Лекція №1 Охорона праці в хімічних лабораторіях і на дослідних установкахСторінка6/6
Дата конвертації16.12.2016
Розмір1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення атестації робочих місць за умовами праці
Методичні рекомендації розроблені відповідно до постанови Кабі­нету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 і визначають організацію роботи по проведенню атестації робочих місць, оцінку умов праці та реалізацію прав трудящих на пільги і компенсації залежно від шкідливих та небезпечних умов праці.

Результати атестації за умовами праці являються основою для вирішування питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" пільг та компенсацій, а також розробок та реалізації організацій­них, технічних, економічних та соціальних заходів колективного до­говору щодо покращення умов трудової діяльності.

Атестація проводиться на підприємствах, в організаціях, установах /надалі - підприємства/ незалежно від форм власності й госпо­дарювання, де технологічний процес використовує обладнання, сиро­вину та матеріали, які є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впивати на стан здоров'я працюючих, а також на їхнє потомство як тепер, так і в майбутньому.

Основні терміни та визначення, що вживаються в методичних рекомендаціях, наведені в додатку І.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. 1. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умові праці, пільгове пен­сійне забезпечення; пільги та компенсації за роботу в несприятли­вих умовах.

1.2. Правовою основою для проведення атестації в чинні законо­давчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці. Списки виробництв, робіт, професій і посад, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації залежно від умов праці.

1.3. Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувана сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. Для виробництв, робіт, професій та посад, для яких Списками № 1 і 2 передбачені показники умов праці, атестацію проводять тільки за цими показниками.

1.4. Атестація робочих місць передбачає виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх утворення;

дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середо­вища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил;

обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії з шкідливими умовами праці;

підтвердження /встановлення/ права працівників на пільгове пен­сійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і компенсації залежно від умов праці;

перевірку правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення;

розв’язання спорів, які можуть виникнути між юридичними осо­бами і працівниками відносно умов праці, пільг і компенсацій;

розробку комплексу заходів щодо оптимізації рівня гігієни і безпеки, характеру праці і оздоровлення трудящих;

визначення відповідностей умов праці рівню розвитку техніки і технології, удосконалення порядку та умов установлення та призна­чення пільг і компенсацій.

1.5. Період переатестації установлюється самим підприємством у колективному договорі, але не рідше одного разу на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на власника підприємства.

1.6. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств, науково-дослідними і спеціалізованих організацій, атестованих органами Держстандарту і МОЗ за списками, що узгоджують­ся з органами Державної експертизи умов праці, а також на договір­ній основі лабораторіями територіальних СЕС.
2. О Р Г А Н І З А Ц І Я РОБОТИ ПО АТЕСТАЦІЇ

2.1. Для організації і проведення атестації керівник підприєм­ства видає наказ, в якому:

зазначаються основа і завдання атестації;

затверджуються склад, голова і секретар постійно діючої атеста­ційної комісії, визначаються ії повноваження, у разі необхідності визначається склад цехових /структурних/ атестаційних комісій;

установлюються терміни і графіки проведення підготовчих робіт і структурних підрозділах підприємств;

визначається взаємодія із зацікавленими державними органами і громадськими організаціями /експертизою умов праці, СЕС/;

визначаються проектні, науково-дослідні установи для науково-технічної оцінки умов праці і участі в розробці заходів щодо усу­нення шкідливих виробничих факторів.

2.2. До складу атестаційної комісії рекомендується включати го­ловних спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці і заробітної плати, охорони праці, органів охорони здоров'я підприємства, праців­ників громадських організацій та інших.

2.3. Атестаційна комісія:

здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах;

формує правову і нормативно-довідкову базу і організує її вив­чення;

визначає і залучає в установленому порядку необхідні організа­ції для виконання спеціальних робіт;

організує виготовлення планів розташування обладнання по кожно­му підрозділу з їх експлікацією, визначає межу робочих місць /робо­чих зон/ та надає їм відповідний номер;

складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;

порівнює застосовуваний технологічний процес, склад обладнання, використовувані сировину і матеріали із передбаченими в проекті;

визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та організує їх дослідження;

прогнозує та виявляє створення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;

установлює на основі єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника /ЄТКД/ відповідність найменування професій і посад, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт. У разі відхи­лення професія /посада/ приводиться у відповідність до ЄТКД по фак­тично виконуваній роботі;

складає "Карту умов праці" /далі-Карта/ на кожне враховане ро­боче місце або групу аналогічних робочих місць /додаток 2/;

проводить атестацію і складає перелік робочих місць, виробництв, професій та посад з несприятливими умовами праці;

уточнює діючі і вносить пропозиції на встановлення пільг і ком­пенсацій залежно від умов праці, визначає витрати на ці цілі;

організує розробку заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників;

виконує свої функції до призначення нового складу комісії при позачерговій атестації.
3. ВИВЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ї ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ

3.1. У ході вивчення необхідно визначити:

характерні для конкретного робочого місця виробничі фактори, які підлягають лабораторним дослідженням /гр. 2 Карти/;

нормативне значення /ГДК, ГДР/ параметрів виробничого середо­вища і трудового процесу, використовуючи систему стандартів безпеки праці, санітарні норми і правила, інші регламенти /гр.-4 Карти/

фактичне значення факторів виробничого середовища і трудового процесу шляхом лабораторних досліджень або розрахунків /гр.5 карти/.

3.2. Лабораторні і інструментальні дослідження проводяться відпо­відно до положень ГОСТ 1.25-76 "ІСС Метрологическое обеспечение. Основные положения", ГОСТ 12.0.005-84 "ССБТ Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения", стандартів Державної системи забезпечення єдності вимірів /ІСИ/, системі стандартів безпеки праці /ССБТ/, методичних вказівок, затверджених Міністерством охорони здоров'я.

3.3. Прилади і обладнання для вимірів повинні відповідати метрологічним вимогам і повірці в установлені терміни.

3.4. Лабораторно-інструментальні дослідження фізичних, хімічних, біологічних, визначення психофізіологічних факторів проводиться в процесі роботи у характерних /типових/ виробничих умовах, справних і ефективно діючих засобах колективного і індивідуального захисту.

3.5. Результати замірів /визначень/ показників шкідливих і небезпе­чних виробничих факторів оформляються протоколами за формами, передбаче­ними у ГОСТ або затвердженими Міністерством охорони здоров'я України і заносяться в Карту /гр.5/.

3.6. Визначається тривалість /відсоток від тривалості зміни/ дії ви­робничого фактора /гр. 9 Карти/.


4. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА

умов праці

4.1. Оцінка результатів лабораторних досліджень, інструментальних вимірів проводиться шляхом порівняння фактично визначеного значення з нормативами /регламентованими/. При цьому шум і вібрація оцінюються за еквівалентним рівнем.

4.2. Ступінь шкідливості і небезпечності кожного фактора виробничого середовища і трудового процесу гр.6-8, Карти/ тільки ІІІ класу визначає­ться за критеріями, встановленими гігієнічною класифікацією праці № 4137-86 /додаток З/.

4.3. При наявності в повітрі робочої зони двох і більше шкідливих речовин різнонаправленої дії кожну з них потрібно враховувати самостій­ним фактором, який підлягає кількісній оцінці.

При наявності в повітрі робочої зони двох і більше шкідливих речо­вин однонаправленої дії відношення фактичних концентрацій кожної з них до встановлених для них ГДК підсумовуються. Якщо сума відношень переви­щує одиницю, то ступінь шкідливості даної групи речовин визначається виходячи з величини цього перевищення з урахуванням класу небезпечності найбільш токсичної речовини групи, а вся група оцінюється як одна речо­вина. Концентрація шкідливих речовин однонаправлєноі дії визначається за ГОСТ 12.1.005-88.

4.4. Оцінка умов праці при наявності двох і більше шкідливих і не­безпечних виробничих факторів здійснюється за найбільш високим класом і ступенем.


5. ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РІВНЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

5.1. Оцінка технічного рівня робочого місця провадиться шляхом аналізу:

відповідності технологічного процесу, або обладнання, оснастки, інструменту і засобів контролю вимогам стандартів безпеки та нормам охорони праці;

впливу технологічного процесу, що відбувається на інших робочих місцях.

5.2. При оцінці організаційного рівня робочого місця аналізується: раціональність планування /відповідність площі, яка зайнята робо­чим місцем, нормам технологічного проектування та раціонального розмі­щення обладнання і оснастки/, а також відповідності його стандартам безпеки, санітарним нормам і правилам;

забезпеченість працюючих спецодягом і спецвзуттям, засобами колек­тивного захисту і індивідуального захисту та їх відповідність стандартам безпеки праці і встановленим нормам:

організація роботи захист споруд, пристроїв, контрольних приладів.

6. АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

6.1. Робоче місце з умов праці оцінюється з урахуванням впливу всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу на працюючих, передбачених гігієнічною класифікацією праці /розділ І Карти/, сукуп­них технічного і організаційного рівня умов праці /розділ ІІ Карти/, ступеня ризику пошкодження здоров'я.

6.2. На основі комплексної оцінки робочі місця відносяться до одного із ви­дів умов праці:

з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці:

зі шкідливими та важкими умовами праці;

з шкідливими умовами праці,

та заносяться до розділу ІІІ Карти.

6.3. Право на пенсію на пільгових умовах визначається за показни­ками, які наведені в додатку 4, інші пільги і компенсації залежно від умов праці за діючими нині законодавчими актами.

6.4. За оцінку умов праці керівників та спеціалістів приймається оцінка умов праці керівних працівників, якщо вони зайняті виконанням робіт в умовах, передбачених Списками № 1 і 2 для їх підлеглих протя­гом повного робочого дня. Під повним робочим днем слід розуміти вико­нання робіт, передбачених Списками не менше 80 % робочого часу, що має підтверджуватись відповідними документами.

6.5. За результатами атестації і визначаються невідкладні заходи щодо покращення умов і безпеки праці, які не потребують для їх роз­робки і впровадження залучення сторонніх організацій і фахівців /роз­діл ІV Карти/.

6.6. З результатами атестації ознайомлюють працівників, які зайняті на робочому місці, що атестується. Карту підписують голова і члени комісії.

6.7. За результатами атестації складаються переліки:

робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджене право на пільга і компенсації, передбачені законо­давством;

робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства згідно зі статею 26 Закону України «Про підприємства» і ст.1З Закону України "Про пенсійне забезпечення":

робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх покращення.

6.8. Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджене право на пільга і компенсації, в т.ч. на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене законодавством, підпи­сується головою, комісії, погоджується з профспілковим комітетом і зат­верджується наказом по підприємству, організації та зберігається протя­гом 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії і посади яких внесені до переліку.6.9. Матеріали атестацій робочих місць є документам суворої звітнос­ті і зберігаються на підприємстві в терміни, обумовлені пунктом 6.8.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка