Лекція №1 Охорона праці і навколишнього середовища на підприємствах мікробіологічної промисловостіСторінка1/7
Дата конвертації30.12.2016
Розмір1.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Лекція №1

Охорона праці і навколишнього середовища на підприємствах мікробіологічної промисловості

При організації будь-якого виробництва в мікробіологічній промисловості повинна враховуватися всі елементи праці на всіх виробничих операціях. Залежно від того, як об'єктивно вони будуть враховані, будуть залежати умови праці працюючих.

Питання, що охоплюють охорону праці, техніку безпеки, виробничу санітарію, трудове законодавство, розробку заходів, що забезпечують запобігання виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, пожеж і вибухів розроблені в Правилах безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості.

Згідно із цими правилами проектування, будівництво і реконструкція всіх мікробіологічних підприємств виробляється у відповідності з будівельними нормами і правилами (СНіП).6.1 Загальні питання з охорони праці на мікробіологічних підприємствах

Підприємства мікробіологічної промисловості є виробництвами хімічного і мікробіологічного профілю. На цих підприємствах при виробництві біологічно активних препаратів (вітамінів, амінокислот, білкових і ферментних препаратів, кормових дріжджів та ін.) широко використовуються кислоти, луги, різні солі, мікроорганізми, які можуть викликати у працівників алергійні реакції й ряд інших захворювань. Крім цього, деякі цільові продукти і допоміжні речовини є пожежо- і вибухонебезпечними.

Тому питанням охорони праці в мікробіологічній промисловості приділяється особлива увага.

Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості складаються з одинадцяти розділів, у яких знайшли відбиття наступні питання.Загальні положення охорони праці. Вони містять у собі завдання виявлення й вивчення виробничого травматизму, розробки заходів щодо поліпшення умов праці й санітарно оздоровчих мір, що забезпечують запобігання травматизму, професійних захворювань, аварій, пожеж і вибухів на підприємствах.

Велика увага приділяється підвищенню якості навчання та інструктажу з техніки безпеки робітників із застосуванням сучасних засобів навчання, забезпеченню працюючими ефективними засобами індивідуального захисту з урахуванням специфіки виробничих процесів, відповідальності, як робітників, так і інженерно-технічних і керівників за дотримання нормативних документів в області охорони праці і пожежної безпеки.Опалення, вентиляція і освітлення. У Правилах безпеки виробництв мікробіологічної промисловості ці питання знайшли особливе відбиття. Всі виробничі приміщення мікробіологічних підприємств повинні забезпечуватися опалювальними системами, що стійко підтримують необхідну температуру відповідно до санітарних норм і вимогами технологічних режимів. Системи опалення застосовуються місцеві або центральні. У мікробіологічній промисловості в основному використовуються центральні системи опалення.

В якості теплоносіїв можуть використовуватися вода, пара й повітря.

Вентиляція у виробництві є найважливішим засобом створення нормальних санітарно-гігієнічних умов на мікробіологічних підприємствах. На всіх підприємствах передбачається герметизація працюючого устаткування, однак у повітрі виробничих приміщень мікробіологічних підприємств все-таки відбувається виділення мікроорганізмів, продуктів їхньої життєдіяльності, пилоподібних часток живильних речовин, а також вологи, газів, пари, летучих вибухонебезпечних у токсичних речовин, теплоти. Вентиляція дозволяє звести концентрацію цих виділень до мінімуму.

Освітлення виробничих приміщень також відіграє важливу роль. При доброму освітленні усувається напруга очей, забезпечується розпізнавання навколишніх предметів у виробничій діяльності працюючих.

Недостатнє освітлення призводить до перенапруги і швидкої втоми очей, у результаті чого підвищується нервозність, слабшає увага, погіршується координація рухів. Це приводить до зниження продуктивності і якості праці, збільшується можливість нещасних випадків, тому що робітник змушений наближатися до працюючого устаткування.

Забезпечення охорони праці на мікробіологічних виробництвах. У цей розділ Правил включені заходи щодо забезпечення безпечної роботи в основних технологічних процесах, розміщенню, монтажу й експлуатації основного технологічного устаткування, магістральних комунікацій і робочих місць. У цьому розділі перераховані заходи, що забезпечують безпечну роботу на устаткуванні в сировинному і допоміжному цехах і ділянках, кислотній і лужній станціях, гідролізному відділенні, відділеннях готування розчинів вапняного молока, живильних солей і середовищ заторів бродильному відділенні, відділеннях і цехах сепарування, центрифугування, фільтрування, екстракції речовин, відділенні сушіння, стандартизації фасування і пакування готових продуктів біологічно активних речовин.

Для організації кожного робочого місця необхідно мати дані про виділення шкідливих речовин, теплової променистої енергії, газу, пилу в зоні робочого місця, наявності шуму, вібрації; знати габарити устаткування, способи доставки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, розташування енергетичних джерел, транспортних шляхів, проїздів і проходів, системи обслуговування робочих місць по функціях та ін. З обліком всіх небезпечних факторів для кожної ділянки виробництва становлять проект організації робочого місця для створення безпечних умов праці.


На ділянках з виділенням виробничих шкідливостей у проектах організації праці вказують строки і засоби контролю за питомим змістом шкідливих речовин, а також їх фізико-хімічні й токсикологічні властивості.

У Правила включені вимоги по забезпеченню особливо важливих ділянок виробництва й устаткування контрольно-вимірювальними приладами, засобами автоматизації, виробничої сигналізації й зв'язком.Склади мікробіологічних підприємств. Призначені для зберігання сировини, допоміжних матеріалів і кінцевих продуктів склади повинні проектуватися з урахуванням зручності під'їзду до них, безпеки проведення вантажно-розвантажувальних робіт і виключення пожеж і вибухів.

На складах легкозаймистих і горючих рідин (метилового й етилового спиртів, ацетону, бензолу й бензину) безпека зберігання забезпечується за рахунок установки в резервуарах і цистернах дихальних клапанів і вогнеперешкод, а також установки в приміщеннях оперативних засобів захисту від пожежі.

З великою обережністю необхідно здійснювати зберігання речовин, шкідливих для здоров'я людей. Це в першу чергу стосується сильнодіючих отруйних речовин, кислот, лугів і ряду інших речовин.

У Правилах безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості приділена значна увага експлуатації електротехнічного устаткування, протипожежним заходам, засобам індивідуального захисту, газорятувальної служби.

Відповідальність за порушення правил безпеки, за правильне і своєчасне розслідування й облік нещасних випадків, а також за виконання заходів, зазначених в актах, несуть власники підприємств, головні інженери, головні фахівці, начальники цехів, майстри і керівники відповідних виробничих підрозділів.

6.2 Заходи щодо створення безпечних умов праці на підприємствах мікробіології

Виробнича безпека - система організаційних і технічних заходів і засобів, що сприяють усуненню впливу на працюючої небезпечної виробничої дії факторів, які можуть привести до травматизму.

Всі небезпечні виробничі фактори по природі дії на людину підрозділяють на фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні.

До першої групи відносять машини, що рухаються, у механізми, погано захищені рухливі елементи устаткування, що пересуваються матеріали, заготівлі, готові вироби, підвищення температури поверхні устаткування, деталей, матеріалів, небезпечний рівень напруги в електричному ланцюзі, замикання яких може відбутися через тіло людини, підвищений рівень статичної електрики, перевищення встановленого тиску посудин, що працюють під тиском й ін.

Друга група має відношення до токсичних речовин, які можуть викликати отруєння при проникненні в організм людини через дихальні шляхи, шкірний покрив і травні канали.

До третьої групи відносять біологічні речовини - мікроорганізми і деякі біологічно активні продукти.

Четверта група поєднує фактори фізичних і нервово-психічних перевантажень. До фізичних перевантажень можна віднести перевантаження статичні, динамічні і гіподинамічні. Нервово-психічні навантаження виникають внаслідок розумової перенапруги, монотонної роботи й підвищеної емоційності.

Всі зазначені виробничі фактори повною мірою стосуються підприємств мікробіологічної промисловості.

Профілактичні заходи безпеки. Необхідність здійснення профілактичних заходів на підприємствах мікробіологічної промисловості пов'язана з великою кількістю виробничих процесів, що відбуваються при високих температурних режимах, із застосуванням легкозаймистих рідин (спирту, ацетону, бензину та ін.), перевищення концентрації яких у повітрі може спричинити пожежу і вибух.

Вибухонебезпечні концентрації речовин найчастіше можуть утворюватися усередині виробничих приміщень, апаратів і цистерн. Вогненебезпечні рідини, як правило, зберігають в ізольованих цистернах, найчастіше під землею. Їхнє заповнення і спорожнювання повинні відбуватися при суворому дотриманні правил і норм експлуатації. Особливо варто звертати увагу на вміст вибухонебезпечної суміші, що утворилася, у звільнених від вогненебезпечних рідин апаратах, мірниках, ємностях, тому що в них може статися вибух. Тому все ємнісне устаткування повинне піддаватися ретельному промиванню з наступною перевіркою на відсутність пари.

Не рекомендується застосовувати стиснене повітря для перетискання з апарата в апарат легкозаймистих і горючих рідин, тому що кількісні співвідношення повітря й пари, а також пилу усередині апарата можуть привести до утворення вибухонебезпечної концентрації газо-, паро- або пилеповітряної суміші. У цьому випадку для перетискання доцільно використати інертний газ. Перекачування легкозаймистих рідин варто робити за допомогою безсальникових мембранних або інших насосів, що виключають підтікання. Приміщення, у яких установлене устаткування для виділення біологічно активних продуктів і ректифікації спирту і ацетону, повинні бути обладнані світловою й звуковою сигналізацією, зблокованої з вентиляцією, що включається автоматично від газоаналізатора, що визначає небезпечну концентрацію вибухонебезпечних речовин у повітрі.

Для запобігання утворення електричних іскор і вогнищ нагрівання у вибухо- і пожаронебезпечних приміщеннях всі струмоприймачі, пускові електроприлади, засоби автоматизації повинні бути виконані в герметичному вибухозахисному виконанні.

Правилами безпеки на мікробіологічних підприємствах у вибухонебезпечних виробничих приміщеннях передбачається застосування повітряного опалення, поєднаного з припливною вентиляцією. У випадку використання водяного опалення температура теплоносія не повинна перевищувати 95 °С. У приміщеннях і складах для зберігання рідких горючих речовин, де можливе виділення токсичних шкідливостей, крім постійно діючої вентиляції необхідний пристрій аварійної вентиляції з восьмикратним обсягом повітря.

Виробничі сточні води мікробіологічних виробництв до скидання в каналізацію повинні піддаватися нейтралізації, очищатися від масел, смол та інших шкідливих сполук на очисних спорудженнях.

Монтажні роботи світлових пристроїв і електроустановок повинні, вироблятися відповідно до Правил улаштування електроустановок з урахуванням категорії приміщень.

Варто вживати профілактичних заходів обережності при роботі деталей, які можуть нагріватися в результаті тертя (наприклад, приводи мішалок, шестірні, підшипники валів і т.п.). Їх необхідно виготовляти з матеріалів, що не іскряться (алюміній, мідь, пластмаси).

Залізні сходи доцільно захищати гумовими килимами. На кранах запірних арматур необхідно наглухо встановлювати накидні сталеві ключі, що пройшли попереднє гаряче оцинкування.

На мікробіологічних виробництвах особливу увагу слід звертати на відвід зарядів статичної електрики, які можуть привести до запалення вибухонебезпечних сумішей при транспортуванні вогне- і вибухонебезпечних рідин і газів по незаземлених трубах, при зливі і наливі рідин із цистерн та апаратів; при просіюванні пилоповітряних сумішей у трубопроводах пневмотранспорту і апаратах для сушіння, подрібнювання, просіювання. Треба пам'ятати, що чим вище швидкість руху рідини і газів по трубах, тим більше величина заряду, тому варто суворо дотримуватися норм обмеження швидкості транспортування газів і рідин.

Найпоширенішим способом захисту від статичної електрики є заземлення апаратів, трубопроводів, цистерн, зливальних і наливних пристроїв, а також бункерів, мірників, циклонів, сушарок, пиле- і повітрявиводів, у яких можуть накопичуватися високі потенціали зарядів.

Безпека роботи у виробництві біологічно активних речовин. Основною умовою забезпечення безпеки робіт є суворе дотримання технологічного регламенту проведення всіх операцій. У регламент включаються тільки практично перевірені способи, що забезпечують максимальну безпеку роботи на конкретному устаткуванні даного виробництва при дотриманні правил роботи з небезпечними речовинами і умов проведення процесів, що виключають можливість вибуху, отруєння, пожежі, травм. Для зручного обслуговування устаткування приміщення повинні бути світлими і просторими, з шириною проходів по фронту устаткування не менш 2 м, для обслуговування устаткування і приладів, що вимагають періодичні перевірки і огляду - 0,8м. Розміщення технологічного устаткування рекомендується робити уздовж зовнішніх стін з віконними прорізами. Виходячи з гігієнічних міркувань, стіни варто покривати лицювальною плиткою; підлоги повинні бути гладкими водонепроникними з відхилом убік трапів.

Всі апарати і трубопроводи для зменшення тепловиділення і запобігання опіків повинні бути покриті шаром теплоізоляції, температура поверхні теплоізоляції на робочих місцях не повинна перевищувати Tопт 23±2°С.

Не рекомендується робити прокладку трубопроводів для легколетючих і вибухонебезпечних рідин разом з тепловодами і трубопроводами стиснених газів.

Для безпеки передбачене суцільне фарбування трубопроводів у розпізнавальні кольори по групах речовин, що транспортують: вода - зелений, пара - червоний, повітря - синій, гази - жовтий, кислоти - помаранчевий, луги - фіолетовий, рідини - коричневий, інші речовини (живильні речовини, ферментні розчини ін.) - сірий, протипожежні труби - червоний.

Інструкції з техніки безпеки розробляються індивідуально для кожного виду устаткування і повинні бути вивішені в робочих місцях.

Посудини, що працюють під тиском. На підприємствах мікробіологічної промисловості широко використовуються посудини, що працюють під тиском.

Це технологічні реактори, стерилізатори, інокулятори, ферментатори,


випарні установки, вакуум-випарні апарати, автоклави, апарати для
ректифікації, екстракції й ін., також енергетичне устаткування
(теплообмінники, апарати холодильних установок, повітряних компресорних
установок й ін.).

Посудини, що працюють під тиском, являють собою герметично закриту ємність або апарат, призначений для проведення хімічних і теплових процесів, зберігання і перевезення стислих, зріджених і розчинених газів під тиском. Оскільки посудини, що працюють під тиском, ставляться до устаткування з підвищеною небезпекою, їхнє конструювання, виготовлення і експлуатація повинні відбуватися при суворому дотриманні вимог техніки безпеки.

Залежно від величини робочого тиску всі посудини підрозділяють на дві групи. У першу групу входять посудини, що працюють під тиском більше 0,07 МПа (без обліку гідростатичного тиску), на які поширюються Правила пристрою і безпеки експлуатації посудин, що працюють під тиском. До другої групи ставляться посудини, що працюють під тиском 0,07 МПа і менше. Правила техніки безпеки для них розробляють у вигляді галузевих правил по техніці безпеки і виробничої санітарії.

Кожна посудина, призначена для роботи під тиском повинна мати паспорт, у який вносяться: назва заводу-виготовлювача, дата виготовлення, величини розрахункового і гранично тисків та інші дані.

До експлуатації устаткування, що працює під тиск допускаються особи,
навчені прийомам роботи і ті, що пройшли інструктаж з правил техніки
безпеки.

Компресорні станції. Компресори зазвичай розміщають в окремих одноповерхових будинках, спроектованих відповідно до вимог СНіП «Протипожежні норми будівельного проектування промислових підприємств і населених місць» та «Санітарні норми проектування промислових підприємств».

Температура повітря після кожного ступеня стиснення в нагнітальних патрубках не повинна перевищувати 180 °С. Установки, що мають продуктивність більше 10 м3/хв, обладнаються кінцевими холодильниками і вологороздільниками.

Повітряні компресори продуктивністю до 10 м3/хв тиском до 0,8
МПа з дозволу технічної інспекції можна встановлювати в нижніх поверхах
багатоповерхових будинків, але не під побутовими, конторськими і подібними
приміщеннями. У цьому випадку вони повинні бути надійно відділені від
виробничих ділянок глухими вогнестійкими стінками. Компресори
продуктивністю не більше 20 м3/хв відокремлюються від суміжних приміщень
перегородками висотою не менше 3 м і товщиною не менше 12 см.

При кожній компресорній станції необхідно передбачати спеціальні місця для зберігання в закритому вигляді обтиральних матеріалів, інструмента і т.п. Категорично забороняється зберігати в приміщенні компресорної станції керосин, бензин та інші легкозаймисті й горючі матеріали. Доступ стороннім особам у приміщення компресорної станції заборонений.

Запобіжні клапани повинні відповідати вимогам Правил пристрою і безпеки експлуатації посудин, що працюють під тиском, і повинні щорічно перевірятися під тиском до 1,2 МПа.

Для змащення компресорів застосовують мастила, що відповідають вимогам ДСТУ і інструкції заводу-виготовлювача. Компресор підлягає негайній зупинці при підвищенні тиску на будь-якому ступені вище припустимого, зниженні тиску масла в системі змащення нижче припустимого, несправності системи охолодження, наявності стукотіння, при помітному збільшенні вібрації.

До обслуговування компресорних установок допускаються люди не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд і мають посвідчення на право обслуговування компресорної установки

Фільтри для очищення і уловлювання газів і пилу. Особливу небезпеку на підприємствах мікробіологічної промисловості представляє повітря заводських приміщень, забруднене шкідливими промисловими викидами, яке підлягає видаленню зі складських приміщень, відділень виділення і екстракції, відділень сушіння, фасування, стандартизації і зберігання готових препаратів.

Приміщення, у яких зосереджують ферментатори, сушарки, дробарки та інші апарати, від яких відбувається забруднення повітря, піддаються герметизації.

Для очищення повітря від промислових забруднень використовують газопилеуловлюючі установки. Установки для очищення газів легкозаймистих або вибухонебезпечних речовин оснащують відповідно до правил пожежної безпеки. Кількість і продуктивність газопилоулювлюючих установок визначаються з урахуванням забезпечення безперервного очищення газів і пилу протягом усього періоду роботи основного устаткування. Викид цих газів в атмосферу заборонений.

При виявленні несправностей газопилеуловлюючих установок або порушенні їхньої роботи їх необхідно зупинити для ремонту. Аварійним вважають такий режим установки, коли вона працює з відхиленням параметрів повітря, що очищується, по обсягу, температурі, тиску, запиленості, хімічному складу, вологості, фізико-хімічному складу і дисперсності, що перевищує встановлену у виробничій інструкції межу.

Неприпустимі перегрів, зайве тертя та іскроутворення в опорах вала і крильчастого вентилятора.

Обігрів сушарок рекомендується робити парою або гарячою водою.

При припиненні роботи вентилятора нагрівання сушарки повинне автоматично відключитися, при цьому вентилятор повинен якийсь час продовжувати працювати, щоб відвести акумульоване тепло.

Щоб уникнути вибуху і розриву стінок застосовують пристрій миттєвого вирівнювання тиску. При вирівнюванні тиску статичний тиск підривного клапана не повинен перевищувати 9,6 КПа.

Вихрові сушарки, що працюють разом з установкою із псевдозрідженим шаром, мають виведений назовні самостійний продувний трубопровід довжиною не більше 2,5 м.

Агрегат повинен мати міцні закріплені опори для сприйняття реактивних навантажень у випадку вибуху.


Лекція №2
САНІТАРНІ ПРАВИЛА

для підприємств по виробництву лікарських препаратів

1. Загальні положення

1.1 Правила поширюються на підприємства по виробництву лікарських препаратів, що діють, проектуються, будуються і реконструюються.

1.2 При розробці технологічних процесів і обладнання, проектування, будівництва, реконструкції і експлуатації підприємств, поряд із даними «Правилами...», слід керуватися вимогами відповідних розділів Санітарних і Будівельних норм і правил, стандартів системи безпеки праці (ССБТ), галузевого Стандарту «Промисловий регламент виробництва хіміко-фармацевтичного препарату. Зміст, порядок розробки, затвердження і зміни", ОСТ 64-2-72, інших нормативних документів

1.3. При виробництві лікарських препаратів працівники можуть піддаватися дії ряду шкідливих факторів, головним з яких є хімічний, а на підприємствах, що використовують мікробіологічний синтез, крім того і біологічний шкідливий фактор. Як правило має місце комбінована дія різних несприятливих чинників.2. Вимоги до виробничих споруд і приміщень

2.1 Об'емно-планувальні та конструктивні рішення виробничих будівель і приміщень повинні задовольняти вимогам Санітарних норм проектування промислових підприємств СН 245-71, будівельних норм і правил та ін.

2.2. У приміщеннях, де передбачається виділення пилу сировини, напівпродуктів і цільових продуктів не слід проектувати конструктивних елементів, сприяючих накопиченню пилу і таких, що утрудняють його прибирання.

2.3 Підлога в робочих приміщеннях повинна бути виготовлена з матеріалів, що не сорбують шкідливі речовини і легко піддаються їх видаленню.

2.4 Для стін, стель та інших поверхонь, в тому числі внутрішніх будівельних конструкцій, але розміщені ділянки з використанням шкідливих та агресивних речовин, необхідно передбачити обробку, що запобігає сорбції та допускає систематичну очистку, вологе та вакуумне прибирання, а при необхідності і дезінфекцію.

3. Вимоги до виробничих процесів та обладнання.

3.1 Загальні вимоги

3.1.1. Організація технологічних процесів і технологічного обладнання повинна відповідати вимогам «Санітарних правил організації технологічних процесів та гігієнічних вимог до виробничого обладнання» №1042-73 «Міжгалузевих вимог та нормативних матеріалів по науковій організації праці, які повинні враховуватися при проектуванні нових та реконструкції діючих підприємств, розробці технологічних процесів та обладнання», М. 1978р., «Санітарних норм проектування промислових підприємств» СН 245-71, державним і галузевим стандартам системи безпеки праці.

3.1.2. В ізольованих приміщеннях слідує здійснювати технологічні процеси:


 • виробництво ін’єкційних розчинів;

 • виробництво з використанням мікробіологічного синтезу;

 • виробництво дитячих лікарських форм та іншої стерильної продукції;

 • операції з виділенням значних кількостей пилу, парів та газів (розтарювання, розмелювання, просіювання та ін.);

 • виробництво з використанням чи утворенням фарбуючих чи неприємно пахучих речовин.

3.1.3. Прибирання приміщень, обладнання та вентиляційних повітроводів повинна здійснюватися за допомогою централізованих вакуумних установок чи вологим способом.

3.1.4. Забороняється проведення прибирання в робочих приміщеннях стисненим повітрям.

3.1.5. Забороняється використання органічних розчинників для миття підлоги в робочих приміщеннях. Миття робочих поверхонь слід здійснювати за допомогою водних розчинів поверхнево-активних речовин.


 1. При бактерійному забрудненні прибирання повинне проводитися з попереднім знезараженням поверхонь приміщень і обладнання.

 2. Багатоповерхові виробничі цехи рекомендується оснащувати сміттєпроводами.

 1. Відходи після прибирання слід видаляти на спеціально відведені ділянки і зберігати в закритих ящиках, які не рідше за один раз в добу повинні очищатися.

 2. Забороняється використання для побутових потреб бувших в експлуатації бавовняно-паперових матеріалів (полотен фільтрації і ін.).

 1. Гігієнічна оцінка нових технологічних процесів і нових лікарських препаратів повинна проводитися до їх впровадження у виробництво.

 2. При виборі технологічних процесів повинна віддаватися перевага тим, які характеризуються найменшою вираженістю шкідливих факторів.

 3. Внесення змін до технології отримання лікарського препарату допускається тільки після розробки і здійснення заходів, що забезпечують нешкідливі і безпечні умови праці і захист довкілля.

3.1.13. Організацію виробництв, близьких за технологією, допускається здійснювати за поєднаною схемою.

При переході з одного виду продукції на інший виробничі приміщення, обладнання і тару необхідно перевірити на відсутність шкідливих речовин. 1. Роз'ємні з'єднання — фланці, штуцери, вентилі, крани мають бути герметичні.

 2. Дозуючі пристосування (мірники, збірники і т. п.) для рідких шкідливих речовин слід забезпечити пристроями, запобігаючими їх переповнюванню. Всі дозуючі пристосування мають бути герметичні.

3.1.16. Забороняється використовувати бензол як розчинник. Використання бензолу дозволяється в тих випадках, коли він входить в хімічну формулу отримуваного лікарського препарату (напівпродукту).

 1. Використання метанолу слід здійснювати відповідно до «Загальних санітарних правил по зберіганню і застосуванню метанолу» № 549—65.

 2. Ведення технологічних процесів з використанням ртуті повинне здійснюватися відповідно до «Санітарних правил проектування, обладнання, експлуатації і вмісту виробничих і лабораторних приміщень призначених для проведення робіт з ртуттю, її сполуками і приладами із ртутним заповненням» №780—69.

 1. Санітарний контроль за станом повітря робочої зони проводиться санітарними лабораторіями промислових підприємств відповідно до «Положення про санітарну лабораторію на промисловому підприємстві» № 822—69 і ГОСТом 12.1.005-88 «ССБТ. Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги».

 2. У всіх випадках можливого надходження в повітря робочої зони шкідливих речовин 1 класу небезпеки, а також тих речовин 2 класи небезпеки, які із-за високої летючості можуть з'явитися причиною тяжкого, або смертельного гострого отруєння, слід забезпечити безперервний, переважно автоматичний санітарний контроль.

Під час вступу до повітря робочої зони інших шкідливих речовин 2 класу небезпеки санітарний контроль повинен здійснюватися не рідше за 1 раз в місяць.

Контроль за вмістом токсичних речовин, що володіють сенсибілізуючою дією і здатністю проникати через шкірні покриви слід проводити 1 раз на тиждень.

3.1.21. Під час вступу до повітря робочої зони шкідливих речовин 3 і 4 класів небезпеки санітарний контроль проводиться не рідше за 1 раз в квартал. При недостатній стабільності режиму технологічного процесу або зміні технічного стану обладнання в процесі експлуатації, яке може робити істотний вплив на забруднення повітря робочої зони, а також у разі можливих сезонних коливань концентрації шкідливих речовин, частоту контролю слід збільшити.

3.1.22. Випадки перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі виробничих приміщень розслідувати і враховувати відповідно до «Положення про порядок розслідування і обліку випадків перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони на підприємствах і в організаціях Міністерства медичної промисловості» (Наказ Міністра медичній промисловості № 247 від 3.06.85 р.).


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка