Лекція 10. Облік виробничих витрат. Облік витрат і доходів виробничих майстереньСкачати 210.67 Kb.
Дата конвертації06.11.2016
Розмір210.67 Kb.
Тема 9.

Лекція 10. Облік виробничих витрат.

 1. Облік витрат і доходів виробничих майстерень

 2. Облік діяльності підсобних(навчальних) сільських господарств

 3. Облік витрат на науково-дослідні роботи та доходів від їх реалізації 1. Облік витрат і доходів виробничих майстерень

Під виробництвом у бюджетних установах розуміють діяльність навчально-виробничих майстерень і підсобних господарств при бюджетних установах, що передбачена чинним законодавством.

До виробничих витрат включаються:

- витрати, пов'язані з діяльністю навчально-виробничих майстерень і підсобних господарств при бюджетних установах;

- витрати на науково-дослідні роботи, виготовлення

експериментальних приладів та інші.

Для обліку витрат на виробництво передбачено рахунок 82 "Виробничі витрати", який має субрахунки:
з/п

Назва субрахунків

Характеристика субрахунків

І

821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень"

Обліковуються витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг. На дебет субрахунку 821 зараховуються всі витрати на виготовлення виробів, видання друкованої продукції і на надані послуги. Залишок субрахунку 821 відображає суму витрат незавершеного виробництва продукції

2

822 '"Витрати підсобних (навчальних) сільських

господарств"

Обліковуються витрати підсобних сільських і навчально-дослідних господарств. Облік витрат ведеться окремо за галузями господарства (тваринництвом, рослинництвом), за їх видами. Щодо рослинництва ведеться окремо облік витрат на рільництво, овочівництво, садівництво. При потребі облік може бути організовано за окремими культурами (зерном, овочами, картоплею і т. ін.). Щодо тваринництва обліковуються окремо витрати на велику рогату худобу, вівчарство, свинарство і ін.

3

823 "Витрати на науково-дослідні

робота зз договорами"

Обліковуються витрати на виконання науково дослідних і конструкторських робіт за договорами з підприємствами і установами. При укладенні договору у вартість робіт включаються всі видатки, пов'язані з виконанням теми (роботи), у тому числі й витрати на придбання спецобладнання, необхідного для проведення робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за господарськими договорами, обліковується в складі витрат незавершеного виробництва (за дебетом субрахунку 823. За дебетом субрахунку 823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами" відображаються всі витрати на виконання науково-дослідних робіт. Фактична вартість виконаних науково-дослідних робіт і зданих замовникам списується з кредиту субрахунку 823 "Виїрати на науково-дослідні роботи за договорами" у дебет субрахунку 723 "Реалізація науково-дослідних робіт за договорами"

4

824 "Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв"

Обліковуються витрати на виготовлення різних експериментальних пристроїв (установок, зразків машин і приладів, стендів для випробування) для проведення наукових дослідів за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету

5

825 "Витрати на заготівлю і переробку матеріалів"

Обліковуються операції із заготівлі і переробки матеріалів господарським способом (пошиття білизни, заготівля палива, переробка овочів тощо). На цьому субрахунку відображається собівартість заготовлених і перероблених матеріалів. На дебет субрахунку 825 зараховуються всі видатки, пов'язані із заготівлею і переробкою матеріалів, їх вартість, а також видатки на доставку, зберігання та ін. Після завершення заготівлі або переробки того чи іншого виду матеріалів складається акт за підписом відповідних осіб, у якому зазначаються кількість цінностей, одержаних при переробці або від заготівлі, витрати на ці роботи та їх собівартість. Акт затверджується керівником установи та є документом, що дає право на списання з цього рахунку сум витрат після оприбуткування одержаних цінностей за відповідними рахунками

6

826 "Видатки до розподілу"

Обліковуються витрати, які в момент їх виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо на певний вид робіт (об'єкт) або на собівартість певного виду виробів чи продукції, якщо виробляється декілька їх видів


Діяльність навчально-виробничих майстерень

До складу окремих бюджетних установ, зокрема закла­дів середньої освіти, можуть входити навчально-виробничі май­стерні. Зазначені структурні підрозділи утворюються з метою ви­конання відповідних функцій з трудової підготовки контингенту учнів та виконавців з конкретною трудовою спеціалізацією. Про­філь роботи виробничих майстерень визначають вищі установи, беручи до уваги місцеві можливості, умови, а також педагогічну доцільність конкретного виду праці.

Навчально-виробничі майстерні утримуються як за рахунок коштів загального фонду, так і за рахунок коштів спеціального фонду, який у незначній частині формується за рахунок прибут­ку, що отримується від реалізації продукції зазначеного структур­ного підрозділу установи.

У процесі виготовлення продукції, виробничі майстерні здійсню­ють витрати. Витрати розподіляються на прямі та наклад­ні.

До прямих витрат на виробництво продукції нале­жать: витрати на матеріали; заробітну плату виробничих робітників; нарахування на заробітну плату виробничих робітників, тощо.

До непрямих витрат належать: заробітна плата апарату управління й обслуговуючого персоналу; нарахування на за­робітну плату апарату управління й обслуговуючого персоналу; оре­нда приміщень; опалення; поточний ремонт, затрати електроенергії тощо.Прямі виробничі витрати відносяться безпосередньо на виго­товлену продукцію. Накладні – попередньо збираються і розпо­діляються наприкінці місяця

пропорційно заробітній платі основ­них виконавців, матеріальним затратам чи сукупності прямих ви­трат. Якщо майстерня виробляє один вид продукції, усі витрати класифікуються як прямі.

Облік витрат здійснюється в міру їх проведення. Ана­літичний облік витрат ведеться за видами виробів (партіями) і за статтями витрат у багатографних картках ф. № 283.

Обліку витрат по виробничих (навчальних) майстернях ведеться на рахунку № 821 «Витрати виробничих (навчальних) майстерень». Рахунок активний, сальдо за дебетом відображає суму витрат незавершеного виробництва, оборот за дебетом - витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг, оборот за кредитом - оприбуткування готової продукції виробничих (навчальних) майстерень.

Облік виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях відображається на рахунку № 241 «Вироби виробничих (навчальних) майстерень». Рахунок активний, за дебетом обліковується надходження виробів, за кредитом – витрачання (списання).

Облік накладних витрат ведеться на рахунку № 826 «Видатки до розподілу»; Рахунок активний, за дебетом відображаються витрати, а за кредитом їх розподіл на види виробів.

Реалізація продукції виробничих майстерень відображається на рахунку 721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень». Рахунок активно-пасивний, за дебетом – списання фактичної собівартості реалізованих виробів, за кредитом – дохід від реалізації. Шляхом порівняння дебету з кредитом обчислюють фінансовий результат від реалізації виробів, який переноситься на рахунок 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом»

Основні бухгалтерські проведення з обліку витрат та продукції виробничих майстерень

з/пЗміст операції

Кореспонденція

рахунківДебет

Кредит

1

Нарахована заробітна плата:

виробничим робітникам

працівникам апарату управління та обслу­говуючому персоналу

821


826

661


661

2

Проведено нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду на фонд заробітної плати:

виробничих робітників

працівників апарату управління та обслуго­вуючого персоналу

821


826

651


651

3

Видано зі складу матеріали на виробництво про­дукції

821

234,235, 238,239

4

Списано на витрати виробництва вартість спожи­тої електроенергії

821

675

5

Списано на витрати вартість послуг з опалення приміщень

826

675

6

Списано на витрати поточний ремонт приміщення

826

675

7

Списано накладні витрати наприкінці місяця та розподілено пропорційно до обраної бази

821

826

8

Оприбутковано готові вироби, що передані на складі установи з майстерень

241

821

9

Списано на реалізацію продукцію виробничих майстерень

721

241

10

Передано рахунок на оплату покупцям виробів виробничих майстерень

364

721

11

Отримано кошти від реалізації продукції за від­пускною ціною

323

364

12


Нараховано ПДВ

721

641


13

Перераховано до бюджету суму ПДВ реалізова­них виробів виробничих майстерень

641

323

14

Визначено результат від реалізації (різниця між фактичною собівартістю та ціною реалізації)

721

432

По навчальних виробничих майстернях обчислюють фактичну собівартість одиниці продукціїОб'єктом обліку витрат є партія однорідних виробів.

Калькуляційною одиницеюодиниця продукції чи виріб.

Щоб визначити фактичну собівартість одиниці продукції, на підставі даних обліку витрат складають звітну калькуляцію. І загальна су­ма витрат на виробництво (дебет субрахунку № 821) за мінусом витрат на незакінчене виробництво на кінець звітного періоду, розподіляється за видами готової продукції, після чого визначаєть­ся собівартість одиниці кожного виду випущеної продукції.


Ситуація. Витрати на виробництво виробів у навчально-виробничій майстерні склали: заробітна плата виробничим робітникам - 2600 грн., адміністративного персоналу - 1780грн., проведено нарахування єдиного внеску на соціальне страхування (суму визначити), витрачені матеріали – 886 грн., вартість спожитої електроенергії – 234 грн. Оприбутковано готові вироби (суму визначити). Вироби реалізовані за цінами реалізації на суму 8400. Відобразити ситуацію на рахунках бухгалтерського обліку.


 1. Облік діяльності підсобних (навчальних) сільських господарств

Бюджетні установи, розташовані переважно в сільській місцевості, мають власні підсобні сільські господарства. Зазначе­ні структурні підрозділи в результаті процесу виробництва сільсько­господарської продукції частково забезпечують зазначені уста­нови продуктами харчування.

Облік витрат та продукції підсобних сільських господарств виступає окремим напрямком обліку бюджетних установ. Склад та структура витрат аналогічні розглянутим раніше.

Виробничі витрати підсобних господарств облі­ковуються окремо за галузями сільськогосподарського виро­бництва – тваринництво й рослинництво – та за їхніми ви­дами. Зокрема, за галуззю рослинництво обліковують окремо витрати з рільництва, луківництва, овочівництва, садівництва, а в разі потреби – за окремими культурами (зерно, овочі, картопля тощо). За галуззю тваринництва виділяють ви­трати по великій рогатій худобі, вівчарству, свинарству, ко­нярству тощо.Механізм віднесення витрат до прямих і на­кладних, їхній облік подібні до передбачених схемою обліку витрат виробничих майстерень, за винятком розподілу наклад­них витрат, який здійснюється наприкінці року. Для відобра­ження операцій з виробництва сільськогосподарської продук­ції призначено субрахунки:

 • 251 «Продукція підсобних (навчальних) сільських госпо­дарств»;

Рахунок активний, за дебетом обліковується надходження продукції, за кредитом – витрачання (списання).

 • 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»;

Рахунок активний, за дебетом обліковується надходження тварин, за кредитом –вибуття (списання).

 • 822 «Витрати підсобних (навчальних) сільських госпо­дарств»;

Рахунок активний, сальдо за дебетом відображає суму витрат незавершеного виробництва, оборот за дебетом - витрати на отримання сільськогосподарської продукції, оборот за кредитом - оприбуткування готової продукції .

 • 826 «Видатки до розподілу»;

 • 722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільсь­ких господарств».

Рахунок активно-пасивний, за дебетом – списання фактичної собівартості реалізованої продукції, за кредитом – дохід від реалізації. Шляхом порівняння дебету з кредитом обчислюють фінансовий результат від реалізації, який переноситься на рахунок 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом»
Аналітичний облік витрат підсобних господарств ведеться на багатографних картках ф. № 283, які відкриваються на кожне на­йменування сільськогосподарських культур чи на кожну групу тварин за статтями витрат (заробітна плата, насіння, корм та інші витрати).

Основні бухгалтерські проведення з обліку витрат і продукції підсобних сільських господарств

п/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано заробітну плату:

– основному персоналу

– адміністративно-управлінському персоналу

822


826

661


661

2

Проведено нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду на фонд заробітної плати:

– основного персоналу

– адміністративно-управлінському й обслуго­вуючому персоналу

822


826

651


651

3

Списано корми на відгодівлю тварин

822

239

4

Надані послуги сторонніх організацій з виробництва продукції

822

675,364

5

Розподіляються накладні витрати наприкінці ро­ку за видами продукції

822

826

6

Оприбуткована готова продукція, що надійшла з підсобного сільського господарства

251

822

7

Оприбутковано приріст і приплід молодняку за плановою собівартістю

211

822

8

Списано за рахунок установи загиблий молодняк і тварини на відгодівлі

822

211,212

9

Оприбутковано м'ясні продукти, при забої тварин за плановими цінами

251

211–218

10

Передано готову продукцію сільськогосподарсь­ких підсобних господарств на потреби установи

232,239

251

11

Списується на реалізацію продукція підсобних господарств

722

251

12

Передано закупівельній установі рахунок на оплату

364

722

13

Визначено результат від реалізації

722

432

В кінці року обчислюється фактична собівартість продукції підсобних господарств.

Об'єктами калькулювання собівартості продукції виступають різнорідні культури землеробства й різні види основної продукції тваринництва. Для визначення фактич­ної собівартості продукції наприкінці року складається звітна каль­куляція, спочатку за продукцією землеробства, а даліза про­дукцією тваринництва.

Під час складання звітної калькуляції продукції землеробства з загальної суми витрат відокремлюються по кожній культурі ви­трати, що здійснені під майбутній врожай, за озимими посівами, підготовки парів, підготовки парників та теплиць, витрати по са­дах, виноградниках тощо. Зазначені витрати переходять у складі витрат підсобних господарств (за дебетом субрахунка № 822) на наступний рік як незавершене виробництво. Залишкова сума ви­трат розподіляється за культурами, після чого визначається фак­тична собівартість одиниці продукції кожної культури та побіч­ної продукції.

Фактична собівартість одиниці продукції землеробства чи тваринництва визначається діленням фактичних витрат на кіль­кість продукції отриманої. Загальна сума витрат, пов'язаних з ви­рощуванням картоплі, овочів, зернових та інших культур, вклю­чаючи витрати минулих років, поділяється за окремими культу­рами пропорційно відпускним цінам чи плановій собівартості цієї продукції.
Ситуація. Витрати на виробництво зерна у підсобному господарстві склали: заробітна плата виробничим робітникам - 10450 грн., адміністративного персоналу - 6780грн., проведено нарахування єдиного внеску ( ? ), витрачено посадковий матеріал – 7600 грн., добрива – 4350 грн. , послуги сторонньої організації – 1653 грн. Оприбуткована зерно від урожаю за плановою собівартістю на суму 26400 грн.


 1. Облік витрат на науково-дослідні роботи та доходів від їх реалізації

До складу бюджетних установ входять наукові установи, зокрема науково –

дослідні інститути, наукові інститути різної галузевої належності та ступеня підпорядкування. Основним продуктом їхньої діяльності є науково – технічна продукція, отримувана в результаті дослідної діяльності. Витрати на виконання науково-дослідних робіт (НДР) здійснюються згідно договорів укладених з підприємствами і установами.

Для обліку витрат на НДР призначені активні субрахунки:823 "Витрати на науково-дослідні роботи за договорами"

826 "Видатки до розподілу".

На дебет субрахунку № 823 відносяться прямі витрати та накладні після розподілу на виконання НДР, за кредитом відображається фактична вартість виконаних НДР і зданих замовникові. Залишок на кінець року показує вартість незакінчених робіт.

На субрахунку № 826 обліковуються витрати, які в момент їх виникнення не можна віднести на собівартість відповідної НДР. Накладні витрати щомісяця розподіляються пропор­ційно до заробітної плати персоналу, зайнятого проведенням НДР.

Аналітичний облік витрат на НДР ведеться в Картці обліку фактичних витрат на проведення НДР, яка складається за кожною НДР в розрізі статей витрат.


Основні бухгалтерські проведення з обліку витрат на НДР
п/п

Зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано заробітну плату безпосередньо вико­навцям НДР

823

661

2.

Нараховано заробітну плату адміністративно-уп­равлінському й обслуговуючому персоналу

826

661


3.

Проведено нарахування єдиного внеску до Пенсійного фонду на фонд оплати праці:

– безпосередніх виконавців

–адміністративно-управлінського обслуго­вуючого персоналу


823


826


651


651


4.

Передано зі складу матеріали на НДР

823

231

5.

Придбано спеціальне обладнання для виконання НДР: – на суму без ПДВ

- на суму ПДВ

- на суму ПДВ, якщо установа є платником

203


823

641

364,675

364,675


364,675

6.

Передано спеціальне обладнання зі складу в нау­ковий підрозділ для виконання НДР за договора­ми; водночас проводиться запис на позабалансо­вому рахунку 02

823

203


7.

Перераховано з спеціального реєстра­ційного рахунків для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спільним виконавцям, залу­ченим для виконання окремих робіт з НДР


635


323


8.

Прийнято виконані роботи від співвиконавців

823

635

9.

Списано накладні витрати відповідно видів НДР

823

826

Фактична собівартість закінчених НДР визначається на під­ставі даних картки обліку фактичних витрат підсумовуванням витрат за калькуляційними статтями за весь період виконання НДР.

Залишене у виконавця після завершення чи припинення НДР обладнання, дослідні зразки, макети та інші вироби, при­дбані чи виготовлені в процесі роботи, мають бути проінвентаризовані та оприбутковані на баланс виконавця як безоплатне отримання майна. Знос предметів за період проведення НДР визначається комісією на підставі чинних норм зносу або екс­пертним шляхом і відображається на відповідних рахунках бух­галтерського обліку. Акт інвентаризації затверджується керів­ником організації.

Завершені та прийняті НДР після остаточної оплати спису­ються з балансу організації в кореспонденції рахунків дебет № 723 «Реалізація НДР за договорами» і кредит № 823 «Витрати на НДР за договорами».


Облік розрахунків із замовниками і співвиконавцями за виконані НДР

Порядок розрахунків наукових установ із замовниками визначається угодою на виконання НДР. Відповідно до неї опла­та може здійснюватись одноразово по закінченні робіт, поетапно шляхом авансових платежів, в іншому порядкуОсновні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків

з виконання НДР

№ п/п

Зміст операції


Кореспонденція

рахунків
Дебет

Кредит

1

Отримано аванси від замовника на виконання НДР

323

351

2

Перераховано з поточного, спеціального реєст­раційного рахунка для виконання робіт по НДР

635

323

3

Прийняті виконані роботи від співвиконавців по НДР

823

635

4

На суму витрат, що були здійснені виконавцем не за цільовим призначенням і мають щодо НДР характер збитків

811- 813

823

5

Списано фактичну вартість НДР

723

823

6

Здано замовникові НДР на підставі акта здачі-прийняття виконаної науково-технічної про­дукції

634

723

7

Зараховано проведені замовником авансові платежі

351

634

8

Отримано від замовника кошти в остаточний розрахунок

323

634

9

Визначено результат від реалізації зданої НДР:

– на суму прибутку

– на суму збитку

432


723

723


432


Ситуація. Витрати на науково-дослідні роботи склали: заробітна плата виконавцям - 5600 грн., адміністративного персоналу - 1900грн., проведено нарахування єдиного внеску на соціальне страхування, витрачені матеріали – 1800 грн. Визначити та списати фактичну вартість НДР. Відобразити наведену ситуацію на рахунках бухгалтерського обліку.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка