Лекція 3 Об’єктивні психологічні передумови розвитку підприємництва Психологічні передумови підприємництваСкачати 95.19 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір95.19 Kb.


Ріст підприємницької активності звичайно характеризує оздоровлення економіки й особливо її головного творчого початку - господарюючого суб'єкта. Сприяти розумінню й оцінці важливості підприємництва в народногосподарському й суспільно-політичному контексті - одне з актуальних завдань економічної психології.

Відповідно до законодавства підприємництво визначається як ініціативна самостійна діяльність громадян, здійснювана від свого імені, на свій ризик, під свою майнову відповідальність і спрямована на одержання прибутку або особистого доходу.


Лекція 3

Об’єктивні психологічні передумови розвитку підприємництва


 1. Психологічні передумови підприємництва.
 2. Підприємець та держава.

 3. Етика та ідеологія підприємництва.

 4. «Образ» підприємця.


 5. Психологія підприємництва і бізнес консультування.

У цій темі вивчаються психологічні умови розвитку підприємництва. Робота із блоком дозволить:

* - описати об'єктивні й суб'єктивні передумови розвитку предприн їм ательства;

* - розглянути проблеми етики й ідеології підприємництва;

* - застосувати концепцію Шмельдерса при поясненні відносини до підприємця, а також у контексті керування фірмою;

* - зрівняти "образ" й "автопортрет" підприємця.

Найбільш цільна концепція підприємництва належить австрійському економістові Й. Шумпетеру. Діяльність підприємця, по Й. Шумпетеру, полягає в здійсненні нових комбінацій, основними видами яких є: виготовлення нових невідомих споживачам благ; відкриття нових способів виробництва й комерційне використання вже існуючих благ; освоєння нових ринків збуту й нових джерел сировини; зміна структури галузі, наприклад, створення своєї або підрив чужої галузевої монополії.

Якщо Й. Шумпетер описує діяльність підприємця з позицій "пропозиції", те представник нової австрійської школи економіки И. Кирцнер робить це, відштовхуючись від "попиту": підприємець, що володіє підвищеною чуйністю до можливостей витягу прибутку, заздалегідь передбачає різні ринкові недосконалості (наявність незадоволених потреб), які дозволяють йому заробити на спекулятивних угодах. Обидва підходи доповнюють один одного, указуючи на роль підприємця в суспільстві й специфіку його діяльності.


 1. Психологічні передумови підприємництва.

До умов, що сприяють розвитку підприємництва, відносяться як об'єктивні можливості в суспільстві для підприємницької діяльності, так і суб'єктивні передумови в психології людей.

Ті й інші утворять три основні категорії умов розвитку підприємництва. Ними є:

- політика держави відносно приватного бізнесу;

- культура, або система цінностей суспільства, що психологічно заохочує й підтримує дух індивідуальної ініціативи;

- схильності й здатності людей до підприємництва.

Вони породжують три психологічних проблеми підприємництва: політико-психологічну проблему взаємин підприємництва з державою, проблему образа підприємця в масовій свідомості й, нарешті, проблему вивчення психологічного портрета підприємця.


 1. Підприємець та держава.

Питання про відносини держави й підприємництва можна розглядати з позицій системного підходу. Діючи в умовах невизначеності, відсутності гарантій, створюючи нові, часто ризиковані комбінації, що дозволяють задовольнити суспільні потреби, підприємець бере на себе функцію ризику й прогресу в економіці. Функція контролю для того, щоб зберегти надійність і стабільність економіки, покладає на державу. Саме так розподіляються функції між цими необхідними взаємодоповнюючими один одного елементами господарського організму.

Порушення оптимального співвідношення й функціонування компонентів єдиної системи приводить до економічних криз. Від держави очікується така форма регулювання, що, з одного боку, давала б достатні можливості для прояву економічної ініціативи й творчості, з іншого боку - установлювала б в інтересах суспільства й споживача бар'єри проти сваволі.

 1. Етика та ідеологія підприємництва.

Надконтроль економіки з боку держави, що призвів у нашій країні до застою, змінився відкритим протиставленням бізнесу державі, крайнім проявом індивідуалізму. Надії населення пов'язані з тим, що вітчизняний бізнес піде по шляху поступової інтеграції підприємництва в систему життя суспільства, при якій гострі кути бізнесу зм'якшаться відповідними законами й постановами.

Підприємництво - складна й неоднозначна сфера діяльності. Підсумок цієї діяльності, якщо розглядати її крізь призму народногосподарських цілей, - це розподіл ресурсів. В умовах ринкового господарства планування як таке має місце, але розмежовується між багатьма суб'єктами. Рішення окремих економічних суб'єктів визначаються не всеосяжним центральним планом, а цінами на товари й послуги, що диктуються ринком. У цій системі підприємцеві, що визначає долю інвестицій і виробництва на основі сигналів ринку, приділяється центральна роль. На нього лягає відповідальність за економічне благополуччя країни. У зв'язку із цим доцільно говорити про ідеологію й етику підприємництва.

Існують різні думки із приводу соціальної спрямованості підприємницької ідеології. Одні вважають, що вона орієнтована на підпорядкування суспільства інтересам капіталу. Інші з, що підприємницька ідеологія спрямована на самоізоляцію, свого роду відчуження бізнесу від держави. Ближче до істини розгляд ідеології підприємництва як системи подань, що відбиває сприйняття соціальним класом власних функцій у суспільстві, включає ставлення його до інших класів, метою якого є підтримка або зміна матеріального інституціонального ладу суспільства .

У самій природі підприємництва закладене протиріччя: з одного боку, прагнення до максимального прибутку й егоїстичний захист своїх приватновласницьких інтересів, з іншого боку - соціальна роль, тобто необхідність зважати на інтереси й цінності суспільства, випробовувати почуття відповідальності перед ним.

Концепція соціальної відповідальності в бізнесі одержала найбільший розвиток у США в 70-80-х роках. Крім первісних подань, згідно яким вона означала насамперед дотримання законів, що регулюють соціальні функції підприємця, її необхідними ознаками стали розглядатися дії, що задовольняють соціальним очікуванням і навіть їх що передбачають. Вищого рівня соціальної й моральної відповідальності вимагає участь у формуванні суспільних очікувань у процесі підприємницької діяльності, коли потрібно не просто реагувати на запити, але й формувати їх, зайнявши тим самим керівну роль у соціальному житті суспільства.

Існує думка, що лише представники великого й іноді середнього бізнесу мають розвинене почуття усвідомлення приналежності до свого класу, і тому тільки вони можуть уважатися носіями підприємницької ідеології. Ідеологічні й етичні системи великого бізнесу й так називаного малого бізнесу різні. А от розходження між ідеологією й психологією підприємця й менеджера фірми згладжуються в останні роки: і підприємці, і менеджери є носіями підприємницької ідеології, але провідна роль все-таки й у тім, і в іншому випадку належить представникам великого й середнього бізнесу.

Що стосується фактора культури й соціальної атмосфери, те саме він і сприяє процесу особливого пристосування й відбору при формуванні й зміні підприємницької психології, у результаті якого, як підкреслює Г.К.Гинс, створюються пануючі в даних націях або країні тип підприємця й форми підприємництва .


4. «Образ» підприємця.

На відміну від населення США і Японії, що бачить у підприємці людини, що обслуговує його потреби й створюють джерела доходу для безлічі рук, у Європі образ підприємця в цілому не позитивний. Це зв'язано й з деякою загадковістю його діяльності, схованої від очей громадськості; і з певними стереотипами сприйняття підприємця як спекулянта, ділка, визискувача (особливо в умовах російської економіки, що тривалий час була ідеологізованою); і з деякою категоричністю поводження й спілкування підприємців в інтересах справи й у зв'язку з економічною необхідністю; а також із заздрістю із приводу його прибутку й доходів.


У дослідженнях образа підприємця одержала популярність "дистанційна гіпотеза" Шмельдерса, у якій проводиться розходження між образом підприємця "на відстані" й "поблизу" . У першому випадку мова йде про більш-менш неусвідомлений масово-психологічний стереотип підприємця. Він закріпився в нас у понятті "нові росіяни". У другому випадку мається на увазі індивідуалізований образ, побудований з опорою на власний досвід. Це враження про конкретних знайомих людей з їхніми успіхами й проблемами. "Дистанційна гіпотеза" Шмельдерса означає, що думка "поблизу" складніше й позитивніше, ніж стереотипний образ підприємця "на відстані".

Дані соціологічних опитувань у Німеччині показали, що чим крупніше фірма, тим більше негативних оцінок давалося підприємцеві працівниками фірми. З позиції "дистанційної гіпотези" це порозумівається тим, що на великому підприємстві дистанція між найманим робітником і його головним шефом, що вважається підприємцем, як правило, значна, а відносини більше анонімні, чим на малому й середнім підприємстві. Щоб скоротити дистанцію, використаються доступні варіанти формального й неформального спілкування, наприклад, такий прийом, як персональне поздоровлення підприємцем своїх працівників із днем народження, або, наприклад, свята фірми або корпорації, на яких присутні рідні й близькі підприємця й він з'являється в очах працівників у звичайні для всіх соціальних ролях (батька, чоловіка, сина). Спроби створити більше привабливий образ підприємця на великих підприємствах - складова частина сучасного керування на Заході.

Рейтинг підприємця підвищується також з ростом добробуту населення. У цьому випадку в багатства більше можливостей легітимізації, на підприємців не покладає відповідальність за бідність.


 1. Психологія підприємництва і бізнес консультування.

Останнім часом спостерігається тенденція з'єднання академічної психології з різними областями її практичного застосування. Підприємницька діяльність зараз є тією областю, де цей процес іде дуже інтенсивно. Ще недавно управлінське консультування було па периферії російської академічної науки, а такої сфери діяльності практичних психологів, як бізнес-консультування взагалі не існувало.

У цей час професійне психологічне консультування стає формою цивілізованого рішення проблем для все більшого числа ділових людей у нашій країні. Зараз сучасні психологічні знання усе активніше використаються в діагностичній, корекційній й орієнтаційній частини цієї роботи. Бізнес-консультування, по суті, є діяльністю, спрямованої на актуалізацію й усвідомлення підприємцем тих якостей своєї індивідуальності, які були сформовані раніше й впливають на його роботу й розвиток. Воно дає можливість адекватно оцінити себе як професіонала в бізнесі з позиції критеріїв психологічної науки й вимог реальної ситуації сьогоднішнього дня. Бізнес-консультування дозволяє також побачити нові напрямки й шляхи досягнення своїх цілей й одержати конкретні психологічні методики й прийоми для реалізації свого потенціалу. Психологічні дослідження підприємців і підприємницької діяльності дозволяють більш цілеспрямовано й обґрунтовано вести роботу із професійного консультування підприємців і наданню їм психологічної підтримки.

Бізнес-консультування в нашій країні використає як результати досліджень вітчизняної соціальної психології, так і великі наробітки західної економічної психології. За рубежем накопичений більш ніж піввіковий досвід у професійній діяльності психологів-консультантів. Той бум у професійній психології, що пережив Захід на початку XX в., спочатку вирішував завдання підвищення продуктивності праці й ефективності виробництва. Але в міру гуманізації виробництва й розвитку самої психологічної науки на передній план досліджень вийшла людина як суб'єкт діяльності, у тому числі підприємницької. Акцент змістився на вивчення проблем, що коштують перед підприємцем, і пошук їх найбільш ефективних рішень. Результатом з'явилося створення системи методик, здатних надати реальну допомогу в цьому виді діяльності.

Цей арсенал діагностичних, корекційних й інших методик усе в більшому обсязі береться на озброєння й застосовується на практиці психологами в нашій країні. І якщо на початку цього процесу методичне оснащення переносилося на російський ґрунт без обліку тих теоретичних концепцій, у контексті яких воно створювалося, і без обліку специфіки країни, те зараз цей пробіл ліквідується, що підвищує ефективність застосування західного досвіду.

Бізнес-консультування й управлінське консультування є ефективною, але не єдиною формою надання допомоги підприємцям. Зараз психологи усе активніше залучаються до роботі з формування команд і роботі з персоналом, проведенню групових тренінгів і семінарів. На таких заняттях за допомогою спеціальних методів навчання можна освоїти нові психотехніки в бізнесі, сформувати вміння швидко знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, добре розбиратися в психологічному стані оточуючих людей і вміти не директивно впливати на партнерів і персонал, розвити поведінкову гнучкість, уміння впевнено почувати себе в складних ситуаціях, уміти управляти своїми емоціями, переконливо й аргументовано викладати свої позиції, домагатися погодженого рішення спірних питань. У ході такої підготовки значне число людей відкривають у собі нові можливості й виявляють здібності, які потім можуть бути реалізовані в новій практиці.


Завдання для самоконтролю студента

 1. Перерахуйте основні категорії передумов розвитку підприємництва.

 2. Поясніть у чому складність взаємостосунків між підприємцями та державою.

 3. Чому проблема етики підприємницької діяльності є актуальною для нашої країни?

 4. У чому сутність дистанційної гіпотези" Шмельдерса?

 5. Перелічіть та поясніть можливості психологічного бізнес-консультування.

 6. Перерахуйте методи психології,які застосовуються у бізнес-консультуванні.

 7. Визначте основні сфери діяльності психолога в бізнесі.

 8. Які можливості для підприємця відкриває бізнес-консультування.

 9. Аналізуючи сучасний стан психологічної науки окресліть найближчі перспективи для її розвитку в сфері бізнесу.

 10. Яка політика держави є оптимальною стосовно сфери розвитку бізнесу та підприємництва в Україні.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка