризму і матеріалізму (Ф.Бекон, Т.Гоббс), що протистоять як університетській схоластиці, так і картезіанству. У своїй найважливішій праці «Досвід|дослід| про людський розум» поставив завдання|задачу| «з'ясувати походження, визначити достовірність і об'єм|обсяг| людських знань». У рішенні|розв'язанні,вирішенні,розв'язуванні| цієї проблеми спирається|обпирається| також на П.Гассенді, Р.Бойля, И.Ньютона.

Категорично заперечує існування природжених|уроджених,вроджених| ідей і принципів як теоретичних, так і етичних, включаючи ідею бога. Розглядає|розглядує| їх існування як обмеження свободи думки|гадки|, засіб|кошт| панування одних над іншими. Д.Локк обгрунтовує думку|гадку| про те, що всі наші знання засновані на досвіді|досліді| і витікають з|із| нього. Досвід|дослід| укладає|ув'язнює,замикає,поміщає| відчуття|почуття| і роздуми. Об'єктивні речі впливають на свідомість через відчуття|почуття|, що і складає зовнішній досвід|дослід|; роздуми розуму про процес відчуття (рефлексія) є|з'являються,являються| внутрішнім досвідом|дослідом|. Зовнішній досвід|дослід| породжує під впливом первинних (протяжність, фігура, щільність, рух) і вторинних|повторних| якостей (колір|цвіт|, смак, запах, звук) прості ідеї, які шляхом «відтворення, порівняння, з'єднання|сполучення,сполуки|» (власна діяльність розуму|глузду|) можуть бути перетворені в нескінченне|безконечне| різноманіття складніших ідей. Єдине джерело знання - буття. Пізнання істинно постільки, поскільки ідеї відповідають дійсності. Вищою розумною першоосновою, джерелом руху і свідомості є|з'являється,являється|, на думку Д.Локка, - бог.

Соціально-політична концепція Д.Локка міститься|утримується| в «Двох трактатах про державне правління». Є|з'являється,являється| прихильником|прибічником| конституційної парламентської монархії, обгрунтовує державний пристрій|устрій| з позицій природного права і «суспільного|громадського| договору», ратує за розділення|поділ| властей і визнання|зізнання| суверенних прав народу аж до скинення непридатного уряду.

Філософські ідеї Д.Локка зробили величезний вплив на розвиток матеріалістичних теорій Д.Толанда (1670-1722), А.Коллінза (1676-1729), Д.Гартлі (1704-1757), Д.Прістлі (1733-1804) в Англії; Ж.Ламетрі (1709-1751), К.Гельвеция (1715-1771), Д.Дідро (1713-1784) у Франції. Основна проблематика англійських матеріалістів включала: співвідношення матерії і руху, матеріальну обумовленість свідомості, взаємодію свободи і необхідності. Французькі матеріалісти послідовно розвивали локковский| сенсуалізм, стверджували, що в людських відчуттях|почуттях| відображаються|відбиваються| об'єктивні властивості природи; орієнтувалися на природознавство і особливо - на механіку. Механістична картина миру|світу| лягла|полягла| в основу їх уявлень про світ і людину.

Але|та| сенсуалізм Д.Локка з'явився не тільки|не лише| початковим|вихідним| пунктом розвитку матеріалізму XVIII століття|віку|, але і в ході подальшого|дальшого| розвитку був трансформований в суб'єктивний ідеалізм Д.Берклі і агностицизм Д.Юма.

Таким чином, сенсуалізм (лати. sensus - сприйняття, відчуття|почуття|, відчуття) - напрям|направлення| в теорії пізнання, що затверджує чуттєвість головною формою дійсного знання. Найбільш послідовно виражається|виказується,висловлюється| матеріалістами (П.Гассенді, Т.Гоббс) в твердженні|затвердженні| - «немає нічого в розумі, чого раніше б не було у відчуттях|почуттях|». Вістря цієї тези направлене|спрямоване| проти|супроти| метафи-зических| понять раціоналізму - природжених|уроджених,вроджених| ідей, принципів, нахилів розуму.

Д.Локк, розвиваючи принципи сенсуалізму, дійшов наступних|слідуючих| остаточних висновків|виведень|: всяке|усяке| знання є|з'являється,являється| результатом досвіду|досліду|; останній містить|утримує| в собі два джерела знання - досвід|дослід| про зовнішні предмети (відчуття), досвід|дослід| внутрішніх процесів роботи розуму (роздум); не можна пізнати предмети самі по собі, бо наше знання обмежене нашими ідеями.

Джордж Берклі (1685-1753) розвиває ідеї сенсуалізму в дещо несподіваному|неочікуваному| напрямі|направленні|. На його думку, відчуття - єдино доступна реальність. Існувати - означає|значить| бути сприйманим. Спроби ж на основі відчуттів створити незалежно існуючі матеріальні предмети приводять|призводять,наводять| до химер розуму, на зразок|ніби| матерії - бескачественной| субстанції. У своїх філософських побудовах|шикуваннях| Берклі, будучи священнослужителем, керувався інтересами боротьби з|із| матеріалістичними і атеїстичними поглядами.

Найбільший представник англійського емпіризму і сенсуалізму Дейвід Юм (1711-1776) логічно завершує розвиток ідей цього напряму|направлення|. Розглядаючи|розглядуючи| з позицій жорсткого емпіризму такі поняття, як причинність, матерія, приходить до висновку про те, що їх зміст|вміст,утримання|, визначуваний нашими відчуттями, ідеями, досвідом|дослідом|, є|з'являється,являється| суб'єктивним і не може бути іншим. Схильність людей надавати цим поняттям загальне і об'єктивне значення складає швидше|скоріше,скоріш| «психологічну звичку». Так, наприклад, події наступні|слідуючі| одне за іншим (що виявляється в досвіді|досліді|), ми за «звичкою» розглядаємо|розглядуємо| як причину і наслідок (цей зв'язок неможливо визначити через досвід|дослід|). Скептицизм Д.Юма направлений|спрямований| проти|супроти| метафізичних домагань пізнати природу такої, який вона є|з'являється,являється| сама по собі. Але|та| пізнання обмежене рамками досвіду|досліду| і лише в цих межах воно володіє дієвістю і цінністю. Пафос філософії Д.Юма полягає у визнанні|зізнанні| досвідченого|дослідного| знання - основи ньютонівської фізики і математичного природознавства, запереченні надчуттєвого знання про світ. Ідеї Д.Юма в подальшому|наступному| зробили вплив на розвиток позитивістських учень|навчань,вчень| XIX-XX вв|.ЛІТЕРАТУРА

1. Антологія світової філософії. У 4-х т. М.: Думка|гадка|, 1970. Т.2.

2. Велич здорового глузду: Людина епохи Просвещения/ Сост. С.Я.Карп. М.: Освіта, 1992.

3. Вольтер. Філософські сочинения/ Пер. з|із| фр|. С.Я.Шейнман-Топштейн. М.: Думка|гадка|, 1988.

4. Локк Д. Соч. У 3 т. М.: Думка|гадка|, 1988.

5. Руссо Ж.Ж. Про суспільний|громадський| договір // Антологія світової філософії. У 4-х т. М.: 1970. – Т.26. http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/st075.shtml


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка