Лекція 14. Індивідуалізація процесу навчання іноземної мовиСкачати 131.68 Kb.
Дата конвертації27.11.2016
Розмір131.68 Kb.
ЛЕКЦІЯ 14. Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови
В методиці навчання іноземних мов розроблені різноманітні форми реалізації індивідуального підходу до учнів: самостійна робота (self-directed learning) під керівництвом учителя; самостійне оволодіння (autonomous learning) іноземною мовою наодинці чи у групі шляхом широкого використання різноманітних підручників і посібників, але під керівництвом учителя; самостійне оволодіння іноземною мовою шляхом опрацювання навчального посібника допомоги вчителя; індивідуальна робота (one-to-one teaching) з одним чи кількома вчителями; самостійне оволодіння іноземною мовою у спеціалізованих центрах (self-access centres).

Під індивідуальним підходом мається на увазі навчання учнів іноземного мовлення у групі /класі за єдиною програмою, але з врахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей. При цьому на перший план ставиться завдання допомогти учням оволодіти базовим рівнем мовлення, вихід за межі якого завжди бажаний.

Власне індивідуалізація процесу навчання іншомовного мовлення - це цілісна система, яка має охоплювати всі сторони та етапи навчально-виховного процесу з іноземної мови, а також передбачати комплексне врахування і ціле­спрямований розвиток компонентів кожної з підструктур психологічної струк­тури індивідуальності учня, що здійснюють значний вплив на якість оволодіння ним іншомовним мовленням. До складу цієї системи входять: 1) цілі індивідуа­лізації процесу навчання; 2) види індивідуалізації та їх зміст; 3) прийоми та засоби індивідуалізації. Розглянемо компоненти названої системи.

Цілі індивідуалізації процесу навчання іноземної мови поділяються на основні та допоміжні. До основних відносяться:

- заповнення прогалин у вихідному рівні володіння учнем іншомовним мовленням і своєчасне усунення нового відставання, що з'являється;

- розвиток інтелектуального кругозору, психічних процесів і якостей осо­бистості учня, які відіграють провідну роль в оволодінні іншомовним мовленням:

- формування індивідуального стилю оволодіння іншомовним мовлен­ням, який охоплює і вміння самостійної роботи.Допоміжні цілі індивідуалізації включають:

- активізацію навчально-виховного процесу з іноземної мови;

стимулювання навчальної діяльності учнів;

- створення позитивного емоційного фону навчального процесу тощо. Перелічені цілі індивідуалізації можуть бути досягнуті лише за умови реалізації різноманітних видів індивідуалізації процесу навчання іншомовної мовленнєвої діяльності.

В сучасній методиці навчання іноземних мов види індивідуалізації визначаються відповідно до характеру підструктур психологіч­ної структури індивідуальності учня, зважаючи на те, що кожна з них, як підтвердили експерименти, здійснює значний вплив на рівень володіння учнем іноземною мовою.

Психологічна структура індивідуальності (за К.К.Платановим) складається з чотирьох підструктур:

1) спрямованості;

2) соціального досвіду;

3) форм відображення і

4) біологічних властивостей.Подструктура спрямованості об'єднує нахили, бажання, інтереси, ідеали, світогляд, переконання та мотиви. У процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю найбільш вагомим виступає мотиваційний фактор.

В учнів проявляються різні види мотивації головними з яких виступають "зовнішня" або широка соціальна мотивація і "внутрішня", зумовлена самою навчальною діяльністю.

Найвищий інтерес та успішність при вивченні іноземної мови досягаються при співвідношенні зовнішньої і внутрішньої мотивації як 70% до 30%.' Кузовлев В.П. Индивидуализация обучения иноязычной речевой деятельности как средство создания коммуникативной мотивации: Дис. ... канд. пед. наук

Отже врахування відмінностей у мотиваційній сфері учнів і може здійснюватись за допомогою "мотивуючої" індивідуалізації.

Подструктура соціального досвіду охоплює знання, вміння, навички, звички. І.К.Платонов називає цю підструктуру індивідуальною культурою або підготовленістю. При навчанні іноземних мов провідним компонентом виступає рівень сформованості іншомовних навичок і вмінь, який може бути підвищений і допомогою лише регулювання режимів навчання, у зв'язку з чим відповідний вид індивідуалізації називається "регулюючого" індивідуалізацією.

До третьої підструктури входять психічні процеси та емоційно-вольові якості особистості, які розвиваються і вдосконалюються в різних видах діяльності. Теоретичні та експериментальні дослідження довели, що для якісного і швидкого оволодіння іншомовним мовленням слід мати добре розвинені фонематичний слух і слухову пам'ять, достатній безпосередній обсяг пам'яті, гнучке словесно-логічне мислення і високу емоційну стійкість. В окремих учнів ці процеси та якості слід розвивати цілеспрямовано на матеріалі іноземної мови. Відповідно цей вид індивідуалізації називається "розвиваючою" ідивідуалізацією.
Четверта підструктура охоплює психологічні особливості індивіда, що зумовлюють індивідуальний стиль його діяльності.

В поняття індивідуальний стиль навчальної діяльності входять: темп роботи, працездатність та особливості володіння способами і прийомами навчальної роботи на основі наявних знань, навичок та вмінь. Однак він виробляється і вдосконалюється, якщо людина активно шукає прийоми та способи, які допомагають їй згідно з її темпераментом досягати кращих результатів. Одне із завдань вчителя іноземної зви полягає у наданні допомоги учневі у формуванні індивідуального стилю оволодіння іншомовною діяльністю. Тому цей вид індивідуалізації названо Формуючою" індивідуалізацією.'

Практична реалізація вищезгаданих видів індивідуалізації пов'язана з необхідністю вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів.

З цією метою використовуються такі методи дослідження: анкетування, дидактичне тестування, психологічне тестування, соціологічне тестування. Технологія їх використання досить детально описана в методичній літературі, тому наведемо виклад лише одного з тестів для визначення обсягу зорової пам'яті учнів 5-го клacy на початку навчального року.Інструкція: За сигналом учителя прочитай про себе 10 слів і постарайся їх запам'ятати. Час запам'ятовування - 1 хв. Після цього запиши на картку слова, які ти запам'ятав, у будь-якій послідовності.

Слова серії І Мак, душ, склад, лом, вхід, кущ, газ, лук, парк, міст. Слова серії 2 Лід, матч, клуб, звір, клен, лак, свист, флот, клей, слід.

Картка учня

Прізвище ______ Клас _______ Дата _________

Відтворені слова серії 1.

7

4.5.

6.

7.8.

9.

10.Кількість правильно відтворених слів:

Відтворені слова серії 2

1. __________________ 6.

2. __________________ 7.

3. ___________________ 8.

4. ___________________ 9.

5. 10.

Кількість правильно відтворених слів:Результат за двома серіями Висновок

Шкала оцінок

1. Кожне правильно відтворене слово - 10 балів.

2. Визначається сума балів, отриманих учнем у двох серіях. Максимальна кількість балів - 200 (100 балів х 2 = 200).

3. Далі визначається середній бал, отриманий за результатами двох серій. Наприклад, загальна сума балів у двох серіях - 180; середній бал - 90 (1о" балів : 2 = 90 балів).

4. 60-100 балів – достатній рівень розвитку зорової пам'яті; менше 60 балів -

недостатній рівень розвитку зорової пам'яті.

Учень, що отримав 60 балів і більше, зараховується в підгрупу з достатні обсягом зорової пам'яті; учень, що отримав менше 60 балів - у підгруп недостатнім обсягом зорової пам'яті.

Змістом мотивуючої індивідуалізації є, з одного боку, врахування сталої системи мотивів оволодіння учнем іншомовним мовленням, а з другого ~ цілеспрямоване формування у кожного учня нових, складніших і поки що відсутніх у них видів мотивації.

Регулююча індивідуалізація спрямована на врахування вчителем реального рівня володіння учнем іншомовним мовленням на кожному з станів навчального процесу. Вона передбачає, з одного боку, можливість тимчасо­вого спрощення і часткового варіювання завдань для менш підготовлених учнів за умови одержання необхідного кінцевого «продукту» згідно з вимогами програми, а з другого - розширення та ускладнення програмних вимог для добре підготовлених і зацікавлених іноземною мовою учнів.

Розвиваюча індивідуалізація дозволяє, по-перше, забезпечити в навчаль­ному процесі опору на реальний рівень функціонування психічних процесів, а по-друге, реалізувати цілеспрямований розвиток слабо функціонуючих психічних процесів за допомогою спеціально підібраних серій завдань на матеріалі іноземної мови.

Формуюча індивідуалізація має сприяти формуванню в учнів індивідуаль­ного стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю з урахуванням і в опорі на індивідуальні особливості нервової системи учня та стиль діяльності, який уже склався.

Вищеназвані види індивідуалізації слід реалізувати у навчальному процесі в комплексі, оскільки й індивідуальні особливості людини мають формуватися комплексно.

Упровадження кожного з видів індивідуалізації у практику школи має свою специфіку під час навчання різних видів мовленнєвої діяльності: аудіювання. говоріння, читання, письма та писемного мовлення. Проте існують ще й певні загальні прийоми та засоби реалізації кожного з видів індивідуалізації навчання іншомовного мовлення на уроці та в позакласній роботі.

Мотивуюча індивідуалізація. Основні прийоми реалізації цього виду інди­відуалізації такі: підбір мовленнєвих партнерів і груп з урахуванням спільності їх інтересів та контексту діяльності; підбір варіантних мовленнєвих завдань, текстів для аудіювання і читання з урахуванням сфери інтересів, бажань та уподо­бань учнів. Визначення варіативної послідовності опитування учнів під час виконання ними мовленнєвих завдань залежить від їх життєвого досвіду, контек­сту діяльності та статусу особистості в навчально-мовленнєвому колективі тощо.

Основними засобами реалізації мотивуючої індивідуалізації є тексти для аудіювання, тексти й книжки для читання, комплекси вправ для навчання усного та писемного мовлення, як ті, що відповідають індивідуальним інтересам запитам учнів, так і ті, що сприяють формуванню у них ціннісних орієнтації на оволодіння іншомовним мовленням.

Наведемо приклад завдання з урахуванням особливостей мотиваційної сфери учнів.Інструкція: У вас три варіанти магнітофонного запису тексту "A Long Wait":

1) з двома паузами для відпочинку; 2) у нормальному темпі англійського мовлення без пауз для відпочинку; 3) у швидкому темпі англійського мовлення без пауз для відпочинку. Третій варіант запису найскладніший. Визначте, з яким записом тексту ви будете працювати, прослухайте текст один раз і виконайте тестове завдання.Регулююча індивідуалізація. Основні прийоми цього виду індивідуалізації: зміна цілей, обсягу, ступеня складності та режимів виконання рекомендованих студентам завдань і вправ з урахуванням загального рівня володіння ними іншомовною мовленнєвою діяльністю і рівня підготовки до конкретного |оку; зміна цілей, обсягу, ступеня складності та режимів виконання рекомендованих школярам завдань і вправ з урахуванням загального рівня володіння ними іншомовною мовленнєвою діяльністю та індивідуальних труднощів, що виникають під час оволодіння ними певними іншомовними навичками та ріннями; визначення оптимальної міри допомоги учням з боку вчителя;

Означення послідовності опитування учнів з урахуванням їх підготовки до виконання конкретного завдання.

Ефективним засобом реалізації регулюючої індивідуалізації на уроці і під час виконання завдань удома є підручник та навчальні роздавальні картки, на уроках лінгафонному кабінеті - фонограма у комплексі з адаптуючими роздавальними картками, а на позакласних заняттях у лінгафонному кабінеті - фонограма.

Наведемо приклади адаптуючих роздавальних карток для навчання діалогічного мовлення. Картки для парної роботи різняться за обсягом зорової опори.| Картка 1

(призначається для учня з високим рівнем володіння іншомовним мовленням ) Завдання:. You're the shopgirl. Help the customer choose the thing he wants to buy.

Діалог-схема

- What can...?

- With ....What colour...? Here....Картка 2

(призначається для учня з низьким рівнем володіння іншомовним мовленням) Завдання: You're the customer. Tell the shopgirl what you want to buy and ask her to help you.

Діалог-схема 1 want to buy a.... Can you help me to...? ... (black, brown, grey).

Приклади вправ, розрахованих на учнів з різним рівнем володіння

іншомовним мовленням Вправа 1 (нейтральна; призначається середньому учневі) Інструкція: Зараз ви послухаєте текст "A Long Visit". Після цього вам необхідно відповісти на запитання до тексту.

Вправа 1-а (адаптована до рівня підготовки слабкого учня) Інструкція: Зараз ви послухаєте текст "A Long Visit". Речення на картці допоможуть вам зрозуміти його. Після цього вам необхідно відповісти на запитання до тексту.

Зразок картки (на якій даються важливі для розуміння тексту речення):

1. A man was on a visit to a friend in London.

2. Time passed, but the visitor did not leave for home.

3. "Don't you think", he said, "that your wife and children want to see you again?"

4. "I'll send for them..."

Вправа 1-6 (адаптована до рівня підготовки сильного учня)

Інструкція: Зараз ви послухаєте текст "A Long Visit". Складіть план і

підготуйтеся до переказу тексту.Розвиваюча індивідуалізація. До основних можна винести такі прийоми цього виду індивідуалізації: підбір раціональних режимів виконання іншомов­них вправ з урахуванням рівня функціонування в учня психічних процесів, які значно впливають на якість оволодіння іншомовним мовленням; зміна обсягу запропонованих учням вправ, призначених для розвитку психічних процесів і якостей особистості на матеріалі іноземної мови.

Найбільш ефективним засобом розвиваючої індивідуалізації на уроці є адаптуючі роздавальні картки з різноманітними опорами, які забезпечують найповніше сприйняття іншомовної інформації зі слуху окремими категоріями учнів; на позакласних заняттях у лінгафонному кабінеті - спеціальні комплекси вправ, спрямовані на розвиток особистості учня на матеріалі іноземної мови. Наведемо приклади таких вправ.1) Вправи для розширення обсягу зорової пам'яті учнів

Вправа 1. Мета - розширювати обсяг зорової пам'яті учнів на рівні літер. Інструкція: Прочитайте літери, запам'ятайте їх і запишіть у дві колонки: в ліву - голосні, а в праву - приголосні. Літери для запам'ятовування: d, a, c, u. і, !<• Спосіб виконання: одночасна групова робота під керівництвом учителя або учня. Спосіб контролю: самоконтроль з допомогою повторного пред'явлення картки з літерами.

Вправа 2. Мета - розширювати обсяг зорової пам'яті учнів на рівні слів. Інструкція: Прочитайте, запам'ятайте і запишіть слова в будь-якій послідовності.

Table, face, book, pen, room.Спосіб виконання: одночасна індивідуальна робота з картками.

Спосіб контролю: самоконтроль при повторному читанні слів.

|права 3.

Мета - розширювати обсяг зорової пам'яті учнів на рівні речень.

Інструкція: Прочитайте, запам'ятайте і запишіть англійське прислів'я. | There is no place like home.

Спосіб виконання: одночасна групова робота під керівництвом учителя. Спосіб контролю: читання прислів'я вголос окремими учнями і самоконтроль

о картці рештою учнів.2) Вправа на розширення обсягу слухової пам'яті учнів

Інструкція: Постарайтеся повторити за диктором наступні фрази:

aeaker: People go on a visit to their friends.//'

Sometimes people go on a visit to their friends.// Sometimes people go on a visit to their friends in another town.// Sometimes people go on a visit to their friends in another town, and your aunt may come on a visit to you.//

Sometimes people go on a visit to their friends in another town, and your aunt or uncle may come on a visit to you.//

3) Вправа для розвитку механізму ймовірного прогнозування

Інструкція: Послухайте початок речення і дайте не менше п'яти варіантів Кого завершення:

Speaker: People like to visit...// They go on a visit...// A man was on a visit to...// In the evening he either went to the theatre or...// The visitor did not leave for...//4) Вправа для розвитку точності уваги

Інструкція: Послухайте два речення і назвіть слова, які є в одному реченні, але пропущені в іншому:

Speaker: Your aunt may come on a visit to you.

Your aunt or uncle may come on a visit to you.//

They go on a visit to their friends in another town.

Sometimes they go on a visit to their friends or relatives in another

town.//


In the evening he went to the theatre.

In the evening he either went to the theatre or watched TV-programs./^

знак паузи для відповіді

Формуюча індивідуалізація. Принципово важливими є такі прийоми формуючої індивідуалізації: підбір мовленнєвих партнерів з урахуванням їх стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю («комунікативний» чи «некомунікативний» тип); розмежування режимів виконання та обсягу іншомовних вправ для учнів з різним типом оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю; формулювання варіативних рекомендацій щодо формування індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю учнів «комунікативного» і «некомунікативного» типів; визначення раціонального завдання для учнів різних типів.

Засобами реалізації формуючої індивідуалізації на уроках у лінгафонному кабінеті є адаптуючі роздавальні картки, які забезпечують часткову зорову опору під час аудіювання; на позакласних заняттях у лінгафонному кабінеті - лабораторні завдання з музичними паузами для відпочинку; на позакласних заняттях усіх видів - графіки виконання завдань і пам'ятки щодо формування індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю. Наведемо приклади пам'яток.

Пам'ятка: Вчіться слухати і вимовляти нові слова!

Для того щоб краще запам'ятати нове іншомовне слово, вам слід навчитися сприймати його на слух і правильно вимовляти. Для цього дотримуйтесь таких рекомендацій:

1. Під час пояснення викладачем нових слів уважно слухайте, як вимовляють­ся в них звуки, на якому складі ставиться наголос. Зверніть увагу на те, чим відрізняється іншомовне слово від відповідного йому слова в рідній мові, чи є в ньому складні щодо вимови звуки. Правильно відтворіть слово уголос.

2. Виконуючи усні лексичні вправи в лінгафонному кабінеті, намагайтеся поступово усувати зорові опори.

3. Працюючи з новою лексикою вдома, не забудьте кілька разів вимовити слова уголос.

Пам'ятка - порада

учневі з сильною та інертною нервовою системою для виконання самостійної роботи з читання англійською мовою

Дорогий друже!

Результати вивчення твоїх індивідуальних особливостей дають можливість зробити деякі висновки про твої сильні і слабкі риси.Твої сильні риси:

1. Висока працездатність і працелюбність.

2. Глибина думки, допитливість і кмітливість.

3. Велика наполегливість у досягненні своєї мети.Твої слабкі риси:

1. Деяка поверховість у виконанні навчальних завдань.

2. Повільність, певні труднощі в переході від однієї вправи до іншої, повільне звикання до виконання нових завдань.

Щоб успішно вчитись, говори собі постійно: "Не барись, цінуй кожну хвилину".

Враховуючи сильні і слабкі риси твоїх природних задатків, пропонуємо декілька порад, що допоможуть тобі в оволодінні читанням англійською мовою.

Уважно прочитай їх і намагайся регулярно виконувати ті з них, які для тебе найважливіші.

У міру своїх природних особливостей ти працюєш не дуже швидко, тому виділяй достатньо часу для читання.

Щоденно читай 10-15 хвилин уголос. Готуючись виконувати домашні

завдання з англійської мови, визначай кількість часу для їх виконання, став біля себе годинник і намагайся вкластись у визначений час.

Намагайся частину вправ з читання англійською мовою прочитати дуже

швидко.

При читанні слів старайся не лише їх озвучити, але й зрозуміти, згадатиправила, за якими вони читаються.

Кожне нове слово, речення повтори стільки разів, щоб ти міг прочитати їх легко і швидко, як рідною мовою.

6. Тренуйся в читанні на швидкість. Швидкість читання уголос повинна бути не менше 5-6 рядків за хвилину.

Думаю, що ці поради допоможуть тобі навчитися читати англійською Умовою. Успіхів тобі!Реалізація чотирьох видів індивідуалізації у комплексі сприяє найповнішому забезпеченню практичних, виховних, загальноосвітніх і розвиваючих цілей навчання іншомовної мовленнєвої діяльності. '


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка