Лекція 1: Аудит, його зміст і класифікація Економічна суть та об’єктивна необхідність аудиту в умовах ринкуСкачати 112.78 Kb.
Дата конвертації22.02.2017
Розмір112.78 Kb.

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Лекція 1: Аудит, його зміст і класифікація

1. Економічна суть та об’єктивна необхідність аудиту в умовах ринку.

2. Класифікація аудиту.

3. Завдання аудиту.


1.

Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою встановлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам закону України, положень стандартів бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно з вимогами користувачів.

Об'єкт аудиту – річна фінансова звітність у складі: баланс (ф. №1), звіт про фінансові результати (ф. №2), звіт про рух грошових коштів (ф. №3), звіт про власний капітал (ф. №4), примітки до річної фінансової звітності (ф. №5), інформація за (ф. №6).

Суб´єкт аудиту – незалежний аудитор, який може працювати одноособово або у складі аудиторської фірми.

Предмет аудиту – факти, які відображені у фінансовій звітності.

Підсумковий документ аудиту – аудиторський висновок, у якому аудитор висловлює свою думку про достовірність показників фінансової звітності.

Аудиторський висновок певні суб’єкти господарювання оприлюднюють у комплекті із річною звітністю.

Підприємство має право вільного вибору аудитора з метою проведення аудиторської перевірки і повинно оплатити аудитору дану послугу.

Офіційною датою аудиту у світі вважається 1824 рік, батьківщиною – Великобританію. В цей рік була вперше зареєстрована професійна організація аудиторів (andio - той, що слухає).

В Україні офіційною датою виникнення аудиту є 1993 рік. Вперше прийняття Закону України «Про аудиторську діяльність».

2.

Аудит класифікують за наступними ознаками:  1. за обов’язковістю здійснення:

- обов’язковий;

- ініціативний.

Перелік суб'єктів обов’язкового аудиту визначається Законом України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. в редакції змін від 14.09.2006 р.

Аудит є обов'язковим:

1 – для підтвердження достовірності і повноти річної фінансової звітності ВАТ, підприємств, емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ, суб’єктів господарювання, звітність яких оприлюднюється, за винятком установ і організацій, які утримуються за рахунок держбюджету;

2 - для перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, ВАТ, страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

2) за періодичністю здійснення:

- періодичний (1 раз на 1 рік, 1 раз на 3 роки);

- неперіодичний.

3) за тривалістю співпраці клієнта та аудитора:

- первинний аудит (вперше здійснює перевірку);

- повторювальний.

4) залежно від засновників аудиту:

- аудит банківських і фінансових установ;

- аудит страхових і холдингових компаній;

- аудит інститутів інвестування;

- загальний аудит.

5) за секторами економіки, до яких належить клієнт:

- аудит приватного сектору;

- аудит державного сектору.

Державний фінансовий аудит – різновид державного фінансового контролю, який полягає у перевірці та аналізі фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державного майна, інших активів держави, правильності ведення обліку і достовірності фінансової звітності.

Державний фінансовий аудит здійснює Рахункова палата і Кабінет Міністрів України.

3.

Метою аудиту є висловлювання думки аудитором про достовірні звітності. Фінансова звітність містить у собі твердження керівництва, які стосуються активів, зобов’язань, господарських операцій і подій.Завдання аудиту полягають у одержаннях аудиторських доказів щодо відповідності звітності (тверджень керівництва) наступним критеріям достовірності:

1) підтвердження наявності активів, зобов’язань, доходів і витрат на конкретний графік;

2) підтвердження прав і обов’язків, тобто актив чи пасив належить підприємству на певну дату;

3) підтвердження факту події, тобто наявності первинних документів, що підтверджують факт здійснення операції;

4) отримання доказів щодо повноти обліку усіх без винятку операцій;

5) підтвердження правильності оцінки активів, зобов’язань, доходів і витрат;

6) перевірка правильності представлення і розкриття інформації у фінансовій звітності.

Лекція 2: Принципи аудиту

1. Загальні принципи аудиторської перевірки

2. Принцип незалежності в професійній діяльності аудиторів.
1.

Принципи аудиту поділяються на:


  1. принцип етики аудитора:

- незалежності (етична; економічна; правова);

- компетентності;

- конфіденційності;

- об’єктивності;

- чесності.

2) технічні принципи аудитора.Принцип незалежності контекстів аудиторської діяльності означає надання думки про фінансову звітність з неупередженої точки зору без будь-якого впливу, що може ставити під загрозу професійні судження.

Принцип компетентності означає досвід, знання, професійну майстерність, професійну поведінку аудитора. Він забезпечується на 2 рівнях:

- 1 – досягнення професійної компетентності та її підтвердження;

- 2 – підтримування і вдосконалення професійної майстерності.

Підтвердження компетентності аудитора є наявність сертифіката.


Сертифікат аудитора

Сертифікат аудитора банків Сертифікат аудитора

(тільки в банківських установах + НБУ) (крім банків)

АПУ


- вища освіта (економічна або юридична) не нижча рівня спеціаліста, магістра;

- стаж роботи 3 роки поспіль на посадах бухгалтер, економіст, юрист, фінансист, ревізор, помічник аудитора;

- іспит АПУ (тести, задача);

- дія сертифікату 5 років.


Щороку аудитори повинні проходити навчання за спеціальними програмами та отримувати свідоцтво про постійне обов’язкове щорічне удосконалення знань.

Принцип конфіденційності означає не розголошення інформації про справи клієнта. Документи, передані аудитору в ході аудиту не підлягають розголошенню або вилученню без згоди замовника. Це зобов’язання продовжується і після завершення договірних відносин між аудитором і клієнтом.

Принципи етики є обов’язковими для виконання усіма аудиторами в усіх випадках проведення аудиту.


2.

Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» забороняється проведення аудиту:

1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління клієнта;

2) аудитором, який має фінансові інтереси у клієнта;

3) аудитором - членом органів управління засновником або власником клієнта;

4) аудитором – працівником клієнта;

5) аудитором - працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії або представництва клієнта;

6) якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг, часу, професійної кваліфікації і ступеня відповідальності аудитора;

7) інших випадках, за яких не забезпечується незалежність аудитора (наведені у Кодексі етики професійних бухгалтерів і аудиту).Лекція 3: Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні

1. Види аудиторської діяльності.

2. Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності в Україні.

3. Правове забезпечення та регулювання аудиторської діяльності.

4. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів України.

5. Порядок призначення аудиторів фінансової звітності.

6. Договір на проведення аудиту.
1.

Аудиторська діяльність – підприємницька діяльність, яка включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг.

Перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) затверджено АПУ від 27.09.2007 р.Аудиторська діяльність:

- завдання з надання впевненості;

- організаційне і методичне забезпечення аудиту;

- супутні послуги (погоджені процедури; підготовка фінансової інформації) – МСА;

- інші послуги.

Завдання з надання впевненості складається з:

1) аудиту;  1. 2) у,ом чи оглядом.у, огляд фінансової звітності і завдання з надання впевненості, що не є к (аудит) та надання інших аудиторськогляд фінансової звітності;

  2. завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом.

Огляд фінансової звітності надає аудиторові можливість на основі процедур, які не дають усіх свідчень як аудит констатувати, чи привернув увагу аудитора будь-який фах, що дає йому підстави вважати, що фінансові звіти містять суттєві перекручення. На відміну від аудиту, результатом огляду є формування думки про правильність її формування відповідно до принципів.

Об'єкти огляду – квартальна або річна фінансова звітність.

Обов'язкові здійснення – ініціативна.

Рівень обґрунтування – середній, для аудиту – високий.

Підсумковий документ – висновок щодо огляду.

До завдань із надання впевненості, які не є аудитом чи оглядом відносять:

- економічні експертизи;

- здійснення на замовлення розрахунків для оцінки стану чи результатів діяльності;

- оцінку ефективності;

- систему внутрішнього контролю, управління, інформаційних систем;

- системи матеріального стимулювання та оплати праці;

- перевірка прогнозної фінансової інформації;

- оцінка відповідності правлінських рішень.Погоджені процедури – виконання процедур – перевірки, які були погоджені між аудитором, суб’єктом господарювання та будь-якими 3 сторонами та надання звіту про фактичні результати.

Інші послуги:

1) ведення бухгалтерського обліку;

2) складання фінансових звітів;

3) відновлення бухгалтерського обліку;

4) консультації;

5) складання податкових декларацій;

6) розробка документів;

7) представлення інтересів у судових, державних органах;

8) інші види аудиторських послуг.
2.

Аудиторська діяльність України здійснюється у 2 організаційно-правових формах:

1) аудиторами;

2) аудиторськими фірмами.

Аудитор – фізична особа, яка має кваліфікаційний сертифікат про право зайняття аудиторською діяльністю на території України.

Аудиторська фірма – організація, яка має право здійснювати аудиторську діяльність на території України і займається виключно наданням аудиторських послуг.

Особливі вимоги до створення, реєстрації аудиторських фірм:

1) керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор;

2) аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, якщо у ній працює хоча б 1 аудитор;

3) частка засновників аудиторської фірми (учасників, акціонерів), які не є аудиторами не може перевищувати 30 %;

4) аудиторська фірма може здійснювати тільки види аудиторської діяльності;

5) крім загальної відомої організації, аудиторська фірма повинна мати свідоцтво про реєстрацію в АПУ, щ підтверджується в законності її діяльності.

3.

Аудиторська діяльність здійснюється державою (регулюється) і професійними організаціями (АПУ, Спілка аудиторів України - САУ, Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України - ФПБАУ).Держава регламентує аудиторську діяльність України через ЗУ «Про аудиторську діяльність» в якому визначені повноваження АПУ як основного органу регламентації аудиторської діяльності.

АПУ – професійна громадська організація.

АПУ виконує функції:

1) здійснення сертифікації осіб, що мають намір займатися аудиторською діяльністю;

2) затверджує стандарти аудиту та інших нормативних документів сфери аудиторської діяльності;

3) ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм;

4) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів та з організації контролю за якістю аудиторських послуг;

5) регулює взаємовідносини між аудиторами та у разі необхідності застосовує до них стягнення.Основними нормативними документами з регламентації аудиторської діяльності є:

1) ЗУ «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. (змін 14.09.2006 р.);

2) Міжнародні стандарти аудиту міжнародної федерації бухгалтерів, які рішенням АПУ обов’язкові для дотримання аудиторами України (МСА);

3) Кодекс етики аудиту.


4.

Згідно ЗУ «Про аудиторську діяльність», аудитори мають право:

1) самостійно визначати форми і методи аудиту і надання інших аудиторських послуг;

2) отримувати необхідні документи, які стосуються предметів перевірки і знаходження у замовника і у 3 сторін;

3) отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від керівництва та представників – замовників;

4) перевіряти наявність майна, коштів та інших цінностей;

5) вимагати від керівництва клієнта проведення контрольних оглядів, замірів виконаних робіт;

6) залучення на договірних засадах до участі в перевірці фахівців різного профілю.

Зобов'язання аудитора:

1) належним сином надавати аудиторські послуги;

2) дотримуватись принципу конфіденційності;

3) повідомляти власників керівництва про виявлені під час аудиту недоліки ведення обліку;

4) відповідати перед замовником за порушення умов договору;

5) обмежувати свою діяльність лише наданням аудиторських послуг.Відповідальність аудиторів:

- клієнт: - за договором;

- АПУ: - попередження письмове; - призупинення сертифікату до 1 року; - позбавлення сертифікату;

- треті сторони (користувачі аудиторського висновку).

Аудитори несуть майнову відповідальність перед клієнтом, яка не може перевищувати збитків, завданих замовнику в результаті виконання або неналежного виконання аудиторських послуг і зокрема недостовірності аудиторського висновку.
5.

Звернення в аудиторську фірму (аудитора) → Вивчення клієнта → Надсилання аудиторською фірмою листа – зобов’язання → Повернення клієнтам підписаного листа – зобов’язання.

АПУ повинні призначити аудиторів на тендерній основі. Тендерні умови оприлюднюються в ЗМІ або розсилаються попередньо забраним аудиторам.

Підприємство має право вільного вибору аудитора чи аудиторської фірми.


6.

Аудит проводиться лише на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником.

Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись на підставі договору письмового або усного звернення клієнта.

Детальна структура договору може бути різною, проте його форма в цілому повинна відповідати загальноприйнятій в Україні формі договорів.

Недійсними є будь-які положення договору, спрямовані на повне звільнення аудитора від встановленої майнової відповідальності за недостовірність аудиторського висновку або іншого підсумкового документу.

Окремі положення договору можуть пояснюватись додатками до договору.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка