Л. П. Петрашко, д е. н., професорСторінка6/7
Дата конвертації01.05.2017
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Поточне оцінювання знань

Поточне оцінювання знань студентів заочної форми навчання має на меті забезпечити рівномірність і систематичність опанування компетенцій під час сесійного та міжсесійного періоду.

Сесійний період проводиться по темах на кожному з п’яти тематичних занять студент може отримати максимальну суму балів - 4. Кількість балів з кожної теми залежить від якості конспекту, участі дискусії (обґрунтованість відповіді), правильність відповідей та тестові завдання. Кількість балів за результатами комплексної аудиторної самостійної контрольної роботи визначається кількість правильних відповідей та їх аргументованістю.

Кількість балів за виконання обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань у міжсесійний період залежить від якості їх виконання та своєчасному їх представленню на кафедру (викладачу).

Більш детальні пояснення щодо оцінювання знань студентів заочної форми навчання надасть викладачам, який веде заняття.

Оцінка знань на іспиті відбувається згідно положень розділу «Підсумкове оцінювання знань».


Підсумкове оцінювання знань

Підсумковий контроль з дисципліни «Міжнародний менеджмент» проводиться у формі іспиту. Іспит проводиться за завданнями складеними в повній відповідності з програмою дисципліни, які доводяться до студентів на початку навчального року, та затвердженими білетами, кожен з яких містить по 3 завдання з курсу та 2 завдання з кейсу.

Тривалість іспиту — три астрономічні години.

Іспит проводиться комісією, в склад якої входять лектор потоку, викладачі, що проводять заняття, співробітники кафедри, які необхідні для організації іспиту. Склад комісії затверджується кафедрою міжнародного менеджменту.Для оцінювання відповідей студентів на типові завдання (питання) курсу використовуються такі критерії:

  • відмінному рівню (10 балів) відповідає — правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури, яка містить: по-перше, формулювання ключових управлінських категорій з питання білету (2 бали), по-друге, методики та інструменти використання теоретичних положень з питань білету в практиці міжнародного менеджменту (2 бали), по-третє, розгорнутий конкретний приклад з міжнародної ділової практики, який свідчить про вміння студента пов’язувати теорію міжнародного менеджменту з сучасною діяльністю транснаціональних корпорацій (4 бали), по-четверте, виявлення дискусійних підходів до аналізу питання білету та аргументація власної позиції (2 бали).

  • доброму рівню (8 балів) відповідає правильна і повна відповідь на поставлене питання, яка включає всі складові відмінної відповіді, за виключенням дискусійних підходів до аналізу питання.

  • задовільному рівню (6 балів) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але не спромігся навести розгорнутий приклад з міжнародної ділової практики, не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не наведено розгорнутий приклад (або наведений невірний приклад) з міжнародної ділової практики;

  • незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури, не навів приклад (або навів невірний приклад) з міжнародної ділової практики, чи взагалі нічого не відповів.

Для оцінювання відповідей студентів при вирішенні завдань кейсу використовуються такі критерії:

Відповідь на питання кейсу пишеться у вільній формі в вигляді звіту. Кожне питання кейсу оцінюється максимум у 10 балів.відмінному рівню (10 балів) відповідає — вичерпна, аналітична і конструктивна відповідь, яка включає діагностику ситуації та формулювання аргументованих і конструктивних пропозицій, що є оригінальними і реальними, а також відповідає практиці міжнародного бізнесу компаній — світових лідерів. При цьому відповідь має будуватись за наступним алгоритмом:

1. Ідентифікація проблеми.

2. Релевантна (доречна) теорія менеджменту.

3. Цілі (чого слід досягти) та критерії її досягнення.

4. Релевантна інформація та її джерела.

5. Альтернативи (принципово різні варіанти рішення).

6. Вибір альтернатив (обґрунтування вибраного рішення).

7. Деталізовані плани (формалізований вигляд).

7.1. Стандарти виконання (критерії оцінки).

7.2. Бюджети (формалізовані розрахунки).

7.3. Запропоновані заходи (що треба зробити)

8. Моніторинг роботи (контроль який включає оперативну реакцію).

9. Крос — культурні аспекти;

доброму рівню (8 балів) відповідає повна аналітична і конструктивна відповідь, яка включає всі елементи відмінної відповіді, однак без вичерпної аргументації окремих положень;

задовільному рівню (6 балів) відповідає у цілому правильна відповідь в якій студент запропонував вірне рішення, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, не зміг розкрити більшість з вищенаведених елементів алгоритму відмінної відповіді, який наведено вище, насамперед пунктів 7 та 9;

незадовільному рівню (0 балів) відповідає помилкова відповідь на завдання, в якій студент не зміг запропонувати правильного рішення, ухилився від аргументації; не дотримувався наведеного алгоритму чи взагалі нічого не відповів.
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності та підсумкового контролю складає для заочної форм навчання 50 і 50 балів. До іспиту допускаються всі студенти незалежно від кількості балів за результатами проміжних контрольних заходів. Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами проміжних контрольних заходів та за виконання індивідуального завдання на іспиті (за умови, якщо студент набрав 30 балів і вище).
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ


Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А


80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка